Skip to content

This cache has been archived.

BoreusCultro: loti atvainojos, cipari bija pareizi, diemzheel vienaadojums nepareizs. jaapaartaisa

More
<

Rigas skolu ture

A cache by pedogailis, arQuLV Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/01/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT] Kešs neatrodas dotajas kordinatas. Lai atrastu šo kešu, bus jaapstaiga 6 skolas Rigas centra apkartne.(nevienas skolas teritorija nav jaieiet)

[ENG] The cache isn't located at the given coordinates. To find the cache you will need to visit 6 different schools near the centre of Riga. (you don't have to go inside any of the school territory)

[LAT] Kešs ir 35mm fotofilmas kastite ar Geocaching logo uz tas, saturs: logbuks un zimulis.

Uzdevums ir apstaigat skolas un uzzinat skaitlus, kas atbilst burtiem A, B, C, D, E, un F. Seciba nav svariga, bet ieteicams skolas apskatit šadi:

1. Rigas Valsts 3. gimnazija (Grecinieku iela 10)

1805. gada Vecriga, Lielas Miesnieku un Mazas Muku ielas sturi pilsetas nama atklaja Pilsetas vacu meitenu skolu (Stadt Töchter-schule) ar 2 klasem. 1861. gada ta bija jau trisklasiga un tika parvietota un eku Lielas un Mazas Jaunielas sturi. 1875. gada skola bija cetrklasiga. 1884. gada - sešklasiga. 1881.-1884. gada Nikolaja bulvari 2 (tagadeja Kr. Valdemara iela) pec arhitekta R. Šmelinga projekta italu renesanses stila uzcela specialu skolas eku, kas 1918. gada decembri tika pieškirta Rigas pilsetas 3.gimnazijai.Vidusskolas macibu darbs sakas 1919. gada 15. janvari. 1919. gada oktobri un novembri, Bermonta karaspekam tuvojoties Rigai, skolotaji un skolnieces piedalijas Rigas aizstavešana - šuva kareivjiem kreklus, pildija granatas, bet Vilija Vescuna iestajas aktivaja armija un par drošsirdibu ieguva Lacpleša kara ordeni. 1929. gada (saskana ar 22. augusta likumu) visparizglitojošas gimnazijas pardeveja par gimnazijam. No 1940./41. macibu gada skola ieviesa kopapmacibu meitenem un zeniem. 1966. gada 1. septembri skola parcelas uz Grecinieka ielu 10. No 2003. gada 1. septembra skola uzsak pareju no vidusskolas uz gimnazijas nosaukumu un strukturas atjaunošanu. 2009. gads - Rigas 3. gimnazija.

Skaitlis A= koku skaitu skolas priekša (kopa saaugušos skaitit ka vienu, tadi ir divi)

2. Rigas 40. vidusskola (Terbatas iela 15/17)

Rigas 40. vidusskola, skola ar krievu macibu valodu, ir viena no vecakajam videjas izglitibas macibu iestadem Riga. Skola macas 950 skoleni un strada 88 pedagogi. Izglitibas iestade atrodas vesturiskaja, 1905. gada pec Konstantina Pekšena un Eižena Laubes originalprojekta celtaja eka Terbatas iela, kas ir izcils nacionali romantiska jugendstila paraugs. Kopš ekas uzcelšanas, taja vienmer ir bijušas izglitibas iestades, savukart Rigas 40. vidusskola šeit darbojas kopš 1953. gada.

Pie skolas ir akmens plaksne. Skaitlis B= pedejais cipars uz tas.

3. Rigas Valsts 1. gimnazija (Raina bulvaris 8)

Rigas Valsts 1. gimnazijas pirmsakumi meklejami 1211. gada, kad Riga nodibinaja Domskolu - pirmo skolu Baltija un lidz ar to ari Latvija. Kopš ta laika skola ir vairakas reizes mainijusi savu nosaukumu un macibu valodu. 1919. gada par oficialo skolas macibu valodu pirmo reizi tas pastavešanas vesture tika atzita latviešu valoda. 1929. gada skola ir ieguvusi gimnazijas vardu, kas gan driz ir ticis nomainits uz Leona Paegles Rigas 1. vidusskolu. Šis nosaukums palicis nemainigs 50 gadus un tikai 1990. gada skola ir parsaukta par Rigas 1. gimnaziju. Velak (1996. gada) skola ieguva valsts gimnazijas statusu un lidz ar to ari tas pašreizejo nosaukumu - Rigas Valsts 1.

gimnazija.

Skaitlis C= peleko kvadratinu skaitu zem skolas ednicas uzraksta.

