Skip to content

<

Esker of Kalevankangas

A cache by Arnyk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/29/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kätkön lokataksesi sinun täytyy toimittaa minulle vastaukset kuvauksessa esitettyihin kysymyksiin sähköpostilla!

To log this cache you must submit answers statet at the cache description to my email


Tämä earthcache perehdyttää sinut harjujen syntyyn ja muutamiin soraharjuille tyypillisiin ilmiöihin.
You will learn about the birth of eskers and a few typical phenomenons about eskers by this earth cache.

Suomeksi

Harjun muodostuminen


Jääkausi muokkasi Suomen maaperää monella tapaa. Paksu jääpeite hävitti laajetessaan kaiken elämän ja kasvillisuuden altaan. Vasta jääkauden loppupuolella jääpeitteen hitaasti vetäytyessä saattoi elämä ja kasvillisuus palata jään peittämille alueille.

Levittäytyessään jää hioi alla olevaa kalliota mukaansa ottamien irtokivien avulla. Jäätikön liikkeet tuottivat noin 7 metrin paksuisen moreenikerroksen. Jää kuljetti mukanaan kiviä, jotka hankasivat alla olevia kallioita ja irrottivat moreenia. Jää vetäytyi hitaasti muovaten maastoa ja synnyttäen soraharjuja kuten Kalevankankaan alue. Hiekkaa ja soraa olevat harjut ja reunamuodostumat ovat syntyneet pääosin viimeisen jääkauden jälkeen, noin 10 000 vuotta sitten mannerjäätikön sulaessa. Sulamisvesivirrat ovat kerrostaneet maa-ainesta sulavan jäätikön reunalle, sen alle tai ja sulamisvesivirtojen väliin. Harju syntyy virtaavan jäätikköjoen kuljettaman maa-aineksen laskeutuessa kanavassaan jäätikön sisällä, ja jäätikköjoen suulla. Jäätikköjoen purkautuessa mereen sen suulle vedenpinnan alle voi kerrostua maa-aineksesta delta (suisto) tai maan pinnalle purkautuessa sanduri (kuivan maan delta).


Kuva: 1. peruskalliota 2. moreenia ja jään keräämiä painavampia kiviä 3. hiekkaa ja soraa, joista harju koostuu 4. jäätikköä jossa sisällä maa-ainesta josta syntyy harjuja sekä pitkittäisharjuja.

Leveää ja loivarinteistä deltaa muodostuu jos jäätikkö ei vetäydy, ja jyrkempirinteistä ja kapeampaa harjua jäätikön vetäytyessä. Harju (ent. pitkittäisharju) muodostuu jäätikön vetäytymissuuntaiseksi.

Talvi ja kesä vaikuttivat eri lailla sulamisvesien virtauksiin ja sen seurauksena maa-aines koostuu erilaisista hiekka- ja sorakerrostumista. Pohjimmaiseksi kasautui isoja, jäätikköjoen virtauksessa pyöristyneitä kiviä ja päällimmäiseksi hiekkaa.Soraharjujen erityispiirteitä: luonto, supat ja radon


Harjut ja reunamuodostumat ovat maamme komeimpia geologisia maaperämuodostumia. Suomessa harju- ja reunamuodostumia on noin neljä prosenttia maa-alasta. Kansainvälisesti Suomen harjut ovat erityisen komeita.

Petäjät eli männyt ovat vallanneet suurimman osan harjujen rinteitä. Harjuilla vallitsee yleensä kuivien kankaiden mäntyvaltaisen kangasmetsän kasvillisuus. Harjukasvillisuuden yksi ääripää on soraiset ja hiekkaiset paisterinteet, joilla voi esiintyä harvinaisia ja uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja. Harjujen monimuotoisuutta täydentävät niiden kuusivaltaiset varjorinteet, lähteet ja pienilmastoltaan kylmät supat.

Soraharjuilla on usein suppia. Suppa syntyy jäälohkareen joutuessa kasautuvan aineksen sisään ja lopulta sulaessa satojen vuosien aikana, jolloin paikalle muodostuu kuoppa. Koska suppa on kuoppa, ja ympäristöään alempana kerää se viileää ilmaa. Kylmä ilma valuu alaspäin ja suppa on usein viileämpi kuin ympäröivä alue. Harjujen supat muodostavatkin parhaimmillaan oman mikroilmaston, joka poikkeaa ympäröivästä ilmastosta. Tämän näkee erityisesti keväällä kun lumi on sulanut jo ympäristöstä, mutta supan pohjalla on vielä lunta.

