Skip to content

#9 okruh Vtacnik - Hornonitrianska kotlina Traditional Geocache

This cache has been archived.

ForestReviewer: Enablovať kešky v mene ownera nemáme, toto je len právomoc ownera. Pokiaľ neurobí aspoň takýto jednoduchý krok, naozaj minimum - nedá sa predpokladať, že sa chce o kešku ďalej starať. Kontrolovať jej stav, vymieňať a kontrolovať logbook, reagovať na logy - toto všetko má owner robiť. Ak sa už o hru nezaujíma, jeho kešky síce môžu fungovať, ale len dokiaľ sú v poriadku.

Ak sa taká ownerom opustená keška stratí, či poškodí a vypne ju reviewer, hráči by ju nemali z vlastnej iniciatívy, bez dohody s ownerom obnovovať. Ak to chcú pre hru urobiť, v takom prípade nech ju založia ako svoju vlastnú, pod svojim účtom a so záväzkom udržiavania. Stará keška tak ide do archívu a nahradí ju nová, vo vlastníctve aktívneho ownera.

Ďakujem za pochopenie.


ForestReviewer (Peter) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines (Pravidlá) | Regional Guidelines

More
Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hornonitrianska kotlina

Z tohto miesta máte pekný výhlad na takmer celú Hornonitriansku kotlinu. Môžeme ju rozdelit na dve casti. Prvá, rovinatá cast sa tiahne pozdlž rieky Nitry. Druhú cast smerom severným a západným tvorí pahorkatina. Najvyššími vrchmi sú Rokoš (1 010 m), Nemcovo (832 m) a Vyšehrad (829 m).
Väcšina územia je zalesnená zmiešanými lesmi, z listnatých stromov sa najviac vyskytuje dub a buk, z ihlicnanov sú to smreky. V lesoch žijú vo väcšom množstve jelene, srnce a divé prasatá.
Jediným vodným tokom tejto oblasti je rieka Nitra, ktorá tu pramení, a jej prítoky. Podnebie Hornonitrianskej kotliny je teplé. V zimných mesiacoch sa teploty pohybujú od -2 do –4 °C a pocet dní so snehovou pokrývkou je cca 50 – 70. V letnom období vystupujú priemerné teploty na 17 – 19 °C a pocet letných dní býva cca 50 – 70.
Hornonitrianska kotlina nepatrí medzi chránené krajinné oblasti. Napriek tomu sa aj tu vyskytuje množstvo prírodných zaujímavostí a vzácností, pre ktorých ochranu boli niektoré casti vyhlásené štátnymi prírodnými rezerváciami. K známejším patrí Rokoš. V tomto kraji sa nachádzajú aj niektoré chránené prírodné výtvory – Prepoštská jaskyna, alebo chránené prírodné pamiatky – Hradisko, Vyšehrad. Je tu aj chránené nálezisko Jedlie.

Hornonitrianska kotlina je oblast pomerne malá, ale napriek tomu aj tu nájdeme niektoré prírodne zvláštnosti a tiež historické a kultúrne pamiatky.
O osídlovaní tejto oblasti vypovedajú nálezy z pocetných archeologických nálezísk. Známe je archeologické nálezisko Hradisko, ktoré je chránenou prírodnou pamiatkou. K najvzácnejším nálezom patria objavy z Bojnickej jaskyne. Najstaršie historické správy o osídlovaní sú spojené s oblastou okolo rieky Nitra. Tu sa po starých Slovanoch zachovala celá rada hradísk a opevnených obydlí. Okrem Bojnickej jaskyne sa tu ešte nachádza Prepoštská jaskyna, ktorá bola vyhlásená národnou prírodnou pamiatkou.
Atraktivitu tejto oblasti dodávajú vyvierajúce liecivé termálne pramene. Boli využité k vybudovaniu kúpeli Bojnice a Chalmová, kde sa liecia pacienti s poruchami pohybového ústrojenstva.

UPOZORNENIE
V období bujnej vegetacie doporucujem vratit sa ku cache #8 a pokracovat dalej po cerveno-modro-cervenej znacke. Pre vyznávacov hard core - pokracujte smerom k lesíku pred vami a pri suchom kmeni na ceste, odbocte kolmo dole cez nevýrazný chodník (v lete tam jednoducho nie je), na zvážnicu pod vami. Dole sa chodník stráca, tak hladajte najlahšiu možnost :).

RYCHLA NAVIGACIA


!!! POZOR – táto keška je súcastou série „okruh Vtácnik“. Obsahuje císlo, ktoré doplna súradnice prémiovej #13. Nezabudnite si císlo poznacit!
Hornonitrianska basin

From this pleace you have a nice view of almost the entire Upper Nitra hollow basin. We can be divided into two parts. First, flat section extends along the river Nitra. The second part towards the north and west is hilly. Rokoš the highest peak (1,010 m), Nemcova (832 m) and Vyšehrad (829 m). Most of the area is forested by mixed forests of deciduous trees are found mostly oak and beech, the conifers are spruces. In the forests they live in larger quantities deer, roe deer and wild pigs. The only watercourse that is the Nitra River, which springs here, and its tributaries. The climate is warm in Hornonitrianska basin. In winter, temperatures range from -2 to -4 ° C and the number of days with snow cover is about 50 – 70. In summer, leaving the average temperature of 17 to 19 ° C and the number of summer days, usually about 50 – 70. Hornonitrianska basin is not among the protected areas. Yet even here found many natural wonders and rarities, for which protection has been declared parts of the State Nature Preserve. The better known include Rokoš. In this region there are also some protected natural creations - Prepost cave, or a protected natural heritage - Hradisko, Vysehrad. There is also a protected habitat meal.
Hornonitrianska basin area is relatively small, but nevertheless, here we find some natural traits as well as historical and cultural monuments. O settlement activities, this area testify findings from numerous archaeological sites. Known archaeological site is a fortress which is a protected natural monument. The most precious findings include the discovery of Bojnická cave. The earliest historical reports on settlement activities are associated with the area around the river Nitra. Here is the old Slavs preserve the whole council fortified settlements and fortified dwellings. In addition Bojnická cave is still there Prepost cave, which was declared a national natural monument. Attractiveness of the wells supplying medicinal thermal springs. Were used to build a bath Bojnice Chalmová where treating patients with disorders of the musculoskeletal system.

WARNING
Proceed toward the woods in front of you and when dry trunk road, turn right straight down through the flat pavement on forest road under you. Down lost the trail, so look for the easiest possibility.

! CAUTION - This cache is part of a series of "circle Vtácnik. Contains a number, which as a premium coordinates # 13th. Remember to note the number!

Additional Hints (Decrypt)

cnqby sryy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)