Skip to content

Wijd en Veen ~ Grenze(n)lo(o)s Multi-cache

This cache has been archived.

TeamThe Sweeties: Het is mooi geweest..

More
Hidden : 06/26/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:LET OP: IN BEPAALDE PERIODES ZIJN ER VEEL MUGGEN IN DIT GEBIED

DEUTSCH

kaart Het Bargerveen is een natuurgebied van Staatsbosbeheer in de gemeente Emmen. Het is 2.100 hectare groot en bestaat grotendeels uit hoogveen. Het is het laatste restant van enige omvang in Nederland van het vroegere Bourtangermoeras, waarvan de oorspronkelijke grootte geschat wordt op tussen de 1.600 km2 tot 3.000 km2. Het Bargerveen bestaat uit drie delen: in het noorden het Meerstalblok, in het midden het Amsterdamsche Veld en in het zuiden het Schoonebeekerveld.

In 1992 werd de vervening hier beëindigd en kwam het gebied in handen van Staatsbosbeheer dat hier al gedeelten in bezit had. Het eerste wat Staatsbosbeheer hier verworven had was het noordelijke Meerstalblok, een gebied met rustend hoogveen van ongeveer 60 hectare. Dat werd uitgebreid met terreinen die zuidelijk en oostelijk ervan lagen.

turfHet gedeelte dat na de beëindiging van de vervening natuurreservaat werd is het Amsterdamsche Veld. Het veen werd hier per smalspoor afgevoerd naar het fabrieksterrein van de Griendtsveen Turfstrooisel Maatschappij waar de bovenste laag, de bolster of grauwveen, tot turfstrooisel werd verwerkt. Dit werd tot in de jaren dertig afgevoerd per stoomtram van de DSM, later met vrachtwagens. De fabriek en een restant van de spoorbaan zijn anno 2004 het terrein van het Industrieel Smalspoormuseum. De zwarte turf werd vanaf 1921 in Klazienaveen door Purit (vanaf 1997 Norit Nederland geheten) verwerkt tot actieve kool. Hiertoe had Purit ook een veldspoornet aangelegd. In het reservaat resteert alleen nog de onderste laag dargveen. Ook zijn er gedeelten waar alleen nog dalgrond aanwezig is.

veenHet beheer van het natuurreservaat is er op gericht om waar het mogelijk is weer levend hoogveen te laten ontstaan. Levend hoogveen wil zeggen dat er veenvorming plaatsvindt door de groei van veenmos. Hierdoor komt het mozaïek van ruggen en slenken opnieuw tot stand. Planten als de ronde en de lange zonnedauw en de kruising tussen deze soorten die in dit reservaat voorkomen worden hierdoor begunstigd. Dit levend hoogveen is tegen de verwachting niet als eerste ontstaan in het Meerstalblok maar in de veenputten van de voormalige huisplaatsen.

In het vergraven hoogveen heeft zich een proces van vertering ingezet en het is daardoor veel voedselrijker geworden. Deze voedselrijkdom leidt tot de opslag van allerlei houtige gewassen zoals berken. Door het Amsterdamsche Veld loopt een uitloper van de Hondsrug die het scheidt in een westelijk deel en een oostelijk deel, waarvan het laatste verreweg het natst is.

In het begin van de 21e eeuw is er een hoog- en laagwaterbekken aangelegd aan de noordkant van het Bargerveen. De scheiding tussen het natuurreservaat en de bekkens is een kade van zand. Het laagwaterbekken is bedoeld om bij overvloedige neerslag de hoeveelheid water dat uit het reservaat komt op te vangen en te reguleren. Dit gebeurde eerst in het reservaat zelf. Het hoogwaterbekken moet tegendruk geven aan de hoge waterstand in het reservaat, zodat het reservaat het water beter vasthoudt in met name droge tijden en de verdroging wordt tegengegaan. Deze twee maatregelen zorgen ervoor dat de waterstand gelijkmatiger is om zo de groei van het veen te stimuleren. Uit deze waterbekkens stroomt een nieuw aangelegde natuurleiding naar de Gietwaterplas voor de tuinbouw bij Klazienaveen. Deze waterleiding volgt ongeveer de loop van de oude veenbeek de Runde. De laatste jaren is het grootste deel van het bos dat aan de Noordersloot stond, weggekapt.

In het reservaat liggen verschillende bovenveenhooglandjes. Tot de bijzonderheden van deze elementen behoren gewone addertong, welriekende nachtorchis en rietorchis.

De adder, de levendbarende hagedis, de nachtzwaluw, de velduil, de blauwe kiekendief, de grauwe klauwier en de dodaars behoren tot de fauna van het reservaat.