Monet soraharjut ovat hyvin radonpitoisia. Radon on radioaktiivinen kaasu, joka helposti tunkeutuu suojaamattomiin asuntoihin. Radon tuottaa erityisesti soraharjujen alueella haasteita rakentamiselle: Asunnot on rakennettava siten että radonkaasu ei se pääse asuintiloihin. Tutkimuksissa on todettu, että radonkaasu lisää (keuhko)syöpäriskiä huomattavasti.Maan kohoaminen jääkauden jälkeen


Maan kohoaminen johtuu valtavien jäämassojen painosta, jotka ovat painaneet tuhansia vuosia maata. Kun jää on sulanut, on maa alkanut kohota vähitellen. Kohoaminen alkaa jo nykyisellään vähentyä, silti Mikkelin seudulla maankohoaminen on arviolta 1-3 mm vuodessa.

Maan kohoaminen jatkuu yhä Suomessa. Maan kohoaminen muuttaa rantaviivaa, kun merenlahtia kuroutuu järviksi ja kuivuu niityiksi, salmet madaltuvat ja saaret kasvavat kiinni toisiinsa ja mantereeseen, luotoja ja kareja kohoaa merestä.Kalevankankaan harju ja harjun merkitys


Kalevankankaan harju on muinaisen jäätikköjoen suistoaluetta. Harju itsessään on 30 km pitkä, ja kulkee etelä-pohjoissuunnassa Porrassalmelta Ihastjärvelle. Harju on leveimmillään juuri tässä kohdalla, eli Kalevankankaan alueella.

Soraharjujen yksi merkittävimmistä rooleista on pohjaveden tuottaminen. Harjut toimivat jättimäisinä vedensuodattimina.

Soraharjut suodattavat sekä alueen lampien vesiä että sadevesiä hiekka- ja sorakerrosten läpi. Alueen merkitys talous- ja käyttövedentuottajana on selvä. Mikkelin vesilaitos pumppaa alueella viidellä pumppaamolla 20-25 metrin syvyydestä pohjavettä suodaan vedenkäsittelylaitokselle, josta se käsittelyn jälkeen (happamuuden poisto, selkeytys ja hiekkasuodatus) johdetaan suoraan vesijohtoverkostoon.


Kuva: Vajovesi on sadevettä joka suodattuu harjun läpi pohjavedeksi. Hanhilampi tuottaa harjujen kautta lisää pohjavettä, eli toimii vesilähteenä. Savi toimii veden kuljetus- ja eristyskerroksena, eli vettä läpäisemättämänä kerroksena.

Mikkelin alueella ihmiset asuvat pohjaveden, siis juomaveden ja kotitalouksien käyttöveden päällä. Tästä johtuen alue on erittäin tärkeä luonnonsuojelullisesti.

Harjut toimivat pohjaveden suodatuksen lisäksi toisessakin merkityksessä Mikkeliläisille. Alueen harjut toimivat ulkoilu- ja virkistäytymismaastoina. Kalevankankaan harjualue on tunnettu ulkoilualue, jossa risteilee lenkkipolkuja. Talvella aluetta käytetään myös virkistäytymiseen, hiihdon merkeissä. Harjualueen luonto kestää kuitenkin verrattain huonosti kulutusta. Harjun luonteesta johtuen maaperä tiivistyy ja kuluu. Lisäksi harjun aluskasvillisuus kestää kävelystä ja liikkumisesta tulevaa kulutusta erittäin huonosti. Useilla alueilla Kalevankankaalla on jo nähtävissä pintakasvillisuuden katoaminen. Tästä syystä on erityisen tärkeää että liikkuminen ja ulkoilu tapahtuvat olemassa olevia polkuja pitkin.

Mikkelin kaupunki on pyrkinyt toimillaan entisöimään ja parantamaan tilannetta istuttamalla alueelle koeistutuksina harjujen tyypillisintä aluskasvillisuutta: sammaleita, jäkälää sekä varvikkoa. Koeistutukset ovat onnistuneet erittäin hyvin.Tehtäväsi liittyen tähän Earth Cacheen:


1. Selvitä opastauluista, kuinka paksu jääkerros on ollut Mikkelin (naisvuoden kohdalla)
n. 12 000 vuotta sitten?

2. Harjun muodosta päätellen, onko jäätikkö vetäytynyt vai ei Kalevankankaan harjualueen synnyn yhteydessä? (perustele vastauksesi)

3. Mene koordinaatteihin N61° 41.884 ja E027° 15.387. Kerro mikä harjuihin liittyvä ilmiö on kyseessä, ja miten tämä ilmiö on syntynyt.

