Skip to Content

Mystery Cache

#37 Nørder på skovtur - Find Titan

A cache by DK_Titan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/1/2011
In Denmark
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:NPS InfoGenerel info om Nørder på Skovtur-serien

General information regarding the Nerds in the Forest series

Allgemeine Information über die "Nerds im Wald" Serie66`32|31`.`1``24:/:+shs/--`27|27-+++mmmdhyyos++`14`:oooohdmNNNNmds+`24|25`/dNNNM
MNNmmdhhhhy/-13ohyyhhNNMNMMMNNNms/-.`....15|22`/smNMMMMMNNNMNmyoohhys`11`:NNmmdd
mMNMMNMNNNNNmdddddhs/`2`:-.``.`2|15.:+o+:+ymNMMMMMMMNNNMNNmmdddddo/:/:.:/+//oyyd
NNNmmmNNNNNNMMNNNNNmmmmmmmddhdmmdhhdh+1|13+hdmmmmmmNNMMMMMMNNNNMMMNMMNNmmmmddddd
ddddmdhddNNNmmmmmNNNNNNNNNMNNNNmhddmNNNNNNNddmh1|11`ymNNNNmmNNNMMMMMMNNmNNNNNNNN
mmmmmddmmmmmmmNNmmmNNNNmmmNNNmmNNNMNNNMMMMNmdhhhdmNNNNNmms1|11/dmNNNmdmNNMMMMMMN
mmmNNmmmmmdddmmmmdmmmmdmdmdmmmNNNNNNNNMNNNNmNMNNNNMMMMMMNdyhddmNNNmm:1|11smNmmhd
NNNMMMMMMMmo:--/sdh+..-.-sddddddmdmdddddmNNNNNNMMMMMMNNMMNNNMMMMMMMMNNmddmNmmmd.
1|10/dmddhhmNNNMMMMMMM-`+yy+.-..ohhy:1sdyhddmdddddddmmNNNNNMMmdhhdmMNmdmNNNMMMMM
MNNNNNNmmdy`1|10sddyhmNNNNNMMMMMMN`.hdhy/2odhdds1/dhddmddddmmmdd--NNMMN/.-::-.:y
ddNNNNNNNMMMMMNNNNNNd`2|9.yhhhmNNMNNMMMMNNmd+`-::..//.:oso.`ydddmmmmNNNNmhh1`NNM
M+1omNNNd.`mNNmNmmNNNNNNNMNmmNN+3|9`+shmNNNNNNMNNmdhdhhysooyhhhhs/:/ohmdhhdNNmNN
NNmdy1`hyhd-1NMMMMM/1dNNNmdddNNmmmdmmddms`3|10`+dmmNNmNNNdhhhdddmhyyyhdddhs++osh
dyydNNNNNNNNNNm--::::-:NMMMMm.:NMNNNmdmNMdshhdmdmm.4|10-yhdddhydmdddmmNmNo.-::-:
y+`.+o/`:hmmNNNNMMMMMNNNmmNNmNNNNMMMMNdNMMNddmNNMN:1`/dNNmd5|10:yyhhhsshddmmNNNN
N1-NMMm+`1+dNNNo1sNMMNNNMMMMMMNNmho/:::--:/+sdNMMMNmmNNMNN+3`/dy-5|10+yhhddddddm
NNNmNNN-.hmmy-../dmNm+1yMMMNNNMMMMMMMm-`+syhh+1ohy+.-hMMMMMMMMMN-5.`6|10:yhhdddd
hmNNNNNNMMd+----odd/-::-.oNMMMNNMMMMMNMMy1oNmmmmm1:MMMm.`NMMMMMMMMN/13|11yhdmmmm
hmNMNNNMMNNMMNNNNNNNdyhdNMMMMMNMMMMMMMMNm-.+syso:1oMMMM-1mMMMMMMMMm+13|10-dyyNNN
NdmNNdNNNNNmmddddddddo`ommmMMMMMMMMMdNNMMMNh+:---/sdNMMN+sMMMMMMMMN.14|6`.-/sh-s
ddmdmNNmhNNNNm`1`.---...`1`..-mMMMMMMMNdmmmNNNNNmmdhddhyhdmNNNMMMMMMNy15|6...`-o
:`--oohmNNhmmmNmh+-:/ydmmdo1oNNMMMMMNNNNNNNmmmd-+Nddhy-.`....+mNNMMMMMNoo/`12|10
-+4``-dmmddmdmmNNmys/-:/s+1sNNMNNMNNNNMMNmmmmd1-mddm-1smNNmy1-NNMMMMMMNm+o`11|11
:6-hdmmhmddNNNhhmmNhs/.`yNNNNNNMNNmNNNNNmmh1.yyhh``NNNNNN.1mNNMMMMMMMNh/.10|12.4
/yhdmmddmmNNmdNNNNNMNNNNNmmNNNNNNmmmmNNNdh-------:NNNNNy`/NNNMMMMMMMMNd+`9|17`/o
hddmmNNNmNMMMMMNNNNNN:1`mNNNdmmdmmmNNNmdmmNNNNNNNNNNmdNNNNMMMMMMMNh+`10|18./hNNN
mmmNNNNNNNNNNNmmmdhdmNNNNmNmmNNNNNmdmNmNNNNNmNNNo+yNNNMMMMMMMNms-10|16.smNNNNNmd
dm/:+sdmdhdddmmmmNNNNNNNNNNNMMMMMNMMNNNNMMMNNN+/oNmNNNMMMMMMMms:`8|15`ydNNNNNNNm