Het Bargerveen valt zowel onder de Vogel- als de Habitatrichtlijn. Sinds 1 juni 2006 maakt het Bargerveen deel uit van het Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen.

[Bron: wikipedia]

logo Int naturpark

Deze multi van circa 20 km. gaat door verschillende delen van het Bargerveen. De route ligt in de buurt van het dorpje Weiteveen. Parkeren graag op bovenstaande coördinaten
N52 41.235 E7 00.700, P Bargerveen-Midden.

Respecteer de regels van het natuurgebied. Blijf op de paden/wegen, het gebied is verboden voor motorvoeruigen, bromfietsen en paarden. Honden mogen mee, mits aangelijnd.

Onderweg kan je door goed op te letten een BONUSCACHE vinden. Staar je tijdens de route niet blind op het nulpunt (de antwoorden zijn in de buurt, maar niet altijd op het nulpunt), maar kijk om je heen en geniet! Voor stapeltellen geldt altijd, totdat je 1 cijfer overhoudt.

Foto’s bij de logjes worden erg gewaardeerd.

De route is voor de wandelaar en de fietser op sommige plekken verschillend. Dit wordt aangegeven met onderstaande symbolen.

fiets   voetstappen

WP1
In de buurt van de parkeercoordinaten tref je een infopaneel aan, paneel E.
Linksboven staan wandelroutes aangegeven. Wat is de lengte van de 3e route (gele bolletjes)? Dit geeft A.
Ga dan naar WP2: N52 41.(A-5)70  E7 01.(A-1)55

WP2
Hier kan je een groot deel van het Bargerveen overzien. Het infopaneel (van de uitkijkheuvel) heeft een letter, de letterwaarde is B.
Op de tafel van het infopaneel vliegt een eend. Wat voor soort eend? Letterwaarde geeft C.
WP3:  N52 40.1(B+3)8  E7 01.(A-1)C3

WP3
Wat staat er achter het logo van Staatsbosbeheer? Woordwaarde stapeltellen geeft D.
voetst
voetstappen Vervolg de route in zuidelijke richting (gele paaltjes) naar WP4.
In natte periodes kan het hier erg drassig zijn.
fietsAlternatief loopt dan via N52 40.(C-1)16  E7 01.(C-3)(B-6)5

WP4: N52 39.(A+3)7(B+3)  E7 00.9(C-1)8

WP4
Op WP 4 aangekomen zie je een boom. Het is geen kenmerkend exemplaar, maar hij valt wel op omdat het de enige boom is hier die zich niet achter de afrastering bevindt. Wat is dit voor boom?
Beuk, dan E= 4
Eik, dan E=0
Berk, dan E=9
Ga naar WP5:  N52 39.5(E)A  E7 00.(A+1)3(B+1)

WP5
Op WP5 tref je een object aan met een plaatje, hierop staan twee jaartallen (bankje is verdwenen de jaartallen zijn 2002 en 2006). Het laagste is na stapeltellen F en het hoogste G.
Ga via N52 39.FEE  E7 00.AG(D+1) naar WP6:  N52 39.CF(A+3)  E007 0(D-1).C7(F*2+1)

WP6
wp5
Stapeltel de woordwaarde van de ontbrekende tekst op dit plaatje, dit geeft H.
WP7:  N52 39.(A+2)06  E7 03.F(H-5)0
Noteer onderweg de waarden X en Y voor de Bonuscache.

WP7
Noteer hier de "direkte" afstand, deze heb je nodig voor de Bonuscache.
Stapeltel de Duitse woordwaarde van het vogeltje dat middenin (op het kaartje) het te doorwandelen gebied op het infobord prijkt. Hier is dit rust- en informatiepunt ook naar vernoemd, dit geeft J.

WP8: N52 40.(2*J)0B  E7 03.(C+1)G9
Op deze plek kan je ook even heerlijk van het uitzicht genieten door het hogerop te zoeken.

WP8
Het reguleren van de waterhuishouding is van groot belang in het Bargerveen. Op deze plek (WP8) tref je 2 objecten aan die hiermee te maken hebben. Hier zie je een ook "soort" rekensom. Als de uitkomst is:
1,7. Ga naar: N52 41.946  E7 03.670
1,9. Ga naar: N52 41.173  E7 03.580
2,3. Ga naar: N52 40.695  E7 01.417
Voordat je richting WP9 vertrekt, is dit het moment om even met de bonuscache te gaan rekenen.

