Skip to Content

This cache has been archived.

GeoDeep: Arxivat.

Gràcies per la seva col·laboració al geocaching.

GeoDeep
Revisor vountari de geocaching.com

More
<

Platja Llarga – Garraf Elemental #1

A cache by dracmagic Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/13/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Primer catxé de la série Garraf Elemental: un viatge a través de 4 llocs de la comarca del Garraf, on recollireu les pistes per arribar a un últim caché. Cada caché representa un color i un element de la natura. PLATJA LLARGA - GE#1 AVÍS/AVISO: DANGEROUS ZONE: Llegir la descripció completa / Leer toda la descripción / Please read all the description.

AVÍS:
L'espai de Platja Llarga es troba en procés de recuperació i restauració naturalística, pel que és un espai protegit amb ordenances municipals i severes multes respecte l'entrada de gossos, la pesca, l'abocament de deixalles i el trànsit per la duna. Siusplau, durant la vostra estada a la Platja Llarga respecteu la senyalització que protegeix la duna, no trepitjeu plantes ni deixeu deixalles. No porteu gos.

Platja Llarga és un espai natural de 10 hectàrees al sud de Vilanova i la Geltrú. Forma part d'una antiga zona d'aiguamolls i dunes litorals del delta del riu Foix. Aquest espai és l'última zona natural que resta de l'antic delta i un dels últims espais de la línia de la costa sense urbanitzar, en el qual es conserven encara ecosistemes dunars i de zones humides, tot i la pressió urbanística constant. És junt amb la platja dels Muntanyans de Torredembara l'únic espai litoral d'aquestes característiques al llarg de la costa entre el Delta de l'Ebre i el Delta del Llobregat.

Vegetació i fauna: La vegetació de Platja Llarga es troba constituïda per diverses comunitats vegetals de duna i reraduna, entre les quals hi ha presents importants salicorniars i canyissars. Algunes de les espècies més destacades són el tamariu (Tamarix gallica), el jull de platja (Agropyrum juceiforme) i el borró (Ammophila arenaria). S'han detectat a la zona un total de 80 espècies diferents d'aus, que la utilitzen com a zona de descans i alimentació, entre les que destaquen la baldriga balear (Puffinus mauretanicus), el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis), el flamenc comú (Phoenicopterus roseus), el repicatalons (Emberiza schoeniclus) o el boscaler comú (Locustella luscinioides). També es zona de nidificació d'aus com el corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), un petit i ràpid ocell que viu a prop de la platja, molt protegit a nivell europeu. A més s'hi han observat petits mamífer i réptils.
Més informació

Cache:
Per a trobar el caché heu de solucionar primer aquesta equació.

N 41º 12.(C-B-A)(2B+A)(2B+A)'
E 001º 41.(C-A)(C)(2B)'

Pistes:

 • A: Nombre d'esglaons de la caseta d'informació a l'inici de la Platja.
 • B: Nombre de badies artificials des de l'inici fins al final de la zona protegida. Els espigons, construïts per el Govern Espanyol davant la pressió urbanística, malmeten el curs natural dels corrents, dificultant l'arribada de nutrients a la platja.
 • C: Nombre de cartells com aquest al llarg de la duna. No confondre amb els altres cartells més grans. Tot i això, i la corda que la protegeix, la gent segueix trepitjant la duna. Solució: C=9

Comprova la teva solució

AVÍS: MOLTA PRECAUCIÓ!: Per trobar el caché no cal creuar la vía del tren! Però si que cal apropar-s'hi en l'últim tram. Feu-ho amb molt de compte, sobretot si aneu amb nens! Hi ha bona visibilitat però passen trens freqüentment!

Color i element: NO TE'N OBLIDIS! Quan trobeu el caché recordeu el color (del recipient) i l'element que representa (escrit a sota el caché), i siusplau no ho difoneu a través dels comentaris o les fotos. Aquestes pistes us servirán per trobar el mistery Garraf Elemental #0.

Caches Si, Brossa no!

