Skip to content

<

Køge Ås

A cache by Kaihøj Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/16/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

I en af de få store tunneldale på Sjælland ligger Køge Ås.


In one of the few large subglacial in Sealand lies Køge Ås.Et 35 km langt åsstrøg strækker sig fra Køge til Haraldsted Sø nord for Ringsted. Køge Ås, der hører til Danmarks få store åse, kan ses som en række af langstrakte bakker i et bugtet forløb gennem landskabet. Regnemark Banke er en af bakkerne. Tunneldalen og åsstrøget blev dannet ved isens afsmeltning for godt 15.000 år siden . Smeltevandet udgravede tunneller i og under isen og medførte store mængder af frismeltet ler, sand og grus. Dette materiale blev aflejret nær isranden, hvor strømhastigheden aftog. Ved isens gradvise afsmeltning, lå åsen tilbage som en en slags afstøbning af et tidligere smeltevandsforløb. Åsens velsorterede sand og grus er særdeles egnet til anlægsarbejder. Således har åsen leveret grus til anlæg af jernbanen fra Roskilde til Korsør og senere til motorvejen E20 til Fyn.
A 35 km long åsstrøg stretches from Køge to Haraldsted Lake North of Ringsted. Køge Ås belonging to Denmark's few high ridges can seen as a series of elongated hills in a sinuous course through landscape. Rain Mark Mound is one of the hills. Tunnel Valley and åsstrøget was formed by ice melt for over 15,000 years ago. Meltwater tunnels excavated in and under the ice and caused massive amounts of frismeltet clay sand and gravel. This material was deposited near the ice margin, where flow velocity decreased. When the ice gradually melting, stood ridge back as a sort of cast of a previous glacial cycle. Åsens well graded sand and gravel is very suitable for construction works. Thus, the ridge provided gravel for construction of railway from Roskilde to Korsor and later to the highway E20 to Fyn.


I modsætning til de jyske tunneldale er de sjællandske små. Køge Ådal har et bugtet forløb gennem landskabet med en bredde på 60 - 250 m. Ådalens form er i dag ikke særlig markant. For blot 50 år siden var enge og kratløse mosepartier med til at tydeliggøre dens form.
In contrast to the Jutland tunnel valleys are the Sealand small. Køge River Valley has a sinuous course through landscape with a width of 60 to 250 m. The river Valley form today is not particularly marked. Just 50 years ago, meadows and shrub bogs with resolve to clarify its form.

Åsen er navnet på den skov, der ligger på Køge Ås mellem Køge by og Sydmotorvejen. Store gamle bøge- og egetræer præger skoven både på skrænter og på åsbakken. Ind imellem vokser hassel, enkelte spidsløn og lind. Åsen er ganske særlig ved, at der findes en halv snes mindre områder, der kan karakteriseres som meget betydningsfulde naturskovsarealer. Man finder her en blanding af gamle og unge træer, som ikke er plantet men selvforynget, og som derved kan være efterkommere af eksempelvis bøg, eg eller lind, som er indvandret til landet for flere tusinder år siden. I skovbunden vokser lærkesporer, blå anemone, alm. kohvede og majblomst. På de stejle skrænter ved Danhøj vokser ualmindelige planter som finger-star, nikkende flitteraks og kantet konval.
Åsen the name of the forest that lies at Køge Ås between Køge town and teh south highway. Large old beech and oak trees characterize the forest both on slopes and on åsbakken. Ind. sometimes grows hazelnuts, single Norway maple and linden. Ridge is very special in that there are a dozen smaller areas that can be characterized as very important natural forest areas. You find here a mixture of old and young trees are not planted but selvforynget and thus may be descendants of example beech, oak or linden who have immigrated to this country for several thousands years ago. In forest floor grows lark spores, liverwort, plain. kohvede and majblomst. On the steep slopes at Danhøj grows uncommon plants such as finger-star, nodding flitteraks and angular konval.

Stå på koordinatet og besvar følgende spørgsmål:
1. På stedet, fortæl med egne ord, hvordan du kan se at Køge ås er opstået?
2. Du MÅ gerne tage et billed af dig selv og din gps ved siden af gravstenene.
3. Send svarene til f.kaihoj@gmail.com, der vil komme svar i løbet af max 2 dage om du må logge cachen.

Stand on the coordinates and answer the following questions:
1. On the Spot, tell your own words how you can see Køge Ås arose?
2. You MAY take a picture of yourself and your GPS next to the grave stones.(Optional)
3. Send responses to f.kaihoj @ gmail.com, there will be answer within max 2 days if you can log cache.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.