Skip to Content

<

Zapomenute mesto Karolinenhof / Forgotten town

A cache by Pindenko & TeaM Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/11/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ: Ke keši se nedostanete pohodlnými cestami. Bude to spíš necestou, než cestou. Obzvlášt po ránu, ci po dešti, si klidne prihodte jednu hvezdicku navrch za promocené boty a kalhoty.

EN:You can not get to the cache on comfortable roads. That will be rather troublesome roads. Mainly in the morning or after the rain, you should add minimum one star more.


Keš je umístena v sousedství tzv. Ruského hrbitova. Jedná se poslední zbytek zajateckého tábora z období Svetové války. Zámerne nepíšu z 1. svetové války, jak jí ríkáme dnes. Tenkrát lidé ješte verili, že se jako celek dokáží z techto hruz poucit a nikomu nebude umožneno neco takového znovu rozpoutat. Nezbývá, než doufat, že další císlovky už nebudou pribývat.

Dejiny tohoto zapomenutého mesta se prakticky shodují se zacátkem svetové války. Tehdy zde bylo zapocato budování zajateckého tábora pro 16000 lidí. Sousední mesto Planá cítalo tehdy necelé 4000 obyvatel a 492 domu. Rozmery lágru byly z tohoto hlediska vpravde mamutí. Tábor mel krome 400 baráku svojí vodárnu, železnicní vlecku, nemocnici, kostel, velkoprádelnu, velkopekárnu a samozrejme také hrbitov. Tábor spolu s jeho zarízením byl rozebrán tesne po skoncení války. Ješte v 50. letech byly však podle pametníku na polích znatelné obrysy baráku, námestí a ulic lágru, V 60, letech byly všechny tyto stopy, tehdy už jen podezdívky baráku, zahrnuty do jámy a pole dukladne rozorána a upravena k zemedelskému použití.
Další takovýto tábor vznikl napríklad v Jindrichovicích na Sokolovsku. další odkaz na Jindrichovice

Novodobá historie hrbitova se zacíná psát v roce 1985. Tehdy na základe svedectví pametníku zde zacíná pátrat pan Švandrlík. V roce 2000 zacíná pár nadšencu z Hornicko - historického spolku v Plané dávat hrbitov do prijatelného stavu. Tato práce je v roce 2002 o dušickách korunována vztycením nového kríže, pietním rituálem a znovuvysvecením hrbitova za ucasti clenu Svazu bojovníku za svobodu. Vzpomínková pietní akce se zde od této doby koná každorocne ve stejnou dobu.

V soucasné dobe se na míste hrbitova nacházejí již jen dva náhrobky první je kríž vojáka rumunské infanterie,Catrinescu Stephana, + 17.10.1917, 24 let, voják rumunské infanterie, regimentu 7.kompanie. Druhý pomník je zatím záhadou. Jednoznacne pochází z pozdejší doby, kdy, podle všech zpráv, hrbitov již nebyl využíván. Ten nese oznacení Paul Choruk,
* 17.1.1921,+ 28.7.1944.

Ke keši samotné

Doporucená prístupová cesta je možná delší. Ale jiste i zajímavejší. Vede kolem bývalého selského dvora v Karlíne (Parking 1) a pravdepodobne zde byla i hlavní brána tábora. Pujdete zpocátku pohodlnou cestou a minete lipovou alej, která lemovala ulici vedoucí od železnicní vlecky. Tudy pricházeli zajatci do tábora. O neco dále opustíte pohodlnou cestu POZOR!!! Neodpovídá značení turistické modré !!!! Je to o dobrých 200 metrů dřív!! (Odbocka 1) a vydáte se po sotva znatelných kolejích mezi poli. Ty vás dovedou k severovýchodnímu cípu hrbitova.

Další možná trasa vede z parkingu (Parking 2) poblíž autobusové zastávky. Pujdete dobre znatelnou cestou podél pole ke skupine bríz (Odbocka 2). Odtud již musíte pres pole, prímo za šipkou.

Obsah keše je, vzhledem k místu, netradicní. Je naplnena svíckami, které budu prubežne doplnovat. Vás prosím o jediné. Vezmete si sebou zapalovac, nebo sirky a pri Vaší návšteve zapalte svícku v lucerne u dreveného kríže. Lidé zde pohrbení si jiste zaslouží i tichou modlitbu, ci krátké zamyšlení. Dekuji.

Zvláštní podekování pro pana Švandrlíka a pana Teplíka za poskytnutí informací, Vencovi.s za výrobu úkrytu keše a mudlokolegovi Pazderovi za preklad do anglictiny.

...................................................................................................................

EN:This cache is situated in the neighbourhood of so called Russian cemetery. It is the last reminder of the bird cage from World War. Designedly I do not write I.World War, as we call it today. In that time people believed, that they can enlighten from that abhorrence and no one can unleash anything like that again. We have to believe, that no ordinal number will be add any more.

The history of this forgotten town corresponds to beginning of the World War. In that time was initiated construction of the bird cage for 16 000 people. Neighbouring town Planá was home for 4000 people in that time. The dimensions of bird cage were huge from this point of view. Bird cage had, except 400 buildings, also its own water station, railway connection, hospital, church , laundry, bakery and cemetery, of course. The camp was disassembled right after the War. But yet still in 50th, you could recognize on fields silhouettes of building, streets and square. In 60th were these “traces” buried into the hole and fields properly plough up and prepared for agriculture purpose.
Another bird cage was built up in Jindrichovice, close to Sokolov.

Modern history of cemetery starts in 1985. Based on memories of several witnesses, Mr.Svandrlik starts his investigation. In 2000 started several enthusiasts from Historicko - hornický spolek in Planá with reconstruction of cemetery. Their effort ends in 2002 on All Souls´Day by pulling out of the new Cross, pious act and re-dedication of cemetery. Commemorative pious act is hold here every year since then.

Actually, there are only 2 tombstones in cemetery, first one is Cross of solder of Romanian infantry, Catrinescu Stephana, + 17.10.1917, 24 year old, solder of Romanian infantry, 7th Companie regiment. The second tombstone is mystery. Unambiquously originate from later period, when, according to all information, cemetery was not already in use. Marked is Paul Choruk, * 17.1.1921,+ 28.7.1944.

To cache itself:

Recommended access path is probably longer one. But for sure more interesting one. It leads around former farmyard in Karlín (Parking 1) and probably there was also main gate to the bird cage. At the beginning you will go on comfortable path and you will pass lime tree alley, which lined the street leading from railway siding. All captives took this way to get to the bird cage. Little bit longer, you will leave this comfortable path (Traihead 1) and set out on hardly recognizable path between fields. It will lead you to the northeast corner of cemetery.

Another path leads from Parking (Parking 2) close to the bus station. You will go on comfortable path alongside field to clump of birch (Trailhead 2). From there you must go through field, following the arrow.

Contain of cache is, due to the place, unconventional. It is fulfilled with candles, which will be continuously supplemented. I just ask you for one thing: take with you fire-lighter or matches and during your visit set candle on fire in lantern at wooden cross. People buried here for sure deserve silent prayer or short meditation.

free counters

Additional Hints (Decrypt)

PM:[Nezapomen zapalovac, nebo sirky.]
Svaáyr: Uynih imuheh, xnprer!
RA:[Do not forget fire-lighter or matches.]
Svany:Urnq hc pnpure!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

237 Logged Visits

Found it 214     Didn't find it 1     Write note 4     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 15     

View Logbook | View the Image Gallery of 44 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.