Skip to Content

<

Cetechovicky mramor / Cetechovice marble

A cache by Master19 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/30/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cetechovický mramor

[ENG]
In the village Cetechovice u Strílek occurs specific anomaly in otherwise mineralogicaly uninteresting Chriby mountains. Chriby are formed by outward Magurean flysch area, which consists predominantly of sandstones, than of clay, claystones, marl, marlstones, shales and conglomerates. The mineralogical anomaly here is remnant of the Jurassic sea, from period before 120 million years, which make up the cetechovice cliff between Strilky and Zdounky.

The Chriby territory includes in geological point of view to the Carpathian geological notation. The younger Paleozoic geological evolution of the Carpathians was consistent with the development of the Bohemian Massif. At the beginning of the Mesozoic Triassic period, there was a flood and the sea sediments was deposited throughout the Jurassic to Lower Cretaceous period. The Upper Cretaceous denoted an intense rock-forming process, which formed large main sheets. Since the end of the Miocene, Carpathian system developed together with the Czech Massif.

Around the year 1680 there were opened three quarries, where were intensively mined Jurassic limestone and microcrystalline calcite - very nice colored marble (red, with white, yellow or green stripes). Masons even from Italy were invited to work in the Cetechovice quarry. Marble color scheme is caused by admixtures of iron compounds. There appears white veins in the marble, which are caused by folding.

Cetechovice marble earned considerable notoriety. Lot of the churches in Kromeriz and Olomouc were decorated with local marble. For example the Plague Column in Uherske Hradiste such as the posts and portals in Kromeriz Castle, Church of the Holy altar James in Brno and also linings of many fireplaces in the noble houses in Vienna were made from it also. There were found beautifully preserved shells of many species of fossils - ammonites, belemnite and brachiopods, during mining in limestone quarries. You can see it for example in Moravske zemske muzeum Brno.

There is no marble today, all were mined (mines were closed at the beginning of the 20th century) in all three quarries. Quarry walls are now formed only by magurean sandstone.

Marble (crystalline limestone) is a rock that contains more than 95% of calcite. It can be laced with clay materials, various minerals (graphite, limonite, hematite, etc.) and organic substances, which originally white marble shades. In a broader sense the word denotes each marble limestone, which can be polished.

Types of marble occurring in the territory of the Czech Republic
carrarean is characterized by snow-white color. Designation was given by the town of Carrara in Italy.
sternbersky is white (from Ceský Sternberk)
cetechovicky is red (Cetechovice)
pernstejnský is white (Nedvedice)
nehodivsky, is grey (Nehodiv)
lipovsky, is dark and bright (Horni Lipova)
sneznikovsky, is bright (Horni Morava)
ruin marble has drawings in polished places in brown tones (Sudomerice).

HOW TO LOG THIS CACHE?
Answer the following questions:
1. Which of the three quarries on waypoints Q1 - Q3 is the largest? Try to estimate dimensions of one of these quarries. Calculate how much marble were possible to mine from chosen quarry (take into yield about 40 - 50%).
2. You can see the quarry walls in the quarries. Does the sandstone contain some small parts of another rocks? If so, try to explain, how did they get to the sandstone.
3. The only place in quarries surrounding, where you can see the marble, is the memorial of fallen ranger. You can found it on waypoint M1. Describe color of the polished stone and decide if the stone origins in local quarries or not? Describe your decision.
4. Make a picture in one of the quarries on waypoints Q1 - Q3. The picture add to your log. This condition is optional.
... Send me the answers on e-mail in my profil.

I wish you a nice walk.


 

Cetechovicky mramor/Cetechovice marble
Cetechovický mramor / Cetechovice marble

[CZE]
V katastru obce Cetechovice u Strílek se vyskytuje zvláštní anomálie v jinak mineralogicky málo zajímavých Chribech, tvorených vnejším Magurským flyšovým pásmem, které je složeno prevážne z pískovcu (vápnité, kremito-vápnité, glaukonitické nebo arkózové), v menší míre z jílu, jílovcu, slínu, slínovcu, bridlic a slepencu. Jedná se o pozustatek jurského more z období zhruba pred 120 miliony let, které tvorí cetechovické bradlo mezi Strílkami a Zdounkami.

