Skip to content

This cache has been archived.

DK_Titan: Efter grundige overvejelser er vi nået til den konklusion, at "Nørder på skovtur" serien sendes på pension. Vi flyttede for 1½ år siden fra Vestjylland, og dermed er vores muligheder for at opretholde en tilstrækkelig vedligeholdelsesstandard for serien ikke længere til stede. Derfor er det bedst at lukke og slukke, mens legen er god.

Vi håber, I har nydt timerne bag skærmen og vandreturene i Klosterheden. Forhåbentlig har I også suget viden til jer, for hvem ved om der på et tidspunkt skrives et nyt "Nørd-kapitel" i historiebøgerne med udgangspunkt i vores nye østjyske base?

Under alle omstændigheder vil vi gerne benytte denne lejlighed til at sige tusind tak til seriens løsere og findere. Det har været en stor fornøjelse at kommunikere med jer og ikke mindst at læse jeres logninger.


After careful consideration we have come to the conclusion that the "Nerds in the forest" series must be retired. 1½ years ago we relocated from Western Jutland, and thus our ability to keep a sufficient maintenance standard for the series is no longer present. Therefore, it is best to close the series while it is still in good shape.

We hope you have enjoyed the hours behind the screen and the hikes in the Klosterhede. Hopefully you have also absorbed some knowledge from the solving of the puzzles. At some point new nerdy chapters might be added closer to our new base in Eastern Jutland.

In any case, we would like to take this opportunity to express our gratitude to the solvers and finders of the series. It has been a pleasure to communicate with you and we have been excited about reading all your nice logs.

DK_Titan
DK-Titan.dk

More
<

#37 Nørder på skovtur - Find Titan

A cache by DK_Titan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/01/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:NPS InfoGenerel info om Nørder på Skovtur-serien

