Skip to Content

<

Pravridlo/Urquelle/Primary Source

A cache by nan2002 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/14/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


TEPLICKÉ PRAMENY

Mimorádných lécebných výsledku dosahují teplické lázne díky cílenému využívání prírodních lécivých zdroju – teplických terem.

Ty se tvorí v mohutném, silne rozpukaném ryolitovém telese, rozprostírajícím se v pruhu širokém 12 km a dlouhém 18 km od jižního okraje Teplic až k hranici s Nemeckem. Prolomením telesa mocného až pres 1000 m vzniklo v geologických dobách výrazné podkrušnohorské údolí s pozdejší sedimentární výplní vcetne významné hnedouhelné sloje.

Termy puvodne vyveraly na terén na jižním okraji údolí ve trech skupinách. V teplické skupine bylo nejvýznamnejším zdrojem Pravrídlo s teplotou 49°C s vydatností až 800 m3/den. Dalšími významnými zdroji zde byly tri Dámské prameny, Písecný pramen a Ocní pramen. V šanovské skupine byl co do množství puvodne nejvýznamnejším zdrojem Kamenolázenský pramen s teplotou 38°C a s vydatností až 400 m3/den. Dále je možno jmenovat Vojenský, Hadí, Štepáncin, Sirný, Lucní a Pahorkový pramen. Na západ od Teplic, u obce Lahošt, vyveral mohutný Obrí pramen s vydatností až 3 600 m3/den, dosahující teploty 27°C.

Od poloviny 19. století došlo v celé podkrušnohorské pánvi, a tedy i v prostoru mezi Teplicemi a Duchcovem, k prudkému rozvoji težby uhlí. Pri ražení chodby na dole Döllinger u Duchcova došlo 10. února 1879 na kontaktu uhelné sloje s ryolitovým telesem k prolomení mohutné pukliny, ze které vyrazila voda o teplote až 22,5°C v množství asi 33 m3/s. Behem 40 minut byl dul zatopen a v nem zahynulo 23 havíru. Voda se dále prelévala do dalších, chodbami vzájemne propojených dolu revíru. Za 64 hodin na to zapadly všechny termální prameny v Teplicích. Šlo o první svetovou katastrofu toho druhu. Okamžite byly zahájeny intenzivní práce na znovunalezení prírodních lécivých zdroju. Ty byly natolik úspešné, že zde hlavní lázenská sezóna nebyla nikdy ani v nejmenším narušena. Je však nutno konstatovat, že je to jen díky prísným pravidlum, zavazujícím doly i lázne ke složitým nápravným opatrením. Ty byly nejnárocnejší bezprostredne po Döllingerském pruvalu, ale i po brzy následujících pruvalech na dolech Viktorin a Gisela, situovaných v blízkosti dolu Döllinger.

Postupne však bylo nutno v prubehu uplynulých 120 let realizovat v zájmu udržení kvality zdroju radu složitých a nákladných prací. V jejich rámci byl také v Teplicích v prostoru u dnešního Domu kultury v hloubce 978 m nalezen nový vydatný zdroj termy, nazvaný po svém objeviteli zdroj Hynie, se stabilní teplotou 44,5°C a vydatností až 1 700 m3/den.

V pomerne krátkém období po pruvalech, s postupujícím poznáním lécebných vlastností terem a s rozvojem technických vazeb mezi zdroji a balneoprovozy, došlo postupne k omezení poctu užívaných zdroju z puvodních ctrnácti na dva – Pravrídlo a Horský pramen. Tak tomu bylo až do osmdesátých let minulého století. Po získání nového zdroje Hynie jsou všechny potreby termy v lázních i v šanovském Aquacentru kryty smesí termální vody, získanou ze zdroju Pravrídlo a Hynie. Kvality této smesi jsou pro lécebné úcely teplických indikací jednoznacne ideální.

