Skip to content

Bokkeneiland - (Noord Holland) EarthCache

Hidden : 02/15/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Het Bokkeneiland

Mooiste tijd van het jaar om te Loggen is, van april tot september

Bokkeneiland ligt in het tweede water van het Zwanenwater wat ligt verscholen in de Noord-Hollandse duinen, ten zuiden van Callantsoog

In dit duingebied kunt u heerllijk wandelen door duinvalleien vol bloemen en vogels spotten vanuit een van de vogelkijkhutten.
Het Zwanenwater ontstond na de aanleg van de Zijperzeedijk. Door het stuiven van zand zijn duinen, valleien en meren ontstaan. In de 17e eeuw fokte men hier zwanen en dat gaf het gebied zijn naam.
Het Zwanenwater is 600 hectare groot en wordt sinds 1973 beschermd door Natuurmonumenten. In 1988 kreeg het natuurgebied de internationale wetland-status, als belangrijk trekvogelgebied. In 2008 is het aangewezen als aardkundig monument. Het Eerste en Tweede Water zijn de grootste natuurlijke duinmeren van Europa.

Over dit gebied

Plantenliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het Zwanenwater. Door de grote contrasten in het gebied (hoog en laag, zon en schaduw, nat en droog) komen er veel bijzondere planten voor. Vlak achter de eerste duinenrij groeien helm, zeeraket en zeeakkermelkdistel. Wat verder van zee in de natte duinvalleien groeien de meer zeldzame planten als grote ratelaar, verschillende soorten orchideeën en zonnedauwsoorten.

Geologie

Een wetland is een gebied waar water een belangrijke rol speelt, in elk geval voor een deel van het jaar. De officiële definitie van wetlands volgens de Ramsar-Conventie (ook wel Wetlands-Conventie genoemd) van 1971 is: ‘Wetlands zijn moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater waarvan de diepte bij laag water niet meer is dan zes meter.’

Alle wetlands hebben twee elementen gemeen: water of ijs, en land. Slechts zes procent van het aardoppervlak bestaat uit wetlands. Ons land is rijker bedeeld met wetlands;
ongeveer een kwart van Nederland bestaat uit waterrijke gebieden. Door het hele land zijn ze te vinden: meren, moerassen, zeearmen, plassen, vennen, kwelders, vochtige graslanden, intergetijdengebieden,
rivieren, sloten en poelen.

Wetlands hebben meerdere functies die zeer
belangrijk zijn voor het leven op aarde: waterhuishouding, waterzuivering, voedselproductie, brandstof, huisvesting en transport, recreatie en natuurbeleving.

Belang van wetlands voor vogels

Wetlands hebben dus een enorme economische, recreatieve en natuurwaarde. Ook voor vogels zijn wetlands van grote betekenis; als broed, doortrek- of overwinteringsgebied. Veel vogelsoorten
concentreren zich in het broedseizoen of tijdens de trek in een beperkt aantal gebieden. Er is vaak voedsel in overvloed, ze vinden er nestgelegenheid en de noodzakelijke rust. Miljoenen trekvogels zijn zelfs geheel van waterrijke gebieden afhankelijk; de tachtig Nederlandse wetlands
vormen een onmisbare schakel in de trekweg van veel vogelsoorten. Trekkende watervogels gebruiken een keten van wetlands die de broedgebieden in het noorden verbinden met de overwinteringsgebieden in het zuiden. De diversiteit aan wetlands is hierbij van groot belang. Vogels slapen dikwijls op andere plekken dan waar ze voedsel vinden.
En ze hebben een andere voorkeur voor gebieden in de verschillende fasen van het vogeljaar. Er bestaan grote verschillen in typen wetlands tussen de broedgebieden, de ruigebieden, gebieden die tijdens de trek worden aangedaan en overwinteringsgebieden.

Aalscholvers en lepelaars
Voor het spotten van vogels moet je echt in het Zwanenwater zijn. In de duinmeren vinden ze hun voedsel en ze broeden hier zonder verstoring. Niet alleen eenden en ganzen verblijven hier massaal, maar ook zeldzame vogels, zoals de bruine kiekendief en blauwborst.
Op het Bokkeneiland in het zuidelijke meer, het Tweede Water, broeden aalscholvers en zelfs lepelaars. Dit kunt u vanaf de vogelkijkhut zien.