Seguint la Iniciativa mediambiental Cache In Trash Out volem ajudar a preservar aquest espai també a través del Geocaching i dels esforços de tots. Us demanem que ens ajudeu a causar un impacte mediambiental positiu en la zona col·laborant amb la recollida de brossa. Simplement heu de portar una bossa de la brossa durant el vostre passeig per la platja, que podeu deixar a les papereres del final, i recollir la brossa visible. Estudiarem la possibilitat de fer events CITO per la neteja, eliminació d'espècies invasores o les ajudes a la reforestació. Gràcies!

ESPAÑOL

AVISO:
El espacio de Platja Llarga se encuentra en proceso de recuperación y restauración naturalística, por lo que es un espacio protegido con ordenanzas municipales y severas multas respecto a la entrada de perros, la pesca, el vertido de desechos y el tránsito por la zona vedada de la duna.Por favor, durante su estancia en la Playa Larga respete la señalización que protege la duna, no pisar plantas ni deje basura. No se admite la entrada de perros.

Platja Llarga (Playa Larga) es un espacio natural de 10 hectáreas al sur de Vilanova i la Geltrú. Forma parte de una antigua zona de humedales y dunas litorales del delta del río Foix. Este espacio es la última zona natural que queda del antiguo delta y uno de los últimos espacios de la línea de la costa sin urbanizar, en el que se conservan aún ecosistemas dunares y zonas húmedas, a pesar de la presión urbanística constante. Es junto con la playa de los Muntanyans de Torredembarra el único espacio litoral de estas características a lo largo de la costa entre el Delta del Ebro y el Delta del Llobregat.

Vegetación y fauna: La vegetación de Playa Larga se encuentra constituida por diversas comunidades vegetales de duna y tras-duna, entre las que están presentes importantes salicorniars y carrizales. Algunas de las especies más destacadas son el taray (Tamarix gallica), la cizaña de playa (Agropyrum juceiforme) y el barrón (Ammophila arenaria). Se han detectado en la zona un total de 80 especies diferentes de aves, que la utilizan como zona de descanso y alimentación, entre las que destacan la pardela balear (Puffinus mauretanicus), el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), el flamenco común (Phoenicopterus roseus), el escribano palustre (Emberiza schoeniclus) o el buscarla común (Locustella luscinioides). También es zona de nidificación de aves como el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), un pequeño y rápido pájaro que vive cerca de la playa, muy protegido a nivel europeo. Además se han observado pequeños mamífero y reptiles.
Más información.>

Cache: Para encontrar el caché debe solucionar primero esta ecuación:

N 41º 12.(C-B-A)(2B+A)(2B+A)' E 001º 41.(C-A)(C)(2B)'

Pistas:

 • A: Número de peldaños de la caseta de información al inicio de la Playa.
 • B: Número de bahías artificiales desde el inicio hasta el final de la zona protegida. Los espigones, construidos por el Gobierno Español ante la presión urbanística, dañan el curso natural de las corrientes, dificultando la llegada de nutrientes a la playa.
 • C: Número de carteles como éste (no los mas grandes) a lo largo de la duna. Pese a ellos, y la cuerda que la protege, algunos playistas siguen pisando la duna. Solución: C=9

Comprovar solución

AVISO: ¡MUCHA PRECAUCIÓN!: Para llegar al caché no es necesario cruzar las vías del tren, pero si acercarse a ellas en el último tramo. Aunque hay buena visibilidad pasan trenes freqüentemente! Id con mucho cuidado, sobretodo si lleváis niños!

Color y elemento: NO OLVIDES TOMAR NOTA! Cuando encontréis el caché recordad el color (del recipiente) y el elemento que representa (escrito debajo el caché), y por favor no lo difundáis a través de los comentarios o las fotos. Estas pistas os serviran para encontrar el mistery Garraf Elemental #0.

Caches si, Basura no!

Siguiendo la Iniciativa medioambiental Cache In Trash Out queremos ayudar a preservar este espacio también a través del Geocaching y los esfuerzos de todos. Os pedimos que nos ayudéis a causar un impacto medioambiental positivo en la zona colaborando con la recogida de basura. Simplemente debéis llevar una bolsa de la basura durante vuestro paseo por la playa, que podréis dejar en las papeleras del final, i recoger la basura visible. Estudiaremos la posibilidad de hacer eventos CITO para la limpieza, eliminación de especies invasoras o las ayudas a la reforestación. Gracias!