4. Kerro miksi alue on erityisen tärkeä Mikkeliläisille (mainitse kaksi syytä)

5. Kerro lisäksi mitä täytyy ottaa huomioon harjulla liikkuessa ja miksi?

6. Vapaaehtoinen tehtävä: Liitä lokkaukseen kuva ollessasi koordinaateissa N61° 41.884 ja E027° 15.387. Kuvassa voi olla GPS-laitteesi tai sinä itse. Tämän tehtävän täyttäminen ei ole merkitsevä lokkausluvan saamiselle.


Lähetä vastauksesi osoitteeseen arnykgeo@gmail.com ja lokkaa geokohde. Toimita myös nimimerkkisi jolla suoritat lokkauksen lokakuksen tarkastusta varten. Epätäydelliset lokkaukset tullaan poistamaan, eli jos vastaukset ovat väärin tai vastauksia ei toimiteta postilla kohteen omistajalle.

In English

The formation of esker and other similar edgeformations


The ice age modified Finland’s soil in a many different ways. Thick ice cover wiped out slowly all the life forms and vegetation by expanding. At the end of the ice age the glacier slowly reverted and it came possible to life forms and vegetation to slowly return to the formerly ice covered areas.

In the expansion process the thick ice layer (glacier) slowly grinded the bedrock by a massive force and weight. Also all the material like stones carried by the ice participated in the grinding process. The movements of the glacier produced about 7 meters thick moraine layer. The glacier carried different size of stones with it, which grinded the bedrock and loosen the moraine. At the end of ice age, the glacier reverted slowly and modified the surroundings, and left gravel eskers, like this area of Kalevankangas Esker. The eskers form mainly of sand and gravel, and have formed mainly after the last ice age, like about 10 000 years ago, during the melt of continental glacier. The melting streams of ice glacier carried and formed a layers of ground-material at the edge of melting glacier, under the glacier and between the melting water streams. Esker is formed by ground material which is carried by Ice Rivers forming from the water streams of melting ice. When the ice-river comes apart from the glacier and it comes apart under water it forms a delta-area. When the ice-river comes apart to a surface of a land, it forms a sandur, which is a form of a dry lands delta.


Picture: 1. Bedrock 2. Moraine and some rocks inside the glacier 3. sand and gravel 4. Glacier containing groundmaterial from which eskers are formed. Note that you can see also, how the longitudal eskers are formed.

Broad and gentle sloped delta-area is formed if the glacier is not reverting. The steep hills and narrower esker is formed when the glacier is reverting. Esker, formerly as a longitudinal-esker is forms in the direction of the reverting glacier.

Winter and summer affected differently to the melting water streams and because of that the ground material formed from a different kind of sand- and gravel-layers. The heaviest rocks and materials are at the bottom and at the shallow is the lighter sand. There can also be found very round rocks grinded by the glacier river at the bottom of the esker.Specialties of a gravel eskers: Nature, kettle holes and radon gas


Eskers and edge formations are some of the remarkablest geological formations in a scale of Finland. The eskers and edge formations cover approximately 4% of the land area in Finland. The eskers in Finland are also internationally especially remarkable, if you know where to find and were to look at them.

Pine trees have taken over most of the slopes of esker. The forest type of eskers is mainly dry boreal forest of pine forest vegetations type. One of the end vegetation types of eskers is slopes consisting of gravel and sand with heavy sun light, where man can find rare and endangered species and vegetation, flora and fauna. The diversity of eskers is complement mostly with spruce filled shady slopes, mostly at the northern sides of eskers. Also its remarkable that there are kettle holes with certain kind of and very special microclimate.

There are very ofteh kettle holes at the eskers. Kettle hole is formed when a iceboulder gets under a forming groundmaterial. At the end, the iceboulder melts very slowly during a hundreds of years, and that forms a kettle hole. Because kettle hole is a sort of a pit, it collects a colder air or climate than the surrounding area. That happens because the colder air is heavier than warm air. The climate in kettle hole is almost always little bit colder than the surrounding climate at the esker. The kettle holes in eskers for as its best own microclimate which differs from the surrounding climate. This can be seen specially at spring, when the snow has already melted from the surrounding of the esker, but the can be still snow at the kettle hole.

