Skip to Content

This cache has been archived.

juheja: Tilaa uudenlaiselle toteutukselle.

More
<

Åbo Akademi tour

A cache by juheja Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/19/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[FIN]
Tämän kätkön tarkoitus on esitellä Åbo Akademin - Suomen ainoan ruotsinkielisen yliopiston - käytössä olevia rakennuksia. Joudut matkan varrella laskemaan erilaisia asioita eri rakennuksista.

Huomaa, että joudut kiertämään taloja suorittaaksesi tarvittavat laskutoimitukset. Talojen piha-alueet ovat yleistä aluetta, joten niillä voi rauhassa liikkua kulkureittejä pitkin, mutta sopimaton käyttäytyminen voi johtaa poistumiskehoitukseen.
(Vaikka vartijat saattavat väittää muuta, niin kulkuväyliltä heillä ei ole oikeutta ketään poistaa sen enempää kuin yleiseltä kadultakaan. Avainkysymykset ovat
"Onko tämä yksityisalue? Jos on, niin missä ovat sen merkit ja rajat?")

Kampusalueen kartta, rakennusten kuvaukset ja historia

Arken traditional cache (Archived)
Åbo Akademi traditional cache

[ENG]
The purpose of this multi-cache is to show you some buildings of Åbo Akademi - the only university in Finland operating in Swedish. Along the way you will need to count certain things from different buildings.

Please notice that you will have to walk around the buildings to count the needed things. The areas around the buildings are semi-public places, so you can move around freely along paths, but unwanted behaviour may result in being asked to leave.

Link to map of the campus area and the descriptions and histories of all the buildings

[FIN]
Kätkön aloituskoordinaatit vievät sinut Gripenin portille Tuomiokirkkotorin puolelle. Gripenissä toimii opiskelijatoimisto. Portin vasemmalla puolella on Geologicum, jossa toimii geologian ja minerologian laitos. Portin oikealla puolella vuorostaan on Åbo Akademin hallintorakennus, jossa on mm. rehtorin toimisto.

Laske hallintorakennuksen pääoven oikealla puolella olevan kyltin kirjainten lukumäärä (logoa ei lasketa) ja lisää siihen Geologicumin Tuomiokirkontorin puolella olevien sisäänkäyntien lukumäärä. Tuloksena saat luvun X.

Piste 1 vie sinut Reuterska Husetin, Boktornetin ja Hankenin (Handelshögskolan vid Åbo Akademi) väliin. Reuterska Huset on yksi kolmesta teologian laitoksen rakennuksesta, Boktornet on Åbo Akademin pääkirjasto. Hankenissa toimii Åbo Akademin kauppakorkeakoulu.

Hankenin pääoven vieressä seinässä on metallisia aaltokuvioisia koristeita.
Laske, kuinka monta vastaavaa koristetta koko talon seinissä on.
Vertaa saatua koristeiden lukumäärää Boktornetin parvekkeiden kokonaislukumäärään. Jos lukumäärät ovat samat, lisää edellä saatuun summaan X 3; jos ne ovat eri suuruisia, lisää summaan X 1.

Tulos Piste 4 (Humanisticum)
11 N 60° 27.294
13 N 60° 27.250
15 N 60° 27.267

Reuterska Husetin kolmannessa kerroksessa on pyöreänmuotoisia ikkunoita, joissa on eräänlainen tähtikuvio. Laske, miten monta sakaraa yhdessä tähdessä on.

Siirry sitten pisteelle 2 Boktornetin, Teologicumin (keltainen kivirakennus) ja Teologiska Annexetin (harmaa puurakennus) väliin. Nämä ovat kaksi muuta teologian laitoksen rakennusta.

Vertaa Reuterska Husetin tähtien sakaroiden lukumäärää sekä Teologiska Annexetista löytyvien pyöreiden ikkunoiden että Teologicumin julkisivuja koristavien pyöreiden pylväskoristeiden lukumäärään.

Tulos Piste 4 (Humanisticum)
Kaikkia sama määrä E 022° 16.735
Kaksi samaa E 022° 16.677
Kaikkia eri määrä E 022° 16.633

Palaa pisteelle 2 ja etsi Gadolinia. Gadoliniassa toimivat fysiikan, fysikaalisen kemian, puu- ja paperikemian, kuitu- ja selluloosatekniikan ja paperinjalostuksen laitokset. Lisäksi rakennuksessa toimii PET-keskus ja opiskelijaruokala.
Rakennuksessa on eräässä kohdassa metallisilla kirjaimilla tekstiä ja vuosiluku.
Ota tämän vuosiluvun viimeinen numero muistiin ja siirry pisteelle 3.

