Skip to content

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than 1 month. Usually caches are visited and maintained within 30 days.
If you wish to restore your cache then please contact me using GC code of that cache.

If there are some leftovers from container then could someone please remove them? Do not leave trash in nature!

More
<

63 School`s stadium

A cache by unnamed2 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/06/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slepnis ir small izmera kastite satur-logbook,rakstamais,mantas apmainaj.
Slepna panemsanaj bus nepieciesama fiziska piepule,tiem kuriem tas slepnis skiet ka nav pa rokaj tad nemaz nenemat,jo nespesiet uzlikt vieta.
Sportiskiem un aktiviem cilvekiem slepnis apmierinas,esiet piesardzigi kad dosieties leja,var apdedzinat kajas slucot leja.Velams panemt vel vienas drebes,jo diezgan netirs materials.Pa dienu vieta loti publiska,izveleties pareizo laiku kad nemt slepni,ieteicamakais butu vakars.

Nosaukums: Rigas 63. vidusskola
Atrašanas vieta: Baltezera 6, Riga
Dibinašanas gads: 1970.
Skolenu skaits: 433
Skolotaju skaits: 42
Direktors: Natalja Naumeca

Sava mikrorajona skola kluvusi par prestižu macibu iestadi, kuras absolventi regulari iestajas augstakajas izglitibas iestades Latvija un arzemes. Ipaša vieta skolas darba tiek ieradita skolenu radošajai darbibai. Skola lepojas ar savu skolenu un skolas absolventu zinašanu rezultatiem un sasniegumiem macibu priekšmetu olimpiades, skolenu zinatniski praktiskajas konferences, sporta un makslinieciskajiem sasniegumiem.

Skola tiek istenotas šadas macibu programmas: mazakumtautibu pamatizglitibas programmas 3. modelis, visparejas videjas izglitibas matematikas, dabaszinatnu un tehnikas virziena mazakumtautibu programma, ka ari visparejas videjas izglitibas visparizglitojoša virziena mazakumtautibu programma. Te strada 42 pieredzejuši un kvalificeti pedagogi un 21 tehniskais darbinieks. Skola ir nodrošinata ar atbalsta personalu: psihologu, logopedu, specialo un socialo pedagogu. Ir pieejama mediciniska aprupe. „Saviem skoleniem mes varam piedavat izglitibu veicinošu un sakartotu skolas fizisko un macibu vidi, pedagogu profesionalitati un atvertibu novitatem, moderno tehnologiju izmantošanu macibu procesa, sakot no 1. klases, divas sporta zales un stadionu sporta aktivitatem, bibliotekas un lasitavas pakalpojumus, datora klases ar interneta pieslegumu, pagarinatas dienas grupas 1.–4. klašu skoleniem un, protams, daudzveidigas interešu izglitibas nodarbibas,” uzskaita skolas direktore Natalja Naumeca.

Kopš 1998. gada skola realize bilingvalas izglitibas programmu. „Latviešu valodas macibu un komunikativas prasmes skoleniem ar katru gadu pilnveidojas. Par to liecina centralizeto eksamenu rezultati,” stasta direktore. Liela uzmaniba tiek veltita latviešu valodas lietojumam macibas un pec tam. Lai istenotu mazakumtautibas programmas, kur dala stundu notiek vai nu bilingvali, vai valsts valoda, visi skolotaji apmekleja LVAVA organizetos kvalifikacijas paaugstinašanas kursus. Ari vecakiem un skolotajiem bija iespeja pilnveidot latviešu valodas prasmes bezmaksas kursos, kuri tika organizeti skola ar LVAVA palidzibu. Skolenu iesaistišanu sabiedribas integracija veicina valsts svetkiem veltitie pasakumi, kuri notiek latviešu valoda, ka ari sadraudzibas pasakumi ar latviešu kaiminskolam.

Lai iepazitu savas valsts kulturas un vesturiskos piemineklus, tradicijas, kulturu un religiju, skoleniem tiek organizetas macibu ekskursijas. Arpusklases darba veiksmiga sadarbiba izveidojusies ar Mežciema pamatskolu, Rigas 45. vidusskolu, Rigas 49. vidusskolu, Rigas 40. vidusskolu un Rigas 95. vidusskolu.

Rupejas par nakamajiem pirmklasniekiem

„Musu skola rupejas par nakamajiem pirmklasniekiem, tapec ilgus gadus notiek sadarbiba ar mikrorajona pirmskolas izglitibas iestadem. Pirmskolas vecuma berni tiek mili gaiditi skolas svetkos un „jautrajas stundas”, kuras sakumskolas skolotaji organize tieši mazajiem viesiem,” informe N. Naumeca. Ta ka ir laba sadarbiba, sakot skolas gaitas, berni viegli adaptejas skola.

Viens no svarigakajiem macibu posmiem ir skolas zinatniski petnieciskie darbi. 10. un 11. klases skoleni veic zinatniski petnieciskos darbus un piedalas rajona konferences, gustot ari godalgotas vietas. Skola aktivi darbojas skolenu pašparvalde „KOPA”. Strada skolas muzejs. Par tradicionalam izvertušas macibu priekšmetu nedelas, kuru merkis ir popularizet savu priekšmetu un rosinat skolenu macibu un radošas aktivitates.

Skolas darbibas laika veiksmigi tiek saglabatas, veidotas un attistitas skolas tradicijas: Zinibu diena, Skolotaju diena, skolenu iesvetibas 10. klase, rudens un pavasara ekskursiju dienas, valsts proklamešanas dienai veltits svinigais akts, Ziemassvetku labdaribas akcija, absolventu salidojums, olimpiažu uzvaretajiem veltita Zvaigžnu stunda, skoleniem ar labiem macibu panakumiem veltita Svecu balle, Krievu balle, sporta svetki, atverto durvju dienas vecakiem.

Skoleniem ir iespeja izkopt savas spejas un intereses dažadas arpusstundu aktivitates: piedalities teatra studija „Prikosnovenije”, dziedat skolas kori un vokalaja ansambli, darboties dažados interešu izglitibas pulcinos.

Iesaistoties IZM un ES finansetaja projekta „Kvalitativai dabaszinatnu apguvei atbilstošas materialas bazes nodrošinašana 63 Rigas visparizglitojošas skolas” tiks izveidoti cetri dabaszinatnu kabineti. Ta ka skola piedalas RD, UEFA un Latvijas futbola federacijas finansetaja projekta „Mazie un lielie sporta laukumi”, skolas stadiona tiks izveidots MINI PITCH futbola laukums.

„Domajot par skolas absolventu nakotni, esam uzsakuši sadarbibu ar macibu centru RIMAN. Vienlaikus ar macibam skola 9., 10. un 11. klašu skoleniem bus iespeja apgut ari pavara, friziera, vizažista profesiju un, veiksmigi nokartojot kvalifikacijas eksamenu, sanemt valsts atzitu dokumentu – „Profesionalas kvalifikacijas apliecibu”,” informe direktore. „Savu skolu veidojam ar maksimali elastigu macibu sistemu, lai absolventi butu konkuretspejigi augstskolas un darba tirgu, gatavi komunikativai darbibai un butu ieklavušies multikulturala sabiedriba. Esmu parliecinata, ka skolas kolektivs dara visu iespejamo, lai šo merki sasniegtu.”

Additional Hints (Decrypt)

Ohzon inegbf!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.