Skip to content

Karls grav ras Letterbox Hybrid

This cache has been archived.

NilsGN: Sorry, har inte varken hälsa eller tid till att fixa denna och mina efterlysningar har inte hjälpt. Tack för den tid som varit och fy till den/de som snodde den.

More
Hidden : 04/19/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[Swe]OBS! Koordinaterna ovan leder inte till gömman. De leder till platsen för första ledtråden.
[Eng]NOTE! The coordinates abowe does not lead to the hide. They lead to the place for the first clue.

----------------------------
OBS:
Den 'stora' stämpelboken är till för dem som har egen stämpel. Har du inte egen stämpel skriver du datum och signatur som vanligt i den mindre loggen.

NOTE:
The 'big' stamp book is for those who have their own stamp. If you do not own a stamp type the date and signature, as usual in the smaller log.
----------------------------
[Swe]
Tips
Lämpligt att ha med sig antingen analog kalkylator: huvud, papper & penna eller någon digital variant.

Om du inte skriver ut det här så notera hur du ska räkna fram koordinaterna.

En personlig stämpel är inget måste men väldigt uppskattat.
I gömman finns en egenhändigt tillverkad stämpel. Vilken givetvis ska ligga kvar.
Du kan också ha med dig ditt stämpelsamlarblock.

I boxen ska det ligga föradresserade kort, till mig. För att höja min livskvalitet får ni gärna ta ett, frankera det och posta det, gärna från din hemstad. På den tomma sidan kan du stämpla med din stämpel eller rita något eller skriva något trevligt, oavsett vad - underteckna med din geocaching signatur.

Räknandet:
Vid platsen för koordinaterna ser du en busshållplats. Ta namnet på den och översätt namnet till siffror enligt; a=1, b=2, c=3, ... z=26, å=27, ä=28 och ö=29.
Resultatet ska bli ett 10 siffror långt tal, vilket får representeras av: ABCDEFGHIJ.

För att få fram koordinaterna till nästa plats så tar du de fem första talen: ABCDE och sätter in dem enligt nedan;
N 58° AB.CDE +5940
De fem sista talen: FGHIJ;
E 012° FG.HIJ -70524

Vid de ovan framräknade koordinaterna ska du kunna se en rostig järnstolpe förankrad i ett berg. På en röd plåtskylt ser du 2 siffror och därunder tre siffror. Sätt ihop dem, enligt: XXYYY.
För att få fram koordinaterna till 'Letterbox hybrid'-gömman räknar du enligt nedan;
N 58° XX.YYY +5004
E 012° XX.YYY +4381

Lycka till!

[Eng]
Tips
Appropriate to bring with You is either a analog calculator: head, paper & pencil or some kind of digital variant.

If You dont print this out, note the way to calculate the coordinates.

A personally stamp is not a must but very appreciated.
In the hide is a self made stamp. Wich naturally will be left in place.
You can for Yor self bring with You a stamp collecting booklet.

In the box there should be some pre-addressed postcards, to me. It would raise my quality of life if You take one, put a stamp on it, post it, and, in that case, with pleasuer from Your hometown. On the emty side, put Your stamp or make a drawing or write someting nice and whatever sign it with Your geocaching signature.

The counting:
At the place for the coordinates You see a bus stop. It's named, take that name and translate it to numbers according to; a=1, b=2, c=3, ... z=26, å=27, ä=28 och ö=29.
The result should be a 10 digits long number, which may represented by: ABCDEFGHIJ.

To get the coordinates for the next place, take the five first digits: ABCDE and place them in as follow;
N 58° AB.CDE +5940
The five last digits: FGHIJ;
E 012° FG.HIJ -70524

At the above calculated coordinates You should see a rusty iron pole grounded in a rock. On a red tin metal plate You se 2 digits and underneath three digits. Put them together, as: XXYYY.
To get the coordinates to the Letterbox hybrid, the hide, You count according to below;
N 58° XX.YYY +5004
E 012° XX.YYY +4381

Good luck!

------------------------------

Historien om 'raset' / history about the slide:
[Swe]Vår familj flyttade till Onsjö på hösten 1986. Ett populärt ställe för främst vår son och kamrat var en damm, vid kanalen, Karls Grav.
Dammen låg söder om den s.k. sätten. Här var det gott om grodor och s.k. vattenödlor. Hösten 1995 Sommaren 1988 skedde ett ras och ca 10 meter av dragvägen försvann ned i kanalen och dammen var ett minne blott. Det finns en rest av dragvägen, vid den f.d. dammen, nära de koordinater som räknas fram utifrån första ledtråden. Denna 'rest' sticker ut som en liten udde. Titta man noga i 'kanten' så kan man se avslitna kablar som hänger fritt.
[Eng]Our family moved to Onsjö (Onsjoe) in autumn 1986. One popular place for our son and his friend vas a pound, at the canal. Karls Grav.
This poud was based south from the so-called sätten (saetten). Here it was plenty of frogs and water lizards. In the autumn 1995 summer of 1988 there was a landslide and about 10 meters of the former so-called towpath (dragvägen) disappeared down in the canal and the pound became a memory. There is a rest of the towpath (dragvägen), at former pound, near the coordinates as calculated from the first clue. Thist 'rest' stick out as a small cape. If You look close enough in the ropture edge You can se some broken cables that hangs freely.

