Skip to content

Bombardovanie NZ / Bombing Nove Zamky #4 Traditional Geocache

Hidden : 04/08/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SK:
Touto sériou ponúkame nielen poznanie o tragických udalostiach v novodobých dejinách mesta, ale aj zábavu a potešenie pri hladaní pokladov na miestach, ktoré boli bombardovaním najviac postihnuté. HAPPY CACHING.
EN:
This series offers a knowledge about bombing the Town during World War II.CACHE #4
Kostol Reformovanej cirkvi / The Reformed Church


SK:
Druhé založenie novozámockého hradu spadá do obdobia rozmachu reformácie, ked sa hospodársky a politicky utlacení masovo hlásia do tábora prívržencov novej viery. Cas vzniku prvého novozámockého reformovaného kostola a školy sa predpokladá na druhú polovicu 16. storocia. Už v tom case, popri latincine, boli pokusy o madarský vyucovací jazyk. O kostole sa zmienuje i turecký cestovatel Evliya Celebi v jednom svojom cestopise: „Najväcší a najkrajší je madarský kostol (nový reformovaný kostol), v ktorom nie sú žiadne sochy ani modly, a jeho steny sa jagajú ako biely mramor...“ V roku 1605 mali novozámockí reformovaní veriaci i svojho biskupa v osobe Miklósa Dobronokiho.
Po roku 1663, v case tureckej nadvlády prebudovali reformovaný kostol na hlavnú mešitu, a približne 3500 clenov reformovaného zboru sa rozptýlilo.

Koncom dvadsiatych rokov 20. storocia ponúkol František Udvaros tri miestnosti svojho domu na Andovskej ulici c.12 reformovanej cirkvi: z dvoch vytvorili kostol, ktorý v máji 1934 aj vysvätili.

Po roku 1938 oduševnení clenovia cirkvi si vytýcili za ciel postavenie Kostola Vdakyvzdania na Bernolákovom námestí. Projektom poverili stavebného inžiniera Zigmunda Szegheoa, mestského radcu. Kostol bol vybudovaný v modernom štýle, jeho veža mala výšku 30 m.

Marcové bombardovanie mesta v roku 1945, ktoré zruinovalo 60% budov v meste, neušetrilo ani nový reformovaný kostol. Na jeho rekonštrukciu prišiel rad až o 12 rokov neskôr, v roku 1957, ked ho znovu vybudovali na pôvodných základoch.
Vežu obnovili v roku 1976. Úplná rekonštrukcia kostola bola realizovaná v roku 1984.

Lavice kostola sú zhotovené z tvrdého dreva a na nich sa nachádzajú medené štíty s rodinnými menami.
V radoch lavíc kostola je 340 miest na sedenie, na chóre sa pomestí aj sto ludí. K zariadeniu kostola patrí ešte harmónium, kazatelnica a tzv. Mojžišova lavica.

Na priestrannom dvore reformovaného kostola stojí dom zboru, postavený v roku 1989, ktorý zabezpecuje domov rovnako pre mládež ako i ostatných clenov zboru.

Novozámocký reformovaný kostol vo svojej ušlachtilej jednoduchosti je jedným z velmi hodnotných umeleckých pamiatok moderného stavitelstva našej doby.Vrátte schránku presne na miesto, odkial ste ju vzali. Prineste si pero.

EN:
The second establishment of the fortress in Nové Zámky falls into the era of reformation, when many economically and politically depressed have supported the new religion. The foundation of the first Reformed church in Nové Zámky is believed to be in the second half of the 16th century.
Even in those times there were attempts to teach in other than Latin language, especially in Hungarian language. The church is mentioned by the Ottoman traveler Evliya Chelebi. In one of his book of travels we can read: “The greatest and also most beautiful is the Hungarian church /the new reformed church/, where there are no sculptures or idols, and its walls glitter like marble…” In 1605 the believers in Nové Zámky had their own bishop – Miklós Dobronoki.
After 1663, when the city came under Ottoman rule, the church was rebuild into the main mosque and the 3500 believers of the reformed church disappeared.

At the end of 1920s, František Udvaros gave three rooms of his house on the Andódska street 12 to at the Reformed church’s disposal. Two of those rooms were used as the church which was consecrated in May 1934.

The members of the church set forth a mission to build a Church of Thanksgiving on the Bernolák square. Zigmund Szegheo, a civil engineer and the city’s trustee was entrusted with the project’s realization. The church was built in the modern style; its tower was 30 meters [197 ft.] high.

The March 14th, 1945 bombardment of the city that did not spare 60% of all buildings in the city center did not spare the Reformed church either.

Its reconstruction was possible only 12 years later, in 1957, when it was rebuilt at the same place.

The tower was rebuilt in 1976.

The full reconstruction of the church was done in 1984.

All benches are made of hard wood and there are copper plates engraved with family names on them. Altogether there are 340 places in the church and about 100 places for the choir. The church is complete with a harmonium, an ambo and a so called Moses’ bench.

The House of the Choir that houses all choir members since 1989 is on the spacious courtyard of the church.

The Reformed church in Nové Zámky is one of the precious landmarks of the modern civil engineering in our city.Put the box exactly from where you took it. Bring your own pen.Additional Hints (Decrypt)

FX: ghcý huby - qehuý
RA: na boghfr natyr - gur frpbaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)