Skip to Content

<

Prirozené skalní výchozy/Natural rocky outcrops

A cache by LinOnd Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/27/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZE: Tato earthcache vás zavede do jednoho z olomouckých parku, kde se nachází prirozené skalní výchozy. Pokud nespecháte, projdete se po promenáde, at neprijdete o skvelý zážitek.

ENG: This earthcache will lead you into a park in Olomouc where you can find natural rocky outcrops. If you have time, go through the whole park otherwise you will miss great experience.


Skalní výchozy

Výchoz je geologický termín oznacující místo na zemském povrchu, ve kterém je podložní vrstva cástecne nebo úplne odkryta a vystupuje na povrch. Podložní vrstva je puvodní zpevnená skála, která utvárí povrch terestriálních planet (planety, které jsou primárne složeny z hornin a/nebo kovu). Nad podložní vrstvou se vetšinou nachází oblast rozbitých a zvetralých nezpevnených skal v puvodním pudním podloží. Podloží se muže skládat ze substancí jako je jíl nebo písek, které byly cástecne narušeny vetrem, sluncem vodou nebo vzduchem. Horní cásti podložní vrstvy se ríká skalní výchoz, ze kterého se dají díky exkavaci, vrtání a dalším geofyzickým metodám získat duležité informace.

Podpovrchová ložiska pocházejí ze Ctvrtohor (Quaternary). Je to nejmladší období ze trí epoch Cenozoické éry, viz obrázek.

Ctvrtohory zahrnují další dve období, a to Pleistocene a Holocén. Jejich casové rozvržení, viz obrázek.


Výchozy nepokrývají velkou cást zemského povrchu, protože na spouste míst je podložní vrstva skryta pod vrstvou pudy nebo ve vegetaci. V takovýchto prípadech se nedá podrobne zkoumat. Naopak výchozy se hojne vyskytují v oblastech, kde dochází k castým erozím a povetrnostní podmínky napomáhají odhalování hornin. Taková místa jsou napríklad srázy kopcu, hrebeny a vrcholy hor, brehy rek a tektonicky aktivní oblasti. Méne obvyklé je odhalení výchozu lidskou cinností, jako je težba a výstavba silnic.

Príklady výchozu

žulový výchoz:

vápencový výchoz:

pegmatitový výchoz:

Skalní výchozy v Bezrucových sadech

Skalní výchozy se táhnou podél celého parku, ale nejlépe se dají pozorovat na úvodních souradnicích a v blízkém okolí. Výchozy jsou duležitými místy pro geologické poznání Zeme a predmetem studia geologu.

Skalní výchozy v Olomouci spadají do geologické éry Moravskoslezské paleozoikum a odkrývají sedimenty pískovcu a jílu s ruzne silnými vlastnostmi, které vyplývají z geografické povahy místa vzniku a podmínek usazování. Místní pískovce se skládají z minerálu velikosti zrnka písku nebo z žuly a z jílu obsahujících jílovité minerály, které výchozum dodávají tvárnost a tvrdnou v ohni nebo vysoušením. V jílech mužeme objevit malé množství vody, která zustala ve strukture minerálu.

Odkryty jsou horniny tvz. dómské a michalské kry. Zastoupeny jsou zde droby (druh pískovce), kterým se nekdy ríká "špinavý" pískovec, a casto jsou složeny z cástecek skal. Také tu najdeme hnedé slepence, což jsou konglomeráty (horniny) vzniklé ze smesi ruzných nepravidelne velkých oblázku a kamínku, které drží pohromade díky kremennému písku. Droby jsou prevážne nevrstevnaté, kompaktní, porušené systémem puklin a s dobre vyvinutou bridlicnatostí. Slepence jsou oznaceny jako gravelitové (jemnozrnné) a polymiktní (sediment složený z více druhu cástic). Oba typy hornin se casto strídají v rytmických cyklech, mocnost rytmu je kolem 1 až 1,5 m.


Bezrucovy sady

Bezrucovy sady jsou nejdelší a nejmladší ze trí hlavních olomouckých parku. Táhne se po jihovýchodním obvodu historického jádra mesta. Vznikl na prelomu století (1898), kdy bylo zapocato s prvními sadovnickými úpravami. Po roce 1835 zde byla vybudována mestská kanalizace a promenádní cesta, která dnešními sady prochází. Pri tvorbe i rekonstrukci sadu dokázali jejich tvurci velmi dobre využít zdejších krajinných scenérií - skal, mestských hradeb a ramene reky, která tvorí predel mezi sady a ohrazenou cástí botanické zahrady.

Architektonickou soucástí Bezrucových sadu je Jihoslovanské mauzoleum, spolecná hrobka s pozustatky jihoslovanských vojáku, kterí behem I. svetové války zemreli na území Moravy a Slezska.

V Bezrucových sadech najdeme botanickou zahradu, tzv. rozárium, které vzniklo díky zámeru rozšírit exteriéry výstavište o tzv. Korunní pevnustku. Více se doctete zde.

V parku též najdeme mnoho zajímavých staveb a soch, napríklad Katovskou branku, pomník Petra Bezruce, drevenou zvonicku, litinový hudební altán, ctyri barokní sochy Herkulu a mestské hradby, které se táhnou podél celého parku.

Zdroje

http://www.flora-ol.cz
http://cs.wikipedia.org
http://lokality.geology.cz
http://www.geology.cz

Úkoly pro uznání logu

Bežte na úvodní souradnice a zjistete tam odpovedi na následující otázky a ty nám zašlete na email drív, než se zalogujete!!!. Logovat mužete hned po zaslání odpovedí. Do emailu se podepište nickem, který používáte na GC.com a do predmetu napište jméno cache nebo kód. Ozveme se vám pouze v prípade, když s vašimi odpovedmi nebudeme spokojení. Pokud o nás neuslyšíte, vše je v porádku a log máte uznaný.