mm1`o/.`.:ohNNNNNNMMMNNNNNNNNNNMMMMMNdddddddmNNNNNNNNNMMMMMMMNNs`8|14:yhmNNMNNNN
NNm1`NMMNhs/-1./ohmMMMMNmdNNNNNNNNy:``.-----.``:smNNNNNNNNMMMMNNy:.7|13/ydNNNMMN
NmNNNN1`NMMmdmNMNds/-`NMNNNNmdNNNNNNs1/dNNNNNNNNNms1:mmNNNNNNNMMMNNNNy7|12/hdNNN
MMMNmNNmNN-/NNmdhhhmNNMNNNNNNNmmNmdNNmNNo1+NNNNNNNNNNNm``NNNNNNNMNMMMMNNm:7|10`s
mNNNNMMNmNmddmdmmmmdhmNNNmNNdNyyNmmmdymNmNmmmmm+..:++o++++/-`-hMNNNNNMNNMMMMNNNd
-.`4|9.smNNNNNMMNNmmNmhos+-````-+yNmdhd1`mmdhddymmmNmdhmdysoso++++++shNNNMMNNNNN
MMMMMMNNNmmd:3|8-sdmNNmNNNNNdmNNNNds1.hmmdho:./syd1`dmhyyyhhmmNmdyyho+osdNNNmmdd
h+yNMMNNNMMMMMMMMNNNNNNds.1|6`+sydmmNNNNNmmmmmdNNNh1:NNNNNNdd/.-o1`ydhshhhdmdNmm
my-`.---.-odmNms1:mNMMNNMMMMMMMMMMNNNNNmo1|5`/oshmmmNNNNNhdddmhmdNNs-oNdsmmmNmhs
:`-mmdydhdhdmmdhd:1/ydyhdy/.:ymy1:dNNNNNMMMMMMMMMMNNNNms`1|4`/osydNmMNMMNNNmhmNd
dmmmmmNNmNmNmNNdmNmhmNNmmmmmdmNmyms1/dddhNNNms-.:1/dmNMNMMMMMMMMMMMMNNmo`2|4`oyh
hhNNMMMMMMNmNMMNddNNNNNNNNMMMMMMNNNNmMMNNNmNmNNNmdms/ydddNMMMNmh/-omdNNMMMMMMMMM
MMMNhs.4|4.ydhhhmNMMMMMMNNMMMMNmmMMNNNmNNMNMMNNMMMNMMMNNNNNNNNNNNNmddmmNMMMNdmNN
mNdmNMMMMMMMMMMMM+`6|4/ydhydmNNNMMMNNNMMMMMMMNdhhhyhdddhdddddmNMMMNMNNMNMNNNNNNd
hmNNNNMNmhNMNNdNMMMMMMMMMMMMm`7|4osdhhmmmdmMNMMMMMMMMMMMd:::-::-::---.``/NNNNNMM
MMNNMNNmmmhdMNNmNNNmhNNmNmNMMMMMMMMMMNN+8|4.syhdNmmdmNmNMMMMMMMMMMNmmmdNmmds+-.-
:odNMMMNMMMMNNNNNy/sdNMMdsdmNmdh/sNNMMMMMMMMMMMNm`8|5ohddmmmmNNNNMMMMMMMMMMNNmmd
y+---/ydmMMMNMMMMMMMNNNNNm+1+NMMM:1hmmmms1/NMMMMMMMMMMMMd/9|5:ymhhhhmNNNmNMMMMMM
MNMNs/---+ydNNMNNNMMMMMMMMMNmmddmd+1sNMNN-1hmhdNy1oMMMMMMMMMMMMM.10|6:mhsyhNNNmm
mmmmNNNNMMd```.:::::::::::+MMMMMMMNmddhdd+1-::-:`1-:--:-1sMMMMMMMMMMMMm11|7/hyyh
mhohdmmNmmNMMNNNdddddddddddddddmMMMMMMMMNNNmmNmhyyyhyysyyyhhhhNMMMMMMMMMMMMo11|8
/hhhy`1`dNNNhdNNNmmmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNmmmmmddmNNMMMMMMMMMMMMMMMo`
11|9-shy2`mNNo1`ydmmhhNMMMMNMMMMMMNMMMMMMMMNMMNNNNNMNNmdmmmmdmNMMMMMMMMMMMMMMMMy
13|10`sh:1.mNd`2shyhhhmNMMMNMMMmmNNMMNNNMMNNMMMNMMMNNNmmmNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMN+1
4|11.ss1.sd+3.../yhsmNMMNMMmyyNNMMNNNNNdNMMMMMNNMNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMmho.15|12
`:2``7`sdsomNNNNMNyymmMMNNmdmhNNMMMNNNNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMNh/`18|25-ydhyymNNNNNm
hmmNMNMNdddNNMMNNmNMMMMMMMMMMMMMMMMMNd/.21|25oyhyyhdNNmmNNdddNNMMNdmNMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMNms-24|25/yhyhhdddNmmmmhdmNMMNdNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmo:`26|25-shyyhd
mdmmmNmdhddmNmNNmNMMMMMMMMMMMMMMNNds:30|26`oshhdmNmhhdmdhdddNmNNNNMMMMMMMMMMMNh+
:`33|28`::smNNmdddhyhdmdhmNNNNMMMMNmdh+-`37|32yNNNNdhhhhddhdNNmmNNNNy.43|33./ydN
mmmmNNNMNmyoo+:`45|


