Skip to content

<

The roof of Sweden - 2106 meters above sea level

A cache by trailway Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/15/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:  not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

free counters

Sveriges tak

 

 

Bergets historia

Kebnekaises sydtopp är Sveriges högsta punkt och en del av den Skandinaviska fjällkedjan. Fjällkedjan är i sin tur en del av den större bergskedjan, Kaledoniderna, som är bland de äldsta bergskedjorna i världen. Kaledonidernas ålder uppskattas till ca 400 miljoner år, man kan jämföra det med den mer kända bergskedjan Himalaya som endast är ca 50 miljoner år gammal. I Skandinavien löper Kaledoniderna längs den svensk-norska fjällregionen och vidare till Skottland och Irland.

Bergskedjan

Den Skandinaviska fjällkedjan kallas på geologspråk för de Skandinaviska Kaledoniderna, efter det romerska namnet på Skottland, Caledonia. Berggrunden i Skottland och på Irland utger en del av samma bergskedja, som sedan fortsätter på andra sidan Atlanten i New Foundland och vidare ner genom Appalacherna i östra Kanada och USA. Berggrunden på östra Grönland utgör också en del av den Kaledonska bergskedjan. Kaledoniderna var en mäktig bergskedja, i storleksordning av Himalaya. Med tiden eroderades bergskedjan ner nästan helt, innan den splittrades då den nuvarande Nordatlanten öppnades för ca 65 miljoner år sedan.

 

Bergskedjan uppkom för cirka 510 - 400 miljoner år sedan när Laurentia (nuvarande Grönland) kolliderade med Baltica (nuvarande Europa & Skandinavien). I kollisionen pressades Balticas randzon ner under Laurentias randzon och ett stort mellanliggande hav, Lapetushavet, pressades samman och slöts. Avsättningar från havsbottnen sköts upp och in österut över Baltica i stora bergflak, s.k. skollor. Skollorna transporterades hundratals kilometer in över kontinenten och hamnade i lager ovanpå varandra.Denna bergskedjebildning varade i ca 100 miljoner år innan de nedbrytande krafterna fick övertaget. Skollorna, som gjorde grunden till bland annat Kebnekaise, indelas idag i undre, mellersta, övre och översta skollberggrunden. Dessa på varandra uppskjutna skollor kan fortfarande observeras i de svenska fjällen. Ofta sluttar bergen flackt mot väster medan de i öster har en markerad brant, den s.k. glinten.

 

Bergarterna

De svenska bergen består till mesta del av gnejs, granit och i vissa delar av näringsrik vittrad kalk. Beroende på omvandlingsgraden i samband med överskjutningarna har de bildade bergarterna fått olika karaktärer. Bergarter som är relativt lite omvandlade är arkos (fält-spatsandsten), kvartsit, gråvacka, kalksten och skiffer. Inom de mer omvandlade leden uppträder amfiboliter, som representerar starkt omvandlade basalter och basiska intrusivbergarter, samt ultrabasiska bergarter som ligger växelvis lagrade med glimmerskiffer, gnejs, kvartsit och marmor. Bergen har till stor del vittrats sönder genom tiderna och det finns inte några speciellt höga toppar. Titeln som Norges och den Skandinaviska bergkedjans högsta topp innehar 2469 meter höga Galdhøpiggen. I Sverige är Kebnekaise högst med sina 2106 meter över havet.

         

Granit                                 Gneis                                 Amfibolit

         

Glimmerskiffer                  Kvartsit                             Marmor

 

Foto: Åke Johansson, Naturhisoriska riksmuseet

 

Kebnekaise

Namnet Kebnekaise kommer ursprungligen av lulesamiska giebnne (kittel) och gájsse (hög och spetsig fjälltopp). Även om Kebnekaise idag är det svenska namnet på fjällmassivet, är det inte det ursprungliga samiska namnet på berget, utan på det närliggande fjället Tolpagorni; Kebnekaise har nämligen inte alls någon kittelformad topp, som det nordsamiska namnet Giebmegáisi antyder, medan Tolpagorni har just det. Antagligen på grund av ett missförstånd mellan lantmätare och samer förväxlades namnen och Sveriges två högsta toppar kom att kallas Kebnekaise. Vad dagens Kebnekaise ursprungligen hette på samiska råder det osäkerhet kring.

Kebnekaises sydtopp är officiellt 2106 meter hög. Eftersom toppen är täckt av en glaciär ändras den från år till år. Nordtoppen som är utan is- och snökam är 2097 meter.

