Skip to Content

<

Prirodni pamatka U Haju / Natural Monument At Haje

A cache by plebeda1 & tým Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/28/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ:Zveme vás do zajímavého údolí, do kterého je zapsána jedna z vývojových etap naší Zeme. mapa

EN:Invite you to interesting valley, to who is record one in developmental stage our Earth.map


Retencní nádrž Broucek

CZ: Prírodní památka U Háju se nachází mezi bývalou usedlostí Háje a náspem železnicní trate zvané Bustehradská dráha, nebo také Ceský Semmering. Je tvorena melkým údolím, které je zaríznuto do hornin stredního ordoviku, což jsou zhruba 470 mil. let staré usazeniny, vzniklé na dne hluboké pánve ordovického more. Na témer celém území jsou tyto horniny zastoupeny bridlicemi a kremenci. Ve strední a zároven nejhlubší cásti údolí místy vystupují na povrch.

Ordovik je geologický útvar starších prvohor (paleozoikum), následuje po kambriu a predchází silur. Název zavedl C. Lapworth roku 1879 podle kmene Ordoviku ze severního Walesu pro uloženiny tzv. druhé fauny, kterým v Cechách odpovídala Barrandova etapa D. Název sám byl však kodifikován až na 21. geologickém kongresu v Kodani roku 1960.

Horotvorné pochody pred 370 - 320 mil. lety vyzvedly celou oblast nad hladinu more a zvrásnily ji.

Ordovik je prvním obdobím, kdy se život posunul z oceánu na souš. Ješte pred 450 miliony let byla souš zcela pustá, až na povlak ras blízko pobreží. Po této dobe se zacaly objevovat casné formy játrovek, nekvetoucích rostlin a možná i velkých ras. Ty rychle obsazovaly bažinaté oblasti a okolí jezer. V oceánech se objevili první bezcelistní (Agnatha). Byli to vetšinou živocichové kapkovitého tvaru, pokrytí kostenými deskami. Koncem ordoviku vypukla krutá doba ledová. Ordovik je považován za jedno z nejchladnejších období v historii naší Zeme.

Kolísání podnebí i morské hladiny zpusobily postup i ústup ledovcu, a to zavinilo druhé hromadné vymírání. Teplomilné korálové útesy vyhynuly a tri ctvrtiny všech morských druhu vymizely v dobe kratší než jeden milion let.

V období krídy bylo celé území opet zaplaveno melkým morem, které zde zanechalo pískovce a jílovce. Uvnitr jílových poloh se nachází množství úlomku krídových rostlin, i menší slojky uhlí, které zde byly po roce 1830 krátce teženy drobnými lomy a štolami. Pozustatky krídového more tvorí skalky a drobné výchozy lemující jihovýchodní stranu údolí.Svahy údolí jsou prekryty sutí a svahovinami, dno vyplnují ctvrtohorní sedimenty potoka.

Lesní porost chráneného území je velmi promenlivý. Podél potoka je vyvinut porost olše, na pískovcích rostou zbytky doubravy s dominantním dubem.

Nejcennejším místem prírodní památky U Háju je louka v její severovýchodní cásti. Zde vyverá nekolik pramenu s vodou obohacenou vápníkem. Na této podmácené louce se nachází mokradní a lucní spolecenstva s výskytem vzácných druhu rostlin, jako je prstnatec májový, ledenec prímorský, hadilka obecná nebo suchopýr širolistý.

V okolí pramenu s vápenitou vodou se vyvinula spolecenstva se vzácnejšími druhy ostric - ostrice Davallova ci ostrice trsnatá.

Tato lokalita je také velmi významná výskytem ohrožených duhu obojživelníku, jako je kunka obecná, ropucha zelená a skokan hnedý.

Z plazu zde žije slepýš krehký. Vyskytují se zde i mokradní fytofágní druhy brouku jako napr. Plateumaris rustica z mandelinkovitých a Apion modestum z nosatcovitých.

Na území žije velké množství lesního a zpevného ptactva, napr. strakapoud velký a sojka obecná.


Plánek ploch chráneného území naleznete zde.


Podmínkou pro uznání logu je poslat na e-mail plebeda1.earth@hotmail.com odpoved na otázku:
V období krídy bylo území zaplaveno morem. Uvedte casové rozmezí v mil. let.