- Voor het Zwanenwater is verdroging een grote bedreiging. Natuurmonumenten heeft daarom aan de noordzijde een buffer aangelegd en daar de waterstand verhoogd. Aan de oostzijde is een wand in de grond aangebracht. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de duinvalleien niet verdrogen.

- Om de duinmeren schoon en voedselarm te houden zijn ze in 2008 en 2009 uitgebaggerd. Zeldzame waterplanten, libellen en amfibieën kunnen weer terugkeren. Afgelopen herfst en winter was het water zichtbaar helderder en waren er vissende grote zaagbekken, aalscholvers en zelfs een visarend te zien.

- Hooilandjes worden gemaaid om de specifieke hooilandvegetatie te behouden. Van mei tot begin juli bloeien er zeldzame orchideeën. Vlinders en andere insecten worden aangetrokken door de fraaie bloemen.

- Om het Zwanenwater gezond en vitaal te houden laat Natuurmonumenten runderen in het gebied lopen. Die eten het gras en de jonge boompjes. Bijzondere plantensoorten krijgen dan weer ruimte. Het open karakter van de duinen blijft zo behouden. In sommige delen wordt een beheer van ‘niets doen’ gevoerd, waardoor een begroeiing met wilgen en berken ontstaat.

Het Zwanenwater is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Van april tot augustus toegankelijk van 7.00 tot 21.00 uur.
De toegang is gratis voor leden van Natuurmonumenten en Landschap Noord-Holland. Niet-leden kopen een dagkaart bij de kaartautomaat aan de ingang.

Wandelen
In het Zwanenwater kunt u prima wandelen op de paden rond het Eerste Water.

De rest van het Zwanenwater, inclusief het Tweede Water, is alleen toegankelijk tijdens excursies. U kunt ook een van de gemarkeerde wandelroutes volgen:
• Wandelroute Zwanenwater 5 km(bruine paaltjes)
• Wandelroute Zwanenwater 2 km (gele paaltjes)
Beide routes starten bij de ingang van het Zwanenwater.

Vogelkijkhutten
Twee observatiehutten bij het noordelijke duinmeer geven u een prachtig zicht op de aanwezige vogels. Bij het zuidelijke duinmeer staat een derde vogelkijkhut met zicht op de aalscholverkolonie en lepelaars op het Bokkeneiland. De wandelroute van 4,5 km komt langs alle vogelkijkhutten.

Mindervaliden
Voor rolstoelgebruikers is het pad naar de vogelkijkhut aan de zuidwestkant van het Eerste Water goed begaanbaar. Vanwege de glooiing in het terrein is begeleiding wel noodzakelijk.

Activiteiten
Van mei tot september organiseert Natuurmonumenten excursies in het Zwanenwater. U kunt mee met een duinplanten- en vogelexcursie en een zwerfexcursie.

Opdrachten om te loggen.

Maak een foto van het bokkeneiland en je GPS.
En beantwoord de volgende vraag via de mail.
Het Zwanenwater ontstond na de aanleg van de Zijperzeedijk.
In welk jaar werd deze dijk aangelegd ???

Honden niet toegestaan

Wandelen uitsluitend over de toegestane paden.

Dit is 1 van de 12 provincie earhtcaches van Jut & jul.
Je mag hem altijd direct loggen maar logjes met niet voltooide opdrachten worden verwijderd.
Veel cache plezier.

-----------------------------------------------------------------------

Bokken Island lies in the water of the second Zwanenwater what lies hidden in the dunes of North Holland, south of Callantsoog

In the dunes you can walk through heerllijk dune valleys full of flowers and bird watching from one of the birdwatch.
Zwanenwater arose after the construction of the Zijpe Zeedijk. By dusting of sand dunes, valleys and lakes. In the 17th century bred swans and people here that gave the area its name.
Swan Water is 600 hectares and is protected expositions since 1973. In 1988, the international wetland nature reserve status as an important migratory bird area. In 2008 it was designated as geological monuments. The First and Second Water is the largest natural dune lakes in Europe.

About your area

Plant lovers can indulge in Zwanenwater. Due to the large contrasts in the area (high and low, sun and shade, wet and dry) there are many rare plants. Just behind the first dunes grow helmet, sea rocket and zeeakkermelkdistel. Further from the sea in wet dune valleys grow more rare plants and large rattle, orchids and various types of sundew species.

