Skip to Content

<

Porta bohemica

A cache by Pajast Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/01/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pozor, toto není fyzická keš. Žádnou schránku na místě nehledejte!

Zapsat si nález této zeměkeše budete moci, pokud navštívíte dané místo a splníte následující vzdělávací úkoly:

1. Pozor, tento úkol se skládá ze dvou otázek! Při své návštěvě jsem přímo na místě a v blízkém okolí vyfotografoval tři různé druhy hornin, pocházející z různých geologických období. Zajisté jste si na výchozích souřadnicích důkladně prohlédli skálu s vrásou. Pak pro Vás nebude problém podle obrázku určit, který druh hornin se přímo na tomto místě nachází. Může to být:

a) Čedič – výlevná vyvřelina z období třetihor. V té době žhavé magma z nitra země na mnoha místech prorazilo starší vrstvy. Po ztuhnutí vytvořilo typické kupy okolních kopců.b) Ortorula – přeměněná žula, původně hlubinná vyvřelina z období prvohor. Z hlubin byla vyzdvižena pozdějším vrásněním a odkryta erozí svrchních vrstev hornin.c) Zelená břidlice – přeměněná hornina, také původně hlubinná vyvřelina, avšak mnohem starší – z období mladších starohor.
Z niže uvedeného textu zjistěte, jestli je tato hornina starší než České středohoří.
(Nápověda: starohory – prvohory – druhohory – třetihory – čtvrtohory)


2. Důkladně si přečtěte listing a zkuste se zamyslet nad tím, co by se s Labem stalo, kdyby pohyby zemské kůry a sopečná činnost zdvihaly pohoří rychleji, než by říční proud stačil prohlubovat své koryto. (Původně jsem tu měl jiné otázky, ale reviewerovi se zdály příliš snadné. Takže se snažte. )

Odpovědi na otázky 1 a 2 mi pošlete e-mailem. Odpovědi mi prosím posílejte současne s odesláním logu. Usnadníte mi tím kontrolu plnění úkolů. Nečekejte prosím na potvrzení správnosti odpovědí. Mlčení považujte za můj souhlas.

Dobrovolný úkol

Pokud jste během své návštěvy pořídili nějaké pěkné fotky, můžete se s námi podělit a připojit je k logu.

Tento úkol je nepovinný. Pořízení fotografie podle současně platných pravidel neslouží k osvědčení návštěvy (kdo se měl taky furt koukat na ty zdeformovaný xichty, vyfocený mobilem drženým v ruce, že? ) – od toho je tu první otázka. Za hezké fotografie však přesto děkuji. Nefotografujte prosím skálu na výchozích souradnicích a neposílejte mi fotky v mailu.

Your task

For a valid "found it" log, you must visit the site and fulfill the following educational tasks:

1. I took photographs of three various types of rocks during my visit of this place. If you look at the rock at the given coordinates carefully, it will not be a problem for you to determine the rock type which is located at the site. Choose from these options:

a) basalt – a volcanic rock which was poured from depth during the Tertiary a formed the hills aroundb) orthogneiss – metamorphic rock, originally granite from the Palaeozoic, later tranfered by high temperature and pressurec) green schist – also metamorphic rock, but much older (from the Proterozoic).In the listing, find the information whether the rock is older than the Bohemian Central Range.
(Hint: Proterozoic – Palaeozoic – Mesozoic – Tertiary – Quaternary)

2. What would have happened to the Elbe if the hills rose faster than the river could erode its path? Read the listing carefully and think about it.

Send me you answers via e-mail. Please, do not wait for my approval. My silence means consent.

An optional task

If you took some nice photos during you visit to the site, you can add them to your log.

Vítejte v České bráně!

Romantické údolí, kterým Labe vtéká do Českého středohoří, se obvykle nazývá latinským jménem Porta bohemica. V minulosti totiž bylo místem, kudy do Čech přicházeli návštěvníci ze sousedního Saska.

Možná jste se někdy na podobných místech, jako je toto, jako já podivovali nad tím, jak mohl vodní tok takto napříč prolomit mohutnou hradbu pohoří. Ne nadarmo se takovéto údolí nazývá průlomové. V následujícím textu si vysvětlíme, jak řeka Labe v dávné minulosti „rozřízla“ České středohoří a navazující Labské pískovce na dvě části.

Průlomové údolí je podle definice říční údolí, které spojuje dvě níže položené oblasti skrz výše položenou oblast. Na mapě vidíme, jak Labe protéká mezi Lovosicemi a saskou Pirnou z jedné nížiny do druhé údolím, které se hluboce zařezává v Českém středohoří a navazujících Labských pískovcích.

Vysvětlení je možná jednodušší, než by se mohlo zdát. Ač je Labe mohutná řeka, nedá se očekávat, že by prorazilo hradbu pohoří. Proud by si nejspíš hledal cestu nejmenšího odporu jinudy. Ve skutečnosti to bylo tak, že řeka tudy tekla již dříve, než zde vyrostly kopce Českého středohoří. Začátkem třetihor zde totiž poklidně protékala řeka a zvolna se klikatila rozsáhlou rovinou na dně bývalého moře, které zde naposledy bylo v období křídy (v druhohorách). Labe si zde vytvářelo mělké údolí v písčitých a jílovitých usazeninách, které se kdysi nahromadily na mořském dně.

