Skip to Content

This cache has been archived.

sooofie: Time to archive this one, thanks to all of you who found it!

More
<

Byn som steg ur havet

A cache by sooofie Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 6/19/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The coordinates above are not the location of the cache.Byn som steg ur havet

Vi har i Österbotten en naturlig klocka, vars tidsangivelser inte kan betvivlas. Genom landhöjningen flyttas strandlinjen obevekligt utåt, grynnor blir skär, skären förenar sig till holmar och öar, som i sin tur blir en del av fastlandet. För ungefär fyratusen år sedan steg Öjberget upp ur havet, det var då en liten ö långt ute i västerhavet, ca 30 km från närmaste fastlandsstrand. För mer än 2000 år sedan då de högst belägna delarna av den blivande byn stack upp som öar i det yttersta havsbandet kom fiskande och sälfångande människorna till platsen. Spår av denna säsong-bosättning finns på en höjd invid Västersvägen i Sundom. Här har en hyddbotten undersökts vid arkelogiska utgrävningar och åldern har fastställts av kol ur en eldstad. De första bofasta innevånarna tog sannolikt området i besittning på 1200- eller 1300-talet, då byn fick namnet Murmursund. Under århundraden gav havet och jorden levebröd åt inbyggarna i Murmursund, motsvarande dagens Översundom och på Kålsö, motsvarande dagens Yttersundom. Från slutet av 1500-talet börjar byanamnet Sundom användas.

År 1868 blev det lovligt att idka handel på landsbygden men det dröjde dock några år innan någon utnyttjade denna möjlighet i Sundom. Byns första butik öppnades på det nuvarande museiområdet, vilket år var det? (A)

Sundom kom för första gången med på Finlands postala karta i och med att en posthaltpunkt inrättades. Utdelningen av posten var förlagd till folkskolan och sköttes av skolföreståndaren, varvid utdelningen till hushållen i huvudsak sköttes av skolelever. Vilket år var detta? (B)

Vilket år fick Sundom sin första egentliga poststation med officiella rättigheter? (C)

År 1949 öppnade Solf Sparbank ett filialkontor i Sundom folkskola. År 1953 flyttade kontoret till en gård i Övre byn. Vilket år flyttade kontroret till dess nuvarande byggnad? (D)

Sundom ungdomsförening stiftades år 1900 som filial till Malax ungdomsförening. Under de första åren hölls sammankomster, i brist på lämpliga utrymmen, i olika bondgårdar och någon gång även i folkskolan. Tanken på en egen ungdomslokal väcktes och föreningen fick som donation en liten bit av en stenig skogsbacke, som ansågs duga som tomt. Vilket år invigdes ungdomslokalen? (E)

Då Sveriges och Finlands TV-sändningar i slutet av 1950-talet blev möjliga att ta emot också i Vasatrakten köptes de första TV-apparaterna till Sundom. För att förbättra sebarheten uppfördes en 30 meter hög antennmast på Norrbacken, vilket år var det? (F)N 63° (B-D)+99.(E-A)+74
E 021° (F-C)-6.(F-A)+84
What we have in Ostrobothnia is a natural clock, whose timing can not be doubted. The land uplift moves the shoreline relentlessly outwards, reefs will be cut, inserts combine to islets and islands, which in turn becomes part of the mainland. For about four thousand years ago Öjberget arose from the sea, it was then a small island far out in the North Sea, about 30 km from the nearest mainland. For more than 2000 years ago with the highest parts of the prospective village sticking up like islands in the archipelago came anglers and sealhunters to the site. Traces of this season-residence is located on a hill near the West Road in Sundom. Here dwelling sites has been studied in archaeological excavations and the age defined by coal from a fireplace. The first sedentary inhabitants probably took the area in occupation in 1200 - or 1300's, this is when the village was named Murmursund. For centuries, the sea and earth gave livelihood for the inhabitants of Murmursund, corresponding to today's Over Sundom and Kålsö, equivalent to today's Outer Sundom. From the late 1500s the villagename Sundom is used.

In 1868 it became lawful to trade in rural areas but it was however, a few years before someone took advantage of this opportunity in Sundom. The village's first store was opened at the current museum area, what year was that? (A)

Sundom appeared for the first time on the Finnish postal map, when an entry level point was established. The distribution of the item was located at the elementary school and was managed by the school superintendent, with dividend to households mainly run by students. What year was this? (B)

What year did Sundom get their first real post office with official rights? (C)

In 1949 Solf Savings Bank opened a branch office in Sundom elementary school. In 1953 the office moved to a farm in the Upper Village. What year did the office move to its present building? (D)

Sundom youth club was founded in 1900 as a branch of Malax youth. In the early years they held meetings in the absence of adequate facilities in various farms and sometimes even in the elementary school. The idea of a independent local youth club was brought and the association received as a donation a little bit of a rocky hillside, which was good enough as plot. What year was the youth locale inaugurated? (E)

Since Swedish and Finnish television in the late 1950s became possible to receive also in Vaasa, the first TV sets were bought to Sundom. To improve viewability a 30 meter high antenna was eretced on the north slope, what year was this? (F)

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

87 Logged Visits

Found it 82     Archive 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.