General information regarding the Nerds in the Forest series

Allgemeine Information über die "Nerds im Wald" Serie66`32|31`.`1``24:/:+shs/--`27|27-+++mmmdhyyos++`14`:oooohdmNNNNmds+`24|25`/dNNNM
MNNmmdhhhhy/-13ohyyhhNNMNMMMNNNms/-.`....15|22`/smNMMMMMNNNMNmyoohhys`11`:NNmmdd
mMNMMNMNNNNNmdddddhs/`2`:-.``.`2|15.:+o+:+ymNMMMMMMMNNNMNNmmdddddo/:/:.:/+//oyyd
NNNmmmNNNNNNMMNNNNNmmmmmmmddhdmmdhhdh+1|13+hdmmmmmmNNMMMMMMNNNNMMMNMMNNmmmmddddd
ddddmdhddNNNmmmmmNNNNNNNNNMNNNNmhddmNNNNNNNddmh1|11`ymNNNNmmNNNMMMMMMNNmNNNNNNNN
mmmmmddmmmmmmmNNmmmNNNNmmmNNNmmNNNMNNNMMMMNmdhhhdmNNNNNmms1|11/dmNNNmdmNNMMMMMMN
mmmNNmmmmmdddmmmmdmmmmdmdmdmmmNNNNNNNNMNNNNmNMNNNNMMMMMMNdyhddmNNNmm:1|11smNmmhd
NNNMMMMMMMmo:--/sdh+..-.-sddddddmdmdddddmNNNNNNMMMMMMNNMMNNNMMMMMMMMNNmddmNmmmd.
1|10/dmddhhmNNNMMMMMMM-`+yy+.-..ohhy:1sdyhddmdddddddmmNNNNNMMmdhhdmMNmdmNNNMMMMM
MNNNNNNmmdy`1|10sddyhmNNNNNMMMMMMN`.hdhy/2odhdds1/dhddmddddmmmdd--NNMMN/.-::-.:y
ddNNNNNNNMMMMMNNNNNNd`2|9.yhhhmNNMNNMMMMNNmd+`-::..//.:oso.`ydddmmmmNNNNmhh1`NNM
M+1omNNNd.`mNNmNmmNNNNNNNMNmmNN+3|9`+shmNNNNNNMNNmdhdhhysooyhhhhs/:/ohmdhhdNNmNN
NNmdy1`hyhd-1NMMMMM/1dNNNmdddNNmmmdmmddms`3|10`+dmmNNmNNNdhhhdddmhyyyhdddhs++osh
dyydNNNNNNNNNNm--::::-:NMMMMm.:NMNNNmdmNMdshhdmdmm.4|10-yhdddhydmdddmmNmNo.-::-:
y+`.+o/`:hmmNNNNMMMMMNNNmmNNmNNNNMMMMNdNMMNddmNNMN:1`/dNNmd5|10:yyhhhsshddmmNNNN
N1-NMMm+`1+dNNNo1sNMMNNNMMMMMMNNmho/:::--:/+sdNMMMNmmNNMNN+3`/dy-5|10+yhhddddddm
NNNmNNN-.hmmy-../dmNm+1yMMMNNNMMMMMMMm-`+syhh+1ohy+.-hMMMMMMMMMN-5.`6|10:yhhdddd
hmNNNNNNMMd+----odd/-::-.oNMMMNNMMMMMNMMy1oNmmmmm1:MMMm.`NMMMMMMMMN/13|11yhdmmmm
hmNMNNNMMNNMMNNNNNNNdyhdNMMMMMNMMMMMMMMNm-.+syso:1oMMMM-1mMMMMMMMMm+13|10-dyyNNN
NdmNNdNNNNNmmddddddddo`ommmMMMMMMMMMdNNMMMNh+:---/sdNMMN+sMMMMMMMMN.14|6`.-/sh-s
ddmdmNNmhNNNNm`1`.---...`1`..-mMMMMMMMNdmmmNNNNNmmdhddhyhdmNNNMMMMMMNy15|6...`-o
:`--oohmNNhmmmNmh+-:/ydmmdo1oNNMMMMMNNNNNNNmmmd-+Nddhy-.`....+mNNMMMMMNoo/`12|10
-+4``-dmmddmdmmNNmys/-:/s+1sNNMNNMNNNNMMNmmmmd1-mddm-1smNNmy1-NNMMMMMMNm+o`11|11
:6-hdmmhmddNNNhhmmNhs/.`yNNNNNNMNNmNNNNNmmh1.yyhh``NNNNNN.1mNNMMMMMMMNh/.10|12.4
/yhdmmddmmNNmdNNNNNMNNNNNmmNNNNNNmmmmNNNdh-------:NNNNNy`/NNNMMMMMMMMNd+`9|17`/o
hddmmNNNmNMMMMMNNNNNN:1`mNNNdmmdmmmNNNmdmmNNNNNNNNNNmdNNNNMMMMMMMNh+`10|18./hNNN
mmmNNNNNNNNNNNmmmdhdmNNNNmNmmNNNNNmdmNmNNNNNmNNNo+yNNNMMMMMMMNms-10|16.smNNNNNmd
dm/:+sdmdhdddmmmmNNNNNNNNNNNMMMMMNMMNNNNMMMNNN+/oNmNNNMMMMMMMms:`8|15`ydNNNNNNNm
mm1`o/.`.:ohNNNNNNMMMNNNNNNNNNNMMMMMNdddddddmNNNNNNNNNMMMMMMMNNs`8|14:yhmNNMNNNN
NNm1`NMMNhs/-1./ohmMMMMNmdNNNNNNNNy:``.-----.``:smNNNNNNNNMMMMNNy:.7|13/ydNNNMMN
NmNNNN1`NMMmdmNMNds/-`NMNNNNmdNNNNNNs1/dNNNNNNNNNms1:mmNNNNNNNMMMNNNNy7|12/hdNNN
MMMNmNNmNN-/NNmdhhhmNNMNNNNNNNmmNmdNNmNNo1+NNNNNNNNNNNm``NNNNNNNMNMMMMNNm:7|10`s
mNNNNMMNmNmddmdmmmmdhmNNNmNNdNyyNmmmdymNmNmmmmm+..:++o++++/-`-hMNNNNNMNNMMMMNNNd
-.`4|9.smNNNNNMMNNmmNmhos+-````-+yNmdhd1`mmdhddymmmNmdhmdysoso++++++shNNNMMNNNNN
MMMMMMNNNmmd:3|8-sdmNNmNNNNNdmNNNNds1.hmmdho:./syd1`dmhyyyhhmmNmdyyho+osdNNNmmdd
h+yNMMNNNMMMMMMMMNNNNNNds.1|6`+sydmmNNNNNmmmmmdNNNh1:NNNNNNdd/.-o1`ydhshhhdmdNmm
my-`.---.-odmNms1:mNMMNNMMMMMMMMMMNNNNNmo1|5`/oshmmmNNNNNhdddmhmdNNs-oNdsmmmNmhs
:`-mmdydhdhdmmdhd:1/ydyhdy/.:ymy1:dNNNNNMMMMMMMMMMNNNNms`1|4`/osydNmMNMMNNNmhmNd
dmmmmmNNmNmNmNNdmNmhmNNmmmmmdmNmyms1/dddhNNNms-.:1/dmNMNMMMMMMMMMMMMNNmo`2|4`oyh
hhNNMMMMMMNmNMMNddNNNNNNNNMMMMMMNNNNmMMNNNmNmNNNmdms/ydddNMMMNmh/-omdNNMMMMMMMMM
MMMNhs.4|4.ydhhhmNMMMMMMNNMMMMNmmMMNNNmNNMNMMNNMMMNMMMNNNNNNNNNNNNmddmmNMMMNdmNN
mNdmNMMMMMMMMMMMM+`6|4/ydhydmNNNMMMNNNMMMMMMMNdhhhyhdddhdddddmNMMMNMNNMNMNNNNNNd
hmNNNNMNmhNMNNdNMMMMMMMMMMMMm`7|4osdhhmmmdmMNMMMMMMMMMMMd:::-::-::---.``/NNNNNMM
MMNNMNNmmmhdMNNmNNNmhNNmNmNMMMMMMMMMMNN+8|4.syhdNmmdmNmNMMMMMMMMMMNmmmdNmmds+-.-
:odNMMMNMMMMNNNNNy/sdNMMdsdmNmdh/sNNMMMMMMMMMMMNm`8|5ohddmmmmNNNNMMMMMMMMMMNNmmd
y+---/ydmMMMNMMMMMMMNNNNNm+1+NMMM:1hmmmms1/NMMMMMMMMMMMMd/9|5:ymhhhhmNNNmNMMMMMM
MNMNs/---+ydNNMNNNMMMMMMMMMNmmddmd+1sNMNN-1hmhdNy1oMMMMMMMMMMMMM.10|6:mhsyhNNNmm
mmmmNNNNMMd```.:::::::::::+MMMMMMMNmddhdd+1-::-:`1-:--:-1sMMMMMMMMMMMMm11|7/hyyh
mhohdmmNmmNMMNNNdddddddddddddddmMMMMMMMMNNNmmNmhyyyhyysyyyhhhhNMMMMMMMMMMMMo11|8
/hhhy`1`dNNNhdNNNmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNmmmmmddmNNMMMMMMMMMMMMMMMo`
11|9-shy2`mNNo1`ydmmhhNMMMMNMMMMMMNMMMMMMMMNMMNNNNNMNNmdmmmmdmNMMMMMMMMMMMMMMMMy
13|10`sh:1.mNd`2shyhhhmNMMMNMMMmmNNMMNNNMMNNMMMNMMMNNNmmmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMN+1
4|11.ss1.sd+3.../yhsmNMMNMMmyyNNMMNNNNNdNMMMMMNNMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMmho.15|12
`:2``7`sdsomNNNNMNyymmMMNNmdmhNNMMMNNNNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMNh/`18|25-ydhyymNNNNNm
hmmNMNMNdddNNMMNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMNd/.21|25oyhyyhdNNmmNNdddNNMMNdmNMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMNms-24|25/yhyhhdddNmmmmhdmNMMNdNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmo:`26|25-shyyhd
mdmmmNmdhddmNmNNmNMMMMMMMMMMMMMMNNds:30|26`oshhdmNmhhdmdhdddNmNNNNMMMMMMMMMMMNh+
:`33|28`::smNNmdddhyhdmdhmNNNNMMMMNmdh+-`37|32yNNNNdhhhhddhdNNmmNNNNy.43|33./ydN
mmmmNNNMNmyoo+:`45|


