Skip to content

#7 okruh Vtacnik - Panorama Hradok EarthCache

Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Panoráma Hrádok
Stojíte na vrchole skalného brala nazývaného Hrádok, ktoré tvorí asi 500 metrov dlhý vrcholový pás súboru skál nachádzajúceho sa v pohorí Vtácnik. Pod vami sa rozprestiera Bystricianska dolina. Oblast centrálneho Vtácnika je už 15 rokov súcastou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.
Vtácnik predstavuje typické vulkanické pohorie tvorené výlevnými ekvivalentmi dioritu. Hlavnými minerálnymi zložkami sú plagioklasy a farebné minerály (biotit, amfibol, pyroxény), ktoré tvoria základnú hmotu i výrastlice. Kremen a draselné živce sa vyskytujú len ako akcesórie, alebo chýbajú.
Stratovulkány (nazývajú sa aj kompozitné alebo vrstevnaté vulkány) sú vysoké vrchy (napr. Andské sopky patria medzi najvyššie na Zemi), ich stavba je tvorená striedaním sa vrstiev pyroklastík a lávových prúdov. Castým typom sú explozívne erupcie, nakolko magma je viskóznejšia, co vlastne tiež zodpovedá ich tvaru, láva nemá tendenciu roztekat sa dodaleka ako pri štítových sopkách a stuhne už na svahu. V súcasnosti už neaktívne sopky, ktoré sa na území Slovenska a okolitých krajín vytvárali v priebehu neogénu, tiež vulkanológovia považujú za stratovulkány.
Vývoj v pohorí Vtácnik je úzko spätý s vývojom v Kremnických vrchoch. Vulkanická aktivita na strednom Slovensku trvala od spodného bádenu po panón (16,5 – 8,5 milónov rokov). Kremnické vrchy a Vtácnik majú komplikovanú stavbu zloženú z viacerých štruktúrnych jednotiek. Dominantnou štruktúrou v západnej casti Vtácnika je kremnický graben sformovaný vo vrchnom bádene. Pre oblast mimo grabenu je charakteristická stratovulkanická stavba s prevahou epiklastických brekcií nad lávovými prúdmi.
PANORAMA HRADOK PANORAMA HRADOK PANORAMA HRADOKPANORAMA HRADOK
1 - centrálna zóna: pyroklastický kužel a kráterová oblast; 2 - proximálna zóna (stratovulkanický plášt): lávové prúdy, pyroklastické prúdy a epiklastické vulkanické brekcie; 3 - intruzívne telesá (a), extruzívne dómy (b); 4 - distálna zóna: prevažne hrubé epiklastické vulkanické brekcie (a), hrubé zlepence (b), pieskovce a drobné zlepence (c); 5 - blokové brekcie laharov (bahenných prúdov); 6 - morské sedimenty: tufitické piesky a silty s polohami ílov a zlepencov; 7 - pyroxénicko-amfibolické výlevné ekvivalenty dioritu s ojedinelým granátom: extruzívne dómy (a), hrubé až blokové brekcie (b); 8 - horniny predvulkanického podložia: kryštalinikum (a), mezozoikum (b).
Spodnú štruktúrnu etáž v Kremnických vrchoch predstavujú relikty bádenského stratovulkánu, v spodnom a strednom bádene táto oblast zasahovala do oblasti Vtácnika a Hornonitrianskej kotliny. Do tohto priestoru zasahoval aj okraj distálnej vulkanickej zóny štiavnického stratovulkánu. V riecnom prostredí sa uložili vrstvy polymiktných zlepencov s pieskovcami a pokracujúca subsidencia umožnila vznik jazerno-mociarneho prostredia. Tu došlo k vzniku uholných slojov ako sú Handlová a Nováky, ktoré sú bádenského veku.
Stredná štruktúrna etáž vo vrchnom bádene je vlastne výpln kremnického grabenu. Na zaciatku vývoja sa v oblasti Vtácnika aktivoval explozívno-extruzívny vulkanizmus, došlo k výstupu extruzívnych dómov v okrajových zlomoch grabenu na západnej strane). Spodná cast grabenu je tvorená lávovými prúdmi bazaltických, pyroxenických a leukokrátnych ekvivalentov dioritu, autochtónnych a redeponovaných pyroklastík ako aj epiklastík (ich hrúbka sa pohybuje od 350 do 500 m). Vyššia cast výplne je tvorená 500 metrov hrubým komplexom lávových prúdov amfibolicko-pyroxenických a biotiticko-amfibolicko-pyroxenických ekvivalentov dioritu. Najmladšie výplne sú roztrúsené extrúzie biotiticko-amfibolických ekvivalentov dioritu.
Vrchná štruktúrna etáž prekrýva okrajové zlomy). Je zložená z niekolkých menších stratovulkánov pyroxenických ekvivalentov dioritu. Stratovulkány pri západnom a severozápadnom okraji grabenu (aj vtácnický stratovulkán) budujú od stredu k okrajom uložené lávové prúdy, pyroklastické brekcie a aglomeráty v oblasti centrálnej a blízkej vulkanickej zóny.

Teraz ku samotnej keške a jej zalogovaniu:
Na zalogovanie je potrebné zaslat ownerovi na e-mail hojom@zoznam.sk nasledovné odpovede na otázky:
1. Odpoved na otázku : Ako sa volá materiál (sopecná vyvrenina) ktorý tvorí masív Hrádok?
2. Odpoved na otázku : Aká je nadmorská výška na koordinátoch tejto kešky?
3. Vrcholové foto z koordinátov kešky, smerom do doliny.
Môžete sa zalogovat hned. V prípade, že neobdržím do 3 dní e-mail s odpovedami potrebnými na zalogovanie, váš log bude musiet byt vymazaný ako neplatný!