Stämpel / The stamp:
[Swe]Här är den digitaliserade förlagan till stämplen i lådan:
[Eng]Here is my digitized model to the stamp in the box:


[Swe]Bilden föreställer kanalen Karls grav sedd från ovan och utbuktningen, av kanalen, är där raset skedde, sommaren 1986.
Upp till höger står det: '2011 april', det år och den månad stämpeln gjordes.
Ned till vänster "NilsGN" min geocachingsignatur.
[Eng]The image represent the canal, Karls Grav, seen from above and the bulge, of the canal, is where the slide occurred, in the summer of 1986.
Uo to the right it says: '2011 april', the year and the month the stamp was made.
Down to the left it says: 'NilsGN' my geocaching signature

[Swe]Det här är min första handgjorda stämpel där 'råmaterialet' är rött suddgummi.
[Eng]This is my first hand made stamp where the 'raw material' i red eraser.

Tillvägagångsättet (att göra stämpeln) / The approach (to do the stamp):
[Swe]Först tog jag suddgummit. Slätade till ena sidan; suddade och suddade mot ett papper.
Därefter lade jag suddgummit på ett papper och ritade av konturerna. Det papperet lade jag sedan i min skanner.
Bilden ovan anpassades sedan så att den passade in.
Därefter skrev jag ut bilden (lite knepigt att få ut det i precis den storlek man vill ha - det gick åt ett par utskrifter).
Nästa steg är att med en blyertspenna fylla i allt som är svart.
När det är gjort placerar man suddgummit mot den blyertsritade sidan. Vänder på det hela. Här gäller det att se till att hålla papperet still så det inte flyttar sig.
Sedan kan man ta samma blyertspenna och 'gnugga' på baksidan av papperet så att blyertsen på andra sidan papperet förs över till suddgummit. När det är klart så fyllde jag i med en bläckpenna så att 'bilden' blev tydligare.
För mig är nästa steg svårt. Finmotorik är inte min bästa gren (värk och känselbortfall i händer / fingrar). Jag hade en grov kanyl liggandes (de är jättebra att peta ut stickor med. Köps på apotek). Det finns 'riktiga' karvningsverktyg att köpa.

[Eng]First I took the rubber. Smoothed to one side; erase and erase against a paper.
Then I put the eraser on a piece of paper and drew the outlines. This paper I then put in my scanner.
The picture above was adjusted so that it fit.
I then wrote out the picture (a bit tricky to get it just the size you want - it went to a couple of prints).
The next step is to use a pencil to fill in everything that is black.
Once that's done simply place the eraser on the pencil drawing page. Turn it. Here it is important to keep the paper still, so it does not move.
Then you can take the same pencil and 'rub' on the back of the paper so that the graphite on the other side of the paper is transferred to the eraser.
When it is finished I filled in with a pen so that the 'picture' became clearer.
For me, the next step is difficult. Fine motor skills are not my strong suit (pain and numbness in hands / fingers). I had a rough needle laying around (they're great to poke out with sticks. purchased at pharmacies). There are 'real' karvningsverktyg to buy.

[Swe]När jag hade 'petat' bort det som inte ska synas i tryck så testade jag. Det såg inte klokt ut:
[Eng]When I had 'poked' out the parts that should not appear in print, I tested it. It did not looking sense:

[Swe]Jag tog då fram det finaste slippapper jag kunde hitta och slipade ned det en bit och efter lite mer 'karvande' blev det såhär:
[Eng]I then took up the finest sandpaper I could find and cut it down a bit and after a bit more 'carving', it became like this:

[Swe]Jag tycker inte det är perfekt men jag anser att det duger.
[Eng]I think it is not perfect but I think it will do.

[Swe]Här nedan en google-bild över området med lite pilar och förklaring av mig inlagda:
[Eng]Below a google image of the area with little arrows and explanation of my embedded:

'Sätten': Is the arrangement that is used when the canal emptied of water.
'Onsjökärret': Onsjoekaerret / Hede marsh.
'Raset': The slide.
'Dragvägen': The towpath.

Additional Hints (No hints available.)