Skip to content

Tri kopce Traditional Geocache

Hidden : 03/02/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Tri kopce


Jsou 3 kopecky z kterých je opravdu nádherný výhled na CESKÉ STREDOHORÍ Tri kopce se tycí v blízkosti obcí Michalovice a Malíc.

Obec Michalovice je v historických pramenech poprvé pripomínána v roce 1720 na Müllerove mape Cech. Pomerne pozdní zmínka však
nijak nesvedcí o stárí vsi. Zachované ctvercové okénko gotického typu v budove bývalého hostince je dukazem o existenci vsi
prinejmenším v polovine druhého tisíciletí našeho letopoctu. Kotlina mezi Radobýlem a Plešivcem, kde jsou i Michalovice, byla
kontinuálne osídlena a kultivována již od eneolitu. Kotlina také patrila k zázemí velkého hradište z mladší doby bronzové,
zajímající polohu na tzv. Tríkrížovém vrchu u Velkých Žernosek a zvaného „Hrádek“. Michalovice jsou vlastivednou literaturou
charakterizovány jako horská vinarská a ovocnárská ves. Skládá se z vlastní osady, z Horních Michalovic a Trídomí. Vinice
jsou zde dodnes. K rozšírenému druhu pestovaného ovoce patrí merunky.
V roce 1720, kdy se Michalovice poprvé pripomínají, náležela ves k decínskému panství hrabat, pozdeji knížat z Thun-Hohensteinu.
Thunové koupili decínské panství v roce 1628 od saského rodu rytíru z Bünau.V minulosti byl znám název obce v nemeckém jazyce –
Michelsberg. Nepochybne byl soubežne užíván i ceský název Michalovice. Etymologický výklad významu názvu obce hovorí o dvou
možných výkladech. Michalovice jako ves lidí Michalových a Michelsberg jako Michalova hora. Dle krestanské hagiografie je sv.
Michael archandelem. Je chápán jako vudce nebeského vojska, ochránce proti mocnostem zla. Zobrazován je vetšinou jako
okrídlený rytír ( andel ) ve zbroji s kopím nebo mecem a štítem, premáhající dábla v podobe draka. Nekdy je mec plamenný.
Thun-Hohensteinové puvodem z Tyrolska používali, v dobe kdy se usadili v Cechách, znaku ve složitém ctvrceném štíte se
stredním štítkem. Jejich puvodním rodovým znakem, z kterého jsou odvozeny i thunovské rodové barvy modrá a zelená, byl
modrý štít se zlatým kosmým brevnem.Obec Malíc první zmínka o obci se objevuje v roce 1276 v prídomku šlechtice Bojslava z Malic (Malíce) jako svedka na listine z
15.cervence 1276 jednací o výmene vsi Veselé (viz Libochovany). Pak se prameny na dlouhou dobu odmlcují. Teprve v roce 1413 se
ves pripomíná jako majetek Krištana z Vinné a ze Žernosek. Tento straník Jana Žižky byl zrejme významným válecníkem, protože je
jmenován na cestném míste v tzv. Žižkove vojenském rádu. Rod na Vinné, tvrzi a vsi nedaleko Ploskovic, zrejme vymrel
Krištanovým synem Krištánkem v roce 1456. O Malíc se delilo nekolik majitelu a vlastnické vztahy nejsou zcela zrejmé. V
polovine 15. století patrila cást vsi Malíce, spolu s Mirejovicemi a Hlinnou ke statku hradu Kamýku. V roce 1468 prevzal
panství i s hradem Petr Kamýcký ze Lstibore. Jeho potomci drželi pozdeji i Velké Žernoseky a Libochovany. Úspešne zde
hospodarili až do doby po Bílé hore. Jan Jirí Kamýcký ze Lstibore, pred tím než pro víru opustil zemi, prodal v roce 1628
Kamýk Hermanovi Cernínovi z Chudenic. Prodejní smlouva uvádí, že byl prodán "starý zámek Kamýk recený a pod ním tvrz též Kamýk,
se staveními, sklepy, starým pivovarem, ovcínem, poplužním dvorem, vesnice Kamýk, Mirevice (Mirejovice), Repnice, díly v
Malíci, Babíne, Hlinné, vcetne lesu, ovocných sadu a vinic". Po Cernínove smrti v roce 1651 pripadl Kamýk vdove Sylvii
Katerine hrabence z Caretta a Millesima. Ta spojila kamýcký statek s panstvím Lovosice a vdala se podruhé za Leopolda Viléma
markrabete z Baden-Baden. Pro príští století se stali majitelé príslušníci rodu bádenského. V roce 1783 koupil Lovosice s
Kamýkem Josef Kníže ze Schwarzenbergu. Již od dob Kamýckých ze Lstibore byla obec Malíc rozdelena. V roce 1554 se její díl
pripomíná jako soucást panství Decín. Decínští Vartenberkové meli vztah k Litomericku velice blízký jako držitelé vsi Zásady s
kostelem sv. Vojtecha (dnes predmestí Litomeric). Ovšem v roce 1554 drželi Decín rytíri z Bünau, puvodem ze Saska. Od
Bünauských koupili Decín v roce 1628 hrabata z Thun-Hohensteinu, kterí se zde usadili a vlastnili panství až do ruku 1945.
Když je v roce 1787 popisováno príslušenství statku litomerického probošta Týnec u Úšteka, také zvaný Starý Týnec,
je zmínena ves Malíc jako jeho soucást s tím, že díl patrí ke Kamýku (Schwarzeberg) a cást k Decínu (Thun-Hohenstein).
V roce 1890 tvorilo obec Malíc 82 domu a 327 obyvatel. Staletí obhospodarované vinice na katastru obce patrily ješte na
konci 19. století k hlavnímu zdroji obživy. Nejvetší pocet obyvatel byl zaznamenán v roce 1910 a to 522 v 82 domech. Nejvetší
pocet domu pak v roce 1930 a to 97 s poctem obyvatel 464. Prvním ze šlechtických držitelu Malíce, u kterého lze zjistit
užívání znaku, byl Krištan z Vinné a ze Žernosek. Jeho pecet pochází z roku 1346. Jak bylo v té dobe obvyklé, tak v peceti
nekdy býval zobrazen pouze klenot a nikoliv štít se znamením. To je prípad peceti Krištanovy. Ten mel v pecetním poli:
"klobouk se strechou k nemu ohnutou a po jeho stranách krídla". Barvy známy nejsou. Vesnický erb je možné zakoupit na
malícské radnici...

A ted k samotné keši je to naše první keška tak doufáme, že se bude líbit. Prístup k kešce muže být z obce Malíc, Malíc (knobložka), a nebo z Michalovic. Kešku naleznete na druhém kopci . Autem se dá zajet skoro ke kešce u prvního kopce je takový plácek tam se dá zaparkovat vaše geovozidlo :)

Additional Hints (Decrypt)

Uyrqrwgr cbq abunzn úginel ir fxnypr ir gineh cífzrar I. Xršxn araí an chibqaíz zífgr wr cerfhahgn b arpb aížr cbq fxnyxh :) ppn 2-3 zrgel cbq iepubyrz :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)