Skip to content

Sant Macari (sèrie les ermites de Guissona 3) Traditional Geocache

Hidden : 01/18/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Sant Macari

L'indret on es troba la capella de Sant Macari és un lloc singular per la formació topogràfica del petit turó, aïllat del nucli urbà de Guissona i en especial pel seu origen llunyà on s'ubicava la població de Tapioles. Sant Macari, que també es relaciona amb l'antiga església de Sant Pere de Tapioles, és un petit edifici de planta rectangular, de 7,30 metres d'amplada per 11,95 de llargària, orientat de sud a nord amb la porta d'entrada a la façana del costat del migdia.
L'interior és una construcció molt senzilla, en què l'espai del presbiteri no té una tipologia pròpia i la nau allargada està coberta amb volta ogival. Les úniques finestres de la capella són a la petita rosassa de 85cm de diàmetre situada sobre la porta d'entrada i l'obertura formada sobre la paret del presbiteri, consistent en una finestra d'esqueixada simple i 85 cm d'alçària.
Tot l'edifici estava construït amb carreus de pedra del lloc, tant els paraments de l'interior com també les façanes.
L'arquitectura de la capella és molt simple, en la qual una sola nau rectangular coberta amb la teulada de dues vessants i una volta d'arc apuntat a l'interior, porta a relacionar-la amb les construccions gòtiques del segle XIV.
L'origen documentat del lloc al segle XI on es troba la capella, amb l'existència d'un nucli urbà, i la tipologia arquitectònica que tenim avui, fa pensar que aquesta construcció és el resultat de diferents transformacions constructives que s'han anat produint, fruit d'enderrocs o bé dels canvis d'ús.
La pèrdua d'ús com a capella comportà que l'edificació no tingués cap tipus de conservació i es destinés a magatzem agrícola; aquest fet i l'abandonament total en els darrers anys va permetre l'enderroc parcial de part dels murs.
L'interior va perdre la major part dels estucs de la volta, amb la degradació de tot el parament de pedra. El terra es va buidar modificant el nivell i se situà més per facilitar-ne l'accés des de l'exterior. També va perdre el vitrall que tancava la rosassa situada sobre el portal d'entrada a la capella. Totes les façanes posaven de manifest les deficiències estructurals, de conservació i els enderrocs que ha patit amb els anys. La coberta solament conservava la llosa del ràfec i estava sense protecció deixant que les terres que donaven al pendent rebessin la pluja sense cap aïllament. La humitat produïda a la zona de la coberta fou la causant de l'enderroc parcial el mur de la façana al costat de llevant i ha donat un desgast als carreus amb l'acumulació de fongs en les façanes del nord.
El campanar que havia estat construït sobre la façana principal, i que tenia dues finestres de campanes, havia deixat de ser un element recordant després de molts anys,i havia deixat la construcció de la capella amb una imatge més pròpia d'un edifici agrícola que el que li correspon d'ús religiós; avui, s'ha pogut recuperar aquesta espadanya.
L'entorn, que fins fa poc havia estat molt abandonat, comença a canviar amb les obres d'accés que s'estan fent davant la porta d'accés de Sant Macari. Aquestes obres permetran dignificar l'entrada a un edifici important que ha estat estructuralment reparat l'any 2008. En un futur esdevindrà un parc enjardinat amb zona d'esbarjo.


English


The place where the chapel of Saint Macari is unique
topographycally, according to the formation of a small hill,
isolated from the town of Guissona and especially for his origin
that was located in the ancient town of Tapioles. Saint Macari, who
is also related to the ancient church of Sant Pere de Tapioles is a
small rectangular building of 7.30 meters wide and 11.95 long,
oriented from south to north with the door entrance to the southern
front. The interior is a very simple construction, in which the
presbytery and the nave is covered with elongated pointed vault.
The only windows of the chapel are a small rosette of 85 cm of
diameter above the front door, and an opening on the presbyterian
wall, consisting of a single window of 85 cm high.


The whole building was built of local stone blocks, both
surfaces of the interior as well as the facades. The architecture
of the chapel is very simple, in which a single rectangular nave
roof covered with two sides and a pointed arch vault interior, that
recalls the Gothic buildings of the fourteenth century.


The documented origins in the eleventh century shown the
existence of a town and the architectural typology that we have
today suggests that this construction is the result of different
transformations that have been occurring as a result of demolition
or changes of its use.


The loss of use as a chapel meant that the building did not have
any conservation and was used as agricultural store. The total
abandonment in subsequent years led to the partial demolition of
the walls.


The interior lost most of the stucco from the vault, with the
deterioration of all ornamental stone. The land was drained by
modifying the level to facilitate access from the outside. It also
lost the stained glass rose window that closed the entrance gate
located on the chapel. All facades made clear the structural and
conservational deficiencies, and the rubble that has suffered over
the years. The cover only kept the eaves and the slab was left
unprotected to the rain and sun. Moisture produced in the area of
the roof was the cause of the partial demolition of the front wall
along the east side and weakened the stone blocks by the
accumulation of fungi in the northern facades.


The bell tower had been built on the main facade, which had two
bell windows. Over time, that was no longer a recalled item but
remembered a typical agricultural building. Today, the original
shape and religious use has been recovered.


The environment, which until recently had been abandoned, began
to change with the work being done to access the gateway of Saint
Macari. These works will allow to dignify the entrance to the
building that has been structurally repaired in 2008. In the future
will become a landscaped park with a recreation area.A dins del catxe i trobareu la pista C de la serie de les

ermites de Guissona

Additional Hints (Decrypt)

Ab pny onvkne yn cnerg. Ny znetr qr yn cnerg, n enf qr green v fbgn ebdhrf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)