Skip to content

<

Břežanské údolí (geomorfologie)

A cache by Pajast Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/12/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ukol do terenu:
Prohledni si tvar udoli a taky skaly, ktere se zde nachazeji. Dobre si to zapamatuj a doma v klidu nastuduj teorii z listingu. Podle toho pak dej dohromady odpovedi na otazky. Kdyz pripojis i nejake pekne fotky, bude to super! Nachazis se v prirodni rezervaci. K pristupu pouzij znacenou stezku a waypoint!


Váš úkol

Pro zalogování a uznání platného „nálezu“ této zeměkeše je potřeba navštívit Břežanské údolí a zjistit tam pár informací. Zadané souřadnice vás přivedou na pěknou vyhlídku v přírodní rezervaci Šance. Úkol však můžete splnit i na jiných místech v údolí, až budete hledat místní kešky.

Během své návštěvy údolí si všímejte typických tvarů terénu a také si zblízka prohlédněte skály, které se zde vyskytují. Doma si v klidu přečtěte listing. Informace, které jsou v něm obsažené, aplikujte na to, co jste v terénu viděli. Pak budete jistě znát správné odpovědi na mé otázky:

1. Určete, k jakému typu údolí patří Břežanské údolí. Svoji odpověď stručně zdůvodněte. Prosím nepište, že jste informaci našli na internetu. Takovou odpověď nemohu uznat. Potřebné informace jsou obsaženy v listingu.

2. Nachází se v Břežanském údolí niva?

3. Většina oblasti je tvořena mořskými usazeninami, které patří k nejstarším horninám na našem území. Pocházejí z období starohor. Na mnoha místech vystupují tyto skály na povrch. Dobře si je prohlédněte a zapamatujte si, jak vypadají. Určete, kterou z dále uvedených fotografií (A–D) jsem pořídil v Břežanském údolí. Pouze jedna odpověď je správná. Tato otázka není vědomostní, ale osvědčuje, že jste na daném místě opravdu byli.


A

B

C

D

Odpovědi na tyto otázky mi prosím pošlete e-mailem. Nečekejte, až se vám ozvu, ale logujte rovnou. Mlčení považujte za můj souhlas. Odpovědi posílejte a logujte prosím najednou. Usnadníte mi tím kontrolu plnění úkolů. Děkuji za vaši návštěvu i správné odpovědi.

Pokud se vám podařilo během výletu pořídit nějaké pěkné fotky, podělte se prosím s námi o své zážitky a připojte fotografie k internetovému logu, případně i na waymarkingu (WMA2R4 Nickerlova vyhlídka).

Your task

For a valid "found-it" log of this Earthcache you must visit the Brezany Valley (Břežanské údolí) and find some information there. The given co-ordinates will lead you to a beutiful place with scenic view. But you can fulfill the task at other places in the valley when searching for real caches.

During your visit of the valley, notice the typical shape of the terrain. Look at the rocks that occur there. Read the listing at home. Apply the information in it to the things you could see in the valley. I am sure that you will be able to find the answers to my questions easily:

1. Determine the type of the valley which the Brezany Valley belongs to. Give reasons for your answer. Please, do not write that you found it in the internet. Such an answer cannot be accepted. The information you need can be found in the listing.

2. Is there a flood plain in the Brezany Valley?

3. The most part of the area is formed by sea sediments which belong to the oldest rocks in the Czech Republic. They originate in the Proterozoic era. Look at the rocks carefully and remember their appearance. Which of the following photographs (A–D) was probably taken in the Brezany Valley? This question serves as a proof of your visit.


A

B

C

D

Please, send me your answers via e-mail. Do not wait for my approval, please. My silence implies consent. Thank you for your answers, photos and visit.

If you took some interesting photos during your trip, please, share your adventure with others and upload your snapshots to your log. Taking photographs is optional.

Please, do not try to log in Czech using the Google Translator. The results are funny and often do not make any sense. It’ll be fine if you write your log in English or in your language.Při návštěvě malebného Břežanského údolí si v praxi ukážeme něco z geomorfologie, tedy nauky o tvarech zemského povrchu. Budeme se (jak jinak?) věnovat údolím.