WP9
LET OP - DIT INFOPANEEL IS VERDWENEN . GA NAAR WP10 -> 1,1 KM EN 281 GRADEN

Hier aangekomen wederom een infopaneel. Dit infopaneel heeft een titel bestaande uit 3 Nederlandse woorden. Neem van deze woorden de aangegeven letters. In de formule staat LW voor letterwaarde, l voor letter, w voor woord.
Ga naar WP10:

(LW 1ew 1el)(LW 1ew 4el – LW 1ew 9el)(LW 1ew 1el) graden

(LW 3ew 2el)(LW 2ew 2el)(LW 2ew 3el –LW 3ew 3el )(LW 2ew 4el –LW 3ew 1el) meter

voetstLoop vanaf de uitkijkheuvel langs het hek over het gemaaide pad naar WP10
fietsVervolg de route over het fietspad naar WP10

WP10
wp10 Hier tref je twee mooie uitkijkpunten aan en een plekje om te pauzeren. Hoeveel sterren missen hier? Het antwoord is K.

voetst Loop via het klaphekje N52 42.EGG E7 02.BHK verder over het gemaaide pad langs de slootkant naar WP11.
fietsFiets via N52 42.(D-1)(C-1)E  E7 02.HEG naar het volgende punt, WP 11.

WP 11:  N52 42.2CE  E7 02.(J-1)0(F-2)

WP11
Op deze plek verlaat het water bij een te hoge waterstand het voor je liggende waterbekken en stroomt via de stuw het Rundedal in.
L is het cijfer dat op het bord hoort bij "huisplaatsen". Deze huisplaatsen zijn de plekken waar vroeger woningen stonden.
 
En dan nu op naar de cache!
N52°4(A/B).(G-F)(H-6)(C+D+1)
E007°0(E+1).(L-J)(2*E+2)(H-K)

A B C D E F G H J K L
                     

DEUTSCH

Das Bargerveen (Barger ist eine Ortschaft in der Nähe, "veen" ist Moor) ist ein Naturschutzgebiet der staatlichen Forstwirtschaft in der Gemeinde Emmen. Die Fläche beträgt 2.100 Hektar und besteht hauptsächlich aus Hochmoor. Es ist der letzte Rest des ehemaligen Bourtanger Sumpf von einiger Bedeutung, dessen ursprüngliche Fläche auf zwischen 1.600 und 3.000 km2 geschätzt wird.

Das Bargerveen besteht aus drei Teilen: Meerstalblock im Norden, in der Mitte das Amsterdamsche Feld und im Süden das Schoonebeeker Feld.

In 1992 wurde die Torfgewinnung beendet, und übernahm die staatliche Forstwirtschaft das ganze Gebiet, das bereits teilweise in ihrem Besitz war. Zunächst erwarb "Staatsbosbeheer" das Gebiet Meerstalblock, eine Fläche von 60 Hektar, bestehend aus ruhendem Hochmoor. Später wurden die Bereiche östlich und südlich dieses Gebietes hinzugefügt.

Nach Beendigung der Torfgewinnung wurde der Bereich Amsterdamsche Feld zum Naturschutzgebiet erklärt. Damals wurde Torf hier per Schmalspurbahn zum Fabriksgelände der Griendtsveen Turfstrooisel Maatschappij transportiert, wo die obere Schicht zu Torfstreu verarbeitet wurde. Bis in den 30er Jahren geschah dies per Dampfbahn, später per LKW. Die Fabrik und ein Teil der Gleise bilden derzeit das Gelände des Industriellen Schmalspurmuseum.

Der schwarze Torf wurde seit 1921 in Klazienaveen durch die Firma Purit (seit 1997 „Norit Nederland“) zu Aktivkohle verarbeitet. Dazu hatte auch diese Firma ein eigenes Schienennetz angelegt. Im Naturschutzgebiet findet man derzeit nur noch die untere Moorschicht (dargveen), oder sogar ausschließlich Mutterboden (dalgrond).

Die Zielsetzung der Verwaltung des Naturschutzgebietes ist es, womöglich wieder ein lebendiges Moor entstehen zu lassen. „Lebendig“ heißt in diesem Fall, dass erneut Moorschichten durch das Wachstum von Moos entstehen. So kommt auch das Mosaik der Grate und Gräben wieder zustande. Pflanzen wie der Sonnentau finden hier ihre ursprüngliche Heimat wieder. Merkwürdigerweise entwickelte sich dieses lebendige Moor nicht sofort im Meerstalblock, sondern zunächst in den Moorkuhlen der ehemaligen Siedlungen.

