Skip to content

<

Kärna mosse och Ancylussjön

A cache by pinkunicorn Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/26/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Svenska (English below)

Denna earthcache är placerad i Kärna mosse som sedan 1984 är ett naturreservat. Observera att framför allt den öppna mossen men även skogen runt omkring är ofta ganska blöt, så stövlar eller kängor rekommenderas.

För drygt 10000 år sedan var det här området (liksom hela resten av Skandinavien) täckt av av ett kilometertjockt täcke av inlandsis, och marken pressades nedåt av isens tyngd.

När isen så småningom började smälta så lämnade den efter sig sand, grus och flyttblock som varit infrusna i istäcket. Även om klimatet blev varmare så förekom en del kallare perioder även medan inlandsisen smälte, och en av de kallare perioderna inträffade när iskanten befann sig här. Det gjorde att avsmältningen avsaktade, och iskanten låg relativt stilla här. En viss avsmältning skedde dock fortfarande, och det vatten som detta ledde till rann fram under isen och tog med sig grus och sand som avlagrades här där isen tog slut.

All denna sand bildar en stor isälvsavlagring som idag kallas Malmslättsfältet och sträcker sig från Ödeshög i väster till Gårdebyområdet i öster. Idag ligger Malmens flygfält på den här avlagringen (precis söder om Kärna mosse), och man kan se att marken sedan sluttar nedåt från flygfältet och ned mot järnvägen.

Den stora vattenmassan som bildades av isens smältvatten kallas för Yoldiahavet. När isen sedan försvann höjdes marknivån successivt och en bit av Yoldiahavet snördes av och bildade en stor insjö, Ancylussjön. Om man står på bron över järnvägen precis intill Kärna mosse (waypointen "Bron") och tittar söderut mot flygfältet ser man den så kallade Ancylusvallen, sluttningen upp mot Malmslättsfältet, som bildade gräns för Ancylussjön här men idag ligger på 75 meters höjd över havet.

Ur Malmslättsfältet rinner grundvatten mot Kärna mosse där det bildar upprinnor, källsprång, där vattnet kommer fram. I det tämligen lilla område som Kärna mosse omfattar finns åtminstone fyra källor med drickbart vatten (waypointen "Källa" visar en av dem). Vattnet som kommer fram innehåller mycket kalk, och när det kommer i kontakt med luften fälls den ut och bildar den porösa vita bergarten kalktuff. Järnvägen som går precis i södra kanten av Kärna mosse har för övrigt en specialbyggd grund för att släppa igenom grundvattnet från Malmslättsfältet till mossen; utan den tillförseln av vatten skulle mossen dö.

Torvmarker som Kärna mosse förekommer främst i den typ av småkuperad terräng som inlandsisen lämnat efter sig. Allt eftersom inlandsisen smälte av började landet höja sig och det tillsammans med den allmänna igenväxningen av Ancylussjön gjorde att att sjön här övergick från sjö till våtmark. Ovanifrån har det hela tiden tillkommit nya lager av dött växtmaterial men på grund av brist på syre har dessa växtdelar endast delvis förmultnat och istället bildat torv i allt tjockare lager.

Själva mossen i centrum av naturreservatet är uppbyggd av torv bildad av vass och löv och är upp till fyra meter tjock. Under torvlagret ligger ett lager av sand från isälvsavlagringarna som släpper igenom grundvattnet från Malmslättsfältet fram till Kärna mosse. Under sanden ligger lera som vattnet inte kan ta sig igenom. Istället sugs vattnet upp av torven och håller mossen fuktig.

Det kraftiga flödet av vatten genom mossen gör att träd som tall har svårt att växa här. Under 1940-talet tog samhället Malmslätt vatten från källorna på mossen vilket gjorde att den blev torrare och tallar kunde breda ut sig, men när vattentäkten upphörde 1949 ökade vattenflödet igen och floran återgick till den tidigare. En del av de tallar som då intog mossen finns än idag kvar i den östra delen av den öppna mossen (cachens koordinater), men på grund av det återigen kraftiga flödet av grundvatten från Malmslättsfältet växer de mycket långsamt.

Här i trakterna, vid stranden av Ancylussjön, har människor bott länge. När återvinningsstationen mellan Malmslätt och Ryd byggdes hittade man spår av en 9500 år gammal stenåldersboplats.

Om man vill se mer av Kärna mosse så finns det spångade vandringsleder genom den förvånansvärt varierade terrängen. Om man besöker området under framför allt juli så finns det många orkidéer att titta på här, inklusive den sällsynta guckuskon.

Eftersom den här platsen kallas för "Kärna mosse" så har jag refererat till den öppna centralplatsen som "mossen". Tekniskt sett är det fel, för en mosse är en våtmark vars vatten enbart kommer från nederbörd. Vattnet i Kärna mosse kommer från grundvattnet som rinner in från Malmslättsfältet, och det gör att detta egentligen borde kallas för "kärr".