Údolí je výrazná sníženina zemského povrchu, která se vyznačuje protáhlým tvarem. Na vzniku údolí se podílí především narušování zemského povrchu (eroze) a odnos uvolněných hornin (denudace). Důležitým činitelem je voda v různých podobách. Setkáváme se však i s údolími vzniklými v důsledku pohybů desek zemské kůry. Podle způsobu vzniku rozeznáváme několik základních typů údolí:

* říční;
* ledovcová;
* tektonická – v místech poklesu a zdvihů při zlomech zemské kůry.

Říční údolí

Na vzniku říčního údolí se podílí vodní tok. Nemusí to být zrovna řeka. Může to být i docela malý potok, dokonce jen občasně tekoucí (např. po vydatném dešti).

Vodní tok jednak působí do hloubky. Rychlost prohlubování je dána především spádem toku. Proudící voda zároveň působí i do stran a modeluje svahy údolí. Strmost svahů je dána velikostí bočních sil a tvrdostí hornin, které svahy tvoří. Na vzájemném poměru sil působících do hloubky (hloubková eroze) a do stran závisí (boční eroze) výsledný profil údolí. Čím strmější je spád vodního toku, tím je údolí hlubší. Čím tvrdší jsou horniny, tím jsou svahy strmější. Kromě hloubkové a boční eroze pusobí vodní tok i erozi zpětnou. To znamená, že údolí se pomalu prodlužuje směrem k prameni a zařezává se stále více do okolní roviny.

 

Typický profil říčního údolí má tvar písmene V. Na dně údolí se nachází koryto vodního toku. Typické údolí s tímto profilem vidíte na obrázku.

Úzká a hluboká údolí s kolmými stěnami se nazývají soutěsky. Na dně často bývají vodopády a tzv. obří hrnce. Příkladem jsou třeba soutěsky říčky Kamenice v severních Čechách. Velmi hluboká a rozsáhlá údolí se strmými stěnami se nazývají kaňony. Známý je například Velký kaňon na řece Colorado v USA. Za kaňony však nemusíme jezdit daleko. Charakter kaňonu, i když mnohem skromnějšího rázu, má i údolí Berounky okolo Srbska.

 

Tam, kde je spád toku malý, především to bývá na dolních tocích řek, údolí je mělké. Vodní tok však působí mnohem více bočními silami. Obvykle vytváří zákruty (meandry). Takové údolí bývá široké s pozvolně klesajícími svahy a má charakter úvalu. Příkladem jsou například Hornomoravský a Dolnomoravský úval.

 

Dno takového údolí bývá ploché. Zanáší se totiž usazeninami, které řeka přináší z výše položených míst. Okolí vodního toku bývá často zaplavováno a obvykle se zde nacházejí nejúrodnější půdy. Ploché záplavové území kolem vodního toku se nazývá říční niva.


Tato fotografie pochází z Wikipedie.

Ledovcová údolí

Ledovcová údolí vznikají v chladném období v místech (především v horách), kde se trvale hromadí sníh a mění se v led. Ten pak vlastní vahou „teče“ do nižších poloh. Působí velkými tlaky dolů i do stran. Obrušuje okolní horniny a odnáší je pryč.

Když led v teplejším období roztaje, zanechává po sobě hluboká údolí se strmými svahy a typickým profilem ve tvaru písmene U. Ledovcová údolí jsou vždy zakončena mísovitou prohlubní, nazývanou ledovcový kar (kotel). To je v místech, kde ležela největší masa ledu a odkud si prorážela cestu do nižších poloh.

Ledovcových údolí v Česku najdeme jen málo. Nacházejí se hlavně v Krkonoších a pocházejí z posledních dob ledových, kdy se o vrcholy pohraničního hřebenu zastavil pevninský ledovec, který sem zasahoval od severu. Na obrázcích je údolí řeky Úpy pod naší nejvyšší horou, Sněžkou, a jeho kotel v Obřím dole (se Studniční horou).

