Skip to Content

<

Skopalik

A cache by patka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/20/2011
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

František Florian Skopalík

* 18.6.1822 Záhlinice – † 2.3.1891 Holešov


Český politik a národohospodář, nejvýznamnější propagátor moderního polního hospodaření ve své době.

V devatenácti letech mu zemřel otec a tak se musel ujmout jako nejstarší z dětí hospodářství v rodině. Jeho přáním bylo stát se knězem. Veškeré vzdělání a vědomosti získal jako samouk, například se naučil německy, rusky a latinsky. Četl odborné knihy o zemědělství, o historii a politice. Od roku 1854 psal do denního tisku. Už v roce 1857, poprvé v celém Rakousku - Uhersku, prosadil scelení 523 ha polí v Záhlinicích. Zaváděl nové metody v zemědělství a jako první v kraji pěstoval cukrovou repu a pokusně ušlechtilejší plodiny (zvlášť ječmen na slad). Doporučoval hnojení polí, upravil osevní postupy, zrušil pastviny a začal pěstovat vojtěšku a jetelinu. Sledoval novinky ve světe techniky. Roku 1840 přivezl do Záhlinic první ruchadlo bratranců Veverkových, a roku 1874 zakoupil první parní mlátičku a téhož roku i žací stroj. Jako starosta obce Zahlinice působil celých 30 let. Požíval všeobecné důvěry, a proto snadno uskutečnil novoty dříve nebývalé – dlážděné chodníky podél domu, vysázení ovocných stromu na návsi, podél cest a potoku, vyštěrkování cesty a řádný odpad dešťové vody. Zakázal vypouštění drůbeže na ulici, podporoval osázení předzahrádek květinami a stromy, dbal na sobotní úklid před domy. Propagoval včelařství, sadařství a vypracovával obecní rozpočet. Zřízení obecní cihelny a lomu se stavebním kamenem zlepšilo příjmy obce a umožnilo stavby v obci. Z lomu na Slivotíne pochází i základní kámen Národního divadla s nápisem „Záhlinice na Moravě. Tobě, vlasti, ku oslavě“.

Společně s Ferdinandem Urbánkem a Emanuelem Proskowitzem založil v roce 1861 Hospodářskou jednotu záhlinicko-kvasickou a roku 1869 První moravský akciový cukrovar rolnický v Kroměříži. Zřídil rolnickou a hospodyňskou školu v Kroměříži, první tohoto druhu v Evropě, hospodářskou školu v Přerově a pořádal hospodářské výstavy. V Záhlinicích založil rolnicko-občanskou záložnu, roku 1863 čtenářský spolek a v roce 1889 hasičský sbor, podporoval výstavbu železnice z Hulína do Kroměříže. Od mládí si zaznamenával události v obci, dal postavit kostel a vymohl zřízení železniční zastávky. Byl znám jako národopisec, průkopník cestování, sběratel starožitností, historik, dopisovatel pro Zemský archiv v Brně, do Hospodářských novin, do časopisu Posel z Prahy, vydal historicko-topografické studie „Památky obce Kurovice“ (1882), dvoudílné „Památky obce Záhlinice“ (1884 – 1885), publikaci „Zemský sněm markrabství moravského od roku 1861 až do konce roku 1885“, Pouť do Prahy 1857, Pouť do Říma 1881, jednatelské zprávy Hospodářské jednoty Záhlinicko–Kvasické, a také hodně různých článku jako například Boj proti páleným opojným nápojům. Zachraňoval a popisoval památky po předcích a položil tak základ k dnešnímu „Skopalíkovu archivu“, napsal „Rodopis rodu Skopalíkova“. Jeho zájmy byly mnohostranné. Jako sběratel pohádek a pověstí z holešovska přispěl do Menšíkových „Moravských pohádek a pověstí“. Příležitostně psal i básně. František Florian Skopalík byl poslancem Zemského sněmu Moravského, od roku 1879 poslancem říšského parlamentu. Zajímavostí je, že mluvil vždy česky a trvale nosil hanácký kroj. Při volbách 2. března 1891 v Holešove jej ranila mrtvice. Pohřben je na hřbitove v Záhlinicích a na návsi má pamětní desku. Ve vestibulu domova mládeže Tauferovy střední odborné školy veterinární v Kroměříži byla 18. prosince 1996 umístěna deska k uctění jeho památky. Žil podle svého stále aktuálního hesla „Jmění obce je svaté, a kletba stihne každého, kdo by s ním hříšně nakládal“.