#37 Nørder på skovtur - Find Titan

Parkeringskoordinater fås ved brug af 'Geocheckeren' nedenfor!

Cachen indeholder fra start First Finder Certificate, logbog, blyant og blyantspidser, vores signatur, to bytteting samt denne geocoin:
Cornish Danish Exchange 2011 --100 Years of Scouting Tag

Medbring for en sikkerheds skyld dit eget skriveredskab.

#37 Nerds in the forest - Find Titan

Coordinates for the parking area are found by using the 'Geochecker' below.

Initial contents in the cache are a First Finder Certificate, log book, a pencil and a sharpener, our signature, two trade items as well as this geocoin:
Cornish Danish Exchange 2011 --100 Years of Scouting Tag

Please bring your own pen just in case...

#37 Nerds im Wald - Finde Titan

Koordinaten für den Parkplatz bekommen Sie durch den 'Geochecker' unten.

Am Anfang enthält der Cache ein First Finder Certificate, Logbuch, Bleistift, Bleistiftspitzer, unser Signatur, zwei Tauschobjekte und dieser Geocoin:
Cornish Danish Exchange 2011 --100 Years of Scouting Tag

Vorsichtshalber sollten Sie selber ein Schreibgerät mitbringen.
Total number of visits:

Additional Hints (Decrypt)

Irq iæygrg zbfortebrg geæ / Ng snyyra zbffl gerr / Hztrfgüemgre zbbfvtre Onhz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.