Skip to Content

<

Prukopa

A cache by Master19 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/12/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Prukopa

[ENG]
Natural landmark Prukopa represents artificial terrain trench of unfinished railway in eastern bank of "Na Háji" hill in Vizovice highlands. It is situated in elevation between 400 and 420 m. We can found it between Jasenná and Ublo villages. Prukopa was declared as natural landmark in 1984. The complete area of landmark is 2,5670 ha. [1]

The aim of protection is partly geologically important location with nice illustration of turbidity currents in flysch sediments and partly presence of endangered species of plants (mainly Orchidaceae). [1]

Protection of this geological phenomenon: A - important part of noted locality
The aim of protection: The best profile of Vsetin layers in Czech republic


Geological base of the area is formed by strata of Zlin layers (eocene). It is possible to watch typical rhythmical changing of claystones and sandstone compacts in Prukopa landmark (aka turbidity currents). There are rudaceous sandstones in subsoil sections of thick compacts, which are towards to oberburden interchanged by glauconitic sandstones. Topsoil type is kambizem. This is special term for topsoil unit used in Czech republic (originally in Czechoslovakia). [1]

Vsetin layers marks important subgroup of Zlin layers. It is lithographic segment of flysch range in Racany group of sheets.[6]

Turbidity currents
There are now and again huge currents of mass on continental banks from shelf area to continental root. These currents are known as turbidity currents. Turbidity current is water current with plenty of suspension material. This current develops, when mass of elements gets into float on slightly inclined bank. Turbidity current has increased density and higher portative potential, than regular water current. Turbidity current brings to area mass of sharp material, what makes flagrant mark in the sedimentary record. Sedimentary layers from a turbidity currents are inscribed as turbidites. Every layer of one layer makes Boum sequence, which is defined by positive gradation (in upper direction decrease granularity). [3]

These currents may be effect of underwater slips, earthquakes, but also floods. Inclination of turbidites are various, layers has thickness between several decimeters and 1 - 2 meters. [4]

Turbidity currents represent very quick form of sedimentation, because major part of sediments in the current is fixed within hours or several days. Only the top part represent mark of geological history in length of thousand years. We can find complete turbidity currents in the terrain very rarely. Change of sandstones, siltstones and claystones in currents needn't to be equable. Fossils in turbidity currents are very unusual. [2]

Flysch
The term flysch means mainly massive groups of sediment minerals, which often originates in deep-sea environment. Multiple repetition of some basic minerals (mainly sandstones, siltstones and claystones) is characteristic in these series. There is strong bedding plane with casting of disparity on bottom layer of these separate layers. The origin of these planes are activity of organisms or erosion of sea floor. Flysch materials are mainly expounded by activity of turbidity currents. [5]

HOW TO LOG THIS EARTHCACHE?

Coordinates of the cache indicates the NL sign in tourist maps in mapy.cz server. You needn't visit this coordinates exactly.

Your task is to find example of turbidite (sedimentary layer deposited from a turbidity current) in NL Prukopa. After reading provided information, it will be absolutely easy mission for you. Than you will be able to answer these questions:
1.) Try to estimate the angle made by turbidites and horizon.
2.) Measure average thickness of turbidites in location of your observation.
3.) What is the color of foreground of the soil? (kambizem)

Optional conditions:
Make a photo of yourself with example of turbidite or any other geologically interesting point and append this photo to your log.

