Skip to Content

<

Geopark Rymarov

A cache by stragen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/12/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ

Tato earthcache Vás privede do velmi zdarile venkovni geologicke expozice.

HORNINY A HORNINOVY CYKLUS

Co je to hornina?

Hornina je soubor jednoho nebo více minerálu ci úlomku jiných hornin. Na rozdíl od minerálu se chemické složení horniny nedá vyjádrit jediným chemickým vzorcem. Vetšina hornin je tvorena jen z približne triceti minerálu. Ty oznacujeme jako horninotvorné minerály.

Co je to horninový cyklus?

Horniny se vlivem zmen na zemském povrchu i pod ním mení a premenují jedny v druhé. Horniny, které se vlivem procesu uvnitr Zeme dostávají na povrch, se za pomoci erozních sil vody, vetru a mrazu rozpadají. Dále jsou unášeny, nekdy i na velké vzdálenosti do míst, kde se usazují. Tak vznikají horniny usazené (sedimentárni). Takto usazené horniny se mohou znovu dostat do hlubin Zeme, kde dochází k jejich premene a vznikají tzv. horniny premenené (metamorfované). Nebo se mohou roztavit na žhavou tekutou hmotu, tzv. magma. Roztavené horniny mohou opet utuhnout, a to jak v hloubce Zeme, tak i na povrchu. Takové horniny nazyvame horninami vyvrelými (magmatickými).

Z hlubin na zemský povrch se premenené nebo vyvrelé horniny dostávají díky horotvorným procesum. Na zemském povrchu jsou opetovne vystaveny vlivu vody, vetru ci mrazu a celý kolobeh se muže opakovat. Hovoríme o tzv. horninovém cyklu. Každá hornina nepochybne prošla ruznou rychlostí nekolika cykly, o cemž vypovídá ruzné stárí hornin. Napríklad nejdelším cyklem procházejí nejstarší horniny nalezené na zemském povrchu (3,9 miliardy let).

TYPY HORNIN

Vyvrele horniny: ztaveniny, která utuhne hluboko pod zemským povrchem vznikají horniny, jež nazýváme hlubinné nebo také plutonické ci intruzivní. Hlubinné vyvrelé horniny casto tvorí velká telesa, kterým se ríká plutony ci batolity. Taveniny, z kterých horniny takového plutonu vznikly, mívají casto ruzný puvod a ruzné chemické složení, proto se i plutony skládají z ruzných typu hornin. Taveniny mohou pocházet, jak z pláštových hornin, tak i z hornin zemské kury.

Premenene horniny: horniny prošly zmenami za pevného stavu. Zmeny mohly postihnout horniny usazené, vyvrelé i již jednou ci vicekrat premenené horniny, jako reakce na zmenu fyzikálních podmínek (hlavne teploty a tlaku). K premene dochází, zmení-li hornina svoji hloubku a pozici v zemské kure ci plášti následkem tektonických pohybu v Zemi. Cím hloubeji pod zemským povrchem se hornina nachází, tím vetší na ní pusobí tlak, který je zpusoben vahou hornin ležících nad ní. Podobne s rostoucí hloubkou a tlakem roste i teplota. Na rozdíl od tlaku, který na všech místech Zeme roste s hloubkou približne stejne, se teplota na ruzných místech na Zemi zvyšuje ruzne. Za horniny premenené se považují takové, které byly vystaveny teplote vyšší než približne 200 °C a nižší než je teplota tavení pro danou horninu.

Usazené horniny: horniny vznikají z úlomku hornin, schránek a kostí živocichu, z rostlin, ci vysrážením z vodních roztoku. K jejich vzniku tedy dochází prevážne na zemském povrchu a na dne morí pusobením vnejších exogenních geologických procesu. Exogenním procesem je napríklad pusobení povrchových vod, vetru a ledu, ale i cinnost živocichu.