V průběhu třetihor se jižně od českého území, které bylo tehdy převážně rovinaté, srazily pevninské desky. Proces, který vlastně trvá dodnes a nazývá se alpinské vrásnění, vytvořil svými tlaky mohutná pohoří jako Alpy nebo Karpaty. Tyto vzdálené síly působily i na Český masiv, kde se daly podle starých zlomů do pohybu jednotlivé kry zemské kůry. Některé z nich poklesly, jiné zase byly vyzdviženy, čímž vznikla většina současných českých pohoří.

V oblasti Českého středohoří se setkávají dvě desky. V období alpinského vrásnění se v severní části začala zdvihat sasko-durynská deska nad úroveň jižněji položené desky středočeské. Kromě toho si právě v místech četných zlomů prorazilo cestu z hlubin žhavé magma, které utuhlo nehluboko pod povrchem a vytvořilo impozantní kužely zdejších kopců.

Zdvihající se severní deska tedy začala vytvářet bariéru Labi, které přitékalo od jihu. Zdvihání zemské kry však byl proces dlouhodobý a velmi pozvolný. Mohutný tok řeky měl tedy dost síly a času na to, aby pomalu odnášel zvedající se vrstvy hornin, které se mu pozvolna stavěly do cesty. Zařízl se až 140 metrů hluboko pod úroveň plošiny, která se nachází po obou stranách kaňonu. Obnažil nejen vrstvy zpevněných mořských usazenin z období druhohor, ale pod nimi i mnohem starší horniny sopečného původu, které pocházejí z prvohor a starohor – později byly tyto horniny přeměněny na tzv. krystalické břidlice.

Jak tedy vidíme, řeka si dokázala s překážkou poradit dříve, než vůbec stačila vyrůst. Jak řeka odnášela postupně se zdvihající vrstvy hornin, ukazuje následující schéma:


Příklad toho, kdy síla řeky nestačila překonat zdvihající se zemskou kůru, můžeme najít na jihu Čech. Na mapě vidíme, jak pod Vyšším Brodem Vltava náhle mění směr svého toku k severu. Přibližně ve stejné době, kdy se vytvářelo České středohoří, zdvihala se na jihozápadě Českého masivu Šumava. Vltava, která tam pramení a původně se vlévala do Dunaje, byla tehdy rychle rostoucím pohořím nucena změnit svůj směr a odkloněna do Labe, jak ji známe dnes.Následující schéma zájemcům objasní stavbu Českého středohorí a zároveň může pomoci pochopit úkol č. 1.

Aktualita: Od 1. července 2016 je Porta bohemica s údolím Labe od Českých Kopist u Litoměřic až po CHKO Labské pískovce zařazena nařízením vlády č. 207/2016 Sb. mezi evropsky významné lokality.Welcome to the Bohemian Gate!

The romantic valley through which the Elbe flows into the Bohemian Central Range (České středohoří) is usually called by Latin name Porta bohemica. In the past, it used to be the way along which foreign visitors came to Bohemia from Saxony.

In places like this, you may have sometimes wondered how could the stream break through the mighty wall of the mountain range. It is not without cause that such kind of valley is called a water gap. This listing will explain how the Elbe river "cut" the Bohemian Cetral Range and the subsequent Elbe Sandstones (Labské pískovce) into two parts.

A water gap is defined as a river valley in a highland which connects two regions located lower. In the map, you can see the Elbe between Lovosice and Pirna, flowing from one lowland to another through deep valleys of the Bohemian Central Range and the Elbe Sandstones.

The explanation may be simpler than it could seem. Although Elbe is a huge stream, it cannot be expected that it would break through a massive range. The stream would probably seek for another way of least resistance. Actually, the river had been flowing here long before the hills grown up. In the early Tertiary, the river peacefully flowed and meandered through a large plain in the former see bottom.

During the Tertiary period, continental plates crashed into one another south of the Bohemian region, which was mostly flat. The process, which has been continuing up to now and is called the Alpine orogeny, created majestic mountain ranges, such as the Alps or the Carpathians. Those distant forces had also some impact in the Bohemian Massif, where individual blocks of the Earth crust moved along old tectonic faults. Some of them dropped, the others were elevated, and thus most of the contemporary Bohemian mountain ranges were formed.

Two blocks come together in the Bohemian Central Range. During the Alpine orogeny, the Saxon-Thuringean block in the north was gradually elevated over the Central Bohemian block in the south. Besides that, glowing magma broke through the Earth crust from depths, congealed under the surface and created impressive cones of the local hills.

The rising northern block created a barrier for Elbe, coming from the south. However, the process of rising was very slow and long-term. The huge stream was strong enough and had enough time to erode and carry away rising layers of rocks that stood in its way. It bared very old layers which were hidden up to 140 meters below the level of the surrounding terrain.

As you can see, the the river was able to eliminate the obstacle before it could grow. The following scheme shows how the river gradually carried rising rock layers away:


But there are also places where the stream was not strong enough to get over the rising Earth crust. An example can be found in southern Bohemia. The map shows the Vltava river, suddenly changing its direction to the north. The Vltava was originally a tributary of the Danube (Donau). Approximately in the same time the Bohemian Central Range was formed, the Bohemian Forest (Šumava) grew in the south-west and deflected the stream of the Vltava from the Danube to the Elbe.

Additional Hints (Decrypt)

I yvfgvath wr ifr, pb cbgerohwrf xr fcyarav hxbyh. // Nyy lbh arrq gb shysvyy gur gnfxf vf va gur yvfgvat.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

311 Logged Visits

Found it 307     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 273 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.