Skip to content

<

Die Ardennen im Tertiär

A cache by der Eifelaner Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/05/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Tijdens het Tertiair korst overspande de hele wereld. Deze plaat tektoniek niet gespaard van de Ardennen. Nadat het was bedekt voor de time-Keider gezonken romp van een berg uit de zee van miljoenen jaren, in de tertiaire periode die nog steeds aan deze dag een lange periode aangedreven de heropleving van de Ardennen begint als een bergketen.
De Eifel-Ardennen gebied op dat moment was nog steeds een laagland, die steeg tot het zuiden. Het was nog warm, vochtig klimaat voorzien een middel voor rijke en diepe verwering. Zij in het bijzonder het Devoon carbonaat rotsen en de Karbonatablagerungen vielen op de Krijt periode. Tijdens het Tertiair kwam de zee weer in voor, dit gebied van de Ardennen. Helaas zijn er maar een paar van hen van natuursteen producten. Deze omvatten geïsoleerd, deels uit massieve blokken van rock hard, bruin, maar meestal bijna wit kwartsiet.

Krachtige gevolgen tertiaire storten, die neerkomen op enkele honderden meters, is te vinden alleen in de Eifel-Ardennen uitlopers. Ze bestaan ​​uit zee en rivier afzettingen, evenals groente erfenissen van de kust bossen en moerassen.
Op deze afzetting volgorde gebeurde toen de Eifel-Ardennen uitlopers, in het bijzonder de Niederheinische baai tijdens het Tertiair periode een ontwikkeld gebied van verzakking, waarbij de zee constant duwde een groot gebied. Er is een concentratie van plantaardige resten, gelegen tussen klei en zand, om krachtig verschuivingen die nog steeds worden gewonnen als bruinkool.
Dus terwijl het daalde Ardennen uitlopers, begon de berg van de Eifel en de Ardennen romp in het Tertiair langzaam stijgen. In de Eifel deze bewegingen werden ook begeleid door vulkanisme. Als gevolg van de verheffing tot de rivieren snijden in de stijgende berg stam, en het kwam deels canyon-achtige valleien. In de belangrijkste kenmerken zijn gevormd, terwijl de huidige drainage netwerk van de Eifel / Ardennen.


Logvoorwaarde
Maak optionele een foto van u of uw GPS (met zichtbare coördinaten) en voegt het toe aan uw log entry.
Ik heb ook stuur een mail met de volgende informatie, die haar vindt op het gebied van informatie-borden:


1) Wat is de rots laag in het gebied rond Eupen (zie figuur 3)?


2) Hoe noem je de meest bijna witte kwartsiet, ook?


3) Hoeveel mm/jaar, benadrukt het gebied van de Eifel-Ardennen vandaag?

 
Dan kunt u direct inloggen. Als er iets niet in orde, zullen we terug te krijgen.

 

 

 
Während der Tertiär-Zeit umspannten Erdkrustenbewegungen den ganzen Globus. Diese Plattentektonik verschonte auch die Ardennen nicht. Nachdem zur Keide-Zeit der abgesunkene Gebirgsrumpf für einige Jahrmillionen vom Meer bedeckt war, beginnt in der Tertiär-Zeit die lange bis heute fortfahrende Periode des Wiederaufstiegs der Ardennen als Mittelgebirge.

Das Eifel-Ardennen-Gebiet war zu diesem Zeitpunkt noch ein Tiefland, das nach Süden anstieg. Das damals noch feuchtwarme Klima sorgte hier für eine intensive , tiefgründige Verwitterung. Sie griff besonders die devonischen Karbonatgesteine und die Karbonatablagerungen der Kreide-Zeit an. Im Laufe der Tertiär-Zeit stieß noch einmal das Meer bis in das Gebeit der Ardennen vor. Leider gibt es davon nur noch wenige steinerne Zeugnisse. Zu diesen gehören isolierte, zum Teil mächtige Felsblöcke aus hartem, bräunlichem, meist aber nahezu weißem Quarzit.


