Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

Radek694: Dle zpráv od posledního nálezce statný dub utrpěl fatální následky od vichřice tudíž ten strom to má za sebou...budu muset vymyslet náhradní místo což bude velmi težký....
Prosím nelovte keš je to nebezpečné . Strom je rozlámaný a ten bod za to nestojí aby se vám něco stalo.

More
<

Putovani za krizi I.

A cache by Radek694 (adopce od jirkabrda) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/31/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nenárocná procházka po Trebíci a bezprostredním okolí . . .

Multi – cache : Putování za kříži I.

Tato cache  je první z MINIsérie – “Putování za kříži“.

Zavede Vás na příjemnou procházku po Třebíči a přilehlém okolí !!!

ulti – cache ání za kříži I.

Zde něco málo všeobecných informací:

 

Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů , který užívá několik náboženství , a to 

zvláštěkřesťanství . Jedná se o geometrický obrazec, skládající se ze dvou úseček či obdélníků,

které zpravidla svírají pravý úhel , a dělí tak jednu nebo obě úsečky vedví.

Tento symbol může označovat rozdělení světa na čtyři elementy  či světové strany 
případně popisovat spojení božského (vertikála) a lidského či světského prvku (horizontála)

Kříž (lat. crux) však také označuje popravčí nástroj, užívaný ve starověku Babyloňany , Féničany , 
Peršany nebo Kartáginciod kterých jej převzali Římané (neužívali jej však Egypťané a Řekové)
V římské říši  sloužil k popravě  zločincůotroků , politických buřičů a těch, kdo nebyli římskými 
občany. Kříž mohl mít různou podobu; kromě tradičního tvaruse mohl podobat písmenům T 
nebo X. Vzhledem k tomu, že na kříži byl popraven i Ježíš Kristus , stal se kříž, počínaje 5. nebo 
6.stoletím , typickým znamením křesťanství.

Není známo, kdy bylo kříže poprvé užito; kříž je po kruhu prvním symbolem, které kreslí děti
v mnoha kulturách. Nejstarší vyobrazení kříže byly nalezeny ve stepích Střední Asie a na Altaji. Nejznámější tvary  křížů  jsou:

           - Řecký  : Také znám jako crux immissa quadrata, užívá jej obvykle východní církev. 
              Kříž má všechna čtyři ramena stejně dlouhá.

         - Latinský  : Nejznámější podoba kříže je s prodlouženou částí svislého břevna tzv. kříž 
                  latinský. Ten je nejužívanějším symbolem západní křesťanské církve.

- Patriarchální: nebo také dvojitý, kříž se dvěma příčnými břevny. Dnes platí tento kříž za 
                     biskupský. Kratší příčné břevno má naznačovat tabulku, na níž Pilát dal napsat jméno  a vinu Ježíšovu.


Kříže se výrábějí z různých materiálů (dřevo,železo,kámen atd. . .) a slouží nejen 
jako  symbol křesťanství ,  ale i znaky či symboly  v různých dalších
  odvětvích. 
Například v matematice , v heraldice, na vlajkách států atd . . . .

Nejčastější je samozřejmě ale význam symbolu kříže v křesťanství.

Další křesťanské symboly kříže

  • oltářní kříž– kříž se základnou, aby mohl stát na oltáři; nejstarší oltářní kříž známe z vyobrazení  v rukopisu z 9.století; nejstarší zachovaný oltářní kříž se nachází v klášteře Velká lavra na hoře Athos
  • konserkační kříž - jeden z dvanácti křížů, jimiž jsou označeny na zdech katolické kostely při jejich posvěcení ;
  • pektorál - velký kříž, který lze nosit zavěšený na krku (kněží východní církve , biskupové apod.) ;


Ukřižováníje historický způsob popravy ,  jehož se užívalo především ve starověku a jenž spočívá 
v zavěšení odsouzencova těla na kříž. Tímto způsobem se popravovali političtí nebo náboženští agitátoři, 
piráti , otroci  nebo ti ,
kteří neměli žádná občanská práva.Nejznámější popravou ukřižováním
je Ježíše Krista - kříž , 
na němž zemřel, se stal jedním ze symbolů křesťanství. 

