Skip to content

Brunkebergsåsen - St Johannes kyrka Traditional Geocache

This cache has been archived.

Toa Norik: Hej

För ett tag informerade jag dig om att allt inte verkade stå rätt till med din cache och bad dig ta reda på hur det stod till och åtgärda eventuella problem. Då det inte syns några tecken på att du gjort det kommer jag nu att arkivera din cache.
I enlighet med riktlinjerna (länk) sker avarkivering vid brist på underhåll inte alls och i övriga fall sker det undantagsvis.

Hälsningar
Toa Norik, reviewer

More
Hidden : 12/03/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En lugn och trevlig promenad i en park mitt i Stockholms hjärta.

WATCH OUT FOR MUGGLERS...

Brunkebergsåsen är en rullstensås i nord-sydlig riktning på Norrmalm. Brunkebergsåsen är en del av Stockholmsåsen. Brunkebergsåsen har genom åren till en stor del schaktats bort på Nedre Norrmalm, exempelvis ligger dagens Brunkebergstorg cirka 20 meter lägre än den ursprungliga åsen. Åsen sträckte sig ursprungligen från Johannes kyrka i norr till Brunkebergstorg i söder, men den södra delen är sedan länge bortfraktad för att bereda plats för bebyggelse och infrastruktur. Mellan åren 1906-1911 byggdes Kungsgatan rakt genom åsen och i samband med den så kallade Norrmalmsregleringen på 1950-1960-talet försvann mycket.

En välkänd backe som numera är borta var den så kallade Hamngatsbacken som förr korsade Malmskillnadsgatan i samma plan, och inte i en bro som idag.

Åsen märks fortfarande tydligt kring Johannes kyrka, Observatorielunden och Vanadislunden samt gångtunneln genom åsen, Brunkebergstunneln. En stor del av massorna från åsen har använts för att fylla ut i Klara sjö och i Barnhusviken.

Källa: www.wikipedia.se

eng transl. by google: Brunkebergsåsen is a boulder in the north-south direction in Norrmalm. Brunkebergsåsen is part of Stockholm Ridge.Brunkebergsåsen over the years has to a large extent schaktats away on Lower Norrmalm, for example, is today Brunkebergstorg about 20 feet lower than the original ridge. Ridge ranged originally from John's church in the north to Brunkebergstorg the south, but the South has long been carriers to make way for settlements and infrastructure.Between the years 1906-1911 was Kungsgatan through the ridge and in the context of the so-called Norrmalm regulation at 1950-1960's, lost much.

A famous hill which is now gone were the so-called Hamngatsbacken that sooner crossed Malmskillnadsgatan in the same plane, and not in a bridge today.

The ridge is still clearly marked on John's Church, Observatory Hill and Vanadislunden and the tunnel through the ridge, Brunkeberg Tunnel. Much of the masses from the ridge has been used to fill in Clear Lake and the Orphanage Bay.

Additional Hints (Decrypt)

arj cynpr, zntargvp, (täyyre rw ceäfgra) Cyrnfr, srry serr gb ercynpr gur ybt, V cnff abg sbe n juvyr, qhr gb fvpxarff. Whfg erzbgr gur byq naq chg fbzr cnccref va, Gunaxf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)