Skip to content

<

Mälaren - Strandvallar

A cache by herrFamaxe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/01/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Mälaren - Strandvallar

Mälaren - Strandvallar [SWE]

På många ställen i Sverige kan man se spår av tidigare högre havsnivåer. Svallat material, strandvallar m.m. är resultatet av vågors och strömmars landpåverkan. Havsvågorna vid kusterna transporterar ofta material så att mindre vallar kan bildas vid stranden.

För att strandvallar skall skapas krävs att ett flertal faktorer samverkar. Viktig är strandens läge och exponering emot öppet vatten och dess vågor, vindarnas uppträdande, bottentopografi samt vilka materialtyper och materialmängder som är tillgängliga. Dessutom kommer den geologiska utvecklingen med avseende på om strandvallarna är bildade under regression, dvs en sjunkande strandnivå, eller under transgression, dvs en ökande strandnivå, att inverka på den morfologiska karaktären hos strandvallarna.

Strandvallarna här på Betlehemsudde har skapats i och med landhöjningen efter den senaste istiden. Resultatet har blivit att mer utmärkande strandvallar har skapats.

Beräkningar finns att strandvallen på tolvmetersnivån ligger i tiden 100-200 år Före Kristus

Mälaren
Mälaren är en ung sjö, endast drygt 1 000 år gammal. Den är alltså jämngammal med Sveriges äldsta ek, se Rumskullaeken. Namnet Mälaren kommer från det fornsvenska ordet mælir som betyder "grovt grus". Första gången det namnet kan beläggas i skrift är på 1320-talet.

Efter senaste istiden
När isen efter den senaste istiden drog sig tillbaka fanns varken Mälaren, Vänern eller Vätten. Sverige var delat av en bred vattenförbindelse mellan dåvarande Östersjön och västerhavet. Denna vattendelare låg i en linje i höjd med Mälardalen och Vänern. Den landhöjning som sen följde dämde upp vattnet och skapade först vikar och sen sjöar. Mälaren började som en vik till nuvarande Östersjön i denna landhöjning.

Mälaren ca 12 000 f.kr. Mälaren ca 5 000 f.kr.
Mälarens utveckling, ca 12 000 f.kr. Mälarens utveckling, ca 5 000 f.kr.

Historia
Under stenåldern var Mälaren fortfarande en djup vik av Östersjön. Östersjön benämns Ancylussjön vid denna tidpunkt (8 700 - 8 000 f.Kr.). Det är först kring 1000-talet som Mälaren separerades från Östersjön, genom landhöjning. Sedan vikingatiden har landhöjningen varit cirka fem meter. Medelvattenytan i Mälaren ligger idag cirka 0,7 meter över havet. Under 1900-talet har landhöjningen av Mälaren varit 0,4 meter jämfört med havsytan.

För att logga cache
Svara på följande frågor och maila svaret till oss:
1) Hur många tydliga strandvallar är det från koordinaterna och upp längst åsens sluttning?
2) Vad är den genomsnittliga höjdskillnaden mellan strandvallarna?
3) Kompletera gärna loggen med en bild från cachen.

Cachen kan loggas direkt när svaren skickats in, är något svar fel så hör vi av oss. Bifoga gärna bilden i loggen. Inga svar i loggen tack.

Det finns en fin strand i närheten se Additional Waypoints och bilder.



Lake Malaren - Marine terrace [ENG]

In many places in Sweden traces of past higher sea levels, marine terraces, can be seen. This is the result of waves and currents influences on the former shorelines. The waves on the coast often carry materials so that smaller banks may be formed at the beach.

To form marine terraces several factors has to interact. Important is the beach location and exposure to open water and its waves, wind behavior, bottom topography and the material types and quantities of materials that are available. In addition, the geological evolution with respect if the marine terraces are formed during the regression, i.e. a fall in sea level, or in transgression, an increasing sea level, that would affect the morphological characteristics of the marine terraces.

The marine terraces here at Betlehems udde has been created with the uplift after the last ice age. The result is that the more distinctive marine terraces have been created.

Estimates are that the marine terraces at twelve-meter level is in the period 100-200 BC

Lake Malaren
Lake Malaren is a young lake, only just over 1 000 years old. It is about the same age as the oldest oak tree, see Rumskullaeken. The name Malaren comes from the Old Swedish word mælir meaning "coarse gravel." The first time the name is substantiated in writing is in the 1320's.

After the last ice age
When the ice after the last ice age receded, there was no Malaren, neither Vänern or Vätten existed. Sweden was divided by a large water connection between the former Baltic and North Sea. This watershed was in a line at the height of Mälardalen and Vänern. The uplift, which then followed dammed up the water and created first bays and then lakes. Lake Malaren began as a bay to the present Baltic Sea in this uplift

Mälaren Lake Malaren, approx 12 000 bc. Mälaren Lake Malaren, approx 5 000 bc.
Lake Malaren, approx 12 000 bc. Lake Malaren, approx 5 000 bc.

History
During the Stone Age Lake Malaren was still a deep bay of the Baltic Sea, Baltic Sea is known as Ancylus Lake at this time (8700-8000 BC). It is not until around 1000's that the lake separates from the Baltic Sea by land uplift. Since this time the uplift has been about five meter. The average water level in the lake is now about 0.7 meters above sea level. During the 1900s, the uplift of the lake has been 0.4 meter.

To log the cache
Answer the following questions and mail the answer to us:
1) How many distinct marine terraces are there from the coordinates and up at the ridge?
2) What is the average height difference between the marine terraces?
3) Please complete the log with a picture from the cache.

The cache can be logged as soon as the answers are mailed to us, if there is any problems with the answers we will contact you. Feel free to upload your picture with the log. No answers in the log please.

There is a nice beach nearby, see Additional Waypoints and pictures.


EarthCache, homepage EarthCache Masters Program
Official EarthCache Banner

Additional Hints (No hints available.)



Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.