1. Jaké barvy mají pískovcové výchozy v Bezrucových sadech?
a) svetle hnedá, oranžová, cervená
b) svetle hnedá, žlutá, ružová
c) šedá, hnedá, žlutá

2. Podívejte se na skalní výchozy velice peclive a zjistete, jestli dokážete rozlišit zrnka pískovcu a jíl pouhým okem. Zduvodnete svou odpoved.

3. Jsou v okruhu 20 metru od výchozích souradnic nejaké vápencové skalní výchozy?

4. Je možné, že nekdy v budoucnu se v Bezrucových sadech objeví nejaké nové skalní výchozy? Zduvodnete svou odpoved.

5. Mužete se vyfotit na úvodních souradnicích u skalního výchozu a fotku priložit k logu.Rocky outcrops

An outcrop is a visible exposure of bedrock or ancient superficial deposits on the surface of the Earth. Bedrock is the native consolidated rock underlying the surface of a terrestrial planet (planet primarily composed of silicate rocks and/or metal). Above the bedrock is usually an area of broken and weathered unconsolidated rocks in the basal subsoil. Subsoil can compose of substances such as clay and/or sand that has been partially broken down by air, sunlight, water, or wind to produce true soil. The top of the bedrock is known as rockhead and identifying this, via excavations, drilling or geophysical methods, is an important task in most civil engineering projects.

Ancient superficial deposits came from the Quaternary age. This period is the most recent of the three periods of the Cenozoic Era, see figure Phanerozoic Eon.

Quaternary includes two geologic epochs Pleistocene and Holocene. For more information and approximate dating see figure Subdivisions of the Quaternary Period.


Outcrops do not cover the majority of the Earth's land surface because in most places the bedrock or superficial deposits are covered by a mantle of soil and vegetation and cannot be seen or examined closely. Therefore outcrops can be found in areas where erosion is rapid and exceeds the weathering rate such as on steep hillsides, mountain ridges and tops, river banks, and tectonically active areas. Less common exposure is through human excavations such as quarrying and building of transport routes.

Examples of outcrops

granite outcrops:

limestones outcrops:

pegmatite outcrops:

Rocky outcrops in Bezrucovy sady

Rocky outcrops are situated along the whole park Bezrucovy sady, but the most noticeable ones are on the initial coordinates and close surroundings. Outcrops are very important for geologist because thanks to them they can investigate Earth's geological history.

Rocky outcrops in Bezrucovy sady originate from the geological period called Moravia-Silesian Palaeozoic and reveal sediments of sandstones and clays with differently strong features that follow from the geological origin and conditions of sedimentation. Local sandstones consist of sand-sized minerals or rock granites and clays compose of clay minerals, which impart plasticity and harden when fired or dried. Clays can also contain some amounts of water trapped in the mineral structure.

So called domic and michalic rocks are exposed here. You can find here wackes (type of sandstone), also called a dirty sandstone, which are frequently composed of rock fragments of wide-ranging minerals. There are also pudding stones in the park, which are conglomerate rocks made up of a mixture of different, irregular sized grains and pebbles held together by a finer matrix, usually formed from quartz sand. Wackes are mostly unstratified, compact, disrupted by a system of clefts with good evolved cleavage. Pudding stones are fine-grained and polymict (sediment composed of more than one particle). Both types of rock take turns in rhythmical cycles. They range from 1 to 1,5 meters.


Bezrucovy sady

Bezrucovy sady is the longest and youngest park in Olomouc. It is situated on the south-east part of the historic core of the city. It was created at the end of the 19th century (1898) and the first gardening started in this year. After the year 1835 the city sewerage and promenade was built. The promenade is still there and you can enjoy your walk here. During creating the park local landscape like rocks, city rampart and river were included into final appearance. The rive crates a natural border between the park and the botanical garden which is on the other side of the rive shore.

Architectonic part of Bezrucovy sady includes Southslavonic mausoleum and common grave of soldiers who died during the First World War.

You can find many interesting statues and constructions in this park such as Katovska gate, Petr Bezruc memorial, wooden bell tower, cast-iron musical summerhouse, four baroque statues of Hercules and city rampart that are situated along the whole park.

Logging conditions

Go to the initial coordinates and find out the correct answers to the following questions and send them to our email before you log!!!. Please make sure you will use your nick at GC.com as a sign and email subject will contain cache name or code. After sending us your answers feel free to log your visit. We will contact you only in case that your answer will be insufficient or incorrect.

1. What colours do sandstones outcrops in Bezrucovy sady have?
a) tan, orange, red
b) tan, yellow, pink
c) grey, brown, yellow

2. Look at the outcrops very closely and find out whether you can distinguish sand-sized minerals and clays with a naked eye. Justify your answer.

3. Are there any limestone outcrops within 20 meters?

4. Is it possible that there will appear any new rocky outcrops in Bezrucovy sady in the future? Justify your answer.

5. You can take a picture of you on the initial coordinates and add it to your log. This task is optional.

free counters

Additional Hints (Decrypt)

PM: Xqlž fv ariíš enql, yvfgvat ancbií.
RA: Vs lbh'er urycyrff, gur yvfgvat znl gryy lbh gur nafjref.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,603 Logged Visits

Found it 1,588     Didn't find it 3     Write note 8     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,094 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.