Vyznamenání a pocty

- v roce 1859 získal stříbrnou společenskou medaili za vlastenecké všeužitečné působení při polním hospodářství a za to, že roku 1857 poprvé v celém Rakousku uskutečnil scelení pozemku

- v roce 1866 mu byl udělen císařem Františkem Josefem I. zlatý záslužný kříž s korunou
- papežem Piem IX. byl v roce 1870 za zásluhy o stavbu kostela, hřbitova, a zřízení samostatné duchovní správy vyznamenán rytířským řádem sv. Silvestra,
- třicet let byl poslancem Zemského sněmu Moravského,
- v roce 1879 byl zvolen poslancem do říšského parlamentu (až do roku 1881),
- volenou funkci starosty obce Záhlinice vykonával 30 let,
- člen okresní školní rady,
- místopředseda rolnického svazu v Kroměříži,
- místopředseda Hospodářské jednoty Záhlinicko-Kvasické

Muzeum Františka Skopalíka se nachází v bývalém Obecním dome v Záhlinicích, naproti kostela na souřadicích N 49° 17.391' E 17° 29.052'. Muzeum bylo zřízeno v roce 1935 na základě poslední vůle Františka Skopalíka, v šedesátých letech minulého století bylo ale uzavřeno. V roce 2007 byl založen Spolek přátel Skopalíkova muzea, který nyní ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska obnovuje muzeum a snaží se oživit památku slavného Záhlinického rodáka.

Výchozí souřadnice Vás přivedou na parkoviště před kuželnou Františka Nedopila ve Skopalíkově ulici, kde se můžete občerstvit, případně si zahrát kuželky nebo bowling. Pro určení polohy vlastní cache musíte znát rozsah Skopalíkem scelovaných polností v akrech (ABCB) a vzdálenost mezi výchozími souřadnicemi a souřadnicemi Muzea Františka Skopalíka (G,HI) v kilometrech - pod azimutem DEF°.

N 49° 1(I-H).(B+H+I)(A+B)C
E 17° 2(G-F).(D+E+I)(A+G)G

Zdroj :

Czech politician and economist, the most important promoter of modern field management field at the time.

At the age of nineteen, his father died and as the eldest of the children he had to take care of the family budget. His ambition was to become a priest. All education and knowledge gained as a self-taught, for example, he learned German, Russian and Latin. He read technical books about agriculture, history and politics. Since 1854, he was writing in the daily press. Already in 1857, for the first time in Austria - Hungary, enforced unification of 523 ha of fields in village called Zahlinice. He supported the implementation of new methods in agriculture and as the first in the region cultivated sugar beet and tentatively nobler plants (particularly barley into malt). He recommended fertilizing of fields, editing by crop rotation, set aside pasture and began to grow alfalfa and clover. He watched the news in the world of technology. In 1840 he brought the first turning plough village Záhlinice of Veverka's cousins, and in 1874 bought the first steam threshing machine and the same year and also the mower. As a mayor of Záhlinice he worked for 30 years. He enjoyed general confidence, and therefore easily carried out previously unprecedented innovations - paved walkways along the buildings, planting fruit trees in the village square, along roads and streams, gritting roads and proper waste rainwater. He prohibited the discharge of poultry on the street, supported front gardens planted with flowers and trees, and kept the Sabbath before cleaning houses. He pioneered beekeeping, horticulture, and draw up a municipal budget. Establishment of local brick factory and quarry stone building with rocks to improve community income and allowed construction in the village. The cornerstone of the National Theatre with banner "Záhlinice in Moravia. You, the homeland, to celebrate" comes from the quarry of Slivotín.

