Skip to content

<

Flyttblocket vid gravfältet

A cache by cookiebar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/14/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

flyttblock


 

Flyttblock (erratiska block) är stora stenblock som blivit transporterade med hjälp av is, det kan vara inlandsisar eller glaciärer. Man anser att de flesta flyttblocken i Sverige idag har blivit transporterade under den senaste istiden. Flyttblocken transporteras på och i inlandsisar och glaciärer och förflyttas i isens rörelseriktning. Då isen smälter hamnar flyttblocken på den underliggande markytan. Flyttblocken kan också har transporterats i flytande isberg och därför hamna långt ifrån det ursprungliga isområdet.

Flyttblocken speglar den regionala berggrundsgeologin ifrån deras ursprungsområde. Flyttblock i Sverige består därför framförallt av magmatiska och metamorfa bergarter som granit och gnejs.

Flyttblock är mycket vanliga i alla delar av Sverige. De förekommer också i de delar av norra Europa (Norge, Finland, Ryssland, Polen, norra Tyskland, Nederländerna och Schweiz) och Nordamerika som under någon av de senare istiderna har varit täckta av is. Blocken kan vara av varierande storlek och kan bli upp till tiotals meter i genomskärning och de kan hittas i princip överallt.

I folktron kallas flyttblock för jättekast. Man ansåg att jättar, eftersom de var av djävulen, inte tålde ljudet av kyrkklockor och därför kastade stora stenar mot kyrkorna för att få slut på oljudet.

För att få logga found måste du maila cacheägaren och svara på följande frågor:

1: 1999 hittades ett flyttblock på 15 meters djup i floden Elbe nära Hamburg. Flyttblocket har en omkrets av 19,7 meter, en höjd av 4,5 meter och väger 217 ton. Det hade av inlandsisen, under Elster-istiden för 400 000 år sedan, förts ända från Småland till fyndplatsen. Vad är namnet på detta flyttblock?

2: Uppskatta höjden på flyttblocket du står vid.

3: Strax NW om koordinaterna finns en infoskylt om gravfältet intill. I början av texten nämns 2 st årtal, vilka?

Ett foto från platsen (utan att avslöja höjden) skulle vara trevligt (ej obligatoriskt)

Du behöver inte vänta på svar från cacheägaren men ofullständiga loggar kommer att raderas !

 

In English

 

Erratic (erratic blocks) are large boulders that have been transported by ice, it could be ice sheets or glaciers. It is believed that most of the boulders in Sweden today have been transported during the last ice age. Boulders transported  in ice sheets  and glaciers are  moved in the direction of movement. When the ice melts the boulders ends up at the underlying surface. Moving blocks may also have been transported in floating icebergs  and therefore be ending up far from the primary site.

Boulders reflects the regional bedrock geology from their area of origin. Boulder in Sweden therefore consists mainly of magmatic and  metamorphic rocks such as granite  and gneiss.

 Boulders are very common in all parts of Sweden. They also occur in parts of northern Europe (Norway, Finland, Russia, Poland, northern Germany, the Netherlands and Switzerland) and North America that during any of the recent ice ages were once covered by ice. The blocks can be of various sizes and can be up to tens of meters in diameter and can be found almost anywhere.

 In folk belief they where called the giant boulder throw. It was thought that the giants, because they were the devil, could not stand the sound of church bells and, therefore, threw large stones at the churches to put an end to the noise.


To qualify for a found-logg you have to mail the cacheowner with the answers to the following questions:

1: 1999 an erratic boulders were found at 15 meters depth in the river Elbe near Hamburg. The boulder had a circumference of 19.7 meters, a height of 4.5 meters and weighs 217 tons. It had been moved by the ice sheet, during the Elster-glacial period 400 000 years ago, brought all the way from Småland to the site. What is the name of this boulder?

2: Estimate the height of the boulder you are standing next to.

3: Just NW of the coordinates are an info sign about the burial ground next door. Which 2 years are mentioned in the very beginning of the text?

A photo from the site (without revealing the height) would be nice (optional)

No need to wait for a response from the cache owner, but incomplete logs will be deleted !

 

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.