Skip to Content

<

Volcà de La Crosa de Sant Dalmai

A cache by Xicufotsopa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/25/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Volcà de La Crosa de Sant Dalmai

 

Informació en CATALÀ

Información en CASTELLANO

Information in ENGLISH

 

CATALÀ

El volcà de La Crosa de Sant Dalmai és un dels més espectaculars de Catalunya. Presenta el cràter més gran de la Península Ibèrica i un dels més grans d'Europa. Se situa al límit entre la fossa de la Selva i el massís de les Guilleries, i recobreix els sediments del Neogen i les roques plutòniques i metamòrfiques del Paleozoic. Es troba situat damunt d'una falla relacionada amb la falla d'Amer, entre materials paleozoics (ignis i metamòrfics) i els sediments neògens i quaternaris que omplen la depressió de La Selva.

S'hi aprecien tres parts:

 • El con, amb forma de cercle irregular, d'uns 3000 metres de diàmetre
 • Els cràters: el principal, de forma gairebé circular, d'uns 1250 metres de diàmetre, una profunditat màxima de 74 metres, una cota màxima de 225 metres (Sant Llop) i una cota mínima de 152 metres; i el secundari, d'uns 400 metres de diàmetre i uns 60 metres d'alçada màxima.
 • La colada de lava, situada al sud, provinent de la segona erupció i que és l'única emissió liquida que es pot apreciar.

Aquest volcà pertany al vulcanisme neogen-quaternari del nordest de la Península Ibèrica i està lligat al que s'anomena 'Solc de València', dins del domini Catalano-valencià. És el darrer estadi evolutiu del Rift europeu. Està relacionat amb uns altres 40 volcans del NE de Catalunya (a L'Empordà, La Selva i La Garrotxa), amb dos indrets del País Valencià (Cofrentes i Els Columbrets) i, ja fora de la Península Ibèrica, amb les regions volcàniques d'Agde i del Massís Central francès, les fosses tectòniques de Bresse i del Rhin, i amb la regió volcànica d'Eifel, zones totes conseqüència de l'etapa distensiva de la formació del Rift europeu.

No se'n sap exactament l'edat, tot i que generalment s'ha considerat de l'època quaternària, tenint en compte que els piroclastos expulsats que recobreixen una terrassa alta del riu Ter al Masrocs permeten de confirmar aquesta datació. Així, el processos tectònics tingueren lloc durant el neogen (formació de la fosa) mentre que els processos magmàtics (explosió del volcà i sedimentació lacustre) es produiren durant el quaternari.

El cràter es va convertir en una zona lacustre fins que el segle X es va procedir a la seva dessecació mitjançant l'obertura d'una galeria de drenatge. La dessecació va ser definitiva el segle XVIII quan es va excavar un segon corredor de drenatge. Tot i així, en èpoques de pluges intenses i continuades, l'antic estany del fons del cràter es torna a fer vistent.

Els conreus dominants a la zona ocupada pel volcà són de cereals, farratges i oleaginoses. Aquests conreus conviuen amb les plantades d'avellaners i la massa forestal, que també és explotada.

Durant els anys 60 i 70 del segle XX es va produir l'explotació industrial de les grederes, fet que va comportar un canvi en la fesomia del volcà, que va perdre una part dels llavis del cràter. Fruit d'aquesta activitat, a la zona de les Guilloteres es pot veure un tall vertical d'uns quants metres d'alçada on s'aprecia perfectament la superposició de les capes de les diferents erupcions del volcà.

Actualment és un espai natural protegit.

 

Com registrar l'amagatall?

 1. Si voleu, feu-vos una foto en el punt indicat a les coordenades.
 2. Responeu les quatre preguntes següents:
  • Què és un rift?
  • La tefra és el material expulsat a través d'una columna eruptiva durant una erupció volcànica. També hi ha vulcanòlegs que s'hi refereixen com a piroclastos. Segons la mida dels materials expulsats, la tefra adopta tres noms. Quins són?
  • Quina relació té la paraula 'volcà' amb la mitologia romana?
  • Segons el plafó informatiu de la zona d'aparcament, de quin tipus són les escòries del volcà. (Mireu la foto)
 3. Envieu les respostes a xicufotsopa@gmail.com
 4. Una vegada hagueu rebut la confirmació d'haver contestat correctament les preguntes, feu el registre i, si voleu, afegiu-hi la foto.

