Skip to Content

<

Divci kameny / Girl's stones

A cache by Kubickovi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/07/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dívcí kameny / Girl's stones

[CZ] Tato earthcache Vás zavede na velmi zajímavé a pekné místo s žulovými skalisky na hrebenu Krkonoš.

[EN] This earthcache leads you on one very interesting and nice place with granite rocks on ridges of Giant.


Ceský popis / Czech description

Lokalita

Celek: IVA-7 Krkonoše; podcelek: IVA-7A Krkonošské hrbety; okrsek: IVA-7A-1 Slezský hrbet; podokrsek: IVA-7A-1a Západní slezský hrbet

Popis prístupu

Vrchol se nachází prímo na hlavní krkonošské hrebenovce - cervene znacené ceste cesko-polského prátelství.

Dívcí kameny

Popis vrcholu

Dívcí kameny je hora v Krkonoších, ležící na cesko-polské hranici asi 6 km severne od Špindlerova Mlýna a 8 km jihovýchodne od polského mesta Szklarska Poreba. Východní svah klesá asi o 200 výškových metru do Slezského sedla. Na svahu jižním je asi 850 m od vrcholu ve výšce 1 310 m n. m. zajímavá skalka s pekným výhledem nazvaná Ptací kámen.

Na vrcholu hory jsou výrazná žulová skaliska s balvanovými a sutovými poli vystupujícími z porostu klece. Vrcholové skály merí až 8 m a nabízejí výborné panoramatické výhledy. Jde o jednou z nejtypictejších skalních hradeb, které jsou vytvoreny z menšího množství blokovitých a vežovitých útvaru.

Vrcholové skály a celá hora dostali svuj název podle dívky (mladé pastýrky), která zde dle povesti zahynula.

Geologie oblasti

Charakteristika objektu: Skalní útvary zvané tory

Geologická charakteristika: Ve vrcholových partiích Krkonoš se casto setkáváme s tory, nápadnými skalními útvary, které vystupují z jinak zarovnaného povrchu horských hrbetu a svahu . Za zmínku také stojí tory skalního útvaru Pevnost (západne od Jeleních bud) s mimorádne hustou sítí subhorizontálních L-puklin. Jeden z techto známých útvaru - Dívcí kameny, vystupuje na hrebeni pri státní hranici 800 m sz. od Petrovky. Dívcí kameny tvorí dve skupiny toru o výšce 2-7 m, vzdálených od sebe asi 100 m. Horninou je svetle šedý až naružovelý drobne zrnitý granit s biotitem, nápadné jsou idiomorfní kremeny. Základní hmota má zrnitost 0,25-1 mm, v ní vynikají ojedinelé vyrostlice kremene do 3 mm a plagioklasu do 1,5 mm. Plagioklas je hypidiomorfní, cástecne s rídce rozptýleným sericitem. K-živec (ca. 30%) je dosti silne zakalený a cástecne mikroklinizovaný. Biotit <2% 0,2-1 mm, zpravidla silne chloritizovaný. Akcesorie tvorí pravdepodobný (titano)magnetit, muskovit, apatit, klinozoisit, allanit?, zirkon, lokálne limonit. Podobná hornina vystupuje v masivu Vysokého Kola, tato je jen ponekud hrubozrnnejší. Modelace toru byla predisponována tremi hlavními puklinovými systémy: P1 = 50/90, P2 = 125/90, P3(L-plochy) = 0/15. Hornina má díky obsahu magnetitu ci titanomagnetitu zvýšenou magnetickou susceptibilitu 0,50 – 1,20 (10-3 SI). Obsahy prirozených radioaktivních prvku, hlavne uranu jsou vysoké: K = 3,8-4,6 hm. %, U = 14,3-15,9 ppm, Th = 28,3-30,1 ppm.

Regionální clenení: Ceský masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum, Ceský masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér Ceského masivu - kvartér denudacních oblastí Ceského masivu

Stratigrafie: kvartér

Témata: geomorfologie, petrologie

Jevy: tor (izolovaná skála)

Hornina: granit (žula)

Ochrana a strety zájmu

Stupen ochrany: C-Zajímavé geologické lokality registrované v CGS v NP

Ochrana geologického fenoménu: C - je duvodem k registraci lokality v databázi CGS

Duvod ochrany: Tory - nápadné skalními útvary, které vystupují z jinak zarovnaného povrchu.

Strety zájmu: bez stretu

Popis stretu zájmu: nejsou známy

Zdroj: http://www.geology.cz

Žula

Vrcholové skály jsou žulové, povíme si tedy pár základních informací také o této hornine.

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvrelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živcu, kyselých plagioklasu a kremene. Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem také cervené žuly (rapakivi). Žuly jsou stejnomerne zrnité (eugranitické), obcas porfyrické. Struktura je hypidiomorfne zrnitá. Hustota žul se pohybuje kolem 2,80 g/cm3. Odlucnost žuly je kvádrovitá nekde tluste lavicovitá, vyskytuje se také sloupcovitá a kulovitá odlucnost, nepravidelne polyedrická odlucnost je typická pro zvrásnené oblasti. Mineralogickými složkami žuly jsou predevším živce (ortoklas a plagioklas), kremen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje také malé prímesi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácne obsahuje i pyroxen a velmi vzácne železem bohatý olivín a fajalit.

