Skip to content

SPORE14 - Kaple sv. Markety na Topanove Multi-cache

Hidden : 10/19/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZE] Jednoduchá drive-in multicache u kaple na místě zaniklé osady Topanov
[ENG] An easy drive-in multicache at a chapel on the place of the defunct village Topanov

Topanov

[CZE] Osada Topanov nebo i Tupanov ležela asi 1 km východně od dnešní obce Rybníky, do jejíhož katastru nyní spadá, a asi 2 km jihozápadně od Moravského Krumlova. Jediným pozůstatkem po osadě je dnes kaple sv. Markéty s hřbitovem. Dle archeologických výzkumů zde existovalo osídlení již v pravěku. Největší rozkvět ale zažila v době Velké Moravy, kdy zde pravděpodobně existoval chráněný brod přes řeku Rokytnou na jedné z jihomoravských tras Jantarové stezky mezi Znojmem a Ivančicemi. Písemné zprávy o osadě jsou ale skromné. V roce 1358 doložena jako součást panství pánů z Lipé, další zmínka je z roku 1498. Později se v listinách objevuje znovu v roce 1625 jako konfiskát po pánech z Lipé. Ves prodává český král Ferdinand II. Gundakarovi z Lichtenštejna a ve smlouvě se doslovne píše "pustá ves Topanov". Důvod zániku není znám, protože pověsti o tom, že byla vypálena Švédy za tricetileté války nejsou asi pravdivé, protože ti se dostali do této oblasti až po roce 1630. Možná k zániku přispěla výstavba mostu pres Rokytnou v obci Rybníky, čímž zanikl význam brodu. Více informací o zaniklé obci i kostele sv. Markéty se dozvíte zde nebo zde

CACHE
Ke kapli s hřbitovem dnes vede úzká asfaltka odbočující ze silnice na Moravský Krumlov na konci obce Rybníky, po které vede vinařská cyklostezka 5006 a žlutá turistická značka (pozor, byla provedena změna trasy). Obě značené trasy pak asfaltku opouští u krížku, a dále pokračují po polní ceste k Týnskému rybníku a do Moravského Krumlova. Od Rybníků se sem dostanete pohodlně pešky, na kole i motorovým vozidlem, od Moravského Krumlova pouze pešky nebo na kole, pričemž cesta bývá někdy neudržovaná a zarostlá.

Stage 1: Krížek
N 49° 01.548 E 016° 17.715
Krížek je na památku Josefa Řezníčka, který padl v první světové válce u Duino Sistiana v Pomoří, tj. v dnešní Itálii nedaleko od Terstu. Nechaly jej postavit jeho sestry v roce 1919.
Datum jeho úmrtí vám dá čísla AB.C.DEFG
Dále pokračujte po asfaltce ke hřbitovu s kaplí.


Stage 2: Kaple sv. Markéty
N 49° 01.443 E 016° 17.764
Dnešní objekt představuje pouze torzo původního farního kostela zaniklé obce Topanov. Jeho pozdně románský základ pochází pravděpodobně z první poloviny 13. století. Původní kostel měl neobvykle řešenou věž, a to mezi chrámovou lodí a půlkruhovou apsidou. Tato část kostela byla však pro svoji zchátralost v roce 1877 zbořena. Při jeho rekonstrukci v roce 1954 byly objeveny a zrestaurovány pozdně gotické nástěnné malby. Byly vytvořeny na počátku 16. století. V původním kostele byl umísten i unikátní oltářní obraz Korunování Panny Marie z konce 15. století, který patří k nejcennějším pozdně gotickým dílům u nás. Dnes je ve sbírkách Moravské galerie v Brně. V roce 2009 proběhla celková rekonstrukce kaple do současné podoby, viz zde
Počet špičatých tyčí jednoho křídla hřbitovní brány vám dá číslo H. Správnost si můžete ověřit na nedaleké informační tabuli. H je zároveň počet let, kdy zdejší manství spravoval Hanuš z Vlasatic.

Final:
Vlastní cache najdete nedaleko na souřadnicích:
N 49° 01.(A+B+C+D+E+F+G+H+H)*H
E 016° 17.(((B*C)-F-G)*H)+D

Upozornění!

Cache se nenachází ani v areálu hřbitova ani ve zdi ci informační tabuli.
Hřbitov je volně přístupný, kaple je sice zamknutá, ale mřížemi dveří je možné nahlédnout dovnitř. Kameny na zemi vyznačují původní obrys kostela, z něhož se ještě zachovala původní kazatelna, která je vlevo od vchodu do kaple.

[ENG] The village Topanov or Tupanov is situated about 1 km to the east from the village Rybníky and about 2 km to the southwest from the town Moravský Krumlov. The chapel of St. Margaret with a cemetary is the only relic after the village. There was a prehistoric settlement according to the archeological research. The biggest importance it had in the age of the Great Moravia because there was a protected ford on the river Rokytná on one of the branches of the Amber trail between Znojmo and Ivancice. But the written reports about the village are modest. It was a part of the manor of Lords from Lipá in 1358. Another message is from the year 1498. The village is mentioned again in 1625 as a confiscated property after the Lords from Lipá. The czech king Ferdinand II. sold it to Gundakar from Lichtenstein and there is written the "desolate village Topanov" in the contract. The reason of the downfall is not known. There were some rumours about burning down by Swedes during the Thirty-years war but they are not true because they came to this area after 1630. Maybe the bridge over the river Rokytná built in the village Rybníky was the reason because the importance of the ford perished.

CACHE
Narrow paved road goes to the chapel with the cemetary today from the end of the village Rybníky. The cyclist's and tourist's marked trails go along the road. Both trails leave the road at a cross and go on along a field path along a pond to Moravský Krumlova.

Stage 1: Cross
N 49° 01.548 E 016° 17.715
The cross was built as a memorial of Josef Reznícek who died in WW1 at Duino Sistiana in Italy near Trieste.
The date of his death gives you the numbers AB.C.DEFG
Then you go on along the paved road to the cemetary with the chapel.


Stage 2: Chapel of St. Margaret
N 49° 01.443 E 016° 17.764
The today building is only the torso of an original parish church of the village Topanov. Its late roman basement is probably from the first half of the 13th century. The original church had unusual tower between the temple body and semicircular apse. But this path of the church was due to a damage demolished in 1877. The late gothic wall paintings were found and regenerated during the reconstruction of the church in 1954. They were created in the beginning of the 16th century. There was an unique altar painting of the Crowning of Virgin Mary from the end of the 15th century there. It belongs to the most valuable late gothic pieces of art in this country. It is in the Moravian gallery in Brno nowadays. The chapel was reconstructed in 2009 to its present form.
The number of pointed vertical rods of one wing of the gate of the cemetary gives you the number H.

Final:
The cache is not far on the coordinates:
N 49° 01.(A+B+C+D+E+F+G+H+H)*H
E 016° 17.(((B*C)-F-G)*H)+D

Warning!

The cache is not hidden at the cemetary or the wall around it.
The cemetary is free accesible. The chapel is locked but you can have a look inside. The stones show the original shape of the church. There is an original pulpit near the entrance of the chapel.

SPORETato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.


Upozornění !
Po opakované ztrátě byla keška dne 4.8.2019 obnovena v jednoduché podobě, nevkládejte prosím nic do té doby, než se ověří její životnost.
Warning !
The cache was renewed after its loss on 4.8.2019. Don't insert anything please.

Additional Hints (Decrypt)

[CZE]qb cevebql arcngev
[ENG]vg qbrf abg orybat gb gur angher

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)