4. Rigas Valda Zališa pamatskola (O. Kalpaka bulvaris 8)

Skolas eka tika atklata un iesvetita 1885.gada 15.janvari. Jaunizveidoto skolu nosauca - Rigas pirmmacibas skola. 1924. gada Rigas pirmmacibas skolu pardeveja par Rigas 1. pamatskolu. 1951. gada Rigas 1. pamatskola tiek reorganizeta, skoleni tiek parcelti uz Rigas 3.vidusskolu un Rigas Leona Paegles 1.vidusskolu. Skolas eka lidz 1993. gadam tika nodota Rigas 35. vidusskolai, kura macibas notika krievu valoda. 1993. gada Rigas Leona Paegles 1. vidusskola tika reorganizeta un nosaukta par Rigas 1.gimnaziju. Skoleni no 1. – 5.klasei atgriežas O.Kalpaka bulvari 8 un tiek nosaukta par Rigas Valda Zališa pamatskolu. Tas fasadi grezno akmeni cirstu telu grupa – mate, pie kuras glaužas zens un meitene.

Skaitlis D= kolonnu skaitu skolas priekša (ari 2. stava)

5. Pamatskola „Ridze” (Kr. Valdemara iela 2)

“Maza skolina paša Rigas centra”, ta pirms desmit gadiem teica 26 sakumskolas “Ridze” skoleni, ar ceribam, ticibu un prieku skatoties savas skolotajas acis, 1. septembri parkapjot tikko atvertas skolinas slieksni Grecinieku iela 28. Tacu vestures laikmeta grieži un dzestrais politikas vejš ietekme ari sakumskolas “Ridze” likteni. No 2001. gada 1. septembra skolas majvieta ir Kr. Valdemara iela 2. 2002. gada 1. septembri sakumskola „Ridze” klust par pamatskolu „Ridze”.Bernu un to vecaku priekšrocibas macoties pamatskola „Ridze” ir augsti kvalificeti pedagogi, daudzie skolas makslinieciskas jaunrades, muzikas skolas un vizualas makslas kolektivi, pirmskolas bernu izglitiba. Berni turpina radoši darboties skolas kolektivos, ar panakumiem piedalas macibu priekšmetu olimpiades un gust uzvaras sporta sacensibas. Visa Riga esam slaveni ar interesantajiem, rupigi gatavotajiem arpusstundu pasakumiem. Skoleni arvien priece skatitajus ar izdomu veidotajos skolas pasakumos - Vecvecaku pecpusdiena, Vecaku diena, Skolotaju svetkos, Pavasara koncertos.

Skaitlis E= karoga mastu skaitu skolas priekša

6. Rigas pilsetas 2. gimnazija (Kr. Valdemara iela 1)

1916. gada janvari Latviešu Izglitibas biedriba Dr. A. Butula vadiba sanema no Krievijas valdibas atlauju istenot latviešu sen loloto sapni par pirmo nacionalo visparejas videjas izglitibas iestažu veidošanu. Sapnis piepildijas 1916. gada 12. februari, kad Latviešu Izglitibas biedriba atvera Meitenu (Sieviešu) gimnaziju un Zenu realskolu. Izveidojoties neatkarigai Latvijas valstij, 1918. gada beigas abas šis videjas macibu iestades apvienoja un nodeva Rigas pilsetas apgadiba. Skola iegust vispirms Rigas 2. videjas skolas nosaukumu, velak Rigas pilsetas 2. gimnazijas nosaukumu. 2009.gada tika pabeigta skolas rekonstrukcija un 1. septembri , jau ka Rigas pilsetas 2. gimnazija, svinigi atklata ar Valsts Prezidenta un valsts augstako amatpersonu piedališanos. Tagad ta ir viena no modernakajam skolam Baltija ar musdienigakajiem buvniecibas, inženierijas un elektroinstalaciju risinajumiem.

Skaitlis F= solinu skaits pie basketbola laukuma skolas pagalma

Parbaude: visu ieguto skaitlu summas kvadratsakne ir apmeram 6.164414002968976

Koordinatas:

N 56° 57.((A*C*C)+(B*C)+11)

E 24° 06.(((((D*E)+2)*D)+1)*F)

[ENG] The cache is a 35mm fotofilm container with a Geocaching logo on it, content: logbook, a pencil.

Your task is to visit the schools and find the numbers A, B, C, D, E and F. The order isn't important, but you are advised to visit the schools in such order:

1. Rigas Valsts 3. gimnazija (Adress: Grecinieku iela 10)

The number A= the number of trees in front of the school. (count the trees grown together as one, there ar two of those)

2. Rigas 40. vidusskola (Adress: Terbatas iela 15/17)

There is a stone tablet near the entrance. B= the last digit on the tablet

3. Rigas Valsts 1. gimnazija (Adress: Raina bulvaris 8)

C= the number of gray squares on the school's cafeteria sing

4. Rigas Valda Zališa pamatskola (Adress: O. Kalpaka bulvaris 8)

D= the number of collumns in front of the school (also the 2. floor)

5. Pamatskola "Ridze" (Adress: Kr. Valdemara iela 2)

E= the number of flagpoles in front of the school

6. Rigas pilsetas 2. gimnazija (Kr. Valdemara iela 1)

F= the number of benches next to the basketball court in the school yard

Check: the square root of the sum of all those number should be about 6.164414002968976

Coordinates:

N 56° 57.((A*C*C)+(B*C)+11)

E 24° 06.(((((D*E)+2)*D)+1)*F)

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] rf cvrfxnebf zrgnynz
[ENG] V gbhpu gur zrgny

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.