Jag rekommenderar att man åker till den norra entrén till Kärna mosse och parkerar vid Kärna scoutgård. Därifrån finns det vandringsleder och sedan sommaren 2015 även spänger så att man kan ta sig hela vägen fram torrskodd. Det går att komma fram till rätt ställe även från den södra entrén men då behöver man stövlar oavsett väder och säsong.

Frågor att svara på för att få logga cachen

  • Hur höga är de små tallarna från 1940-talet idag? Det är alltså de många mindre tallarna i östra änden av det öppna fältet som avses, inte de få högre tallarna med bänkar vid.
  • Vad händer om man går ut någonstans mitt på det öppna fältet (mellan de fullvuxna tallarna) och hoppar jämfota? Det märks bäst om man är flera så att en kan hoppa och den andra känna efter, men det fungerar ensam också. Varför blir det så?
  • Vad blir det av torv till slut?

Skicka svaren till mig via min profil (skriv dem inte i loggen). Det går utmärkt att logga direkt när du har skickat in dina svar. Om något skulle vara fel så hör jag av mig, men annars inte.

English

This earthcache is placed in Kärna mosse (Kärna bog) which is a nature reserve since 1984. Please note that the open area in the middle but also the forest in general often is rather wet, so boots are recommended.

About 10000 years ago, this area (like the rest of Scandinavia) was covered by a kilometer-thick layer of ice, and the ground was pressed down by the weight of the ice.

When the ice started melting, it left behind sand, gravel and large rocks that had been lodged within the ice. Even if the climate became warmer, there were also colder periods while the ice layer melted. This caused the melt-off to slow down, and the edge of the ice lay comparatively still here for some time. Some melting still took place, and the water this caused ran out under the ice and brought with it sand that was deposited here where the ice ended.

All this sand creates a large deposit which is known as Malmslättsfältet (the Malmslätt field), stretching from Ödeshög in the west to the Gårdeby area in the east. Today, the Malmen airfield is located on this deposit (just south of Kärna mosse), and you can see that the ground is sloping down from the airfield towards the railway.

The large water mass that was created by the water melting from the ice was called the Yoldia sea. When the ice later disappeared, the ground level successively rose and created a large lake, the Ancylus lake. If you stand on the bridge over the railroad just by Kärna mosse (the waypoint "Bron") and look south toward the airfield you can see the Ancylus embankment, the slope up to the airfield, which was the edge of the Ancylus lake here then, but today is about 75 meters above sea level.

From the Malmslätt field water flows towards Kärna mosse where it creates several springs. In the small area covered by Kärna mosse there are at least four springs with drinkable water (the waypoint "Källa" shows one of them). The water in the springs contain a lot of calcium which, when it comes into contact with the air, deposits tufa which is white and porous. The railroad that runs just by the south edge of Kärna mosse has a specially designed foundation to allow subsoil water to flow from the Malmslätt field to the bog; without that flow of water the bog would die.

Peat bogs like Kärna mosse occur mostly in the type of lightly hilly terrain that the inland ice left. As the ice started melting the land began to rise, and that together with the vegetation in the Ancylus lake caused the lake to transition from lake to wetlands. From above, new layers of dead vegetation were added constantly, but due to lack of oxygen these plants only partially decompose, and instead turn into peat in thicker and thicker layers.

The bog itself in the middle of the nature reserve is made up of peat created by reeds and leaved and is up to four meters thick. Below the peat layer is a layer of sand from the deposits from the inland ice which lets the subsoil water through from the Malmslätt field to Kärna mosse. Under the sand is a layer of mud that the water can't get through. Instead, the water is absorbed by the peat and keeps the moss moist.

The strong flow of water through the bog makes it difficult for trees like pine to grow here. In the 1940s, the Malmslätt community took water from the springs in the bog which made it drier and pines could spread, but when the water wasn't used any longer (after 1949) the water flow increased again and the flora returned to how it was before. Some of the pines that entered the bog at that time are still there in the eastern part of the open bog (the coordinates of the cache), but due to the returned strong flow of subsoil water from the Malmslätt field they are growing extremely slowly.

In this area, by the shore of the Ancylus lake, people have lived for a long time. When a recycling station was build between Malmslätt and Ryd, traces were found of a 9500 years old stone age site.

If you want to see more of Kärna mosse, there are walkways through the surprisingly varied terrain. If you visit the area in or around July, there are many orchids here, including the rare lady's slipper.

I recommend a visit via the north entrance to Kärna mosse and parking at Kärna scoutgård. From there there are footpaths and since the summer of 2015 also footbridges so that you can get to the right place without getting wet. It's possible to get to the right spot from the south entrance as well but then you will need boots regardless of weather and season.

Questions to answer to be allowed to log the cache

  • How high are the small pines from the 1940s today? These are the many smaller pines in the eastern end of the open field, not the few higher pines with benches below them.
  • What happens if you go out somewhere in the middle of the open field (between the big pines) and jump? It is easier to notice the effect if you are more than one so that one can jump and the other feel the effect, but it works if you are alone as well.
  • What becomes of peat, eventually?

Send your answers to me via my profile (don't write them in your log). Feel free to log the cache immediately after sending me your answers. If there are any problems with your answers I will get back to you, but otherwise not.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.