Im ausgegrabenen Moorgebiet hat ein Zersetzungsprozess eingesetzt, das dazu führt, dass der Boden viel mehr Nährstoffe enthält. Dadurch entsteht eine verstärkte Speicherung von Gehölzen, wie z.B.Birke. Das Amsterdamsche Feld wird von einem Ausläufer des Hondsrug durchquert, der dieses Gebiet in einen westlichen und einen östlichen Bereich aufteilt; letzterer ist erheblich feuchter.

Am Anfang des 21. Jahrhunderts wurde an der Nordseite des Bargerveens zwei Wasserbecken angelegt, mit jeweils einem hohen und einem niedrigen Wasserstand. Als Trennung zwischen dem Naturschutzgebiet und den beiden Becken wurde ein Kai aus Sand errichtet. Das Becken mit dem niedrigen Wasserpegel sammelt Niederschlagswasser aus dem Gebiet. Das Backen mit dem höheren Wasserpegel ist als Druckanlage gedacht: so wird der hohe Grundwasserpegel im Gebiet geschützt, und kann das Moor das eigene Grundwasser, erst recht in trockenen Perioden, besser festhalten. Diese beiden Maßnahmen sollen sicherstellen, dass der Wasserpegel im Gebiet unter allen Umständen gleich bleibt, um so den Wachstum der Moorschichten zu stimulieren.

Aus diesen Behältern fließt heute Wasser durch einen neu angelegten Naturgraben in den Gietwaterplas bei Klazienaveen. Dieser Wasserlauf folgt in etwa dem Lauf des damaligen Naturbachs „de Runde“. Hier wurden in den vergangenen Jahren einige Waldflächen abgeholzt. Im Moorgebiet befinden sich einige “Hochinsel”, wo man Natternzungen und Knabenkräuter vorfindet. Zur Fauna des Naturschutzgebiets zählt man die Kreuzotter, die Waldeidechse, die Nachtschwalbe, die Sumpfohreule, die Kornweihe, den Falkensänger und den Zwergtaucher. Das Bargerveen unterliegt sowohl dem Vogelschutzgesetz als der Habitatrichtlinie. Seit dem 1. Juni 2006 ist das Gebiet Teil des internationalen Naturparks Bourtanger Moor - Bargerveen

logo Int naturpark
Dieser Multi von etwa 20 Km.führt Euch durch die unterschiedlichen Teile des Bargerveens. Die Strecke liegt in der Nähe des kleinen Dorfes Weiteveen. Bitte parkt an den oben aufgeführten Koordinaten.N52 41.235 E7 00.700, P Bargerveen- Midden.

Beachtet die Regeln des Naturschutzgebietes. Bleibt immer auf den Wegen. Das Gebiet ist für Kraftfahrzeuge, Mofas und Pferde gesperrt. Hunde dürfen - nur an der Leine - mitgeführt werden.

Wer unterwegs aufmerksam ist, kann einen BONUSCACHE finden. Beschränkt Euch beim Suchen nicht auf den Nullpunkt (die Antworten sind immer in der Nähe, aber nicht immer genau an diesem Punkt) , sondern schaut Euch um und genießt! Bei der Bestimmung eines Wortwertes oder einer Quersumme soll bis zum einstelligen Ergebnis wiederholt werden.

Wir freuen uns sehr über Fotos zu den Logeinträgen.

Manchmal sind die Routen für Fußgänger und Radfahrer nicht identisch. Die unterschiedlichen Hinweise werden mit diesen Symbolen gekennzeichnet.

fiets   voetstappen

WP1

Nahe der Parkkoordinaten befindet sich eine Infotafel, Tafel E. Links oben werden die Wanderrouten dargestellt. Welche Länge hat die dritte Route (mit gelben Punkten)? Das Ergebnis ist A.

Geht dann zu WP2:N52 41.(A-5)70 E7 01.(A-1)55

WP2

Hier kann man einen großligen Teil des Bargerveens überblicken. Die Informationstafel (am Aussichtshügel) hat einen Buchstaben. Der Buchstabenwert ist B.
Auf der Infotafel steht eine fliegende Ente abgebildet. Was für eine Entensorte? Der Buchstabenwert ist C

WP3 N52 40.1(B+3)8 E7 01.(A-1)C3

WP3

Was steht hinter dem Logo der Staatsförsterei? Wortwert ist D (wiederholt rechnen, das Ergebnis ist einstellig).

voetst

voetstFolgt der Route in südlicher Richtung (gelbe Markierungspfähle)zum WP4.
In nassen Perioden kann es hier sehr schlammig sein.
fietsDie Fahrradalternative führt Euch über N52 40.(C-1)16 E7 01.(C-3)(B-6)5

