Skip to content

Janmuizas alas - Berlines alas. Traditional Geocache

Hidden : 04/20/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Divas maksligi apdarinatas alas Janamuižas klinti, kura saukta ari par Janamuižas "Berlini".
Two artificially trimmed caves in the Janamuiža cliff, also known as the “Berlin” of Janamuiža.

LV:
Divas maksligi apdarinatas alas Janamuižas klinti, kura saukta ari par Janamuižas “Berlini”. Lielakas nišveidigas alas l = 2,9 m. Mazaka no šim telpam izcirsta vertikala klints siena, apmeram 4 m augstuma, tas l = 1,5 m.

Pats slepnis nav alas, bet gan to apkartne. Lai slepni atrastu vadies pec dotajam koordinatem un norades (hint).

Sartie, zeltainie un pelekie smilšakmens ieži, kas spogulojas Gaujas un tas pieteku udenos, ir tukstošreiz vecaki par musu rakstito vesturi. Gaujas smilšakmens atsegumos redzamie slani ir pašas dabas darinatas akmens gramatas lapas, kuras ierakstiti miljoniem gadu veci notikumi, kuri vesta par to, ka devona perioda Gaujas nacionala parka teritoriju klaja jura. Udens straumes sanesa smilšainas, puteklainas un malainas iežu dalinas, kas nogulsnejas, sablivejas un sacementejoties veidoja tagad atsegumos redzamos smilšakmenus un dolomitus jeb nogulumiežus. Gaujas nacionala parka upju un vecupju krastos redzamie smilšakmens ieži veidojušies devona perioda, precizak, augšdevona laika. Virs Gaujas svitas nogulumiem klajas augšdevona Amatas svitas smilšakmeni, kas sastopami galvenokart parka dienvidaustrumos, parsvara Gaujas kreisaja krasta un tas kreisa krasta pieteku.
Janmuižas „Berlines”alas veidotas no Gaujas svitas smilšakmena. Gaujas svita sastav no raibiem un sarkaniem smilšakmeniem un aleirolitiem, starp mineraliem domine kvarcs. Plavinu svita satur karbonatiskus iežus: mergelus (ar kalcija karbonatu bagati mali) un dolomitus, lielakoties peleka krasa; svitu iedala cetras rindas, kuras atškiras pec iežu ipatnibam. Devona sistemas nogulumi: smilšakmens, dolomits, mals un gipšakmens izplatiti visa Latvijas teritorija. Lielakaja valsts dala to nogulumi veido zemkvartara nogulumu virsmu un atseviškas vietas, galvenokart Gaujas, Salacas, Daugavas, Ventas, Abavas upju ielejas un Rigas juras lica Vidzemes piekraste tie atsedzas, veidojot vizuali pievilcigus un zinatniski interesantus atsegumus. Liela dala šo atsegumu ir ieklauti valsts nozimes aizsargajamo geologisko piemineklu saraksta. Vienlaicigi tie ir nozimigi turisma resursi. Devona smilšakmens nogulumi veidojušies sekla jura, kas aiznema lielako Latvijas dalu. Devona vecuma smilšakmeni nesatur kalcija karbonatus un tapec Latvija ziemelos un dienvidaustrumos ir izveidojies devona bezkarbonatisko iežu apgabals. Smilšakmens radies ar dzelzs oksidiem, mala dalinam, retak ar kalciju karbonatu sacementejoties smilts graudiniem. Atkariba no dzelzs satura un cementacijas pakapes mainas iežu blivums un nokrasa – sakot ar irdenu, balganu smilti un beidzot ar dzeltenu vai rusgani sartu smilšakmeni. Smilšakmeni ir poraini ieži, kuru poras satur lielus dzerama udens krajumus. Daudzviet šos udenus izmanto apdzivoto vietu udens apgade. To izmantošanu pilniba trauce augstais dzelzs saturs, kas udenim dod sarkanu nokrasu. Pirms šada udens izmantošanas nepieciešams veikt udens atdzelžošanu. Patreiz Latvija ir izstradata valsts programma dzerama udens kvalitates uzlabošanai, kura ir ieklauta ari udens atdzelžošana.

Pazemes udenu plusmas smilšakmenos var izskalot smilts graudinus un udenu izpludes vietas veidot alas. Šadas izskalojuma alas ir sastopamas smilšakmenu izplatibas apgabala, it seviški Gaujas senleja un tas pieteku ielejas. Latvija garaka dabigi izveidojusies smilšakmens ala ir 330 m gara. Daudziem pazistama ir Kaleju ala Strikupites krastos, Gutmana ala Siguldas apkartne, Libiešu upurala Svetupes krastos un citas smilšakmenu alas, kas ir nozimigi turisma objekti.

Atceries! Alas valsts aizsarga ka geologiskos un geomorfologiskos objektus, kuriem ir liela zinatniska, izglitojoša un estetiska vertiba, ka zoologiskus objektus, kuras uzturas un ziemo aizsargajamas siksparnu sugas, ka botaniskos objektus ar reto sugu atradnem – alas sastopamas daudzas kerpju, algu, paparžu un sunu sugas. Alas tiek aizsargatas ari ka arheologiskie pieminekli, jo vismaz 27 Velnalas un Upuralas ir seno Latvijas iedzivotaju kultu vietas. Alas smilšakmens nogulumos dažkart ir izveidojis cilveks. Janmuižas alas ari iespejams ir šads gadijums.

