Skip to content

#5 okruh Vtacnik - Ferrata Traditional Geocache

This cache has been archived.

ForestReviewer: Enablovať kešky v mene ownera nemáme, toto je len právomoc ownera. Pokiaľ neurobí aspoň takýto jednoduchý krok, naozaj minimum - nedá sa predpokladať, že sa chce o kešku ďalej starať. Kontrolovať jej stav, vymieňať a kontrolovať logbook, reagovať na logy - toto všetko má owner robiť. Ak sa už o hru nezaujíma, jeho kešky síce môžu fungovať, ale len dokiaľ sú v poriadku.

Ak sa taká ownerom opustená keška stratí, či poškodí a vypne ju reviewer, hráči by ju nemali z vlastnej iniciatívy, bez dohody s ownerom obnovovať. Ak to chcú pre hru urobiť, v takom prípade nech ju založia ako svoju vlastnú, pod svojim účtom a so záväzkom udržiavania. Stará keška tak ide do archívu a nahradí ju nová, vo vlastníctve aktívneho ownera.

Ďakujem za pochopenie.


ForestReviewer (Peter) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines (Pravidlá) | Regional Guidelines

More
Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ferrata
Zaistené cesty umožnujú aj bežným turistom dostat sa do miest, kam by sa bez pomôcok ako su fixacné laná, rebríky, kolíky a dalšie pomôcky nemali šancu dostat.
Lezenie po zaistených cestách poskytuje nezabudnutelné zážitky z bezpecného pohybu v exponovanom teréne všetkým turistom a milovníkom jedinecných prírodných scenérií.
Turistov cím dalej tým viac láka dobrodružstvo na vysokohorských "železných cestách", za ktorými prichádzajú do rakúskych Álp ci talianskych Dolomitov. Zaistených ciest, ktoré sa nazývajú via ferrata ci klettersteig sú desiatky od tých najlahších až po extrémne, ktoré si vyžadujú nielen kondíciu a znalost abecedy horolezectva, ale aj odolnost voci závratom.
Krátka ferrata, pod ktorou práve stojíte patrí medzi lahké, na ktorej zdolanie nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie. Dostanete sa po nej na vrchol skalného brala nazývaného Hrádok, ktoré tvorí asi 500 metrov dlhý vrcholový pás súboru skál ležiaci vo výškovom rozpätí 650 až 715 m.n.m.
Pod vrcholom sa z casti nachádza deštruovaný andezitový lom, ktorý náväzne tvorí s vrcholovou castou takmer kolmú miestami vyše stometrovú stenu. Tá je už mnoho rokov celoslovensky známa ako lezecká lokalita a v súcasnosti hlavne aj výuková skala pre horolezecké kurzy nadšencov z okolitých krajín. Internetoví odborní sprievodcovia po Slovenských lezeckých skalách kategorizujú hrádockú stenu ako najväcšiu (samozrejme po Tatrách) lezeckú oblast na Slovensku. Podla nárocnosti ponúka cca 29 trás v rozpätí od klasických (stupen IV) po maximálne nárocné (stupen X). Orientacné názvy najtažších lezeckých ciest ci trás napr. Aperitív, Delírium a Sci-fi napovedia viac.

UPOZORNENIE
Postup ku dalsej cache - Hradne ruiny : hore po rebríkoch a retaziach až do sedielka. Tam zabocte do lava po chodnícku na vrcholovú skalnatú plošinu. Odtial dalej ku cache.

!!! POZOR – táto keška je súcastou série „okruh Vtácnik“. Obsahuje císlo, ktoré doplna súradnice prémiovej #13. Nezabudnite si císlo poznacit!RYCHLA NAVIGACIAFerrata
Secured Ferrata routes also allow ordinary tourists to get into places you would be without aids such as fixing ropes, ladders, pins and other devices not get a chance.
Climbing klettersteig provides an unforgettable experience of safe movement in the field exposed to all tourists and lovers of unique landscapes. Tourists are increasingly attracted to high-altitude adventure "iron road", for which they come into the Austrian Alps and Italian Dolomites. Secured routes, which are called via ferrata or Klettersteig are dozens from the lightest to the extreme, requiring not only fitness and knowledge of the alphabet climbing, but also resistance to dizziness. Short ferrata, etc. that just belongs to the light, which combat the need for any special equipment. You can get it at the top of the rock cliff called Hrádok, which is about 500 m long strip of the top set of rocks lying in the altitudinal range from 650 to 715 m below the top of the part situated destructing andesite quarry, which is tied to the peak is often almost perpendicular to slightly more than 100 m wall. That is the whole territory of slovakia for many years known as the climbing site and is currently teaching and especially rock climbing courses for enthusiasts from neighboring countries. Internet expert guides to Slovak rock climbing wall Hrádok categorized as the biggest (of course after the Tatras) climbing area in Slovakia. According to the intensity offers about 29 routes ranging from classical (grade IV) after consuming the maximum (level X). Approximately names of the most difficult climbing routes and routes for example. Aperitif, delirium and Sci-fi will tell more.
WARNING
Up the ladder and chained to the saddleback. There turn left after the rocky path to the peak plateau. Thence to the cache.
! CAUTION - This cache is part of a series of "circle Vtácnik. Contains a number, which as a premium coordinates # 13th. Remember to note the number!

Additional Hints (Decrypt)

gvr xberar fh zbwr (SBGB UVAG) gubfr ner zl ebbgf (SBGB UVAG)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)