... Send me the answers to the profile e-mail, don't write it down to the log, please.Have a nice time and please: entertain responsibly, you are in protected natural landmark.[CZE]
Prírodní památka Prukopa predstavuje umelý terénní zárez nedokoncené železnicní trate ve východním svahu kóty Na Háji ve Vizovické vrchovine. Nachází se v nadmorské výšce 400 až 420 m, mezi obcemi Jasenná a Ublo. Prírodní památkou byla vyhlášena 12. 7. 1984. Celková výmera je 2,5670 ha. [1]

Predmetem ochrany je jednak geologicky zajímavá lokalita s peknou ukázkou turbiditních rytmu ve flyšových sedimentech a druhak výskyt ohrožených druhu rostlin (predevším vstavacovitých, na druhotne vzniklém stanovišti). [1]

Ochrana geologického fenoménu: A - je duležitou soucástí vyhlášené lokality
Duvod ochrany: Nejlepší profil vsetínskými vrstvami na území republiky


Geologický podklad území je tvoren vsetínskými vrstvami zlínského souvrství (eocén). V Prukope je možné sledovat typické rytmické strídání poloh jílovcu s pískovcovými lavicemi (tzv. turbiditní rytmy). V podložních úsecích silných lavic se nachází hrubozrnný drobový pískovec, který je smerem k nadloží strídán drobovým glaukonitickým pískovcem strední až jemné zrnitosti. Pudním typem je kambizem pseudoglejová a pseudoglej kambizemní. [1]

Vsetínské vrstvy oznacují významnou podskupinu zlínského souvrství. Jedná se o litografický segment flyšového pásma v Racanské magurské skupine príkrovu.[6]

Turbiditní rytmy
Cas od casu dochází na kontinentálním svahu k obrovským proudum hmot z oblasti šelfu do kontinetálního úpatí. Tyto proudy (rytmy) oznacujeme jako turbiditní. Turbiditní proud je vodní proud s obsahem velkého množství materiálu v suspenzi. Takový proud vzniká pokud se byt jen na malickou chvíli dostane do vznosu velké množství cástic i na nepatrne ukloneném svahu. Turbiditní proud má zvýšenou hustotu a mnohem vyšší nosnou kapacitu než normální vodní proud (obojí díky velkému množství suspendovaného materiálu). Ke vzniku tohoto proudu tedy stací voda, dostatek sypkého materiálu, mírný svah a nejaký impulz. Turbitidní proud vnáší do oblasti (kde se jinak usazuje jen velmi jemný materiál) hrubý materiál, což se velmi nápadne projeví v sedimentárním záznamu. Sledy sedimentu z turbiditních proudu se oznacují jako turbidity a každý záznam jednoho turbidního proudu vytvárí tzv. Boumovu sekvenci, která se celkove vyznacuje pozitivní gradací (smerem vzhuru klesá zrnitost). [3]

turbiditní rytmy

Tyto proudy mohou být dusledkem podmorských skluzu, zemetresení, ale také prínosu hustých suspenzí vodními toky (zvlášte za povodní) napr. do jezer ci more. Sklony turbidit jsou ruzné, jejich jednotlivé vrstvy dosahují obvykle mocnosti od nekolika decimetru do 1 až 2 metru. [4]

Turbiditní rytmy predstavují velmi rychlý zpusob sedimentace, protože vetšina sedimentu v rytmu se usadila behem hodin až nekolika dnu. Pouze nejsvrchnejší pelagická vrstvicka predstavuje záznam geologické minulosti v délce tisícu let. Kompletní turbiditní rytmy nalezneme v terénu zrídka. Strídání pískovcu, prachovcu a jílovcu v rytmech a jejich souborech nemusí být rovnomerné, nekdy zcela prevažují jílovce nad pískovci ci naopak. Zkameneliny živocichu se nalézají v turbiditních sedimentech velmi vzácne. [2]

