Skip to content

Colonia Iulia Æmona: Krscanski/Christian center Traditional Geocache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(SI) Zaklad vas popelje v obdobje pozne antike v Emoni, ko so se rušile stare vrednote in se je vse bolj uveljavljala nova miselnost in novi nacin življenja. Obisk zaklada lahko povežete z obiskom drugih "Emonskih zakladov".

(EN) Cache, will take you to a late antique period of Emona. During those times old values collapsed and new thoughts and a new way of living emerged. You can connect this cache visit with other "Emona caches".


Iulia Æmona geozakladi / geocaches:

(SI) Za obisk tega zaklada ni potreben vstop v ograjeno območje in/ali plačilo vstopnine.
(EN) You do not have to go inside enclosed space to find the cache and/or pay the enterance fee.

Colonia Iulia Æmona: Pozna antika / Late antique period

(SI) Emona je bila od svojega nastanka tesno povezana z dogajanjem v rimskem imperiju. Zaradi svoje geografske lege je igrala pomebno vlogo v obrambnem sistemu rimskega imperija. Od druge polovice 4 stoletja vse do Madžarskih vpadov v 10 stoletju je bilo podrocje na katerem je ležala Emona, tranzitna pot na Apeninski polotok. Raziskave so pokazale, da je v casu pozne antike imela Emona pomembno vlogo. Tedaj je bila prva vecja postojanka v zaledju novozgrajene obrambne linije cez Alpe, Claustra Alpium Iuliarum.

(EN) From its creation until its collapse, Emona was closely tied to events in the Roman Empire. Its geographical position meant it played an important part in the Empires military defence system. From the second half of the 4th century right up to the Hungarian incursions in the 10th century, this area was a transit territory on the route to the Apennine peninsula. Research into Emona has confirmed its important role in the period of Late Antiquity, when it was the first major station in support of the newly established defensive line across the Alps, Claustra Alpium Iuliarum.

Colonia Iulia Æmona: Sedež škofije / Seat of a bishopric

(SI) Od poznega 4. pa do poznega 6. stoletja je bila Emona sedež škofije. Živahni stiki emonske zgodnjekršcanske skupnosti z milanskim cerkvenim krogom odsevajo v dveh ohranjenih pismih sv. Hieronima emonskim redovnicam in menihu Antoniju.

V tem poznorimskem obdobju se je podoba Emone polagoma spremenila: nekatere vhode v obzidje so zazidali, zanemarili so cišcenje in vzdrževanje kloak ter mestnih jarkov. V 5. in 6. stoletju so tako rekoc edine nove stavbe s kakovostno arhitekturo cerkvene zgradbe. Glede na podobne primere drugod po rimskem imperiju, na primer v Galiji, zgodovinarji menijo, da ne gre za propad mesta, ampak za spremembo urbane identitete Emone, ki pomeni odsev sprememb v razmišljanju Emoncev, v prioritetah in vlogi mesta v casu, ko se je kršcanstvo širilo po rimskem imperiju.

Sekularna arhitektura in infrastruktura ocitno nista bili vec pomembni, velika skrb in financni vložek pa sta bila namenjena arhitekturi, povezani z zgodnjekršcansko Cerkvijo, katere moc je v tem casu naglo rasla. V mestih po vsem imperiju škofje v tem obdobju niso bili vec samo cerkveni dostojanstveniki, ampak so prevzemali upravno-administrativne funkcije. Sprememba v podobi Emone v pozni antiki torej odraža spremembo v notranjem svetu Emoncev, spremembo njihove identitete, pa tudi upravno-administrativne spremembe ob razpadu imperija.

(EN) From the late 4th to the late 6th century, Emona was the seat of a bishopric. The intensive contacts pursued by the early Christian community of Emona with the ecclesiastical circle of Milan are reflected in the two preserved letters from St. Hieronymus to the nuns of Emona and the monk Anthony.

