Skip to content

Fångsjön Traditional Geocache

Hidden : 09/21/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Välkommen till hällmålningarna vid Fångsjön

Mitt i skogen, i en djup klyfta där en av Fångsjöbergets lodräta bergssidor stupar brant ned mot Fångsjöns strand, ligger en hällmålningslokal. Motiven är vända ut mot sjön, och kan bäst studeras ifrån isen eller den nyanlagda brygga som leder fram till målningarna. Lokalen består av tre olika grupper med målningar. Den första ligger ungefär en meter ovanför Fångsjöns vattenyta. Den innehåller åtminstone 16 djurfigurer, mest älgar, en nät- eller rombfigur samt ett stort antal streck, färgfält och svårdefinierade figurer, varav två stycken möjligen är människofigurer. Ungefär fem meter ovanför denna motivgrupp ligger nästa målningsyta. Motiven utgörs här av fragmentariska och svårbestämda figurer och färgfläckar, möjligen kan det röra sig om rester av ytterligare djurfigurer. Ytterligare några meter högre upp i branten finns den tredje motivgruppen. Här kan man urskilja fem fragmentariska djurfigurer, sannolikt älgar. Forskarna anser att motiven vid Fångsjön målades någon gång omkring 2500-2000 f. Kr. Hällmålningslokalen ligger i en utpräglad fångstmiljö. Längs Fångsjöns stränder finns ca 25 kända stenåldersbolplatser och i skogarna runt sjön ligger ett stort antal fångstgropar. Ett fångstgropssystem ligger endast några hundra meter ifrån hällmålningslokalen, och här finns även en större grotta. Att älgen haft en framträdande plats i det forntida fångstsamhället avspeglar sig dels i motiven på hällmålningarna, dels i de många fångstgroparna samt de mängder av brända älgben (måltidsrester) som vanligen brukar återfinnas på norrländska stenåldersboplatser.


In the middle of the woods, in a deep gorge where one of "Fångsjöbergets" vertical mountainsides plunge steeply down to catch the lake, lies a rock painting local. The motivs are facing out towards the lake, and can best be studied from the ice or the newly laid bridge leading to the paintings. The venue consists of three different groups of paintings. The first is about a meter above the lake water. It contains at least 16 animal figures, most mooses, a network or romb figures and a large number of lines, color fields and hard to define characters, of which two are possibly human figures. About five meters above the motive block is next subject located. The motivs here are fragmentary and hard to define shapes, and paint stains, possibly, it may be the remains of other animal figures. A few more meters higher up the slope is the third subject group. Here we can distinguish five fragmentary animal figures, probably moose. Scientists believe that the motivs of "Fångsjön" was painted sometime around 2500-2000 BC. The paintings are located in a typical fishing environment. Along the shores are about 25 known settlements and in the forests around the lake is a large number of trapping pits. One pit system is only a few hundred meters away from the paintings, and there is also a bigger cave here. That the moose had a prominent place in the ancient fishing community is reflected both in the designs of the rock paintings, and in the many traps and the amount of burned moose bones (meal residue), which usually tend to be found in northern stone age settlements.

Cachen, som innehåller geo-info, loggbok samt penna ska vara nåbar året om. Lycka till. / The cache which contains geo-information, log book and a pencil should be reachable all year round. Good luck.The paintings are in the north of the zone Z 14          For larger maps, please visit the image gallery

     
free counters

Additional Hints (No hints available.)