 


Ledovec modelující alpské údolí (Wikipedie)

During your visit to the Brezany Valley, you can experience some part of geomorphology in practice. Geomorphology is a science dealing with shapes of the Earth surface and their formation. This listing is about valleys.

Valleys are significant depressed areas with predominant extent in one direction. They are usually formed by erosion and denudation of rocks. The major factor is water in various forms. Valleys which occured in consequence of the motion of the Earth crust plates can also be observed.

There are several basic types of valles:
* river;
* glacial;
* tectonic – in places with faults of the Earth crust.

River valleys

River valleys are formed by water streams. It need not necessarily be a river. It can be quite a small creek, even occasionally flowing (after rain, for instance).

The water stream acts into depth. The speed of sinking depends on the fall of the stream. At the same time, flowing water acts against the sides and models the slopes. Their steepness depends on lateral strenghts and rock hardness. The resulting profile is given by the ratio between vertical and lateral strenghts. The bigger fall of the stream, the deeper valley. The harder rocks, the steeper slopes. Besides horizontal and lateral erosion, the stream also causes backward erosion. It means the valley is elongated towards the spring and incise the surrounding plain.

 

The typical profile of a river valley is V-shaped, as you can see at the picture. There is a stream bed on the bottom of the valley.

Narrow and deep valleys with vertical slopes are known as gorges (for example, the gorges of the Kamenice river in northern Bohemia). There often are waterfalls on the bottom. Very deep and large valleys with steep walls are known as canyons. The Great Canyon of the Colorado river in the USA is a well-known example. But we need not travel so far. The Berounka valley around Srbsko is characterised as a canyon, although much more modest.

 

When the fall is low, the valley is shallow. The action of the stream is predominantly lateral. It usually forms meanders. Such valley is usually broad and its slopes are slowly descending. The bottom is usually flat and frequently flooded. It glazes with sediments, brought by the stream from higher locations. The soil is usually very fruitful. The flat area surrounding the stream is called floodplain or alluvial plain.

 


This photo of a floodplain is from Wikipedia.

Glacial valleys

Glacial valleys are formed in cold periods in places (predominantly in the mountains) where snow is permanently accumulated and tranformed into ice. Its mass causes that the glacier "flows" to lower locations. It causes high pressure on rocks, abrades them and carries them away.

When the glacier melts, it leaves behind a deep valley with steep slopes and typical U-shaped profile. Glacial valles always finnish in a dished hollow (kettle), where the major mass of ice laid.

There are only few glacial valleys in the Czech Republic. Most of them are in the Giant Mountains (Krkonoše) and originate from the last glacial period (ice-era), when the continental glacier (from north) was stopped by the frontier ridge. At the pictures, you can see the valley of the Úpa river under the highest mountain Sněžka (Snowhill) and its kettle under Studniční hora (the Well Mountain).

 


A glacier modelling a valley in the Alps (Wikipedia)

Literatura

  • Havel J., Štursa J. Svět hor. Praha: Ottovo nakladateství, 2008. ISBN 978-80-7360-759-3.
  • Jeník J., Větvička V. Život hor. Praha: Albatros, 1983.

Doporučené odkazy


[LOG] Owner: geoawareHQ posted a reviewer note for Brezanske udoli (geomorfologie) (Not Published) (Earthcache)

You are receiving this email because you are the owner of this listing.

Location: Stredocesky kraj, Czech Republic
geoawareHQ posted a reviewer note for Brezanske udoli (geomorfologie) (Not Published) (Earthcache) at 3/1/2011

Log Date: 3/1/2011
I just wanted to apologize for the long wait for this!

I am now publishing this, this is a very good EarthCache, you met the guidelines very, very well!

THANKS!

Visit this log entry at the below address: http://coord.info/GL54PC3R

Visit Brezanske udoli (geomorfologie): http://coord.info/GC2MBEE

Profile for geoawareHQ: http://coord.info/PR3F4XKPravidla pro zakládání zeměkeší (anglicky)
Jak založit zeměkeš (anglicky)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.