Först att bestiga Kebnekaise var fransmannen Charles Rabot som satte sin fot på Kebnekaises topp år 1883. Sex år senare besteg den 17 årige Alfred Björling toppen och blev förste svensk att bestiga berget. Både Björling och Rabot har fått var sin glaciär döpt efter sig till minne av deras bedrifter. Varje år bestiger ca 3000 personer toppen och får uppleva den mäktiga känslan av att stå på Sveriges tak.

Att logga denna cache

För att logga denna cache måste du ta dig upp på Sveriges högsta punkt, Kebnekaises sydtopp, 2106 meter över havet, och lösa uppgifterna nedan. Cachen är inte rekommenderad på vinterhalvåret. Tänk på att området är farligt och att viss fjällvana är att föredra. Det finns två leder upp till toppen som utgår från fjällstationen. Den östra leden kräver god klättervana och glaciärkunskap, och denna led vandrar man med fjällguider. Den västra leden rekommenderas om man vill bestiga toppen på egen hand. Den är ca 20 km tur och retur men innehåller även en total stigning på ca 1800 höjdmeter vilket gör att den upplevs som en betydligt längre och tuffare tur än vad man först kan tro. Turen brukar ta mellan 10 och 14 timmar.

OBS! ALLA UPPGIFTER SKA LÖSAS FÖR ATT FÅ LOGGA DENNA CACHE!

Uppgifter att lösa för att logga cachen:

OBS!!! Skriv inte svaren i loggen. Maila oss svaren så kontaktar vi er om något inte stämmer. Ni behöver bara publicera foto i loggen (uppgift 6 och 7).

1. När du står på sydtoppen - Vilket berg i den närliggande omgivningen är mest utmärkande? Beskriv formen och varför du tror den ser ut som den gör?

2. Hur bred skulle du uppskatta att själva toppen är?

3. Vilka bergarter hittar du på vägen till toppen?

4. När du står på toppen – kan du urskilja något berg där skollbildningen är tydlig. I vilken riktning ligger skollorna?

5. Hur ser terrängen ut kring toppstugan? Varför tror du den ser ut som den gör?

6. En gång i tiden var de Skandinaviska Kaledoniderna i samma storlek som Himalaya är idag. Erosionens kraft har under många miljoner år nött ner bergen. Ta en bild från toppen på det område där du tycker att detta fenomen syns tydligast och publicera den tillsammans med din logg.

7. FRIVILLIG BILD: Ta en bild på dig själv och din GPS på toppen av Sverige och lägg upp den på din logg.

Referenser

Naturhistoriska riksmuseet

Mer information om bergarterna hittar du på: http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen

Naturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet

Svenska turistföreningen

Tarfala forskningsstation

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

The roof of Sweden

 

 

Mountain history

Kebnekaiseis Sweden's highest point, and part of the Scandinavian mountain chain. The mountain range is in turn part of a larger mountain range, Kaledoniderna, which are among the oldest mountain ranges in the world. Kaledonidernas age is estimated at about 400 million years, you can compare it with the more famous Himalayan mountain range which is only about 50 million years old. In Scandinavia Kaledoniderna runs along the Swedish-Norwegian mountain region and on to Scotlandand Ireland.

Mountain range

TheScandinavian mountain chain is in geologist language called “The Scandinavian Kaledoniderna”, after the Roman name for Scotland, Caledonia. The bedrock in Scotland and Ireland claim a part of the same mountain range, which then continues across the Atlantic in Newfoundland and on down through the Appalachian Mountains in eastern Canada and the United States. The bedrock in eastern Greenland is a part of the Kaledoniderna aswell. Kaledoniderna was a mighty mountain range, in the same size as of the Himalayas. Over time, the mountain range eroded down almost completely, before it broke up when the current North Atlantic was opened for about 65 million years ago.

 

The mountain rangearose about 510-400 million years ago when Laurentia (now Greenland) collided with Baltica (now Europe and Scandinavia). The collision pushed Baltica edge zone down in Laurentia and a large intermediate sea, Iapetushavet, pressed together and closed. Allocations from the seabed pushed to the east of Baltica onto the big platform, and formed something called “Skoll”. “Skoll” was transported hundreds of kilometers into the continent and ended up in layers on top of each other. This mountain building lasted for about 100 million years before the destructive forces gained the upper hand. Skoll, who made the basis for the Swedish mountains, including Kebnekaise, are divided today in the lower, middle, upper and upper “skollberggrunden”. These massive “Skolls” can still be observed today in the areas around Kebnekaise. They often appear as sloping hills flat to the west while the east has been a marked steep, known as a “glint”.