Mächtigere tertiäre Ablagerungsfolgen, die mehrere hundert Meter betragen können, findet man erst im Eifel-Ardennen-Vorland. Sie bestehen aus Meeres- und Flußablagerungen sowie pflanzlichen Hinterlassenschaften der Küstenwälder und –sümpfe.Zu dieser Ablagerungsfolge kam es, als sich das Eifel-Ardennen-Vorland, insbesondere die Niederheinische Bucht, im Lauf der Tertiär-Zeit zu einem Senkungsgebiet entwickelte, in welches das Meer immer wieder großflächig vorstieß. Dort häuften sich die pflanzlichen Reste, eingebettet zwischen Tonen und Sanden, zu mächtigen Schichten an, die heute als Braunkohle abgebaut werden. Während also das Ardennenvorland absank, begann der Gebirgsrumpf von Eifel und Ardennen in der Tertiär-Zeit langsam aufzusteigen. In der Eifel waren diese Bewegungsvorgänge zusätzlich von Vulkanismus begleitet. Durch die Hebung bedingt, schnitten sich die Flüsse in den aufsteigenden Gebirgsrumpf ein, und es entstanden zum Teil schluchtenartige Täler. In seinen Grundzügen bildete sich dabei schon das heutige Entwässerungsnetz der Eifel/Ardennen heraus.


Logbedingungen

Macht bitte optional ein Foto von euch ODER eurem GPS (mit sichtbaren Koordinaten) und fügt es eurem Log-Eintrag hinzu.

Außerdem schickt mir eine Mail mit folgenden Angaben, die ihr im Bereich der Infotafeln findet:

 

1.)    Woraus besteht die Gesteinschicht im Bereich um Eupen (siehe Abb.3)?

 

2.)    Wie nennt man die meist nahezu weißen Quarzite auch noch?

 

3.)    Um wieviel mm/ Jahr hebt sich das Gebiet der Eifel-Ardennen auch heute noch?

 

Danach könnt Ihr sofort loggen. Wenn irgendetwas nicht in Ordnung sein sollte, melden wir uns.

 

 

During the Tertiary period crustal spanned the globe. This plate tectonics did not spare the Ardennes. After it was covered for the time-Keider sunken hull of some mountain from the sea millions of years, in the Tertiary period which continues to this day a long period propelled the resurgence of the Bulge begins as a mountain range. The Eifel-Ardennes area at that time was still a lowland, which rose to the south. It was still warm, moist climate provided a means for rich and deep weathering. They attacked particularly the Devonian carbonate rocks and the Karbonatablagerungen at the Cretaceous period. During the Tertiary period the sea came up again in front, this area of ??the Ardennes. Unfortunately, there are only a few of them of stone products. These include isolated, partly out of massive blocks of rock hard, brownish, but usually almost white quartzite.


Powerful consequences tertiary deposit, which amount to several hundred meters, can be found only in the Eifel-Ardennes foothills. They consist of marine and river deposits, as well as vegetable legacies of coastal forests and sümpfe.Zu this deposit sequence occurred when the Eifel-Ardennes foothills, in particular the Niederheinische bay, during the Tertiary period developed into a cutting area in which the Sea repeatedly thrusting a large area. There is a concentration of vegetable remains, nestled between clays and sands, to be powerful shifts that are still mined as lignite. So while the rate fell Ardennes foothills, began the mountain of the Eifel and Ardennes hull in the Tertiary period to rise slowly. In the Eifel these motions were also accompanied by volcanism. Due to the elevation to the rivers cut into the rising mountain trunk, and it came partly canyon-like valleys. In its main features have been formed while the current drainage network of the Eifel / Ardennes.


Log - conditions

Please make optional a photo of you OR your GPS (with visible coordinates) and adds it to your log entry. Please send me a mail with the following information, which you can find at the information board:

 

1.)    What is the rock layer in the area around Eupen (see Figure 3)??

 

2.)    What do you call the most nearly white quartzite, as well?

 

3.)    How much mm/year, rise up the area of the Eifel-Ardennes also until today?

 

After then you can login immediately. If anything should not be in order, we will get back.

 

 


Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.