Území Chribu patrí z geologického hlediska ke Karpatské geologické soustave. Do mladších Prvohor byl geologický vývoj Karpat shodný s vývojem Ceského masívu. Zacátkem Druhohor v triasu došlo k záplave, kdy se v geosynklinále more ukládaly mohutné morské sedimenty po celou juru až do spodní krídy. Ve svrchní kríde došlo k intenzivním horotvorným procesum, kterými vznikly rozsáhlé hlavní príkrovy. Od konce miocénu se Karpatská soustava vyvíjí spolecne s Ceským masívem.

Kolem roku 1680 zde byly otevreny 3 kamenolomy, ve kterých se intenzivne težil jurský vápenec a velmi pekný mikrokrystalický kalcit - barevný mramor – cervený, bíle, žlute nebo zelene žíhaný. Na práci do Cetechovických lomu byli tehdy prizváni kamenári až z Itálie. Barevnost mramoru je zpusobena prímesí sloucenin železa. V mramoru se objevují bílé žilky, což jsou kalcitem vyhojené trhlinky, vyvolané vrásnením.

Cetechovický mramor si vysloužil znacnou proslulost. Zdejším mramorem je vyzdobena spousta kostelu na Kromerížsku a Olomoucku, byl z nej napr. vyroben morový sloup v Uherském Hradišti, vereje a portály kromerížského zámku, oltáre Kostela sv. Jakuba v Brne a také i obložení mnoha krbu šlechtických domu ve Vídni. V období težby se v lomech ve slinitém vápenci nacházely krásne zachovalé ulity rady druhu zkamenelin - amonitu, belemnitu a ramenonožcu. K videní jsou napr. v MZM v Brne.

Po mramoru zde už není ani památky, všechen byl vytežen (doly byly uzavreny za zacátku 20. století) a to ve všech trech lomech. Steny lomu jsou tvoreny pouze magurským pískovcem.

Mramor (krystalický vápenec) je hornina, která obsahuje více než 95% kalcitu. Primíšeny mohou být jílové hmoty, ruzné nerosty (grafit, limonit, hematit aj.) i organické látky, které puvodne bílý mramor zabarvují. V širším slova smyslu se slovem mramor oznacuje každý vápenec, který se dá leštit.

Druhy mramoru vyskytující se na území Ceské republiky
kararský se vyznacuje snehobílou barvou. Oznacení dostal podle mesta Carrara v Itálii.
šternberský je bílý (Ceský Šternberk)
cetechovický mramor je cervený (Cetechovice)
pernštejnský mramor je bilý (Nedvedice)
nehodivský mramor, je šedý (Nehodiv)
lipovský mramor, je tmavý a svetlý (Horní Lipová)
snežníkovský mramor, je svetlý (Horní Morava)
zríceninový má na vyleštených plochách kresby v hnedých tónech (Florencie v Itálii, Sudomerice).

JAK SI KEŠ ZALOGOVAT?
Odpovezte na následující otázky:
1. Který ze trí lomu na waypointech Q1 - Q3 je nejvetší. Odhadnete rozmery vybraného lomu a zkuste spocítat, kolik se v nem mohlo vytežit mramoru (pri predpokládané výtežnosti 40 - 50%).
2. Prohlédnete si steny lomu. Obsahuje pískovec, ze kterého jsou složeny, i další cástecky jiných hornin? Pokud ano, vysvetlete, jak se tam dostaly.
3. Jediné místo v okolí lomu, kde je možné spatrit mramor, je památník padlého lesníka na waypontu M1. Popište jeho barvu a rozhodnete, zda pochází ze zdejších lomu. Své rozhodnutí vysvetlete.
4. Vyfotte se v jednom z lomu na waypointech Q1 - Q3. Fotku pripojte k logu. Tato podmínka je dobrovolná.
... Odpovedi mi pošlete na e-mail uvedený ve profilu.

Preju vám peknou procházku.


 

Zdroj: http://www.wikipedia.org/; http://miroslavbedan.webz.cz/mypage/cetechovice.htm

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

79 Logged Visits

Found it 77     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 91 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.