Teplické prírodní lécivé zdroje vyžadují trvalou péci. Pri nárocné originální sanaci 50m hluboké šachty Pravrídla v roce 2000 bylo zrízeno prvotrídní monitorovací a regulacní vybavení. S využitím výpocetní techniky se speciálním softwarem je, na v soucasnosti dosažitelné technické úrovni, provádena kontrola stavu zdroje a navazující regulace jeho využívání. Tak bylo skokem dosaženo významných pozitivních výsledku ve vztahu k tomuto zdroji.

Posledním významným krokem v péci teplické termy je komplexní rekonstrukce cerpací stanice Pravrídlo, která zahrnuje i dílcí sanaci šachty Pravrídla a zavedení vysoce efektivního cerpání termy prímo z hlavní výstupní termální pukliny. Originální rekonstrukce, zahrnující i prvotrídní hygienická a bezpecnostní opatrení posunula úroven jímání teplických terem a hospodarení s nimi jednoznacne do evropské špicky.

Kvalita terem je systematicky velmi prísne kontrolována. Pravidelné mesícní rozbory provádí hygienická stanice. Krome overování stálosti základních komponent je dusledne sledována bakterologická nezávadnost terem. Po chemické stránce jsou zdroje znacne stálé. To potvrzují velmi nárocné, úplné rozbory zahrnující fyzikální, chemickou, plynovou, radiologickou a mikrobiologickou analýzu. Z techto rozboru vyplývá následující oficiální klasifikace zdroju:

Prírodní lécivý zdroj PRAVRÍDLO je stredne mineralizovaná minerální voda hydrogenuhlicitano-sírano-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridu, termální, hypotonická. Teplota 38,5°C. Celková mineralizace 1 026 mg/l.


Prírodní lécivý zdroj HYNIE je stredne mineralizovaná minerální voda hydrogenuhlicitano-sírano- sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridu, termální, hypotonická. Teplota 44,5°C. Celková mineralizace 1 319 mg/l.
 

Podminky pro zalogovani:
1. Zjistete, jak hluboky je pramen Pravridla
2. Vyfotte se s Vasi GPS u Pravridla, bud u prasatka nebo primo "nad" Pravridlem - tento ukol je volitelny
3. Popiste vznik terem

odpovedi zasilejte pres profil s predmetem Pavridlo


TEPLITZER QUELLEN

Die ausserordentlichen Heilerfolge erreicht das Kurbad Teplitz Dank einer gezielten Nutzung der Naturheilquellen - der Teplitzer Thermen.

Nový obrázekDie bilden sich in einem massiven, stark zersprungenen Rhyolithkorpus, der sich in einem 12 Kilometer breiten und 18 Kilometer langen Streifen vom Südrand von Teplitz bis zur Grenze mit Deutschland erstreckt. Durch den Einbruch des bis 1000 Meter starken Korpus entstand in geologischen Vorzeiten das markante Tal unter dem Erzgebirgekamm mit einer späteren Sedimentenausfüllung einschliesslich der bedeutsamen Braunkohleschicht.

Die Thermen entsprangen ursprünglich am Südrand des Tales in drei Gruppen. In der Teplitzer Gruppe war die Urquelle die wichtigste Quelle mit einer Temperatur von 39 °C und Ergiebigkeit bis zu 800 Kubikmeter pro Tag. Weitere bedeutende Quellen waren hier die drei Damenquellen, die Sandquelle und die Augenquelle. In der Schönauer Gruppe war, was die Menge betrifft, ursprünglich die Steinbadquelle mit ihrer Temperatur von 38 °C und Ergiebigkeit bis zu 400 Kubikmeter pro Tag die bedeutsamste. Weiter zu erwähnen sind noch die Militär-, Schlangen-, Stephanie-, Schwefel-, Wiesen- und Hügelquelle. Westlich von Teplitz, in der Nähe des Ortes Lahošt, entsprang die gewaltige Riesenquelle mit einer Ergiebigkeit bis 3.600 Kubikmeter pro Tag und Temperatur von 27 °C.