 

 

CASTELLANO

 

El volcán de La Crosa de Sant Dalmai es uno de los más espectaculares de Cataluña. Presenta el cráter más grande de la Península Ibérica y uno de los más grandes de Europa. Se sitúa en el límite entre la fosa de la Selva y el macizo de las Guilleries, y recubre los sedimentos del Neógeno y las rocas plutónicas y metamórficas del Paleozoico. Se encuentra situado sobre una falla relacionada con la falla de Amer, entre materiales paleozoicos (ígneos y metamórficos) y los sedimentos neógenos y cuaternarios que llenan la depresión de La Selva.

Se aprecian tres partes:

 • El cono, con forma de círculo irregular, de unos 3000 metros de diámetro.
 • Los cráteres: el principal, de forma casi circular, de unos 1250 metros de diámetro, una profundidad máxima de 74 metros, una cota máxima de 225 metros (Sant Llop) y una cota mínima de 152 metros, y el secundario, de unos 400 metros de diámetro y unos 60 metros de altura máxima.
 • La colada de lava, situada al sur, proveniente de la segunda erupción y que es la única emisión liquida que se puede apreciar.

Este volcán pertenece al vulcanismo Neógeno-Cuaternario del nordeste de la Península Ibérica y está relacionado con el llamado 'Surco de Valencia', dentro del dominio Catalano-valenciano. Es el último estadio evolutivo del Rift europeo. Está relacionado con otros 40 volcanes del NE de Cataluña (en L'Empordà, La Selva y La Garrotxa), con dos lugares de la Comunidad Valenciana (Cofrentes y Els Columbrets) y, ya fuera de la Península Ibérica, con las regiones volcánicas de Agde y del Macizo Central francés, las fosas tectónicas de Bresse y del Rhin, y con la región volcánica de Eifel, zonas todas consecuencia de la etapa distensiva de la formación del Rift europeo.

No se conoce exactamente la edad, aunque generalmente se ha considerado de la época cuaternaria, teniendo en cuenta que los piroclastos expulsados que recubren una terraza alta del río Ter en Masrocs permiten confirmar esta datación. Así, los procesos tectónicos tuvieron lugar durante el Neógeno (formación de la fosa) mientras que los procesos magmáticos (explosión del volcán y sedimentación lacustre) se produjeron durante el cuaternario.

El cráter se convirtió en una zona lacustre hasta que en el siglo X se procedió a su desecación mediante la apertura de una galería de drenaje. La desecación fue definitiva en el siglo XVIII cuando se excavó un segundo corredor de drenaje. Sin embargo, en épocas de lluvias intensas y continuas, el antiguo lago del fondo del cráter vuelve a aparecer.

Los cultivos dominantes en la zona ocupada por el volcán son de cereales, forrajes y oleaginosas. Estos cultivos conviven con las plantaciones de avellanos y la masa forestal, que también es explotada.

Durante los años 60 y 70 del siglo XX se produjo la explotación industrial de la greda volcánica, lo que supuso un cambio en la fisonomía del volcán, que perdió una parte de los labios del cráter. Fruto de esta actividad, en la zona de Les Guilloteres se puede ver un corte vertical de varios metros de altura donde se aprecia perfectamente la superposición de las capas de las diferentes erupciones del volcán.

Actualmente es un espacio natural protegido.

 

¿Cómo registrar el escondite?

 1. Si lo desea, hágase una foto en el punto indicado en las coordenadas.
 2. Responda las cuatro preguntas siguientes:
  • ¿Qué es un rift?
  • La tefra es el material expulsado a través de una columna eruptiva durante una erupción volcánica. También hay vulcanólogos que utilizan el término piroclastos. Según el tamaño de los materiales expulsados, la tefra adopta tres nombres. ¿Cuáles son?
  • ¿Qué relación tiene la palabra 'volcán' con la mitología romana?
  • Según el panel informativo de la zona de aparcamiento, ¿de qué tipo son las escorias del volcán? (Véase la foto incluida)
 3. Envíe las respuestas a xicufotsopa@gmail.com
 4. Una vez haya recibido la confirmación conforme ha contestado correctamente las preguntas, haga el registro y, si lo desea, adjunte la foto.

