Skip to Content

<

Hnevotin-vapencovy lom/limestone quarry

A cache by HanackeExpres Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/06/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Hněvotín - vápencový lom[CZ]

Kolem Hněvotína se vápenec těžil v několika menších lomech. Těžba nebyla nikdy příliš rozsáhlá a ustávala během 19. století. Na počátku 20. století byla většina lomu opouštěna a ponechána samovolnému vývoji. Největší lom byl později zavezen odpadem a v současné době se na něm dokončuje rekultivace. Skládka byla po sanačních pracích zavezena hlínou a osazena stromy.

Těžba zahrnovala skrývku nadloží, která byla odstraněna, aby se mohlo těžit na níže položených ložiscích. Následoval odstřel a doprava do drtících a třídících strojů. Nadrcená surovina se zavážela do pecí, kde probíhal výpal. Dolomitické vápno se vypalovalo při teplotách mezi 500 až 750°C. Dolomitické vápno bylo používáno pro přípravu vápenných malt i v historii, ovšem jeho zastoupení není tak hojné jako u vápna bílého.

Hněvotínské vápence jsou šedé, tence vrstevnaté laminované vápence, vetšinou s tenkými vložkami vápnitých břidlic a s častým gradačním zvrstvením uvnitř tenkých vrstviček.

Geologie

Geologická charakteristika: Moravsko-slezské paleozoikum, kontakt devonu a kulmu. Jižní část stěny je tvořena hněvotínskými vápenci líšenského souvrství. Vápence jsou dolomitické, modrošedé, deskovitě odlučné, místy laminované s vložkami vápnitých pestře zbarvených břidlic. V severní části stěny vystupují kulmské šedozelené jílovité břidlice s deskovitými vložkami jemně slídnatých drob. Kontakt devon - kulm má charakter plochého tektonického nasunutí.

Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum

Pro uznání logu je potřeba zjistit pár informací:
1. Postavte se na výchozí souřadnice a rozhlédněte se
a) Vyberte přibližnou barvu vápence A-G, která v lomu převládá.

b) Na souřadnicích N 49°33.482 E 17°10.308 je z boku vápence kalcitová žíla. Jakou má barvu a šířku?
c) Jaký je rozdíl, mimo barvy, mezi vápencem v lomu a kalcitovou žílou?
d) Před sebou vidíte terasy, které vznikly postupným těžením. Jak vysoká je terasa na zakresleném místě?

2. Přiložte vaše foto k logu na místě, které se vám v lomu líbí (nepovinné)


Odpovědi posílejte na e-mail: domavlutine@seznam.cz

Informace čerpány ze stránek: lokality.geology.cz
Hnevotin - limestone quarry[EN]

Around Hnevotin the limestone was mined in several smaller quarries. Mining has never been too large and subsided during the 19th century. In the early 20 century, most quarry abandoned and left to spontaneous development. The largest quarry was later filled up waste and is currently completing restoration on it. Site was the remediation work loading and soil planted with trees.

Hnevotin limestone is gray, thinly layered laminated limestone, usually with thin interlayers of calcareous shale gradation and the frequent layering within the thin layers.

Geology

Geological characteristics: Moravian-Silesian Palaeozoic, Devonian and Culm contact. The southern part of the wall consists of Hnevotin limestone Lisen formations.Limestone are dolomitic, blue-gray, scaly and separation, in places laminated with interlayers brightly colored calcareous shale. In the northern part of the wall act Culm gray-green slate with clay liners deskovitými finely micaceous greywacke. Contact Devon - Culm plochéhho tectonic nature of the insertion.

Regional breakdown: Czech Massif - Crystalline and prevaris Paleozoic - Moravian-Silesian Region - Moravian-Silesian Paleozoic


The tasks necessary for logging:
1st Stand up to the starting point and look
a) Choose the color of the limestone A-G, which is predominant in the quarry?

b) At coordinates N 49° 33.482 E 17° 10.308 on the side of limestone, is calcite vein. What color and width have?
c) What is the difference, outside the colors, between the limestones in quarry and calcite vein?
d) You see before you terraces, which arose gradual extraction. How high is the terrace in designated place?

2nd Attach your photo to the log on the site that you like in a quarry (optional)


Send replies by e-mail: domavlutine@seznam.cz

Information gathered from the website: lokality.geology.cz

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

394 Logged Visits

Found it 392     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 256 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.