Skip to content

<

Skärgårdslandskapet

A cache by 3.hand Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/08/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SkärgårdslandskapetSkärgårdslandskapet är unikt för Östersjön och har knappt någon motsvarighet i andra delar av världen. Skärgården ligger i sprickdalsterräng med ett nätverk av trånga dalar, förkastningar med branta stup och breda sänkor. Sprickorna har bildats under tider då jordbävingar var vanliga i regionen.

Berggrunden bildades för ungefär 2000 miljoner år sedan. Vittringsmaterial och vulkaniska produkter som avsatts i ett grunt hav pressades ner, upphettades och veckades till den s.k. Svekokarelska bergskedjan. Denna är för länge sedan nedvittrad och det berg som nu går i dagen är ett snitt av den undre delen av denna bergskedja. Urberget består av en blandning av gnejser och graniter. Gnejs bildar ofta ett slingrigt mönster och granit har ett prickigt mönster. Berggrunden är alltså gammal medan landskapet är geologiskt ungt och starkt präglat av de mäktiga inlandsisarna som dragit fram över området. Isen har gröpt ur de stora sprickorna i landskapet och slipat berghällarne. De isslipade hällarna lutar mot nordväst, den riktning isen kom ifrån (stötsidan). På sydostsidan (läsidan) ligger istället ofta lösa block och stenar. Den flera kilometer tjocka isen slipade av de uppstickande bergklackarna och infrysta stenar lämnade spår i form av isräfflor. Jordana domineras av morän (en blandning av sten, grus, sand och lera) och landhöjningen har gjort att den ursvallade moränen är vanligast.

Image Hosted by ImageShack.us
Baltiska issjön, ca 10500 år sedan
The ice-locked Baltic, around 10500 years ago

När isen var som tjockast utövade den ett tryck på 2700 ton per kvadratmeter. Isens väldiga tyngd pressade ned jordskorpan och efter avsmältningen för ca 10000 år sedan har det skett en betydande landhöjning. Den fortgår än idag med ca 2 – 3 mm per år. Genomlandhöjningen flyttas skärgårdszonen hela tiden långsamt utåt – nya skär dyker upp i ytterskärgården samtidigt som de inre öarna smälter ihop med fastlandet. Idag finns ca 6000 öar i Södermanlands skärgård.

Image Hosted by ImageShack.us
Ancylussjön, ca 9000 år sedan
The Ancylus lake, around 9000 years ago

Den långsamma landhöjningen medför att vågorna successivt spolar rent det uppstigande landet från jord. Resultatet blir då nakna hällar och stenar i de högre och utsatta lägena och finsediment och leror i svackorna.

Image Hosted by ImageShack.us
I dag
The present day

Innerskärgården: I den inre delen av skärgården ligger många större öar. Öarna domineras av skogsmark med tall i de magrare höjdlägena och gran i de bördigare sänkorna. På de större öarna finns också yppiga ädellövskogar av ek eller lind. Här finns också de många grunda och skyddade vikarna och fjärdarna, ibland kantade av havsstrandängar. Vikarna har ofta en riklig undervattensvegetation som skapar goda förutsättningar för uppväxande fisk och rastande sjöfågel.

Mellanskärgården: Typiskt för denna zon är det stora antalet mindre öar och holmar som ofta bildar arkipelager. Mellan dessa finns stora öppna fjärdar. Öarna domineras av karg och vindpåverkad tallskog med knotiga träd. Mindre öar domineras av enbuskar med inslag av lövbuskar.

Björkskär och Ytterskär: På gränsen till ytterskärgården ligger ett pärlband av öar som domineras av lågvuxen björk. Utanför björkskären vidtar ytterskärgården med sina kala skär, kobber och hällar – starkt påverkade av havet. Många skär hyser stora fågelkolonier. Fåglarnas kväverika spillning ger upphov till en ovanligt frodig och speciell flora.
(Den mesta informationen kommer från en informationstavla vid hamnen i Nyköping)

För att logga cachen som funnen måste du svara på följande frågor:1. På koordinater kommer du att se en sällsynt brant ansikte på läsidan av ön.
På den väggen finns en stor spricka från ena sidan till den andra.
Vilket påstående är sant:
A: Vinkeln är ca 80 ° och berget är ljust grå.
B: Vinkeln är ca 45 ° och berget är klarröda.
C: Vinkeln är ca 25 ° och berget är ljust brun.