RYCHLA NAVIGACIA


!!! POZOR – táto keška je súcastou série „okruh Vtácnik“. Kedže tu nenájdete krabicku s císlom, ktoré doplna súradnice prémiovej #13, vy si ho lahko vypocítate. Je to pocet písmen odpovede na hádanku: Vyliezli ste na nu, stojíte na nej a vidíte ju (ich) aj na druhej strane doliny? (pomôcka : císlo je na kameni pri koordinátoch)
Panorama Hrádok

You are standing a top the rock cliff called Hrádok, which is about 500 m long strip of the top set of rocks located in the mountain range Vtácnik. Below you spreads Bystricianska Valley. Vtácnik central area is already 15 years part of the Protected Landscape Area Ponitrie. Vtácnik a typical mountain formed by volcanic outpouring equivalents diorite. The main mineral constituents are plagioclases and colored minerals biotite, amphibole, pyroxenes, which form the basic material and phenocryst. Accessory mineral to exist like akcesory, or missing. Stratovolcanoes (also called composite volcanoes or layered) are the high mountains Andean volcanoes are among the highest on Earth, their structure is formed alternating layers of pyroclastics and magma flows. Common type of the explosive eruption, as magma is viscous, which actually also corresponds to their shape, the magma does not tend to be cone afar than the shield volcanoes and solidified already on the slope. In the now inactive volcano, which is in the Slovakia and neighboring countries created during Neogene, volcanology also considered Stratovolcanoes. Developments in the mountain range Vtácnik is closely linked to developments in Kremnické hills. Volcanic activity in central Slovakia, extending from the lower Baden to Pannonian (16.5 to 8.5 millions of years). Kremnické hills and Vtácnik have a complicated structure composed of several structural units. The dominant structure in the western part of the Vtácnik is kremnica graben formed in the upper Badenian. For the area outside the Graben is characterized by stratovolcano structure dominated epiklastic breccias of magma flows.
Image Description: 1 - Central zone: pyroclastic cone and crater area; 2 - proximal zone (stratovolcano shell): magma flows, pyroclastic flows and volcanic breccias epiklastic; 3 - intrusive bodies (a), extruzive domes (b) 4 - distal zone: mainly epiklastic coarse volcanic breccia (a), coarse conglomerates (b), sandstones and minor conglomerates (c) 5 - block breccia lahar (mud flows), 6 - marine sediments: tuffite sands and silts with clays and conglomerates positions; 7 - pyroxenic Volcanic equivalents amphibolic-diorite with a unique grenade: extrusive domes (a), coarse breccia and block (b) 8 – before vulkanic basement rocks: the crystalline (a), Mesozoic (b). Lower structural etage Kremnické hills are relics of Baden stratovolcano, in the lower and middle Badenian this area to fall within the Upper Nitra Basin and Vtácnik. This area interfering with the distal edge of the volcanic zone Štiavnica stratovolcano. The river environment is deposited layers polymictic conglomerates with sandstones and continued subsidencia allowed the emergence of Lake-wetland environment. Here occurred the coal seams such as Handlová and Prievidza, who are aged Baden. Secondary structural etage in the upper Badenian is actually filling Kremnica Graben. At the beginning of developments in Vtácnik activated explosive volcanism-extrusion, extrusion occurred to the output of a home in Graben boundary faults on the west side. The lower part of the Graben is formed by basaltic magma flows, pyroxenic diorite and leucocratic equivalents, indigenous and redeposited pyroclastics and epiklastic (their thickness ranges from 350 to 500 m). Greater part of the fill is composed of 500 m thick complex of magma flows amphibolic-pyroxenic amphibolic and biotite-diorite-pyroxenic equivalents. The youngest fillers are dispersed extrusion biotite-diorite amphibolic equivalents. The upper boundary coincides etage structural breaks. It is composed of several smaller stratovolcanoes pyroxenic equivalents diorite. Stratovolcanoes in western and northwestern edge of the Graben (also stratovolcano Vtacnik) build from the center outwards deposited magma flows, pyroclastic breccia and agglomerates in the central and near the volcanic zones.
1. The answer to the question: What is the name material (igneous rock) which forms massif Hrádok? 2. The answer to the question: What is the altitude at co-ordinates of the cache? 3. The top photo coordinates of the cache, to a valley. You can log in now. If not received within 3 days of e-mail with the answers needed to login, your log will have to be deleted as invalid!
Now the cache itself and its login:
To login must be sent to owner e-mail: hojom@zoznam.sk following tasks: hojom@zoznam.sk following:

1. The answer to the question: What is the name material (igneous rock) which forms massif Hrádok?
2. The answer to the question: What is the altitude at co-ordinates of the cache?
3. The top photo coordinates of the cache, to a valley.


You can log in now. If not received within 3 days of e-mail with the answers needed to login, your log will have to be deleted as invalid!
! CAUTION - This cache is part of a series of "circle Vtácnik. In that you can not find a box with number as coordinates premium # 13, you can easily calculate it. It is the number of letters to answer the riddle: you've climbed on it, stand on it and see it (them) and on the other side of the valley? (Hint: The number is on the stone at the co-ordinates)

Additional Hints (No hints available.)