Seit der Hälfte des 19. Jahrhunderts stieg im ganzen Becken unter dem Erzgebirge, und somit auch im Raum zwischen Teplitz und Dux, schlagartig die Kohlenförderung an. Bei der Bahnung eines Grubenkorridors im Bergwerk Döllinger bei Dux kam es am 10. Februar 1879 an der Kontaktstelle des Kohlenfundortes mit jenem Rhyolithkorpus zu einem Einbruch, wodurch eine riessige Spalte entstand, aus der bis 22,5 °C warmes Wasser austrat und ein Volumen von 33 Kubikmeter pro Sekunde vorzeigte. Binnen 40 Minuten war die ganze Grube überflutet und 23 Bergleute kamen dabei ums Leben. Das Wasser strömte weiter in andere, durch Gänge verbundene Berggruben im Revier. In 64 Stunden danach verschwunden alle Thermalquellen in Teplitz. Es handelte sich um die erste Weltkatastrophe seiner Art. Es wurde sofort intensive Arbeit aufgenommen, um die Naturheilquellen wieder zu finden. Dieses Bemühen war dermassen erfolgreich, dass die Kursaison nicht im Mindesten gestört war. Man muss aber betonen, dass dies nur Dank strenger Regeln gelang, die sowohl die Bergwerke, als auch das Kurbad zu komplizierten Sanierungsmassnahmen verpflichteten. Am anspruchvollsten waren diese Massnahmen unmittelbar nach dem Döllinger-Einbruch, aber auch kurz danach bei Einbrüchen in den Bergwerken Viktorin und Gisela, die sich in der Nähe der Döllinger-Grube befanden.

Im Interesse der Erhaltung der Quellenqualität war es in den letzten 120 Jahren notwendig, nach und nach eine Reihe komplizierter und kostspieliger Arbeiten zu realisieren. In deren Rahmen wurde auch in Teplitz, im Bereich des heutigen Kulturhauses, in der Tiefe von 978 Metern eine Neue ergiebige Thermalquelle aufgefunden, die nach ihrem Entdecker Hynie benannt wurde. Sie hat eine stabile Temperatur von 44,5 °C und eine Ergiebigkeit von 1.700 Kubikmeter pro Tag.

In einem relativ kurzen Zeitraum nach den Einbrüchen, Hand in Hand mit der fortschreitenden Kenntnis der Heileigenschaften der Thermalquellen und mit der Entfaltung der technischen Verbindungen zwischen den Quellen und den Balneobetrieben, kam es Schritt nach Schritt zu einer Einschränkung der Zahl der genutzten Quellen von den ursprünglichen vierzehn auf zwei – die Urquelle und die Bergquelle. So war es bis in die achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Nach der Erwerbung der neuen Quelle Hynie wird der gesamte Bedarf an Thermalwasser in den Kurbädern und auch im Schönauer Aquazentrum durch ein Gemisch der Wässer, die aus den Quellen Hynie und Urquelle gewonnen werden, abgedeckt. Die Qualität dieser Mischung ist für die Heilzwecke der Krankheitsindikationen in Teplitz ausgesprochen ideal.

Die Teplitzer Naturheilquellen erfordern eine ständige Pflege. Im Rahmen der anspruchsvollen und originellen Sanierung von 50 Metern des Schachts der Urquelle im Jahre 2000 wurde eine erstklassige Monitoring- und Regulierungsaustattung eingerichtet. Die Kontrolle der Qualität der Quelle und der anknüpfenden Regulierung wird mit Hilfe der Computertechnik mit Spezialsoftware auf dem aktuell erreichbaren technischen Level vollbracht. So war es sprunghaft möglich, bedeutende positive Ergebnisse im Bezug zu dieser Quelle zu erreichen.