Odsouzený člověk byl nejdříve zbičován a posléze obvykle vlekl příčný trám svého kříže až na popraviště, 
kde již byla v zemi uchycena svislá část kříže. Na popravišti byl odsouzený svlečen ze šatů a k příčnému 
trámu s roztaženými pažemi byl přivázán, nebo mu byla zápěstí 
přibita ke dřevu hřebíky. Trám byl potom 
vyzdvižen a pevně připevněn ke svislé části kříže asi 2,5 až 3,5 metru 
nad zemí. Pak byly nohy přivázány 
nebo přibity zvlášť hřebíky. Nad zločincovu hlavu bylo umístěno oznámení se jménem odsouzeného a jeho 
proviněním. Kříž mohl mít více podob, například +, T či X. Smrt 
byla zřejmě způsobena vyčerpáním, 
zadušením nebo selháním srdce. Lékařské příčiny smrti na kříži nejsou plně pochopeny. Ukřižovaní nebyli 
nikdy z kříže sejmuti a tak zde bylo možno vidět množství křížů po dlouhá desetiletí jako výstraha 
potenciálním následovníkům. Dnes tento způsob popravy nepraktikuje žádný stát
na světě.

Perský král Dareios I. roku 511 př. n. l.nechal ukřižovat 3000 politických odpůrců v Babylónu 
V roce  175 př.n.l. Antiochos IV.
 nechal zbičovat a ukřižovat židy v Jeruzalému. V roce 71 př.n.l. bylo 6 600 
zajatých vzbouřených otroků 
vedených Spartakem ukřižováno podél silnice Via Appia  z města Capua 
do Říma, 
vzdáleného 132 římských mil (asi 200 km). Jedním z největších užití tohoto trestu byla poprava 
6000 účastníků Spartakova 
povstání v roce 72 př.n.l..Ukřižován byl též, podle tradice , v Neronově cirku 
v Římě také apoštol Petr , 
který měl být ovšem pověšen na kříž nezvyklým způsobem – hlavou dolů.

Krucifix

Krucifix (z lat. cruci fixus pověšený na kříž) je umělecké zpodobení ukřižovaného Krista. Skládá se z kříže 
a korpusu Ježíšova těla. 

Krucifix je nejvýraznějším symbolem křesťanství. Význam tohoto symbolu vzrostl zvláště během středověku , 
kdy na Západě 
úcta k ukřižovanému Kristu byla zdaleka nejvýraznějším bodem křesťanské nauky.

Nejstarší krucifixy se nezabývají samotným Ježíšovým utrpením, ale ukazují Krista na kříži jako Boha 
v lidské podobě, který nemůže trpět a který „kraluje z kříže“. Během středověku v souvislosti s františkánským 

hnutím jsou zdůrazněny Ježíšovy rány a jeho utrpení.

Krucifix lze nalézt v každém katolickém kostele . Krucifix také zdobí mnohé katolické domácnosti – zvyk věšet 
krucifix na zeď ovšem pochází teprve z 18.století .
Podobu krucifixu mívají také šperky coby symbol náboženské 
příslušnosti nebo přesvědčení.

Boží muka se nazývá drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, někdy krytá stříškou. Občas 
bývá název boží muka (nesprávně) používán také pro krucifix 
situovaný ve venkovním prostoru. Mají 
symbolizovat sloup, u nějž byl z rozhodnutí Pontia Piláta 
bičován Kristus .  Boží muka se nacházejí na návrších, 
rozcestích či v místech, kde někdo zahynul. Často bývají obklopena památnými stromy. 

Nejstarší boží muka se snad začala vyskytovat již před 14.stoletím .  Od 14. století se objevují kamenná 
gotická 
boží muka, z nichž se zčásti též kvůli husitskému obrazoborectví dochovala jen některá 
(např. na Českobudějovicku a Českokrumlovsku). 
Největší rozšíření božích muk pak patří období baroka 
a první republiky.