Piste 3 on Sibeliusmuseon, Tryckerihusetin, Domvillanin ja Åhusetin rajaamalla pihalla. Sibeliusmuseossa toimii museon lisäksi musiikkitieteen laitos. Tryckerihusetissa on ihmisoikeusinstituutti, Domvillanissa oikeustieteen laitos ja Åhuset - entinen sosiologian laitos - on remontoitu asunnoiksi.

Tryckerihusetin seinässä on muistolaatta, jossa on kaksi vuosilukua. Laske yhteen tämän muistolaatan ensimmäisen vuosiluvun viimeinen numero ja Gadoliniasta saamasi numero.

Tulos Piste 7 (Axelia)
9 N 60° 27.304
13 N 60° 27.338

Laske sitten Domvillanin ikkunoiden yläpuolella olevien leijonanpääkoristeiden kokonaislukumäärä (Tekijän huomautus: Niitä on kahdeksan, tiedoksi remontin kanssa tuskaileville) ja lisää Sibeliusmuseon pääoven edessä olevien portaiden askeleiden lukumäärä.

Tulos Piste 7 (Axelia)
8 E 022° 16.856
12 E 022° 16.823
14 E 022° 16.881

Aiemmin ratkaisemasi piste 4 tuo sinut Humanisticumin lähistölle. Humanisticumissa toimii Donnerska Institutet ja Steinerbiblioteket, jotka tekevät uskonto- ja kulttuurihistoriallista tutkimusta. Lisäksi tiloissa toimii Åbo Akademin säätiön tutkimusinstituutti.

Etsi pisteeseen 4 piilotettu koordinaatin osa, jonka tarvitset löytääksesi Arkenin lähistölle pisteeseen 8 piilotetun vihjeen, joka puolestaan johdattaa sinut loppupisteelle.

Piste 5 tuo sinut Agricolankadulle Domuksen (Domus Aboensis) ja Axelian väliin. Domuksessa toimii Åbo Akademin asuntola ja sen pääoven vieressä on betoniin kiinnitettynä kirjaimia, jotka muodostavat kaksi sanaa.
Laske näiden kirjainten kokonaismäärä ja kirjoita se muistiin lukuna Y.

Piste 6 on Asa-talon edessä. Asassa on matematiikan laitos, useita humanistisen ja yhteiskunnallisen tiedekuntien laitoksia, näiden yhteinen kirjasto, ATK-keskus sekä opiskelijaruokala.

Pisteen 6 lähistöllä on opastuskyltti. Laske opastuskyltistä B-rakennuksessa olevien opasteen kohteiden määrä. Lisää tähän Domuksesta saatu luku Y.

Tulos Piste 8 (Arken)
Alle 20 N 60° 27.455
20 N 60° 27.407
Yli 20 N 60° 27.528

Etsi nyt Axelian lähistöltä piste 7, jossa on osa loppupisteen koordinaateista.

Axeliassa toimii useita eri kemian laitoksia sekä asennus- ja järjestelmätekniikan, säätötekniikan, teollisuustalouden ja lämpö- ja virtaustekniikan laitokset.

Etsi sitten Arkenin lähistöltä piste 8, jossa on loppuosa loppupisteen koordinaateista.

Arkenissa on humanististen tieteiden laitoksia, mm. eri kielten, filosofian, psykologian, kirjallisuuden, taidehistorian ja uskontotieteen laitokset, sekä opiskelijaruokala.

Ja sitten vain lopulliselle purkille!


[ENG]
The starting coordinates bring you to the gate of Gripen. The student office is in Gripen. On the left side of the gate is Geologicum with the department of geology and minerology. On the right is the administrative building with FREX the principal's office.

Count the number of letters on the sign to the right of the administrative building's front door (excluding the logo) and add to that the number of entrances on Geologicum on this (parking street) side of the building. As a result you get figure X.

Waypoint 1 brings you between Reuterska Huset, Boktornet and Hanken (Handelshögskolan vid Åbo Akademi). Reuterska Huset is one of the three buildings for Institute of Theology, Boktornet is the central library for Åbo Akademi. In Hanken operates Åbo Akademi school of economics.