Úkoly a podmínky pro uznání logu:

Fotky - nepovinné, ale poteší

K logu pripojte fotku Vás nebo Vaší GPS v pozadí se skalisky Dívcích kamenu

Otázky

odpovedi pošlete emailem pres náš GC profil

1) Povinné - Jaké geologické jevy daly vzniknout místním torum? Podle ceho tak soudíte?

2) Nepovinné - Jakou strukturu a jakou texturu má žula (dle stupnice struktury pro magmatické horniny)?

English description / Anglický popis

Locality

Unit: IVA-7 Krkonoše; subunit: IVA-7A Krkonošské hrbety; district: IVA-7A-1 Slezský hrbet; subdistrict: IVA-7A-1a Západní slezský hrbet

Acces description

Red tourist trail - the path leads directly over the mountain peak.

Girl's stones

Peak description

Girl's stones is a mountain in the Giant at the Czech-Polish border, about 6 km north of the Czech town Spindleruv Mlyn and 8 km southeast from the Polish city of Szklarska Poreba. The eastern slope drops about 200 vertical meters to the saddle of Silesia. Other interesting rock with nice view, called Bird's stones, is located at the southern slope about 850 m from the summit at an altitude of 1310 meters above sea level.

At the peak of the mountain tehere are outstanding granite rocks and boulders field protruding from the cage stand. Peak rocks measuring up 8 meters offer excellent panoramic views. This is one of the most common rock walls, which are created in small quantities and block-tower objects.

Peak of the rock and the whole mountain got its name from the girls (Young Shepherdess), who according to legend died here.

Geology of the area

Characteristics of the object: The rock formations called tors

Short characteristic: The Krkonoše-Jizera Crystallined. Morpphologically extremely iterestng area, showing elevavations towering above intensively levelled relief. So called tors represent one of typical features of this area. The relief has been modelled by frost weathering and shows many traces of periglacial processes. Basement rock consists of a fine grained granite with biotite and idíomorphic quartz crystals.

Detailed characteristic: Girls stones are two groups tors of 2-7 m in height, spaced about 100 meters the rock is light gray to pinkish with finely grained biotite granite, quartz idiomorphous are striking. The matrix has a grain size of 0,25-1 mm, in her excel unique burrs up to 3 mm of quartz and plagioclase up to 1.5 mm. Plagioclase is subhedral, partly with sparsely scattered sericite. K-feldspar (ca. 30%) is quite strong and partly cloudy microclinized. Biotite <2% 0.2-1 mm, usually strongly chloritized. Akcesoria are likely (titanium), magnetite, muscovite, apatite, klinozoisit, allanite?, zircon, limonite locally. Similar rocks occur in the massif of the high bicycle, this is just a little coarser. Breast tors were predisposed three major fissure systems: P1 = 50/90, 125/90 = P2, P3 (L-area) = 0 / 15. The rock is due to magnetite content and magnetic susceptibility titanomagnetitu increased from 0.50 to 1.20 (10-3 SI). Contents of natural radioactive elements, especially uranium are high: K = 3.8 to 4.6 wt. %, U = 14.3 to 15.9 ppm, Th = 28.3 to 30.1 ppm.

Regional-geological division: Bohemian Massif - superficial deposits and post-Variscian magmatites , Quaternary , Quaternary of denudation areas of Bohemian Massif

Degree of conservation: C-Interesting geological localities in National park

Rock: granite

Conflicts of interest: without conflicts

Objective of protection: geomorphology; petrology

Source: http://www.geology.cz

Granite

Granite is a common and widely occurring type of intrusive, felsic, igneous rock. Granites usually have a medium- to coarse-grained texture. Occasionally some individual crystals (phenocrysts) are larger than the groundmass, in which case the texture is known as porphyritic. A granitic rock with a porphyritic texture is sometimes known as a porphyry. Granites can be pink to gray in color, depending on their chemistry and mineralogy. By definition, granite is an igneous rock with at least 20% quartz by volume. Granite differs from granodiorite in that at least 35% of the feldspar in granite is alkali feldspar as opposed to plagioclase; it is the alkali feldspar that gives many granites a distinctive pink color. Outcrops of granite tend to form tors and rounded massifs. Granites sometimes occur in circular depressions surrounded by a range of hills, formed by the metamorphic aureole or hornfels. Granite is usually found in the continental plates of the Earth's crust.

Granite is nearly always massive (lacking internal structures), hard and tough, and therefore it has gained widespread use as a construction stone. The average density of granite is between 2.65 and 2.75 g/cm3, its compressive strength usually lies above 200 MPa, and its viscosity at standard temperature and pressure is 3-6 * 1019 Pa·s.

The word granite comes from the Latin granum, a grain, in reference to the coarse-grained structure of such a crystalline rock. Granitoid is a general, descriptive field term for light-colored, coarse-grained igneous rocks. Petrographic examination is required for identification of specific types of granitoids.

Tasks and conditions for the recognition of the log:

Photos - optional, but welcomed

1) Take and append to the log a photo of you or your GPS infront of Girl's stones

Quiestions

send responses via email in our GC profile

1) Mandatory - Which geological phenomena made these granite towers? Why do you thing that?

2) Optinal - Which two chemical compounds are contained in granite in the largest quantities? (one is dioxide and the second is oxide)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

1,118 Logged Visits

Found it 1,110     Didn't find it 3     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 943 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.