Geology

A wetland is an area where water plays an important role, at least for part of the year. The official definition of wetlands under the Ramsar Convention (also known as Wetlands Convention ") of 1971 is" Wetlands are swamps, fens, peat or water areas, natural or artificial, permanent or temporary, with stagnant or running water, sweet, brackish or salt, including marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters. "

All wetlands have two elements: water or ice, and land. Only six percent of the earth's surface consists of wetlands. Our country is endowed with rich wetlands;
approximately one quarter of the Netherlands consists of wetlands. Throughout the country to find them: lakes, marshes, estuaries, lakes, ponds, marshes, wet meadows, intertidal mudflats,
rivers, ditches and ponds.

Wetlands have many functions that are very
important for life on earth: water, sanitation, food, fuel, housing and transport, recreation and nature.

Importance of wetlands for birds

Wetlands are an enormous economic, recreational and ecological value. Wetlands for birds are also of great importance, such as breeding, pull-through or wintering area. Many birds
concentrated in the breeding season or during the draft in a few areas. There is often plenty of food, nesting, and there they find the necessary rest. Millions of migratory birds are even completely dependent on wetlands, the wetlands eighty Dutch
constitute an essential link in the wayfarers of many bird species. Migratory waterfowl use a chain of wetlands that are the breeding grounds in the north connecting to the wintering areas in the south. The diversity of wetlands is of great importance. Birds often sleeping in different places than where they find food.
And they have a preference for other areas in the different phases of the bird year. There are significant differences in the types of wetlands between the breeding areas, the moulting areas, areas that are affected during the migration and wintering areas.

Cormorants and spoonbills
For bird watching, you really are Zwanenwater. The dune lakes find their food and they are breeding here without disturbance. Not only ducks and geese stay here en masse, but also rare birds like the marsh harrier and Bluethroat.
At the Goat Island in the southern lake, the Water War, and even cormorants nesting spoonbills. This can be seen from the bird hide.

- For Zwanenwater desiccation is a major threat. Therefore natural monuments on the north side a landscaped buffer and as the water level increased. On the east side is a wall in the ground. These measures ensure that the dune valleys not dry out.

- To clean and dune lakes are nutrient poor to keep them dredged in 2008 and 2009. Rare plants, dragonflies and amphibians can return. Last fall and winter, the water was visibly brighter and saw there were large fishing pond, cormorants and even see an osprey.

- Hayfields are mowed hayfields to the specific vegetation coverage. From May to early July blooming orchids are rare. Butterflies and other insects are attracted by the beautiful flowers.

- To Zwanenwater health and vitality let Nature run cattle in the area. Who eat grass and saplings. Special plant will turn space. The open nature of the dunes remains as preserved. In some parts of managing a "do nothing", since this leads to a willow and birch vegetation occurs.

Swan Water is open from sunrise to sunset. From April to August open from 7:00 to 21:00.
Admission is free for members of Nature and Landscape Ontario. Non-members buy a day pass at the ticket machines at the entrance.

Walking
In Zwanenwater you can enjoy walking the paths around the First Water.

The rest of the Zwanenwater, including the Second Water, is accessible only during excursions. Alternatively, one of the hiking trails follow:
• Walking Zwanenwater 5 km (brown sticks)
• Walking Zwanenwater 2 km (yellow posts)
Both routes start at the entrance to the Swan water.

Birdwatch
Two observation huts in the northern dune more give you a fantastic view of the birds present. In the southern dune lake is third bird hide overlooking the cormorant colony and spoonbills in the Bucks Island. The trail is 4.5 km from Omni birdwatch.

Disabled
For wheelchair users, the path to the bird hide on the south west of the First Water well passable. Because of the slope in the terrain is guidance is needed.

Activities
From May to September in Nature excursions Zwanenwater. You can go with a dune plants and birds and a stray trip excursion.

Instructions to login.

Take a picture of the island, goats and your GPS.
And answer the following question via email.
Zwanenwater arose after the construction of the Zijpe Zeedijk.
In what year was this dam been built?

Dogs not allowed

Walking only on the permitted paths.

Additional Hints (No hints available.)