ENGLISH

WARNING: Platja Llarga area is in process of naturalistic recovery and restoration. It is a protected area with strict bylaws and high fines by the entry of dogs, fishing, dumping of waste and walking over the forbidden zone of the dune.Please during your stay in Platja Llarga respect signals that protects the dune, not to step on plants or leave litter. Dogs not allowed.

Platja Llarga (Long Beach) is a natural area of 10 acres south of Vilanova i la Geltrú. Part of an old area of wetlands and coastal dunes of the Foix River delta. This space is the last remaining natural area of the old delta and one of the last areas of the shoreline undeveloped, which are still preserved dunes and wetlands ecosystems, despite the constant development pressure. It is the only coastal area of these features along the coast from the Ebro Delta and the Delta del Llobregat excepting the beach of Muntanyans in Torredembarra.

Vegetation and animals: The vegetation is made up of various plant communities of dune and backdune, among those present important salicorniars and reedbeds. Some of the most prominent are the Tamarix gallica, Agropyron juceiforme and Ammophila arenaria. Have been detected in the area a total of 80 different species of birds that use it as a resting and feeding area, among which are the Balearic shearwater (Puffinus mauretanicus), shags (Phalacrocorax Aristotelis), the Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus), the reed bunting (Emberiza schoeniclus) or common look (Locustella luscinioides). It is also the nesting grounds for birds such as the Kentish plover (Charadrius alexandrinus), a small, fast bird that lives near the beach, well protected at European level. In addition there have been small mammals and reptiles.(sorry for the names of the birds, probabilly are not correct in english).

Cache: To find the cache you must first solve this equation:

N 41º 12.(C-B-A)(2B+A)(2B+A)' E 001º 41.(C-A)(C)(2B)'

Hints:

 • A: Number of steps of the info house at the beginning of the beach.
 • B: Number of artificial bays from the beginning to the end of the protected area. The piers, built by the Spanish Government under urbanistic pressure, damage the natural course of streams, preventing the arrival of nutrients to the beach.
 • C: Number of posters like this (not the bigger ones) along the dune. However, and protected by the rope, some people still walks on the dune. Solution: C=9

Check your solution.

It's not necessary to cross the railway, but you can reach the caché very near to the rails. Please: BE VERY CAREFUL with the railway line! Do not walk on the dune.

Color and Element: When you find the cache write down the element (writed in the bottom of the recipient) and the color that represents, and please do not spread through the comments or photos. These clues will help you find the mistery Garraf Elemental #0.

Cache In, Trash Out!

Following the Cache In Trash Out enviromental initiative we want to help preserving this area through the efforts of all geocachers. We ask you to help us to cause a positive environmental impact in the area cleaning up litter. Simply take a litter-bag during your walk on the beach, then you can leave it at the end containers. Will study the possibility of CITO events like litter clean-up, removal of invasive species and other revegetation efforts. Thanks!

CONTINGUT INICIAL/CONTENIDO INICIAL/START CONTENT

 • FTF
 • LOGBOOK + LLAPIS
 • TAZO KABUTERIMON
 • BARALLA CARTES
 • TAZOS POKEMON (2)
 • BALDUFA
 • PINÇA ALIEN GROC
 • DAU (de Las Toscas).
 • FABA
 • CROMO TAURÓ
 • CLAUER ALTERNATIVA
 • CLAUER SANDALIA
 • BOLI BRILLANT
 • DOFÍ IMAN (de Mas Solers).
 • GLOBUS

Additional Hints (Decrypt)

Ab gercvgwvf han fbyn cynagn, pnc n Phoryyrf, fbgn han ebpn / Fva cvfne avathan cynagn, unpvn Phoryyrf qronwb han ebpn / Qba'g jnyx ba gur cynagf, gbjneqf Phoryyrf haqre n ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.