Skip to content

Røsnæs - Til minde om Snowman (R.I.P) EarthCache

Hidden : 04/14/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Røsnæs halvøen

Røsnæs har en enestående natur, voldsom og stedse i bevægelse. Her er udsyn, lys, luft, skov og hav, storslåede overdrev og en stilhed der gør, at man pludselig bliver opmærksom på insekternes svirren i luften. Klima. Klimaet hører til det tørreste og mest solrige i Danmark. I gennemsnit falder kun 523 mm nedbør pr. år mod landsgennemsnittet på 664 mm/ år og normalt ligger Røsnæs ca. 100 solskinstimer over landsgennemsnittet på 1730 solskinstimer/år. Danmarks Meteologiske Instituts (DMI) målestation ved Røsnæs Fyr har leveret disse data over lokalklimaet. Målestationen er en af i alt 60, der dækker hele Danmark. Hvert 10. minut døgnet rundt rapporterer målestationen det lokale vejr til DMI. Sammen med målinger og fotografier fra en række vejrsatellitter giver det et præcist billede af vejret. Målesystemet er verdensdækkende, så de daglige vejrudsigter i medierne er efterhånden meget præcise. 

Røsnæshalvøen er en vold af ler, sand, grus og sten, som blev skubbet op under istiden for 15- 20.000 år siden. Dengang skød en gletcher fra Østersøen op gennem Storebælt og skubbede store flager af frossen jord foran sig. Da isen senere smeltede bort, efterlod den en serie af bueformede randmoræner tværs over Storebælt fra Sjælland til Fyn. Røsnæs er den østlige del af en sådan randmoræne, der fortsætter undersøisk til nordspidsen af Fyn. At Røsnæs er blevet skubbet ses af de skråtstillede lag i skrænterne, især på nordsiden. Leret. Mest iøjnefaldende i kystklinterne er det røde og grønne plastiske ler fra Tertiærtiden for 50 millioner år siden. Det er en meget ren og fed lerart. Den er stenhård som tør, men bliver plastisk og udflydende i fugtig tilstand. Størstedelen af lagene består dog af stenholdigt moræneler og smeltevandsgrus fra istiderne. Mange steder langs kysterne dannes skred, fordi det fugtige, plastiske ler presses ud under vægten af de overliggende lag. Ledeblokke. De stenede strande, især langs nordkysten hvor bølgerne polerer stenene glatte, inviterer til geologiske studier. En del af stenene er ledeblokke. De fleste ledeblokke på Røsnæs stammer fra Dalerne i Sverige og Østersø-området, hvilket underbygger teorien om at isen hovedsagelig kom derfra. Kun få ledeblokke er fra Osloområdet.

Til Opgaven:

Besvar 2 spørgsmål:

A: Stå på stedet og se mod øst, syd og vest og fortæl med dine egne ord, hvordan Røsnæs er opstået.

B: Gå ned ad trappen. Hvor mange runde og firkantet genstande ser du?

Send en mail til min profil på geocaching.com. Du skal ikke vente på mit svar, log du bare med det samme. Jeg kontakter dig, hvis svaret er forkert eller mangler!

 

Røsnæs has a unique nature, violent and always in motion. Here are vision, light, air, forest and sea, magnificent grasslands and a silence that makes you suddenly become aware of insects buzzing in the air. Climate. The climate is one of the driest and sunniest in Denmark. On average falls only 523 mm precipitation per. year against the national average of 664 mm / years and usually lies Røsnæs approx. 100 hours of sunshine than the national average of 1730 sunshine hours per year. Danish meteorological Institute (DMI) station at Pine Røsnæs have delivered these data over local climate. The measuring station is one of 60 covering Denmark. Every 10 minutes around the clock reporting monitoring station the local weather to the DMI. Together with measurements and photographs from a series weather satellites gives an accurate picture of the weather. The measurement system is world-wide, so the daily weather reports in the media is now very accurate. 