2. Har du läst något i texten av "landhöjning". ovanför vattenytan kan ses från dessa spår av mycket väl. Hur mycket cm / m, talar vi om?

3. Vilken typ av sten stenen består av?

Bilder på din lilla äventyrlig är välkomna! Skicka svaren på frågorna i ett email till mig. Ni behöver inte vänta på att få godkännande på mail innan ni loggar, jag hör av mig om det skulle vara något problem. HA ROLIGT !!!Image Hosted by ImageShack.us


The landscape of the Baltic archipelagos is unique to this part of the world. This particular group of islands is in a rift-valley with a maze of narrow valleys., faults with steep drops and wide depressions. The cracks were formed in the days when earthquakes were common in the region.


The bedrock was formed around 2000 million years ago. Loose material which had weathered off the rock and volcanic material settled at the bottom of a shallow sea and were compressed, heated up and folded to form whatare known as the ”Svekokarelian” mountains. They have long since weathered down and the present mountain is what remains of the base of this mountain range. The Archaean rock is made up of a mixture of gneiss and granite. Gneiss usually has a swirly pattern while granite tends to be spotted.


Compared to the ancient bedrock, the landscape is young in geological terms. The mighty inland ice that passed trough the area had a major effect on the landscape, hollowing out the large cracks and polishing the rock. The north-western side (the push side) of the rock is smooth, as this is the direction from wich the ice came. On the south-western side (the lee side), however, there are usually loose rocks and stones. The ice, several kilometers thick, smoothes away the protruding crags and striations were formed by stones frozen into the ice. The soils are mostly moraine ( a mixture of stones, gravel, sand and clay). When the inland ice was at its thickest it exerted a pressure of 2700 tonnes per square kilometre. The tremendous weight of the ice pressed down the Earth’s crust and since the ice melted about 10000 years ago the land has risen considerably. This process is still taking place, at a rate of 2 – 3 mm per year. Because of this, the archipelago zone appears to be slowly moving outwards – new islands are appearing at the edge of the archipelago while the innermost islands are gradually merging with the mainland. Today there are about 6000 islands in the Södermanlands archipelago. The slow uplift means that the wavesw gradually rince the rising islands of their soil, leaving bare rock on the high, exposed ground and fine sediment and clay in the hollows.


The inner archipelago : Many of the larger islands are in the innermost part of the archipelago. The landscape mostly consists of woodland, with pine on the high ground where the soil is poor and spruce in the more fertile valleys. This valleys are also where most of the arable land is. Often surrounded by a border of oak. The open landscape is well suited to a number of light-demanding species. There are also plenty of shallow, sheltered coves and bays, sometimes with beach meadows. The coves often have abundant underwater vegetation, wich provides good conditions for young fish and migrating sea birds.

The middle archipelago : The characteristic features of this zone are its large number of small islands and islets, wich often make up small ”archipelagos” of their own. Between these are large, open bays. The vegetation mostly consists of barren pine forests with gnarled trees, noticeably influenced by the wind. On the smaller islands, juniper and a few deciduous bushes are more common.

The outer archipelago : Right on the border between the middle and outer archipelago is a string of islands, with vegetation dominated by birch, known as the birch zone. Beyond the birch zone is the outer archipelago with its bare rock faces, islets and outcrops, all strongly influenced by the sea. Many of the islets house large colonies of birds, whose nitrogen-rich droppings allow for an unusual, lush flora.
(Most information comes from an information panel at the port of Nyköpnig)


To log this earthcache you will have to do the following things:1. At the coords you will see a rare steep face on the lee side of that island.
On that wall is a huge crack from one side to the other.
Which statement is true:
A: The angle is about 80° and the rock is bright grey.
B: The angle is about 45° and the rock is bright red.
C: The angle is about 25° and the rock is bright brown.

2. You have read something about "slow uplift". Above the water surface you will see these traces very well. Of how much cm / m, we are talking about?

3. What type of rock the stone is composed of?


Pictures of your little adventure would be great ! Send the answers to the questions in an email to me. You don't have to wait for an approval-mail before you log the cache, I will get in touch if there should be any problems. HAVE A GOOD TIME !!!


Additional Hints (Decrypt)

2. rw iäqrecåirexng fgra / hajrngurerq ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.