Skip to content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

Grondwatermeter Landgoed Het Wageler

A cache by Borghuis (geadopteerd door Merrlin) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/20/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Landgoed Het Wageler

Waar de naam ’Het Wageler’ oorspronkelijk vandaan komt is niet duidelijk. Rond 1500 stond zo’n 100 meter ten oosten van het Koetshuis een boerderij Erve ’t Wageler. In vervallen toestand is de boerderij begin 1900 afgebroken.


Educatief park

Doel van de grondwatermeter is om een breed publiek te informeren over de relatie tussen grondwater en landschapsbeheer. Als er sprake is van verdroging, dan heeft dat verstrekkende gevolgen voor de natuur. Het project 'Educatieve grondwatermeter in Enschede' sluit aan bij het landelijke project 'Water in de peiling'. In landgoed Het Wageler is zo'n grondwatermeter geplaatst langs de Roombeek die door het park loopt, zodat bezoekers met eigen ogen kunnen zien hoe het staat met het grondwaterpeil. Voor de basisscholen heeft de afdeling NatuurEducatie een bijbehorend educatief pakket om kinderen al vroeg vertrouwd te maken met het bewust omgaan met water.

Verdroging

De afgelopen vijftig jaar is de grondwaterstand in Nederland op veel plaatsen gedaald met enkele decimeters tot zelfs een meter. Dit leidt tot verdroging van de bodem, wat nadelige gevolgen heeft voor veel planten die van een hoog waterpeil afhankelijk zijn. Bovendien neemt ook de kwaliteit van het aanwezige water af.

Met name natuurgebieden worden bedreigd door verdroging van de bodem. Tijdens droge zomers krijgen natuurgebieden vaak een extra klap, omdat veel boeren water uit rivieren halen om hun akkers te besproeien. Hierdoor verandert de samenstelling van het al aanwezige water ingrijpend, wat schadelijk is voor de natuur.

Daarnaast wordt bij de bestrijding van verdroging soms vervuild oppervlaktewater binnengelaten. Het vervuilde water bevat vaak mineralen en fosfaten waar de aanwezige planten juist niet tegen kunnen. De gebieden die het meest getroffen worden door verdroging zijn duingebieden met duinvalleien, natte heidegebieden en hoogvenen.

Grondwater meten

Om de stand van het grondwater te meten, staan verspreid over Nederland duizenden onopvallende kunststof peilbuizen. Helaas kun je als voorbijgaande fietser of wandelaar daar niet aan zien hoe het met het grondwater gaat. Op een aantal plekken in Nederland kan dat nu wel. Hier zijn grondwatermeters geplaatst waarop iedereen kan af lezen wat de stand van de grondwater is.


Hoe werkt een grondwatermeter

Een grondwatermeter bestaat uit een stalen buis die zich voor een paar meter onder de grond bevindt. Via gaten onder in de buis komt het grondwater in de buis te staan. Op dit water drijft een lange koker die boven de grond te zien is en de stand van het grondwater aangeeft.


De stand van het grondwater wordt altijd aangegeven vanaf het maaiveld. Het maaiveld is het grensvlak tussen bodem en lucht (atmosfeer). Staat het grondwater op de hoogte van het maaiveld, dan vult de koker de hele buis. De koker staat dan bij het streepje 0. Zakt het water daarna bijvoorbeeld 120 cm dan staat het grondwater 120 cm onder het maaiveld. Dit wordt op de buis aangegeven als -120.

De schaalverdeling is in 3 kleuren aangegeven. Deze kleuren geven aan of de waterstand op peil is, te laag of veel te laag.

Om deze cache te kunnen loggen dien je antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Uit welk jaar is de kaart met nummer 1?
2. Wat is de afstand van de grondwatermeter naar het waterpeilmeter die in de beek het Roombeek staat?
3. Op het informatiebord wordt een jaartal genoemd. Voor .... stond het grondwater op veel plaatsen te hoog. Welk jaartal staat hier?
4. Maak een foto van de actuele waterstand en voeg deze toe aan je log.

Antwoorden kunnen gestuurd worden naar geo-cache@ziggo.nl


English

The estate The Wageler

Where the name "The Wageler" originated is not clear. Around 1500 there was about 100 meters east of the Coach House a farm Erve 't Wageler. In deteriorated condition, the farm in early 1900 demolished.

This earthcache can be combined with cache Parken in Enschede 2

Educational park

Purpose of the groundwater meter is to inform a broad public about the relationship between groundwater and landscape. If there is dehydration, it has far-reaching consequences for nature. The project 'Groundwater Educational meters in Enschede " is in line with the national project" Water in the survey. In the estate The Wageler is in a groundwater meter placed along the Roombeek which flows through the park, so visitors can see with their own eyes what is happening with the groundwater. For primary schools, the nature education section has an accompanying educational package for children to learn early the familiarity with the prudent use of water.

Desiccation

The past fifty years, the groundwater in many places in the Netherlands fell by a few decimeters or even one meter. This leads to desiccation of the soil, which affects many plants who depends on a high water level. Also the quality of the available water is declining.

Particularly nature reserves are threatened by the desiccation of the soil. During dry summers often it will get an extra bang, because many farmers get water from rivers to irrigate their fields. This changes the composition of substantially all water present, which is harmful to nature.

In addition to combat dehydration sometimes polluted surface water is admitted. The polluted water often contains minerals and phosphates which plants just can not stand. The areas most affected by drought are dunes with dune slacks, wet heathlands and moors.

Groundwater measurements

The state of groundwater measuring, are thousand scattered across Netherlands discreet plastic monitoring wells. Unfortunately passing cyclists and walkers could had not see how the groundwater level is. At some places in the Netherlands now you can. Here are groundwater meters installed where everybody could read the state of the groundwater.

How does a groundwater meter work

Groundwater meter consists of a steel tube which is a few meters below the ground. Through holes in the pipe the ground water will stand in the tube. On the water floats a long tube that can be seen above the ground and indicates the state of the groundwater.

The state of groundwater is always seen from ground level. The ground level is the interface between soil and air (atmosphere). Is the groundwater at the ground level, the innertube will fill the outer tube. The tube is then at the dash 0. Then the water drops eg 120 cm then the water will be 120 cm below ground level. The tube will indicated this as -120.

The scale is shown in three colors. These colors indicate whether the water levels is too low or too low.

To be able to log this cache, you need to answer the following questions:
1. From what year is the map with number 1 ?
2. What is the distance from the ground water level meter to the meter in the Roombeek?
3. On the information shield a year is mentioned. Voor ... stond het grondwater op veel plaatsen in Nederland te hoog. What year is mentioned?
4. Take a picture of the current water level and add it to your log .

Answers can be sent to geo-cache@ziggo.nl


Deze cache is mogelijk gemaakt met medewerking van NatuurEducatie

Het gemeentelijk bezoekerscentrum is bereikbaar via de ingang (met de adelaars) van het Abraham Ledeboerpark aan de Hengelosestraat te Enschede. Na 300 meter ligt aan de rechterkant bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.00 uur en op zondag van 11.00 - 17.00 uur (november t/m februari 11.00 - 16.00 uur). Op zaterdag en op feestdagen is het bezoekerscentrum gesloten. De toegang is gratis.Additional Hints (Decrypt)

iennt 2 fgnng avrg bc qr xnneg, wr zbrg rra zrgvat va urg iryq qbra.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)