Skip to content

This cache has been archived.

wvv.se: nedlägging

More
<

Långenabbeåsen - Wvv.se

A cache by wvv.se Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/07/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Långenabbeåsen är en rullstensås som ringlar fram genom landskapet.

Långenabbeåsen är en rullstensås som ringlar fram genom landskapet.
Här blir landskapet extra dramatiskt av att vägen löper uppe på den kraftigt markerade åsen.

Rullstensåsarna När inlandsisen smälte bildades stora mängder vatten som forsade fram på, i och under isen. Dessa jättelika isälvar följde ofta dalgångarna i berggrunden. Det strömmande vattnet i isälvarna tog med sig stora mängder löst material, stenar, grus, sand m.m. när det forsade fram under isen. När vattnet närmade sig iskanten minskade strömhastigheten och vattnets transportförmåga och materialet började sjunka mot botten.

Först sjönk de större stenarna och blocken medan det finare gruset följde med vattnet längre från tunnelöppningen. På så vis skapades rullstenåsar som alltså har grova stenar djupt ner och fint grus högre upp i åsen. Under färden då block och stenar forsade fram i isälvarna nöttes de av strömmarna och rundades till rullstenar, därav namnet rullstensås. Om tunneln mynnade ovanför vattenytan eller på land blev rullstensåsarna toppigare. Detta för att det översta gruslagret rasade ned utför kanterna. Sådana rullstensåsar kallar vi getryggar eller getryggsåsar.1. Isberg 2. Isens rörelserikting 3. Material som isen avsätter (Morän)
4. Isälv 5. Dalgång i berggrunden 6. Rullstensås

För att logga cachen krävs tre steg:
Skicka svaren via meddelande funktionen till mig!
1. Försök uppskatta hur lång åsen är från koordinaten till där halvön slutar/börjar.
2. Svara på var vilken bergart som finns på Ramsö, som är unik för norden, samt vilken färg den vanligtvis har.
3. Ta gärna ett foto på omgivningen och din GPS vid cachekoordinaten.
Du behöver inte vänta på mailsvar om du skickar med bild i din logg, för att få logga men, loggar som inte har försökt svara på frågorna kommer att raderas.

Område av riksintresse för naturvård i Kronobergs län Sjön Mien är en märklig, djup kratersjö, sannolikt bildad genom ett stort meteoritnedslag under kritperioden och begränsad av ett rombiskt spricksystem.

På Ramsö finns den för Skandinavien unika bergart, som visar smältstruktur av kraftig tryck- och värmechock. Mieån rinner i en sprickdal i förlängningen av spricksystemet. Sjön och ån har ovanligt klart och rent vatten.

En rullstensås längs sjöns västra sida och i Mieån bildar varierande former, bl a vackra åsuddar. Sjön och ån omges av ett mångformigt skogs- och odlingslandskap med betydande inslag av ädellövskog. Förutsättningar för bevarande: Vattnet bevaras näringsfattigt, klart, väsentligen opåverkat.
Skogsbruk och jordbruk bedrivs med fortsatt stora naturvårdshänsyn och hänsyn till vattenkvalitén. Ökat inslag av lövträd i anslutning till odlingsbygden bör eftersträvas. Värdena kan skadas av närsaltbelastning, vägbyggnad, täktverksamhet, olämpligt lokaliserad bebyggelse, vattensänkning, avverkning av strandskog och orörda bokskogar, granodling Områdets huvuddrag: Sjön Mien ligger i södra utkanten av den naturgeografiska regionen Sydöstra Smålands skog- och sjörika slättområde vid övergången till Blekinges sprickdalsterräng. Sjön har avrundad rombisk utsträckning och avgränsas av spricksystem i urberget.

Dess yta är ca 17,6 km2. Mieån bildar sjöns utlopp genom en fördjupad sprickdal. Mien är den lägst belägna sjön i länet med ytan ca 95 m ö.h. Sjön är något reglerad för Karlshamns vattenförsörjning från Mieån. Sjöns kraterform anses härröra från ett ett stort meteoritnedslag under kritperioden. Sjön har ett största känt djup på 43 m (28 m enligt Sveriges Nationalencyklopedi). Sjöns stränder består huvudsakligen av svallad och ispressad morän.