 

ENGLISH

The volcano of La Crosa de Sant Dalmai is one of the most spectacular volcanoes in Catalonia. It has the largest crater in the Iberian Peninsula and one of the largest in Europe. It is situated at the boundary between the trench of La Selva and the massif of Les Guilleries, and it covers the Neogene sediments and metamorphic and plutonic rocks of the Paleozoic. It is located on a fault related to the Amer fault between Palaeozoic materials (Ignis and metamorphic) and the Neogene and Quaternary sediments that fill the depression of La Selva.

We can see three parts:

 • The cone, in a form of irregular circle, about 3000 meters in diameter.
 • The craters: the main, almost circular, of about 1250 meters in diameter, a maximum depth of 74 meters, a maximum elevation of 225 meters (Sant Llop) and a minimum altitude of 152 meters; the secondary crater, of 400 meters in diameter is about 60 meters high.
 • The Pyroclastic flow in the south, from the second eruption, is the only liquid emission that can be seen.

This volcano belongs to the Neogene-Quaternary volcanism of the northeast of the Iberian Peninsula and is linked to what is called the 'Valencia Groove', within the Catalano-valencian domain. It is the latest evolutionary stage of the European Rift. It is related to other 40 volcanoes in the NE of Catalonia (L'Empordà, La Garrotxa and La Selva), with two parts of Valencia (Cofrentes and Els Columbrets) and, outside of the Iberian Peninsula, to the volcanic regions of Agde and the French Massif Central, the tectonic basins of the Rhine and Bresse, and the volcanic Eifel region, all areas were the result of the distensive stage of the formation of the European Rift.

The volcano's exact age is not known, although generally it is considered to belong to the Quaternary period, due to the fact that the expelled pyroclasts that cover a high terrace of the River Ter in Masrocs zone allow us to confirm this dating. Thus, the tectonic processes took place during the Neogene (formation of the graben), whereas magmatic processes (explosion of the volcano and lake sedimentation) occur during the Quaternary.

The crater became a lake area until 10th century when the people of the area proceeded to its drying by opening a gallery of drainage. The final drying was during the 18th century when a second draining gallery was constructed. However, in times of heavy and continuous rain, the old lake at the bottom of the crater can be seen again.

The dominant agriculture cultivation in the area occupied by the volcano is cereals, oilseeds and fodder. They coexist with hazelnut plantations and woodland, which is also marketed.

During the 60s and 70s of the 20th century the zone saw the industrial commercialization of the clay, which led to a change in the aspect of the volcano, which lost part of the crater lip. The result of this activity in the area of Les Guilloteres shows a vertical cut of a few meters where the layers of the different eruptions of the volcano can be perfectly viewed.

It is now a protected natural area.

 

How to register the cache?

 1. If you wish, get a picture on the coordinates point.
 2. Answer the following four questions:
  • What is a rift?
  • The tephra is the material ejected by a volcano during an eruptive column. The volcanologists refer to it as pyroclasts. Depending on the size of the ejected material, the tephra adopts three names. Which are they?
  • Which is the relationship of the word 'volcano' with Roman mythology?
  • According to the information panel on the parking area, which type are the scoria of the volcano? (See the included photo)
 3. Please send answers to xicufotsopa@gmail.com
 4. Once you have received confirmation of correctly answered questions, please register and, if you wish, add the photo.

 

 

 

 

PODEU VISITAR TAMBÉ / PODÉIS VISITAR TAMBIÉN / YOU CAN ALSO VISIT

GC21YNK - Volcà de La Crosa, by Headbangers Team (Si visiteu aquest cache, sereu dins del cràter principal / Si visitáis este cache, estaréis dentro del cráter principal / If you visit this cache, you will be inside the main crater)

GC21YTQ - Sant Llop, by Headbangers Team

 

 

 

 

free counters

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.