Many of the eskers are very rich in radon, many but not the all of them. Radon is a radioactive gas which penetrates very easily to apartments without radon protection. Radon provides specially chanllenges to building sites and apartments at the esker sides: The apartments has to be build with a certain kind of radon protection, so that the gas cannot access to the apartments. It has been found out at the studies that the radon gas is increasing the possibility to get lung cancer. Theres radon gas almost everywhere in the globe so theres no need to panic. Radon gas is the most common source of the background radiation, and it’s a sign of a normal radioactive decay chain of uranium and thorium. Uranium and thorium have been around since the earth was formed and their most common isotope has a very long half-life (4.5 billion years). Uranium and thorium, radium, and thus radon, will continue to occur for millions of years at about the same concentrations as they do now.


The rising of earth after Ice ageThe cause of earth rising is the glacier. The glacier was extremely thick and heavy, and caused the earth to descent thousands of years. You can imagine a spring: when holded down by your fingers it wants to expand. And when you release it, it expands. Same is happening here, of course not so fast what the spring does, but very slowly. And now, when the glacier has melted away about 12 000 years ago, the earth is still rising slowly to its original state. The rising is found to decrease at the moment, but still at the Mikkeli district the ground rises approximately about 1-3 mm year.The esker of Kalevankangas and the function of eskers


The esker of Kalevankangas is a delta area of a ancient iceriver. The esker itself is about 30 km long , and forms in south-north direction from Porrassalmi to Ihastjärvi-area. The esker is widest at this point, ie at the area of Kalevankangas.

One of the significant roles of the gravel eskers is producing the groundwater. The eskers are a gigant filters filtering the rainwater and water from lakes and ponds.picture: ”vajovesi” is a coming water, “hanhilampi” is a lake/pond and “pohjavesi” is a groundwater. “Sora ja hiekka” means a gravel and sand. “Savi is a clay, ie a layer of waterblock, which water cant penetrate. The water sources are hanhilampi and rain. The water penetrates the esker and gets filtered at the same time and forms a groundwater.

The area significant meaning as a housewater is a clear. The waterworks of Mikkeli district is pumping up water from 20-25 meter long pumpingholes with a five pumping stations. The groundwater is deployed in a pipes to waterworks and is deployed after threatment to the waterpipe network.

People at the Mikkelidistrict are living at the top of a goundwater sources, ie housewater sources. Because of this issue the facts of nature preserving and environmental issues are more than very important to be considered.

Eskers play also another significant role to the local people. The eskers in area functions as a outdoor and relaxing grounds, ie a lot of outdoor activities happens here. The Kalevankangas esker is widely known as a suitable place for outdoor activies. The area is used for outdoor activies also in winter, when people are skiing here at the skiing tracks. The nature of esker areas bears quite badly the trafic of outdoor activities. So its very important to use paths and trails when moving at the eskers. The ground flora is very sensitive, and because the eskers are formed at the surface from sand, the ground/sands condenses very easily, and the groundflora perishes. The perish of groundflora can be seen in many areas at the esker.

The city of Mikkeli has been keen of reproducing the groundfauna, and there are few sites of experimental planting of fauna at the area. The experiments have meen a success.


Your tasks according to this Earth Cache:1. Find out how thick have the ice glacier has been at the spot of Naisvuori 12 000 yeasrs ago. This can be seen from the information board at the caches given coordinates. If you don’t know any finnish, take the paragraph above Naisvuori from the picture.

2. From the form of esker, has the glacier reverted or not at the beginning of Kalevankangas esker? Tell also why and how did you end up to your answer.

3. Go to the coordinates N61° 41.884 ja E027° 15.387. Tell what speciality is at the coordinates concerning to eskers? Tell also, how this phenomenon has formed.

4. Tell two reasons why this area is very important to local people? (must mention two reasons)

5. Tell what has to be considered in outdoor activities at the esker, and specially why?

6. The optional task. Attach to your log a picture of you or your GPS device at the coordinates of task 3, ie (N61° 41.884 ja E027° 15.387).


Send your answer to cacheowners email-address arnykgeo@gmail.com and log the cache. Tell also your geocaching nick, for logging check. you don’t have to wait for approval of answers, but still the logs without suitable answers will be deleted.
Additional Hints (No hints available.)