Vairaku gadsimtu garuma, izmantojot balto smilšakmeni trauku beršanai un istabu izkaisišanai, ka ari stikla ražošanai, 460 m garu alu labirintu Riežupes kreisa krasta krauja izveidojuši vietejie iedzivotaji. Virs Gaujas svitas nogulumiem klajas augšdevona Amatas svitas smilšakmeni, kas sastopami galvenokart parka dienvidaustrumos, parsvara Gaujas kreisaja krasta un tas kreisa krasta pieteku - Amatas, Raunas, Rauna, Vejupites krastu atsegumos, piemeram, Ainavu krauja - pie Karlu zivjaudzetavas.

ENG:

Two artificially trimmed caves in the Janamuiža cliff, also known as the “Berlin” of Janamuiža. The depth of the largest niche-type cave is 2,9 m. The smallest of these rooms ir carved in a vertical cliff face, at an approximate height of 4 m, the depth of it = 1,5 m.

The cache itself isn’t inside the caves, but near them. To find the cache, follow the coordinates and the hint.

The reddish, golden and gray sandstone, which can be seen in the Gauja and in the waters of its tributaries, is thousands of times older than written history. The layers seen in the outcrops of the Gauja sandstone are the pages of stone book, created by nature itself, pages that tell of events from millions of years ago, when in the Devon period the Gauja National Park teritory was covered by a sea. Water flows brought sandy, dusty and clay-like rock particles, which settled, compacted, and after cementing created the sandstone and dolomite or sediment rocks that we can see today. The sandstone rocks visible on the banks of the rivers and historical rovers within the Gauja National Park formed in the Devon period, more precisely, during the Upper – Devon. Above the Gauja retinue sediments, the Amata retinue sandstone of the Upper – Devon can be seen; these can be found in the southeast of the Park, mostly on the left bank of the Gauja and by its left tributaries. The Janmuiža “Berlin” caves have been formed from the Gauja retinue sandstone. The Gauja retinue consists of spotted and red sandstone and aleirolites, quartz dominates among the minerals. The Plavinas retinue consists of carbonatic rocks: marl (clay rich in calcium carbonate) and dolomites, mostly in gray tones; the retinue is divided into four lines, which differ in terms of rock characteristics. Devon system sediments – sandstone, dolomite, clay and gypsum-rock – are widespread throughout the teritory of Latvia. In the larger part of the country the sediments form the underquarternary sediment surface and in some places, mostly in the Gauja, Salaca, Daugava, Venta, Abava river valleys and in the Vidzeme shore of the Riga Bay, they are uncovered, forming visually attractive and scientifically interesting outcrops. Most of these outcrops are listed as national protected geological monuments. Simultaneously, they’re also major tourist attractions. Devonian sandstone sediments were formed in a shallow sea, which took up most of the present territory of Latvia. Sandstone of the Devon era does not contain calcium carbonates and thus a Devonian carbonate-free rock region has formed in the north and southeast of Latvia. Sandstone is formed when iron oxides, clay particles, more rarely calcium carbonates are cemented together with grains of sand. Depending on the iron content and level of cementation the density and color of the rock will vary – from a loose, pale sand to yellow or rusty red sandstone. Sandstones are porous rocks, the pores of which contain large drinking water reserves. Often these waters are used as a water supply to near-by dwellings. However, they cannot be fuly employed due to the high iron content, which tints the water reddish. This type of water must be de-ironed before use. Currently, a national programme for the enhancement of drinking water quality, which includes the de-ironing of water, has been established in Latvia.

Underground water flows in sandstone can wash away sand and form caves in the places of outflow. Such washed out caves can be found in the regions sandstone is common to, especially in the Gauja historical valley and in the valleys of its tributaries. The longest naturally formed sandstone cave in Latvia is 330 m long. Some of the best known sandstone caves are the Kaleju cave on the banks of the Strikupite, Gutmana cave near Sigulda, Libieši sacrifice cave on the banks of the Svetupe and other, all of which are important tourist attractions.

Remember! The state protects caves as geological and geomorphologic objects, which have a high scientific, educational and aesthetic value, as zoological objects, in which protected bat species live and spend the winter, as botanical objects with deposits of rare species – many species of lichen, algae, ferns and moss can be found in these caves. The caves are also protected as archeological monuments, as at least 27 “Devil caves” and “Sacrifice caves” are cult places of the ancient Latvians. Caves in the sandstone sediments have sometimes been formed by man. This may have occurred with the Janmuiža caves as well. Over centuries, by using the white sandstone to scrub pots and to scatter it in the home, as well as to produce glass, the 460 m long cave labyrinth of Riežupe was formed by local inhabitants.

Additional Hints (Decrypt)

Mrz gnpvanf.
Haqre sbbgcngu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)