Near Hanken's main entrance there are metallic wave-like decorations on the outer wall.
Count the total number of those decorations on the walls of the entire house.
Compare that number to the total number of balconies on Boktornet. If the amounts are same, add 3 to X; if different, add 1 to X.

Result Waypoint 4 (Humanisticum)
11 N 60° 27.294
13 N 60° 27.250
15 N 60° 27.267


On the third floor of Reuterska Huset there are round windows with a certain star pattern. Count how many points are in each star.

Now move to waypoint 2 between Boktornet, Teologicum (yellow stone building) and Teologista Annexet (grey wooden building). These are the two other buildings for the institute of theology.

Compare the number of points of a star from Reuterska Huset to both the number of round windows on Teologiska Annexet and to the number of round-shaped pillars on Teologicum.

Result Waypoint 4 (Humanisticum)
All equal E 022° 16.735
Two are the same E 022° 16.677
All different E 022° 16.633

Now return to waypoint 2 and find Gadolinia. In Gadolinia there are institutions of physics, physical chemistry, tree- and paper chemistry, fibre- and cellulose technology and paper refinement. Also PET-center and a student restaurant operate there.
At a certain point of the building there are metallic letters and numbers in concrete. Write up the last number of that year and move to waypoint 3.

Waypoint 3 is in a courtyard between Sibeliusmuseum, Tryckerihuset, Domvillan and Åhuset. In Sibeliusmuseum there is the institute of music in addition to the museum itself. The institute of human rights operates in Tryckerihuset and institute of law in Domvillan. Åhuset (previously building for Institute of Sociology) has been renovated as apartments.

There is a memory plate with two years mentioned on the wall of Tryckerihuset. Add together the last number of the first year from the plate and the number you got from Gadolinia.

Result Waypoint 7 (Axelia)
9 N 60° 27.304
13 N 60° 27.338

Then count the total amount of lion's head decorations above the windows of Domvillan (Owner's notice: There are eight of them, a notice in case of the renovation) and add to that the number of stairs in front of the main entrance to Sibeliusmuseum.

Result Waypoint 7 (Axelia)
8 E 022° 16.856
12 E 022° 16.823
14 E 022° 16.881

Waypoint 4 you found out earlier will bring you near Humanisticum. In Humanisticum operates Donnerska Institutet and Steinerbiblioteket, which do research in religious and cultural history. In addition there is institute of research of Åbo Akademi foundation.

Find the part of a coordinate hidden at waypoint 4. You will need it to find waypoint 8, which in turn will lead you to the final cache location.

Waypoint 5 will bring you Agricolankatu between Domus (Domus Aboensis) and Axelia. There is Åbo Akademi dormitory in Domus. Near Domus front door there are letters attached to concrete, and they form two words.
Count the total number of those letters and write it down as figure Y.

Waypoint 6 is in front of Asa. There are institution of mathematics, several institutions of social sciences and faculty of arts, their common library, computing centre and a student restaurant.

There is an info sign near waypoint 6. Count the number of objects in building B mentioned in the sign. Add to that the number Y you got from Domus.

Result Waypoint 8 (Arken)
Less than 20 N 60° 27.455
20 N 60° 27.407
More than 20 N 60° 27.528

First part of the final coordinates are at waypoint 7 near Axelia.

In Axelia there are several institutions of chemistry, as well as institutions of installation and system technology, regulation technology, industrial management and thermal and flow engineering.

The second part of the final coordinates are at waypoint 8 near Arken.

Various institutions of faculty of arts operate in Arken, for example languages, philosophy, psychology, literature and art history, as well as their library and a student restaurant.

Now on to the final cache!

Additional Hints (Decrypt)

[FIN]Cvfgr 4: Ynzvabvgh yncch, zntarrggvara.
Cvfgr 7: Ynzvabvgh yncch, zntarrggvara. Ilögäeöa xbexrhqryyn.
Cvfgr 8: Grvccv.

[ENG]Jnlcbvag 4: Ynzvangrq abgr, zntargvp.
Jnlcbvag 7: Ynzvangrq abgr, zntargvp. Jnvfg urvtug.
Jnlcbvag 8: Gncr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

81 Logged Visits

Found it 52     Didn't find it 9     Write note 8     Archive 1     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.