V souladu s novymi pravidly musi odpovedi na otázky zaslat každý, kdo loguje nález. V mailu uveďte svůj nick na geocaching.com, abych věděl, k jakému logu mail patří. Po odeslání odpovedí necekejte na potvrzení správnosti a automaticky si tuto earthcache zalogujte. V prípade, že nekterá z odpovedí nebude správná, budu vás kontaktovat. Logy, u kterých nenaleznu odpovědi, automaticky bez dalšího mažu.

Privítáme, pokud k logu pripojíte svou fotografii z místa, které vás zde nejvíce zaujalo. Pro doplnení znalostí období ordoviku zkuste zjistit jméno alespon jednoho dalšího nalezište v pražské pánvi.

Pokud si chcete z místa odnést neco na památku, odneste si fotografii. V žádném prípade neodnášejte vzorky hornin, materiálu a podobne.


Príjemnou zábavu !

EN: Natural monument by Háje finds between former farm Háje and rail track Praguean Semmering (Bustehrad trail). Be create shallow valley, who is cut into mineral medium ordovic, what be approximately 470millions years aged sediments, accrued on bottom deep basin ordovics sea. At nearly complete area be those minerals represent slates and quartz rocks. In middle and concurrently deepest part valley in places climb on surface.

Ordovic is geological formation older Paleozoic, come after Cambrian and provide against Silurian. Name initiate C. Lapworth at year 1879 along tribe Ordovics from northern Wales for sediments second fauna, who in Bohemia answer Barrands period D. Name was but codify aside from 21. geologist congress in Copenhagen at year 1960.

Orogenic processes before 370 - 320 millions years lift whole area above level sea.

,p>Ordovic is first period, when life move from ocean on shore. Yet ago 450 million years was land completely deserted, but for fur on tongue algae off coast. After this time begin appear early form , unflowering plant and possibly also big algae. You quickly occupy swampy country and surroundings lake. In oceans discover first Agnatha. Were it mostly creature guttiform form, covering bone plate. End ordovic break out cruel Ice Age. Ordovic is go down as one in coldest period in history our Earth.

Climatic fluctuation and sea-level cause advancement and recession glacier, and it cause second mass die out. Heat-loving coral reef die out and three quarters of all marine species disappear at time more concise than one million years.

At season cretaceous was whole area again flood shallow sea, who here leave sandstone and claystone. Inside clays positions find quantity fragments cretaceous plants, also smaller bank of coal, who here be after year 1830 briefly mine for small quarry and adit. Residue cretaceous sea form nubbin and small outcrop overedge southeasterly side valley.Slope valley are overlap scree and , bottom fill up Quaternary sediments brooks.

Forest crop protected area is very unsettled. Along brook is work out growth alder, on sandstones growth remains oak-wood with dominant oak winter.

Very valuable place Natural monument at Háje is meadow in her northeastern part. Here bubble out several headsprings with water enriched calcium. On this soaked meadow find wetland and meadow plant association with occurrence rare species plants, as is Dactylorhiza majalis, Tetragonolobus maritimus , Ophioglossum vulgatum or Eriophorum latifolium .

In the vicinity springs with calcit water grow into plant associations with rare species carex - Carex Davalls or Carex cespitosa .

This locality is also very distinguished occurrence unsafe species amphibians, as is Bombina bombina , Pseudepidalea viridis and Rana temporaria.

From reptile here lives Anguis fragilis . Go about here also swampy phytophagous variety beetles as for example Plateumaris rustica of chrysomelids and Apion modestum of Curculionidaes.

On area lives a considerable number woodland and singing avifauna, for example Dendrocopos major and Garrulus glandarius.


Plan space protect area find here.


Condition acknowledgments your log is send on e-mail plebeda1.earth@hotmail.com answer at the questions:
At season cretaceous was area flood sea. Quote time lag in millions ages.

You do not have to wait for my email confirmation of the correctness of your answers. So after you send the photo and answers you can automatically log this cache in. In case I find any incorrect answers I will keep you informed.

Attachment photo of places, who you fascinate, is not obligatory but get over us. Voluntarily may also find out which finding place in Praguean basin are dedicate Ordovic.

Want yourself from places something take away in memory of, take away yourself please photo. In no case take away rock sample, material sample and similarly.


Good luck !

Additional Hints (Decrypt)

Ifr cbgeroar wr an vasbgnohyv. / Nyy arprffnel vf ba vasbezngvba obneq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,158 Logged Visits

Found it 1,152     Didn't find it 2     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 676 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.