Flyš
Termínem flyš oznacujeme zpravidla mocné soubory usazených hornin, které velmi casto vznikly v hlubokomorském prostredí. Pro tyto sledy je príznacné mnohonásobné opakování (nekdy popisované jako rytmické nebo cyklické) nekolika základních hornin, obycejne pískovcu nebo vápencu, slínovcu a jílovcu. Na spodní vrstevní ploše techto jednotlivých dílcích posloupností bývá výrazná vrstevní plocha s odlitky nerovností vzniklých na podložní vrstve (tzv. hieroglyfy). Ty bud vznikly životní cinností organismu (tzv.: bioglyfy nebo ichnofosilie) nebo erozí morského dna (tzv. mechanoglyfy). Jednotlivé dílcí posloupnosti jsou prevážne význacné zjemnováním zrna uloženin do nadloží (napr. od hrube zrnitých pískovcu pres jemnozrnné pískovce a prachy do vápnitých jílovcu a jílovcu) a zároven i poklesem obsahu uhlicitanových minerálu (nejcasteji kalcitu) do nadloží. Vznik prevážné cásti techto posloupností se vysvetluje postupným usazováním nejprve hmotnejších (vetších a hustších cástic) a pozdeji menších a lehcích úlomkovitých cástic (vcetne jílových minerálu) ze suspenzí o vysoké hustote (tzv. turbiditních proudu - jejich uloženiny se nazývají turbidity a tvorí prevahu flyše).[5]

JAK SI KEŠ ZALOGOVAT?

Souradnice keše vedou na oznacení PP na turistických mapách mapy.cz. Tyto souradnice nemusíte navštívit.

Vaším úkolem bude na území PP Prukopa nalézt odkryv sedimentu turbiditních rytmu. Po prectení výše uvedených informací na míste snadno odhalíte o co se jedná. Po nalezení budete muset provést drobné pozorování a odpovedet na následující otázky:
1.) Odhadnete úhel který svírají jednotlivé desky turbiditních rytmu s horizontem.
2.) Zmerte prumernou tlouštku desek v míste Vašeho pozorování.
3.) Jakou barvu má horizont kambizemí?

Dobrovolné podmínky:
Vyfotte se s príkladem turbiditních rytmu, prípadne jinou geologickou zajímavostí a fotku pripojte k logu. Pokud se Vám podarí najít kvetoucí rostlinku kruštíku a pridáte k logu její fotku, dostanete se do Síne slávy této Earthcache. ;-)

... Odpovedi mi pošlete na e-mail v profilu, neuvádejte je prosím v logu.Preji Vám pekný zážitek a v míste prírodní památky se prosím chovejte ohleduplne, nic netrhejte a nenicte.
[ENG] - Additional Biological and Ecological Information

Prukopa landmark provide conditions for growth of many protected plants. We can divide them to several groups, according to locality of appearance:

Secondary area in bank of the terrain trench, originated by building of railway embankment (unfinished railway from First Czechoslovak Republic) with eastern to southeastern exposition is described many different emplacements. One segment is filled by forest with domination of pine (Pinus sylvestris). There are two types of Epipactises (Epipactis muelleri and Epipactis helleborine) in herb floor of this forest. [1]

Next part of the area is constituted by unforested, torrid bank. Herb floor is not fully connected and sporadically is not presented completely, but it is plenteous anyhow. We can found here many thermophilic and xerophilic kinds of plants, such as Prunella laciniata, Gentianopsis ciliata, Asperula cynanchica, Salvia verticillata, Stachys germanica, Trifolium montanum, Poterium sanguisorba, Campanula glomerata and many others. [1]

There are many water bleeds, which creates bank warnambols. Most important is appearance of wealth population of Epipactis palustris, which behove as result of massive shortage of wetland biotopes to highly endangered kinds of czech vegetation. Center of occurrence is in the bottom of Prukopa. Following plants are e.g. Eriophorum angustifolium, Eriophorum latifolium, Carex, Juncus and other plants. There is stable water holder in the lower flat part of Prukopa, due to many small weirs. [1]

Importance of
local fauna is mainly in appearance of beetles and amphibians. Wet surrounding is seeked by many kinds of amphibians, which are mainly in some level of endangering. There is frequent occurence of Common Frog (Rana temporaria), newts (Triturus vulgaris and Triturus alpestris) and Yellow-bellied toad (Bombina variegata). It is expectable, that during next observation, will be found either another kinds of amphibians. As to exploration of water beetles, it was found important and uncommon great diving beetle (Hydroporus ferrugineus), which is mainly found in very clear spring waters, springs of wells. [1]