#37 Nørder på skovtur - Find Titan

Parkeringskoordinater fås ved brug af 'Geocheckeren' nedenfor!

Cachen indeholder fra start First Finder Certificate, logbog, blyant og blyantspidser, vores signatur, to bytteting samt denne geocoin:
Cornish Danish Exchange 2011 --100 Years of Scouting Tag

Medbring for en sikkerheds skyld dit eget skriveredskab.

#37 Nerds in the forest - Find Titan

Coordinates for the parking area are found by using the 'Geochecker' below.

Initial contents in the cache are a First Finder Certificate, log book, a pencil and a sharpener, our signature, two trade items as well as this geocoin:
Cornish Danish Exchange 2011 --100 Years of Scouting Tag

Please bring your own pen just in case...

#37 Nerds im Wald - Finde Titan

Koordinaten für den Parkplatz bekommen Sie durch den 'Geochecker' unten.

Am Anfang enthält der Cache ein First Finder Certificate, Logbuch, Bleistift, Bleistiftspitzer, unser Signatur, zwei Tauschobjekte und dieser Geocoin:
Cornish Danish Exchange 2011 --100 Years of Scouting Tag

Vorsichtshalber sollten Sie selber ein Schreibgerät mitbringen.
Total number of visits:

Additional Hints (Decrypt)

Irq iæygrg zbfortebrg geæ / Ng snyyra zbffl gerr / Hztrfgüemgre zbbfvtre Onhz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

93 Logged Visits

Found it 81     Didn't find it 1     Write note 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 7     

View Logbook

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 9/10/2017 12:05:21 PM Pacific Daylight Time (7:05 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page