 

The rocks

The Swedish mountains is mostly of gneiss, granite, and in some parts of nutritious weathered limestone. Depending on the conversion rate in connection with the shootings, they have formed the rocks with different characters. Rocks that are relatively little is transformed Arkos (feldspar sandstone), quartzite, limestone and slate. In the more transformed ranks appear amphibolite, representing strongly transformed basalts and alkaline intrusiverocks, and ultra-basic rocks that are alternately stored in mica schist, gneiss, quartzite and marble. The mountain range has been decomposed overtime and there are no specific high peaks. The highest peak in Norway and in the Scandinavian mountain chain's is Galdhøpiggen with 2469 meters above sea level. In Sweden, Kebnekaise holds the title with its 2106 meters above sea level.

         

Granite                              Gneiss                               Amphibolite

         

Mica schist                       Quartzite                           Marble

 

Photo by Åke Johansson, Museum of Natural History

Kebnekaise

The name Kebnekaise originated by Lulesami “giebnne” (cauldron) and “gájsse” (high and pointy mountain top). Although Kebnekaise today is the Swedish name of the mountain, it is not the original Sami name of hill, but on the nearby mountains Tolpagorni; Kebnekaise has by no means a bowl-shaped top, which the North Sami name Giebmegáisi suggests, while Tolpagorni have just that. Probably due to a misunderstanding between the surveyor and Sami confused names and Sweden's two highest peaks became known as Kebnekaise. There is still some uncertainty of what the Samis originally called today's Kebnekaise.
Kebnekaise is officially 2106 meters high. The south peakchanges every year due to the glacier that covers the top.The northern peak is not covered by a glacier and peaks at 2097 meters.
First to climb Kebnekaise was Frenchman Charles Rabota in 1883. Six years later, 17-year-old Alfred Björling, set foot on the top and became the first Swedish to climb the mountain. Both Björling and Rabota have had their glacier named after them in memory of their efforts. Each year approximately 3,000 people climb the top and get to experience the powerful feeling of standing on the roof of Sweden.

Photo by: Åke Johansson, Museum of Natural History

 

Logging requirements:

To log this cache, you need to climb up on Sweden's highest point, Kebnekaise, 2106 meters above sea level, and resolve the tasks below. The cache is not recommended in winter. Remember that the area is dangerous and that some alpine experience is preferred. There are two trails up to the top starting at the mountain station. The eastern trail requires good climbing skills, glacier knowledge and a mountain guide. The western route is recommended if you want to climb to the summit alone. It is about 20 km round trip, but also includes a total climb of approximately 1800 meters of altitude, which means that it is perceived as a much longer and tougher walk than you first might think. The trip usually takes between 10 and 14 hours.

NOTE: ALL TASKS HAS TO BE SOLVED TO LOG THIS CACHE!

In order to log this Earthcache you need solve the following tasks:

NOTE! Do not write the answers in the log. Send us an email with the correct answers and we will contact you if something is wrong. You only need to publish the photos (task 6 and 7) in the log.

 1. When you are on the southern peak - Which mountain in the nearby surroundings are most characteristic? Describe the shape and why you think it looks like it does.
 2. How wide would you estimate that the top is?
 3. What kind of rocks can you find on the way to the top?
 4. When you stand at the top - you can discern some mountain where “skoll” formation is clear. In what direction are the “skolls” pointing towards?
 5. What is the terrain like around the mountain cabin near the top? Why do you think it looks like it does?
 6. Once upon a time the Scandinavian Kaledoniderna was the same size as the Himalayas are today. During the last 300 million years erosion has worn down the mountains. Take a picture from the top, of the area, where you believe that this phenomenon can be seen most clearly and publish it along with your log.
 7. OPTIONAL PHOTO: Take a picture of yourself and your GPS on top of Sweden highest peak and put it on your log.

  References

  Museum of Natural History
  More information about rocks at: http://www.nrm.se/sv/meny/faktaomnaturen

Department of Physical Geography at Stockholm University
Swedish Tourist Association
Tarfala Research station

Additional Hints (Decrypt)

Orfgvt gbccra cå ra qnt zrq oen iäqre söe ngg un oäfg punaf ngg xhaan yöfn nyyn hcctvsgre.

Pyvzo gur crnx ba n qnl jvgu tbbq jrngure gb unir gur orfg punapr gb erfbyir gur gnfxf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.