Skip to content

This cache has been archived.

benganbilog: Dags att låta denna sällan besökta cache (mer än ett år sedan sist) få somna in.

More
<

Lerklockan

A cache by benganbilog Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/05/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denna multi, med korta delsteg, tar dig på en vandring (nåja) i
gruvmiljö med många spår av malmbrytning. Gruvhålen är talrika och
alla är inte inhägnade, så var försiktiga! Mörkerbesök avrådes för
er egen säkerhet och för att ni då dessutom troligen missar en hel
del av det sevärda. Spåren efter våra förfäders slit är
imponerande.

Startkoordinaterna leder till Johan Oscars schakt i gråberget ca 20
m från huvudmalmkroppen. Schaktets öppning är 5,3 x 3,6 m och rymde
därmed två par hissar. Endast ett par gruvhissar var i bruk. Golvet
över schaktet rasade med ett jättebrak för en tid sedan. Schaktet
är djupt! Det är riktigt långt ner till vatten. Pröva att kasta en
sten! En avvägd nivå ligger på 80m, nästa på 118m och slutligen en
på 156m! På denna nivå drevs orter och bröts malm omkring
1919.

Gruvan togs upp år 1895. Schaktet började avsänkas 1898 för att
möjliggöra takbrytning med igensättning. Detta var nödvändigt för
att malmen innehöll talkiga skikt vilket medförde släppor i malmen.
Det var för osäkert att bryta malmen i öppna rum. Rasrisken var
hög. 1906 rasade vid ett tillfälle en ”skuta” om 400
ton och man tvingades övergå från takbrytning till tvärbrytning i
4-5m höga skivor.

1910 var kostnaden för ett ton brutet och uppfordrat berg 2,95 kr
och 1913 hela 3,77kr pga av fördyrande ortdrivning. Efter 1916 var
verksamheten i Leklockans gruva obetydlig.

Steg 1

N59 50.792 E15 34.085

På stolparna runt Johan Oscars schakt finns aluminiumbrickor med
koordinater till tre-fyra närliggande gamla brott. Finn dessa
koordinater och sök upp brotten! Det mittersta har två
”grenar”, som delas av en kort vägg. GPS-upplösningen
på platsen är begränsad, varför spoilerbilder erbjuds som
hjälp.

Steg 2-4

Här finns totalt tre brickor, som tillsammans ger koordinaterna
till steg 5.

Det krävs att du har rätt hjärnhalva påkopplad så att du får
siffrorna i rätt ordning! N och E är utelämnat. Avståndet till steg
5 är ca 27-41m beroende på om du utgår från steg 2,3 eller 4.

Steg 5

Den kloke säkrar med rep. Den kattvige klarar detta steg ändå, MEN
försiktighet påbjudes. Det du söker är ett par brickor med
koordinater till steg 6, som ligger ca 20m bort. Brickorna sitter
inte på samma höjd, men i lodlinjen!

Steg 6

På platsen finns ett antal slutförvarade ramar med cirkelrunda
tillbehör. Sök antalet ramar av liknande slag! Multiplicera med 100
vilket ger dig XXX och sätt in i formeln nedan

N59 50.799 E 015 34.(xxx-395). Bege dig dit! (Avstånd inom
20m.)

Steg 7

Du finner en ganska otäck, ej inhägnad, avlång och vattenfylld smal
”grav” med okänt djup. Nu borde du veta vad du letar
efter! Gör det på ett säkert sätt och bege dig sedan till denna
multis näst sista steg innan finalen. (Avstånd ca 50m.)

Steg 8

Platsen har vissa likheter med cacherna Kompakta huset (GC1BWT9)
eller Glasmuren (GC22VX3). Här finns koordinaterna till finalen som
ligger på ca 40m avstånd. Äntligen tänker du, men syftet med denna
multi är ju att leda dig runt och i området utan att du för den
skull riskerar livet förutsatt att du är klok och att du iakttar
försiktighet.

Steg 9 = Finalen

Här förstår man vilket omfattande arbete, som bedrivits i området!
Nära finalkoordinaterna har ett par träd fallit över staketet och
gjort intrånget enkelt. Finaldosan, ligger vintersäkert och inte
speciellt långt ner.

Lycka till med jakten!

English description

This multi, with short sequence of steps, takes you on a hike
(well) in the mining environment with many traces of ore mining.
There are plenty of mine pits and all is not fenced, so be careful!
Visiting in darkness is not advised for your own safety and
futhermore you will probably miss a lot of interesting things.
Starting coordinates leads to Johan Oscars Shaft in the waste rock
about 20 meters from the main ore body. Shaft opening is 5.3 x 3.6
m and could hold two pairs of mine hoists. Only a couple of mine
hoists were in use. The floor of the pit collapsed with a giant
crash some fifteen years ago. The shaft is deep! It is really far
down to the water. Try throwing a stone! A balanced level is at
80m, 118m in the next, and finally one at 156m! This level a
headign was driven around 1919

The mine was opened in 1895. The ore contained talc layer resulting
in release of the ore. It was too uncertain to break ore in the
open rooms. Risk of collapse was high. Once in 1906 a huge amount
of 400 000kg collapsed and they had to change the method of
mining.

1910 the cost of a ton of broken rock brught up to the surface were
SEK 2.95 and in SEK 3.77 1913 all because of expensive tunneling.
After 1916, the activities of Leklockans mine is insignificant.


Step 1

N59 E15 50 792 34 085

On the posts around Johan Oscar shafts are aluminum badges with
coordinates to three-four adjacent old mines. Find those
coordinates and find the mines! The one in the middle has two
"arms", which is shared by a short wall. GPS dissolution at the
site is limited, so spoiler pictures are offered to help.

Step 2-4

There are a total of three badges, which together give the
coordinates to step 5.

It requires that you have the right cerebral hemisphere turned on
so you get the numbers in the right order! N and E are omitted. The
distance to Step 5 is about 27-41m depending on whether you start
with step 2,3 or 4.

Step 5

The wise secure with rope. If yoy are familiar with climbing you
can do this step anyway, but be careful. What you are looking for
is a couple of badges with coordinates to step 6, which is located
about 20m away. The badges are not the same height, but in a
vertical line!

Step 6

On the site there are a number of frames with circular accessories.
Find the number of frames of the same kind! Multiply by 100 giving
you XXX and put into the formula below

N59 50 799 015 E 34th (xxx-395). Head over there! (Distance of
20m.)

Step 7

You can find a pretty nasty, not enclosed, elongated and narrow
water-filled pit of unknown depth. Now you should know what you're
looking for! Do it safely and then head to this Multis penultimate
step before the final. (Distance about 50m.)

Step 8

The place has some similarities to the caches “Kompakta
huset” (GC1BWT9) and “Glasväggen”(GC22VX3). Here
are the coordinates to the final, which is about 40m away.

Step 9 = Final

Here you understand the extensive work undertaken in the area!
Near the final coordinates a couple of trees have fallen over the
fence and made it easy to enter the big pit. The final box, is
winter safe and not very far down.

Good luck with your hunt!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.