Ke vzniku usazených hornin je zapotrebí zdrojový materiál, kterým muže být jakákoliv hornina nebo velké množství organismu ci nasycené roztoky. Cásti hornin ci organismu mohou být prenášeny (transportovány) na znacné vzdálenosti rekami, oceánskými proudy ci proudením v atmosfére. Jestliže výše uvedené procesy zeslábnou natolik, že ztratí schopnost dále cástice presouvat, cástice se usadí. Nahromadením usazených cástic vzniká nezpevnený horninový materiál, sediment. Po jeho zpevnení dalšími procesy, napr. stlacením pod vahou dalších vrstev sedimentu ci krystalizací minerálu v pórech, vzniká hornina usazená. Proces zpevnení se nazývá diageneze.

Podminky logovani:

1. Na obrazku A B C vidite jednotlive zastupce horninovych typu. Projdete si celou vystavku , najdete horniny z fotek a na mail napiste: nazev horniny a lokalitu odkud byl horninovy vzorek odebran.

2. Jake je stari Krystalilckeho vapence mramor?

Odpovedi poslete na mail v profilu. Odpovedi pres message centrum nebudu povazovat za korektni. Kazdy nick=samostany mail.

EN

This earthcache will lead you to a very nice outdoor geological exposition.

ROCKS AND ROCK CYCLE

What is a rock?

The rock is an aggregate of one ore more minerals or chips of other rocks. Unlike minerals, the composition of the rocks can not be described using a single chemical formula. Most rocks consist of just about 30 minerals. We call them rockforming minerals.

What is the rock cycle?

The rocks are transformed on the earth surface and under it. The rocks, that get to the surface, fall apart thanks to a water, wind and frost erosion. This is how sediments come into existence. If those sediments get back to the deep earth, they are transformed and become metamorfed rocks or they can melt into a hot liquid matter called „magma“. The melted rocks can harden slowly in the earth or quickly on the surface. Such rocks are called „magmatic“.

The transformed or eruptive rocks get to the surface thanks to mountain-building processes. They are exposed to the water, wind and frost again and the cycle can repeat again and again. We call this rock cycle. Each rock went through several cycles and the age of the rock corresponds with it. E.g. the longest known cycle on the earth surface is 3.9 billion years.

TYPES OF ROCKS

Eruptive rocks: they are created deep under the surface. That is why we call them deep, plutonic or intrusive. The deep eruptive rocks often make big structures called batholith. The melts, the rocks was created from, have often a different origin and a different chemical composition. That is why plutons are composed by different rocks too.

Metamorphed rocks – the methamorphed rocks are the rocks, that went through transformations in a solid state. The methamorphosis can affect sediments, erupted or even transformed rocks. The transformation is usualy caused by the changes of physical conditions (mainly the pressure and the temperature). The deeper below surface the rock is, the bigger the pressure (caused by the weight of the rocks above it) and the bigger the temperature (it is closer to the core). While the pressure is increasing homogenously, the temperature on various places of the Earth differs significantly. Th rock can be called metamorphed, when it went through the temperature above 200 °C.

Sediments: The sediments arise from rock chips, animal shells and bones, from plants or by coagulation of water liquids. That is why they usualy come into existence on the surface or on the bottom of seas. A required source for the new rock is any rock, huge amount of living organisms or a full up solution. The source matter can be transported to huge distances by rivers, sea flows or by atmosphere. When this process weakens enough, so it can not carry the minerals any more, they lose the ability to move and start to gather. This material then goes through hardening process (usually high pressure).

Log conditions:

1. There are three representatives of the rock types on the pictures A, B and C. Go through the whole exhibition and find the rocks from the photos. Send me the name of the rock and the locality of its origin.

2. How is the old crystalic limestone marble?

Send Answers to my profil mail

Zdroje informaci:

Information sources:

- Geofyzikální ústav Akademie ved Ceské Republiky

- www.petroleum.cz

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

532 Logged Visits

Found it 525     Write note 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 132 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.