In this late Roman period, the image of Emona gradually changed: some entrance ways through the walls were filled in, while the cleaning and maintenance of the cloaca and city ditches were neglected. In the 5th and 6th centuries, effectively the only new constructions of any architectural quality were ecclesiastical buildings. In view of similar cases elsewhere in the Roman Empire, for instance in Gaul, historians say that this did not indicate the collapse of the city but a change in the urban identity of Emona, reflecting changes in the thinking of the Emonans, in the priorities and role of the city at the time when Christianity spread across Roman empire.

Secular architecture and infrastructure was clearly no longer important, with major effort and financial input being focused on architecture linked to the early Christian Church, whose power was then growing rapidly. In cities throughout the Empire, bishops at this time were no longer just Church dignitaries but were taking on administrative functions. The change in the image of Emona in Late Antiquity thus reflects the change in the internal world of the Emonans, the change in their identity, and the administrative changes following disintegration of the Empire.

Colonia Iulia Æmona: Zgodnjekršcanski center / Early Christian Place of Worship

(SI) Nasproti Cankarjevega doma, je park Zgodnjekršcansko središce. Tu so arheološka izkopavanja odkrila rimsko stanovanjsko zgradbo. Kot vecina emonskih hiš je bila zgrajena v zacetku prvega stoletja našega štetja. V skoraj 500 letih svojega obstoja je bila veckrat prezidana. Prva vecja prezidava se je zgodila na zacetku cetrtega stoletja, ko so obnovili tlake, uredili hipokavstno ogrevanje in prizidali tri bazencke, kar kaže, da so stavbo morda spremenili v zasebno kopališce. V drugi polovici cetrtega stoletja je bil del hiše prezidan v zgodnjekršcansko molilnico.

Velika sprememba se je zgodila v zacetku petega stoletja, ko so ob osrednjem dvorišcu zgradili pravokotno krstilnico z bazenckom v sredini za kršcevanje. Krstilnica je tlakovana z vecbarvnim mozaikom, v katerega so vstavljeni napisi z imeni Emoncev, ki so darovali sredstva za njegovo izdelavo. V krstilnico je vodil pokrit hodnik (portik) z vecbarvnim mozaikom, v katerega je vstavljen napis z imenom graditelja, arhidiakona Antioha. To dokazuje obstoj mocne skupnosti prvih kristjanov v Emoni v tistem casu.

Rekonstrukcija krstilnega bazencka - Reconstruction of a chritening pool

(EN) On Erjavceva Street, opposite to Cankarjev Dom one can find the park Early Christian Place of Worship. Here the archaeological excavations uncovered a Roman residential building. Like most buildings in Emona it was built in the beginning of the first century A.D. In its 500 years of existence it was often modified and rebuilt. The first bigger modification occurred in the beginning of the fourth century when the paving was renewed and a hypo - caustic heating system and three new pools were added. This suggests that the building may have been used as a private bath house. In the second half of the fourth century part of the building was converted into a Christian place of worship.

A great change came about in the fifth century when the original place of worship was rebuild on a grander scale including a rectangular baptistery with a christening pool which was built by the central courtyard. The baptistery is paved with many colored mosaic in which names of those inhabitants of Emona who donated money for its construction are inserted. A covered hallway led to the baptistery. It also boasts a colored mosaic containing the name of the builder, the archdeacon Antioch. This proves that a strong community of early Christians was present in Emona at the time.
Mestni muzej Ljubljana
Museum & Galery of Ljubljana
(SI) Pripravo in izdelavo zaklada je podprl Muzej in galerije mesta Ljubljana.
(EN) Preparation and set up of the cache has been supported by City Museum of Ljubljana!

Avtorji / Authors / Scriptors: Bernarda Županek, Soncek manus, Dimitrij Mlekuž

Ipsa scientia potestas est.


Free counters!


hit counter for tumblr

Additional Hints (Decrypt)

(FV) zntargvp
(RA) zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)