Po řadě pozemkových reforem ,  zejména pak po zcelování menších polí  do rozměrných honů  v rámci 
kolektivizace
 v 50.letech 20.století, se z volné krajiny  vytratily jednoznačné identifikátory konkrétních 
míst. Zachovaná boží muka společně s památnými stromy 
představují důležité orientační body nejen 
pro turisty, ale hlavně pro majitele a správce pozemků.Dále se  v České republice hojně vyskytují  -  tzv. smírčí kříže !

Smírčí křížje kamenný kříž  postavený nejčastěji na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí.

Ve středověku  bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva ,  kdy byl provinilci 
uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin . 
Takovým úkolem kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo 
být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán.

Podobným symbolem je křížový kámen, což je kříž vytesaný do kamene a nemá tudíž klasický „křížový" obrys.

Soudnictví ve středověké západní Evropě vycházelo z křesťanského kanonického práva ,  založeného na hodnotách 
duchovních,  svědomí  
a rozumu. Život na naši zemi nám daroval Bůh. A lidský život, byl chápán jako nejvyšší 
hodnota. Pro spásu lidí, jejich vykoupení od hříchu Ježíš Kristus 
zemřel na kříži. Vraždou, usmrcením člověka 
pohrdl jedinec Kristovou výkupnou obětí a darem stvoření. Toto jednání si vůči živoucímu Bohu žádalo usmíření 
– potvrdit, že si křesťané váží Vykupitelova 
kříže. A tak vedle odškodnění pozůstalých byli pachatelé zločinu 
odsuzováni ke stavbě smírčích křížů.

Křížové kameny byly stavěny také jako upomínka na pohromy, například morové epidemie.

Společnost pro výzkum kamenných křížů při Městském muzeu v Aši má ve své centrální evidenci více než 2300 
kamenných křížů na území celé České republiky.

Informace čerpány z Wikipedie.


Nyní k samotné cachi …

V Třebíči se nachází nespočet křížů  i božích muk, a proto nebyl žádný problém najít 
jich dostatečný počet k založení cache . Nakonec jsem založil dvě cache , které snad 
obsáhly Ty nejzajímavější … ! Doufám, že i Vy bez problémů všechny stage objevíte 
a budete spokojeni s procházkou i turisticko-historickými zajímavostmi na cestě.

Multi - Cache se skládá z 9 zastavení u křížů, kde zjistíte potřebné informace 
k výpočtu finálové skrýše . Vím, že tento námět nemusí každému „plně vyhovovat “ , 
ale  jednak nikoho k odlovu nenutím a za druhé Vám budou  na  samotných 
zastaveních, tak i při přesunu mezi nimi odměnou nádherné  výhledy či zajímavá 
místa v Třebíči. Tyto se mohou stát kořistí Vašeho fotoaparátu nebo je můžete 
navštívíte osobně. To už záleží na každém z Vás. Jak při procházce k jednotlivým 
křížům, tak i u samotné finálky!!!

PROSÍM NIC NEPOŽKOZUJTE,NEPŘEMÍSŤUJTE, ATD!

DĚKUJI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tato cache se dá odlovit jak pěšky, tak i na kole .Většina trasy lze absolvovat 
i na motocyklu či autem, ale předem upozorňuji, že se rozhodně všude
autem 
nedostanete až k cíli !!! I když troufalost některých „rádoby“ kačerů nezná
mezí 
a párkrát jsem zaregistroval i „jedince“ , kteří jsou schopní ke cachi i nacouvat !!! 
Inu . . .

Já jsem obě cache z této minisérie obešel pěšky a žádný  „nadlidský“ úkol to dle 
mého názoru není.Procházka v pohodovém tempu. Ale je to jen můj
individuální 
názor !!! Také lze tuto multi-cache zvládnout na vícero etap. Prostě – jak kdo
chce.