Der letzte wichtige Schritt in der Sorge um die Teplitzer Thermen ist die komplexe Rekonstruktion der Förderungsanlage der Urquelle, die auch eine Teilsanierung des Schachtes der Urquelle und die Einführung des hocheffektiven Zapfens der Therme direkt aus der Hauptausgangsspalte beinhaltet. Die einzigartige Rekonstruktion, die auch erstklassige Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen einbezogen hat, förderte das Niveau des Umgangs mit den Teplitzer Thermen eindeutig in die europäische Spitze.

Das alles hat ein einziges Ziel: den Kurgästen Heilquellen von höchst erreichbarer Qualität sicherzustellen.

Die Qualität des Thermalwassers wird systematisch und äusserst streng kontrolliert. Die regelmässigen monatlichen Analysen werden von der Hygienebehörde erstellt. Ausser einer Kontrolle der Stabilität der Grundkomponenten wird vor allem die bakteriologische Unbedenklichkeit der Thermalwässer untersucht. Einer Kontrolle werden die Quellen, der Thermalwasserbehälter und alle Balneobetriebe unterzogen. Hinsichtlich der chemischen Beschaffenheit sind die Quellen erheblich stabil. Das beweisen die sehr anspruchsvollen und komplexen Analysen, die eine physikalische, chemische, radiologische, mikrobiologische wie auch Gasanalyse aufweisen. Aus diesen Analysen resultiert die folgende offizielle Klassifikation der Quellen:

Die Naturheilquelle Urquelle ist ein mittelmässig mineralisiertes Wasser vom Natriumhydrogencarbonatsulfat-Typ, mit erhöhtem Fluoridengehalt, thermal und hypotonisch. Die Temperatur liegt bei 38,5 °C und die gesamte Mineralisation bei 1.026 Mg/L.


Die Naturheilquelle Hynie ist ein mittelmässig mineralisiertes Wasser vom Natriumhydrogencarbonatsulfat-Typ, mit erhöhtem Fluoridengehalt, thermal und hypotonisch. Die Temperatur liegt bei 44,5 °C und die gesamte Mineralisation bei 1.319 Mg/L.
 

Auflage zum loggen:

1. Finden Sie heraus, wie tief ist Urqulle.
2. Nehmen Sie ein Bild mit Ihre GPS bei Urguelle - Optional, nicht nöttig zum Cache loggen.
3. Beschreiben Sie die erstehung von Thermen.

Senden Sie die Antworten durch den Profil mit Betreff URQUELLETHERMAL WATERS OF TEPLICE

The Teplice Spa achieves extraordinary curative success thanks to the objective of using natural, curative resources – the Teplice thermal springs.
These originate in a massive, much cracked ryolite body creating a belt 12 km wide and 18 km long from the southern outskirts of Teplice to the German border. The body up to 1000 m thick was broken through in geological times to create the distinct Podkrušnohorské Valley with later sediments, including an important brown coal layer.

The thermal springs originally sprung from the ground in three groups. In the Teplice group the most significant source was the "Pravrídlo" (Primary Hot Spring), with a temperature of 49° C and with an ampleness of up to 800 m3 per day. The other known sources here were the 3 springs called Dámské (Ladies) Springs, the Písecný (Sandy) Spring and the Ocní (Eye) Spring. In the Šanov group the most famous source was originally the Kamenolázenský (Stone Spa) Spring with a temperature of 38° C, with an ampleness of up to 400 m3 per day. In addition, it is possible to name others: the Vojenský (Military), Hadí (Snake), Štepáncin (Stephen’s) Sirný (Sulphuric), Lucní (Meadow) and Pahorkový (Hilly) Springs. West of Teplice near the town of Lahošt, the massive Giant Spring had an ampleness of up to 3 600 m3 per day and a temperature of 27°C.