WP4:N52 39.(A+3)7(B+3) E7 00.9(C-1)8

WP4

Beim WP4 angekommen, seht Ihr einen Baum. Es ist kein außergewöhnliches Exemplar, sondern fällt nur auf, weil dieser Baum der einzige ist, der sich nicht hinter dem Zaun befindet

Was für ein Baum ist es?
Buche, dann E=4
Eiche, dann E=0
Birke, dann E=9

Geht zu WP5 N 52 39.5(E)A E7 00.(A+1)3(B+1)

WP5

An WP5 findet Ihr ein Objekt mit einer Plakette, auf der zwei Jahreszahlen erwähnt werden (Objekt ist verschwunden F=4 G=8). Die niedrigste Jahreszahl ergibt nach wiederholter Quersummenbestimmung F, die höchste G

Geht über N52 39.FEE E7 00.AG(D+1) zu WP6: 52 39.CF(A+3) E007 0(D-1).C7(F*2+1)

WP6

wp5
Bildet den Wortwert des fehlenden Textes auf dieser Plakette. Das Ergebnis ist H.

WP7: N52 39.(A+2)06 E7 03.F(H-5)0

Für den Bonuscache: schreibt Euch unterwegs die Werte für X und Y auf.

WP7

Notiert Euch hier die “direkte” Entfernung, die Ihr für den Bonuscache benötigt.

Bestimmt hier den deutschen Wortwert von dem kleinen Vogel, der mittig (auf der Karte) das Gebiet auf der Infotafel ziert, das es zu durchqueren gilt. Er ist auch Namensgeber dieses Ruhe- und Infopunktes. Das Ergebnis ist J.

WP8:N52 40.(2*J)0B E7 03.(C+1)G9

An dieser Stelle könnt Ihr auch wunderbar die Aussicht genießen, indem Ihr Euch in höhere Sphären begebt.

WP8

Die Verwaltung des Wasserhaushalts ist im Bargerveen äußerst wichtig. An dieser Stelle bei WP8 befinden sich zwei themenbezogene Objekte. Auch findet Ihr hier eine ‚Art’ Rechenaufgabe. Lautet das Ergebnis

1,7 begebt Euch zu:N52 41.946 E7 03.670
1,9 begebt Euch zu:N52 41.173 E7 03.580
2,3 begebt Euch zu:N52 40.695 E7 01.417

Bevor Ihr zu WP9 auf den Weg geht, ist dies der richtige Moment, die Berechnung zum Bonuscache auszuführen.

WP9
ACHTUNG : INFOTAFEL IST VERSCHWUNDEN GEHT ZU WP10 -> 1,1 KM 281 GRAD.

An dieser Stelle erneut eine Infotafel. Der Titel dieser Tafel besteht aus drei niederländischen Wörtern. Nehmt von diesen Wörtern die angedeuteten Buchstaben. In der Formel bedeutet BW: Buchstabenwert.„b“ bedeutet Buchstabe, und „w“ bedeutet Wort:

Geht zu WP 10:

(BW 1.w 1.b)(BW 1.w 4.b – BW 1.w 9.b)(BW 1.w 1.b ) Grad
(BW 3.w 2.b ) (BW 2.w 2.b)(BW 2.w 3.b – BW 3.w 3.b)(BW 2.w 4.b –BW 3.w 1.b) Meter.

voetstGeht vom Aussichtshügel dem Zaun entlang über dem gemähten Pfad zu WP10
fietsFolgt der Route über dem Radfahrweg zu WP10

WP10

Hier befinden sich zwei schöne Aussichtsstellen und eine nette Ecke zum Verweilen.

wp10

Wieviele Sterne fehlen hier? Die Antwort ist K.

voetst Geht zum Klapptor an N52 42.EGG E7 02.BHK und verfolgt dem gemähten Pfad dem Graben entlang zum WP11.
fietsFahrt über N52 42.(D-1)(C-1)E E7 02.HEG zum nächsten Waypoint, WP11.WP 11: N52 42.2CE E7 02.(J-1)0(F-2)


WP11

An dieser Stelle verläßt das Wasser bei einem zu hohen Wasserpegel das Becken und strömt am Wehr vorbei ins Rundetal. „L“ ist die Zahl an der Tafel, die „huisplaatsen“ zugeordnet ist. Diese Heimplätze sind die Bereiche, an denen früher Wohnstätten gestanden haben.

Jetzt geht’s zum Cache!

N52°4(A/B).(G-F)(H-6)(C+D-1)
E007°0(E+1).(L-J)(2*E+2)(H-K)

A B C D E F G H J K L
                     

Additional Hints (Decrypt)

trra cevxfgbx abqvt

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)