[CZE] - Doplnkové inormace: fauna a flóra Prukopy

Epipactis Palustris

Prukopa poskytuje podmínky k rustu mnoha chránených rostlin. Mužeme je rozdelit do nekolika skupin, podle místa výskytu:

Sekundární území ve svahu terénní prukopy vzniklé pri stavbe železnicního náspu (nedostavená železnice z 1. republiky, která mela spojovat Zlín se Vsetínem) s východní až jihovýchodní expozicí je charakterizováno nekolika rozdílnými stanovišti. Cást zaujímá les s dominantní borovicí lesní (Pinus sylvestris), v jehož bylinném podrostu se vyskytují dva druhy kruštíku, a to silne ohrožený kruštík ružkatý (Epipactis muelleri) a kruštík širolistý (Epipactis helleborine), kterému je treba vzhledem k velké podobnosti a obtížné rozpoznatelnosti od nekterých dalších druhu rodu venovat zvýšenou pozornost. Ze vstavacovitých rostlin zde roste také vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). [1]

Další cást území tvorí nezalesneny, suchý a výslunný svah. Bylinné patro zde není zcela zapojeno a místy chybí, druhove je však znacne bohaté. Vyskytuje se zde rada teplomilných a suchomilných druhu rostlin, jako napr. cernohlávek drípatý (Prunella laciniata), horec brvitý (Gentianopsis ciliata), marinka psí (Asperula cynanchica), šalvej preslenitá (Salvia verticillata), cistec nemecký (Stachys germanica), jetel horský (Trifolium montanum), krvavec menší (Poterium sanguisorba) zvonek klubkatý (Campanula glomerata) a mnoho dalších. [1]

Na nekolika místech svahu prosakuje voda a vytvárí svahová pramenište. Nejvýznamnejší je zde výskyt bohaté populace kruštíku bahenního (Epipactis palustris), který v dusledku znacného úbytku mokradních biotopu náleží k silne ohroženým druhum kveteny Ceské republiky. Težište jeho výskytu je na dne Prukopy. Doprovodnými druhy jsou napr. suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), ruzné druhy ostric (Carex), sítin (Juncus) a dalších druhu typických pro tento biotop. Ve spodní rovinaté cásti se v príkopu u silnice díky hrázím celorocne udržuje voda. Z drevin zde prevládá olše lepkavá (Alnus glutinosa), v bylinném patre roste napr. orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), orobinec širolistý (Typha latifolia) a žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica). [1]


Význam místní fauny je zejména ve výskytu brouku a objojživelníku. Vodní prostredí je vyhledáváno ruznými druhy obojživelníku, kterí vesmes jsou v ruzném stupni ohrožení. Hojne se zde vyskytuje skokan hnedý (Rana temporaria), colek obecný (Triturus vulgaris), colek horský (Triturus alpestris) a kunka žlutobrichá (Bombina variegata). Je pravdepodobné, že pri dalším sledování zde budou nalezeny i další druhy. Pri pruzkumu fauny vodních brouku zde byl nalezen zajímavý a vzácný potápník Hydroporus ferrugineus, který bývá vetšinou zaznamenáván v cistých pramenných, volne tekoucích vodách, prímo v pramenech a ve studních. [1]
Web references:
[1] - http://nature.hyperlink.cz/zlinsko/Prukopa.htm
[2] - http://www.priroda-valasska.cz/cz/4-priroda-valasska/126-geologie.html
[3] - http://www.gweb.cz/clanky/clanek-52/
[4] - http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?turbiditni_proud
[5] - http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/predtretihory.htm
[6] - http://www.geology.cz/app/legenda/lit_kodovnik.pl?s=1&lev=1&co=270
 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

136 Logged Visits

Found it 131     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 134 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.