I nordväst och sydväst framträder en rullstensås, bl a som den blockiga udden Långenabbe. Vattnet är ovanligt klart. Notblomster, strandpryl och vårtsporigt braxengräs förekommer. Skog går ända ned till stränderna utom i odlingsbygderna som har störst omfattning i söder. Bland häckfåglar i Mienområdet märks fiskgjuse, storlom, småskrake och havstrut. Sjön har bl a ett uppskattat sikbestånd. Mieån rinner i en djup sprickdal i förlängningen av spricksystemet längs Miens västra strand. Dalgången är eroderad av inlandsisen. Längs sidorna ligger morän och isälvsavlagringar i form av kullar och terrasser. Dalgången upptas till stor del av lövskog med bl a bok och avenbok. Det största sammanhängande bokbeståndet upptar kullar, branter och sänkor på västsidan. I sänkorna förekommer ovanliga örter som exempelvis myskmadra, mellanhäxört och skogsbräsma .

ENG:
An esker is a ridge of gravel created by glacial melt. Usually they follow the direction of the melting of the ice, i.e. from north to south.

1st Iceberg second Ice flow direction 3rd Materials ice accumulating (Moraine)
4th Glacial river 5th The valleys in the bedrock 6th Esker

To log the cache requires three steps:

Send the answers to me via the message function

1st Try to estimate how long ridge is from the coordinates to where the peninsula ends.
2nd Answer was the rock that is on Ramsö, which is unique to the North, and what color it usually is.
3rd Take a photo of the environment and your GPS at cachekoordinaten. (voluntary)
You do not need to wait for email reply if you send the picture in your log, to get signed but, logs that have not attempted to answer the questions will be deleted.

Area of national importance for nature conservation in Kronoberg County Lake Mien is a strange, deep crater, probably formed by a large meteorite impacts during the Cretaceous Period and limited by a diamond-shaped fracture.

On Ramsö is the unique rock of Scandinavia, showing fused structure of strong heat-shock. Mieån flows in a rift in the extension of spricksystemet. The lake and river have been unusually clear and clean water.

A ridge along the lake's west side and in Mieån forming various shapes, including a beautiful Asude. Sea and river surrounded by a mångformigt forest and farmland with significant elements of hardwood forests. Prerequisites for conservation: Water conservation nutrient-poor, clear, essentially unaffected. Forestry and agriculture are undertaken with continued high conservation considerations and water quality. Increased number of deciduous trees adjacent to farming areas should be pursued. Values ??can be damaged by the load of nutrients, road construction, quarrying, inappropriate localized settlements, water reduction, removal of riparian forests and untouched forests, spruce growing area's main features: Lake Mien located on the southern outskirts of the natural geographical region of Southeast Småland forests and many lakes flat area at the transition to the Blekinge sprickdalsterräng. The lake has rounded rhomboid extent and bounded by the fracture in the bedrock.

Its surface is approximately 17.6 km2. Mieån form the outlet of the lake through a deeper rift. Mien is the lowest lake located in the county with an area of ??about 95 m above sea level The lake is slightly regulated in Karlshamn water from Mieån. Sea crater shape is considered to arise from a large meteorite impacts during the Cretaceous Period. The lake has a maximum known depth of 43 m (28 m according to the Swedish National Encyclopedia). Sea beaches consist mainly of swollen and ice pressure till.

In the northwest and southwest reveals a ridge, among which the blocky cape Long Abbe. The water is exceptionally clear. Notblomster, beach gadgets and vårtsporigt bream grass occurs. Forest go down to the beaches except in farming communities with the greatest extent in the south. Among breeding birds in Mienområdet include osprey, black-throated diver, velvet and black-backed gull. Lake have included an estimated sikbestånd. Mieån runs in a deep rift in the extension of spricksystemet Mien along the western shore. The valley is eroded by the ice sheet. Along the sides of till and glaciofluvial deposits in the form of hills and terraces. The valley occupied for much of the deciduous forest that includes beech and hornbeam. The largest continuous book collection occupies hills, slopes and hollows on the western side. In the hollows appear unusual herbs such as WOODRUFF, mellanhäxört and skogsbräsma.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.