In 1861 along with Ferdinand Urbanek and Emanuel Proskowitz founded the Economic Unity "záhlinicko-kvasickou" and in 1869 The First Moravian Peasant Stock Sugar Factory in Kromeriz. He set up the peasant and housewife school in Kromeriz, the first of that kind in Europe, the economic school of Prerov and held exhibitions. In Záhlinice founded the peasant-based civil union bank, a library association in 1863 and in 1889 a fire brigade, supported the construction of the railway from Hulín to Kromeriz. He recorded events in the village from his youth, he let the church built and recovered the establishment of the railway station. He was known as an ethnographer and pioneer travel, antiques collector, historian, correspondent for the Provincial Archives in Brno, the Economic newspaper, to Messenger magazine in Prague, published a historical-topographical study of "community Kurovice Monuments" (1882), two-piece "Heritage village Záhlinice" (1884 - 1885), the publication of "The provincial synod of the Moravian margraviate from 1861 until the end of 1885," Pilgrimage to Prague 1857, Pilgrimage to Rome in 1881, reports Economic unity Záhlinicko-Kvasické, and also a lot of different articles such as clay Fighting anti intoxicating beverages. He was saving and describing monuments rescued from ancestors and thus laid the foundations for today's "Skopalík's archive," and wrote "The generations of the family Skopalík's ". His interests were versatile. As a collector of fairy tales and legends from around Holešov contributed to Menšík's "Moravian fairy tales and legends." Occasionally even wrote poems. Frantisek Florian Skopalík was a member of the Moravian Land Diet, since 1879 also Member of the Imperial Parliament. It is interesting that always spoke Czech and constantly wore Haná traditional costume. 2nd March 1891 in the election in Holešov he suffered a stroke. He was buried at the Záhlinice's cemetery and village square has a memorial plaque. A plaque to honor his memory was set in the lobby homeless youth Taufer's Veterinary Hight School in Kromeriz 18th December 1996. He lived by his still current motto: "Property of the village is the Holy, and the curse will befall anyone who dealt with him sinfully."

Awards and honors

- in 1859 won a silver medal for the social patriotic action at all useful management field and for the first time in 1857 in the entire Austro-Hungarian lands held unification

- in 1866 he was awarded by the Emperor Franz Joseph I. The Golden Merit Cross with Crown
- Pope Pius IX. awarded him in 1870 for contributions to the construction of the church, cemetery, and the establishment of a separate church administration the chivalric order of Saint Silvestr
- For thirty years was a member of the Moravian Land Diet
- 1879 he was elected to the Imperial Parliament (until 1881)
- elected mayor of the village Záhlinice and performed for 30 years
- member of the district school board
- vice peasant union in Kromeriz,
- vice Economic unity Záhlinicko-Kvasické

Museum Františka Skopalíka is located in the former Municipal House in Záhlinice, opposite the church at coordinates N 49° 17.391' E 17° 29.052'. The museum was established in 1935 by last wills of František Skopalík but in the sixties of last century was closed. In 2007, the Society of Friends was founded Skopalík's Museum, now in collaboration with the Museum of Kromeriz district, restores museum and memorial of Záhlinice's famous native son.

Initial coordinates bring you to the parking lot before of Francis Nedopil's bowling alley in Skopalík's Street, where you can freshen up or play skittles or bowling. To determine the position of its own cache, you need to know the extent of unification Skopalík's lands in acres (ABCB) and distance between the starting coordinates and the coordinates of the Museum Františka Skopalíka (G, HI) in kilometers - the azimuth DEF °.

N 49° 1(I-H).(B+H+I)(A+B)C
E 17° 2(G-F).(D+E+I)(A+G)G

Source:

Additional Hints (Decrypt)

Bceniqh wr gb gnql
Vaqrrq vg vf urer

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

382 Logged Visits

Found it 357     Didn't find it 1     Write note 20     Publish Listing 1     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 8 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.