Starting in the mid 19th century, a sharp increase of brown coal mining took place in the entire Podkrušnohorské Valley, including the area between Teplice and Duchov. On February 10, 1879, during tunnel digging in the Döllinger mine near Duchov, a massive crack appeared in the ryolite body where it bordered the coal bed, from which water of a temperature of up to 22,5°C issued in an amount of up to 33 m3 per second. The mine was flooded within 40 minutes, taking the lives of 23 miners. The water kept filling into the remaining mines of the area, interconnected by tunnels. 64 hours later, all of Teplice’s thermal springs sank down. It was the first world disaster of this type. Intensive work was immediately commenced to rediscover the natural thermal sources. This work was so successful that the main spa season was not even disrupted. It is however necessary to mention that this was possible only do to strict rules binding the mines and the spa to complex remedial measures. These were most demanding directly after the Döllinger break and after following breaks in the Viktorin and Gisela mines located near to the Döllinger mine.

In the course of the last 120 years, many demanding and expensive works had to be gradually realised to secure the lasting quality of the sources. During technical work in Teplice near the House of Culture, at a depth of 978 meters, a new, ample source of thermal waters was discovered. It was given the name Hynie, after the discoverer of the source. It has a stable temperature of 44.5° C and an ampleness of up to 1700 m3/day.

In a relatively short period following the underground breaks, in addition to the progressive, cognitive therapeutic qualities of the thermal springs and technical advancements connected to the sources and balneo-operations, there gradually occurred a reduction of the number of springs used down from fourteen to two, the Primary Hot Spring and the Horský (Mountainous) Spring. This is how it was until the 1980’s. Since the discovery of the new source, Hynie, all the needs for thermal waters in the spas, as well as in the Šanov Aquacenter, have been covered by a mixture of the thermal waters taken from the Primary Hot Spring and Hynie sources. The quality of these sources is ideal for the significant treatment purposes of the Teplice Spa.

The natural curative sources of Teplice require permanent care. During the demanding original redevelopment of the 50 metre deep shaft of the Primary Hot Spring in 2000, first-class monitoring and regulation equipment was installed. The state of the source is inspected and its utilisation consequentially regulated using state-of-the-art computer technology and specialised software. Significant positive results were thus achieved very quickly in the case of this source.

The last significant step in the care for the Teplice thermal spring was the complex reconstruction of the Primary Hot Spring’s pumping station, which also includes partial reconstruction of the spring’s shaft and installation of highly effective pumping directly from the main thermal outflow crack. This original reconstruction, which includes first-class hygienic and safety measures, has definitely propelled the level of drawing from the Teplice thermal springs and their consequential utilisation into Europe’s highest standards.

The quality of the thermal springs involves consistent, careful control with regular, monthly analyses, which are performed by a hygienic office. In addition to chemical analyses of the basic components, the bacteriological character of the thermal waters is carefully checked. The chemical composition of the sources is considerably stable. This is proven by very demanding, complete analyses consisting of physical, chemical, gaseous, radiological and microbiological analyses, which states the following, official classifications of the sources:

The PRIMARY HOT SPRING natural thermal source is a natural, slightly mineralized, therapeutic water of a hydrogencarbonate-sulphuric-lime-sodium type with an increased content of fluoride, thermal, hypotonic. Temperature: 38.5°C. Total mineral content: 1 026 mg per litre.


The HYNIE natural thermal source is a natural, slightly mineralized, therapeutic water of a hydrogencarbonate-sulphuric-sodium type with an increased content of fluoride, thermal, hypotonic. Temperature: 44.5°C. Total mineral content: 1 319 mg per litre.


Requirements for log:
1. Find out, how deep is Primary Source.
2. Take photo of you with your GPS by the Primary Source. (The photo is optional and is not required to log this Earthcache.
3. Describe formation of thermal springs.

Answers should be sent through my profile, please attach photo to your log.

 


Cerpano z publikace "Lazne Teplice v Cechach"

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

1,764 Logged Visits

Found it 1,752     Write note 11     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,667 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.