Sled etap není striktně nutno dodržet! Pouze velmi vřele doporučuji , nechat 
si poslední stage skutečně na konec !!! Jistě chápete proč…..

Cache prosím po nálezu a zalogování vraťte na původní místo a důkladně 
zamaskujte, aby dlouho vydržela.


Můžete startovat třeba zde :

1.STAGE  -  N 49°12.502 / E 015°53.712

                     Stage se nachází celkem rušném místě v Třebíči . Zde

                     najdete letopočet na kříži . Všechny jeho číslice sečtěte a výsledné

                          dvojciferné číslo si zaznamenejte jako  : A.

 2.STAGE  -  N 49°12.575 / E 015°52.842

                     Tento kříž se nachází v poměrně poklidné ulici poblíž občerstvovací

                     stanice . . .Součet číslic v letopočtu uvedeného na kříži = B.

 3.STAGE  -  N 49°12.712 / E 015°52.974

                      Tento kříž je u „zajímavého“ obchodního místa . . .a okolo vede

                      rušná silnice - snad to ale bude bez problémů a bez mudlů .

                      Na kříži je letopočet. Sečtěte první a druhou číslici a máte C.

 4.STAGE  -  N 49°12.768 / E 015°52.941

                      Zde zjistěte letopočet. Součet číslic= D.

 5.STAGE  -  N 49°12.886 / E 015°52.780

                Na tomto místě je kostel , u něho kříž a nalevo od něj

                       je nápis (dvouslovný). Sečtěte všechna písmena nápisu  = E.

 6.STAGE  -  N 49°12.995 / E 015°53.975

                Zde se nacházíte „Na spravedlnosti“. Na tomto kříži

                     „trošku překvapivě“ musíte najít letopočet a sečíst

                      všechny číslice F.

 7.STAGE  -  N 49°13.372 / E 015°53.905

                     Když se postavíte čelem k obrázku na této zastávce,

                     tak kouká „známá postava“ na obrázku kam ???

                     (myslím z Vašeho pohledu samozřejmě . . .)

a)   - doleva   (G=25)

b)  - na Vás  (G=17)

c)   - doprava (G=8)

 8.STAGE  -  N 49°13.664 / E 015°53.755

                     Tato zastávka je celkem blízko jiné cache.Ale to vůbec

                     nevadí tomu , abyste zjistili letopočet na kříži .

                     Sečíst všechny číslice z letopočtu- jednoduché= H

 9.STAGE  -  N 49°13.802 / E 015°53.310

                A zde je již zmíněná „finálová“ stage.Rychle proveďte  součet číslic

                       v letopočtu =I a pak již honem k výpočtu finálových souřadnic . . .

Zvádli jste všechny  stage - GRATULUJI !!!Nyní již máte všechny 
údaje k výpočtu umístění   samotné finální cache :

N - 49°1W.XYZ /E - 015°5P.RST

W = D - A - C

X = H - G + D - F

Y = (B + E + I) / 4 - I

Z =  ((G + H + E + F) -(C + D + I)) / 8

P =  B / 9

R = H + A + F - G - E - D + 2

S = (B + D) - (H + G)

T = C - 1

Znak ve výpočtech „ / “ znamená samozřejmě děleno  !!!
Pokud jste dobře  opisovali  ,  měl by Vám vyjít kontrolní součet
A + B + C + D + E + F + G + H + I =  173  !!!

Pozor změna finálky !!!!!!!!!!!!!!!!!! dosaďte souřadnice do korekce o řádek níže :-)

N keš = N vyluštěno - 63

E keš = E vyluštěno - 33

Tato cache slouží k výměně specifických předmětů - 

konkrétně přívěšků,náramků,řetízků,náhrdelníků apod. . .!!!

Nevkládejte prosím do cache figurky z Kinder vajec !!!

Přeji Vám příjemný odlov a mnoho příjemných zážitků !!!

Additional Hints (Decrypt)

An qhoh h prfgl i 4 zrgerpu ilfbxb :-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

236 Logged Visits

Found it 218     Write note 8     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.