Røsnæs peninsula is a pile of clay, sand, gravel and stone, which was pushed up during the glacial period 15 - 20,000 years ago. Back then shot a glacier from the Baltic Sea up through the Great Belt and pushed large flakes of frozen ground in front of him. When the ice later melted away, leaving behind it a series of lever lateral moraines across the Great Belt between Zealand and Funen. Røsnæs is the eastern part of such an edge there, which continue underwater to the northern tip of Fyn. To Røsnæs been pushed viewed by the oblique layer in slopes, especially on the north side. Clay. Most conspicuous in the coastal cliffs, the red and green plastic clay from Tertiary 50 million years ago. It is a very clean and greasy clay. It is rock hard as dry, but becomes plastic and watery wet. Most of the layers consist however of stony till and glacial gravel from the ice ages. Many places along the coast formed drift, because it moist, plastic clay squeezed out under the weight of the overlying layers. Manage Blocks. The rocky beaches, especially along the north shore where the waves polish the stones smooth, inviting to geological studies. Some of the stones lead blocks. Most boulders in Røsnæs from Dalerne in Sweden and Baltic region, which supports the theory that the ice is mainly came from there. Few boulders are from the Oslo area.

On Assignment:

Reply 2 questions:

A: Stand on the spot and look to the east, south and west and tell with your own words how Røsnæs arose.

B: Go down the stairs. How many round and square objects do you see?

Send an email to my profile on geocaching.com. You should not wait for my answer, you just log straight away. I will contact you if your answer is wrong or missing!. (Google Translate)

 

Røsnæs hat eine einzigartige Natur, gewalttätig und immer in Bewegung. Hier sind Sehen, Licht, Luft, Wald und Meer, herrliche Wiesen und ein Schweigen, das macht Sie plötzlich bewusst geworden Insekten summen in der Luft. Klima. Das Klima ist einer der trockensten und sonnigsten in Dänemark. Im Durchschnitt fällt nur 523 mm Niederschlag pro. Jahr gegenüber dem nationalen Durchschnitt von 664 mm / Jahren und liegt in der Regel Røsnæs ca. 100 Stunden Sonnenschein über dem nationalen Durchschnitt von 1730 Sonnenstunden pro Jahr. Dänische Meteorologische Institut (DMI) Station in Pine Røsnæs haben geliefert diese Daten über lokale Klima. Die Messstation ist eines von 60 für Dänemark. Alle 10 Minuten um die Uhr Berichterstattung Messstation das lokale Wetter auf dem DMI. Zusammen mit Messungen und Fotografien aus einer Serie Wettersatelliten gibt ein genaues Bild von dem Wetter. Das Messsystem ist weltweit so die täglichen Wetterberichte in den Medien ist jetzt sehr genau. 

Røsnæs Halbinsel ist ein Haufen von Lehm, Sand, Kies und Stein, die während der Eiszeit 15 wurde geschoben - Vor 20.000 Jahren. Damals schoss ein Gletscher von der Ostsee nach oben durch den Großen Belt und schob große Flocken von gefrorenem Boden vor ihm. Wenn das Eis geschmolzen später weg und hinterließ sie eine Reihe von Hebel Seitenmoränen über den Großen Belt zwischen Seeland und Fünen. Røsnæs ist der östliche Teil eine solche Kante gibt, die weiterhin unter Wasser, um die Nordspitze von Fünen. Um Røsnæs wurde durch die schräge Ebene eingeschoben angesehen Hängen, besonders auf der Nordseite. Clay. Am auffälligsten in der Steilküste, die roten und grünen Plastik Lehm aus dem Tertiär 50.000.000 Jahre alt. Es ist eine sehr saubere und fettig Ton. Es ist steinhart wie trocken, aber plastisch wird und tränende nass. Die meisten der Schichten bestehen jedoch aus steinigen bis Kies und glazialen aus der Eiszeit. Viele Orte entlang der Küste gebildet Drift, weil es feucht, plastischer Ton aus unter dem Gewicht der darüberliegenden Schichten gepresst. Verwalten Blocks. Die felsigen Strände, vor allem entlang der Nordküste, wo die Wellen polieren die Steine ??glatt, lädt zu geologischen Studien. Einige der Steine führen Blöcke. Die meisten Steine ??in Røsnæs aus Dalerne in Schweden und baltischen Region, die die Theorie unterstützt, dass das Eis ist vor allem kamen von dort. Nur wenige Steine ??sind aus dem Großraum Oslo.

Für die Zuordnung:

Antworten 2 Fragen:

A: Stand vor Ort und schauen nach Osten, Süden und Westen und erzählen mit Ihren eigenen Worten, wie Røsnæs entstand.

B: Gehe die Treppe hinunter. Wie viele runde und quadratische Objekte siehst du?

Senden Sie eine E-Mail zu meinem Profil auf geocaching.com. Sie sollten nicht auf meine Antwort warten, die Sie gerade log sofort. Ich werde Sie kontaktieren, wenn Ihre Antwort ist falsch oder fehlen! (Google Translate)

Røsnæs kort

Additional Hints (No hints available.)