Skip to Content

<

Jánské kameny/ Janske stones

A cache by wingshawk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/30/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The coordinates are the starting point of educational trails you/ Uvedené souradnice jsou výchozím bodem naucné stezky/ Die Koordinaten sind der Ausgangspunkt der pedagogischen trail

Janské stones (604 m)

several basaltic rocks at a partially wooded border Hill about 1.5 km northeast of Krompach and 300 m west of the German settlements Hain. A group of rocks was allegedly named after the long-defunct statues of St. John the Baptist, which is danced on the St. John night. According to another theory, it was taken over by the name of the old tunnels that supposedly was founded sometime between the years 1538-1559.

The rocks are part of the basalt vein, which, during the tertiary volcanic activities fill the crack in coated sediments. Gradual exposure to the weather but the surrounding sandstone in later times preparation throught erosion and flood basalt vein so remained alone in the form of several rock walls protruding above the surrounding terrain. The horizontal arrangement of the four-six sides basalt columns represent Janské stones less perfect version of the known mean Devil's wall for the Cesky dub.

Vein extends from the top of the Janských rocks approximately West towards the village Walls. On the surface consists of a series of several different discontiguous large rocks, but only three of which are of larger dimensions. 

The most prominent is about 23 m-long peak rock wall, which was 19. century addition. The rock is a wide 2-4 m and its Ridge gradually rises from the ground up to the top with the viewing platform at a height of around 10 meters. The second is approximately as large rock wall is on the adjacent slope and third rock is on the lower forested Summit around 150 m further on. Around rocks leads 1 km long nature trail, the 25. November 2006. Starts at the road from Krompach to Hain and has four stops, devoted to the history of the Janských stones, geological structure and the local fauna and flora.

The condition for this login: this is the ertcache

1) through a woodland path from the starting point, read all the information boards and to answer the question which of these texts is based ...

On one of the panes is information about a variety of geological structure of the Luzice mountains, which are common to all three types of rocks (igneous, sedimentary and transformed), and there are examples and photos of the structures. The rocks are they?

2) at the second rock are landmarks CZ-D. Of course you'll notice that the label 18/8, because it's almost in the way. A few yards below it is another number 19/8 (but it is on the rocks, so it doesn't look like a rock block). At this point estimate the height of the rock walls and measure the altitude of the height of the top of the rock (you can easily get at him from the bench on the ridge). 

3) Find out the orientation of the rock block, according to the direction. 

All information you send via the GC profile.  Don't wait for approval. Log, you can do right now!

Warning:

Don't get off on the highest top of the Main stones. Its metal construction is considerably damaged and output to the it is dangerous!

 

Jánské kameny (604 m)

tvorí nekolik cedicových skal na cástecne zalesneném hranicním návrší asi 1,5 km severovýchodne od Krompachu a 300 m západne od nemecké osady Hain. Skupina skal byla údajne pojmenována podle dávno zaniklé sochy sv. Jana Krtitele, u níž se tancilo o svatojanské noci. Podle jiné teorie bylo prevzato jméno staré štoly, která zde prý byla založena nekdy mezi lety 1538 až 1559.

Skály jsou soucástí cedicové žíly, která v prubehu tretihorní sopecné cinnosti vyplnila puklinu v mekcích krídových usazeninách. Pozvolným pusobením povetrnostních vlivu byly ale okolní pískovce v pozdejších dobách preparovány erozí a cedicová žíla tak zustala osamocena v podobe nekolika skalních zdí, vystupujících nad okolní terén. Vodorovným usporádáním ctyr- až šestibokých cedicových sloupcu predstavují Janské kameny méne dokonalou obdobu známé Certovy zdi u Ceského Dubu.
Žíla se táhne od vrcholu Janských kamenu približne západním smerem k osade Valy. Na povrchu tvorí nesouvislou radu nekolika ruzne velkých skal, z nichž ale jen tri dosahují vetších rozmeru.

Nejvýraznejší je asi 23 m dlouhá vrcholová skalní zed, k níž byl v 19. století pristaven hostinec. Skála je široká 2 - 4 m a její hreben se postupne zvedá od zeme až k vrcholu s vyhlídkovou plošinou ve výšce kolem 10 metru. Druhá približne stejne velká skalní zed je na prilehlém svahu a tretí skála je na nižším zalesneném vrcholku asi o 150 m dále. Kolem skal vede 1 km dlouhá naucná stezka, otevrená 25. listopadu 2006. Zacíná u silnicky z Krompachu do Hainu a má ctyri zastávky, venované historii Janských kamenu, geologické stavbe a místní faune a flóre.

Podmínkou pro zalogování této ertcache je toto:

1)    Projít si naucnou stezku z výchozího bodu, procíst si všechny informacní tabule a odpovedet na otázku,  která z techto textu vychází…

Na jedné z tabulí se nachází informace o pestré geologické stavbe Lužických hor, ve které jsou zastoupeny všechny tri typy hornin (vyvrelé, usazené i premenené) a dále tam jsou uvedeny jejich príklady a fotografie struktur. Které horniny to jsou?

2)    U druhé skály se nacházejí hranicní kameny CZ-D. Jiste si všimnete toho se znacením 18/8, protože stojí témer v ceste. Nekolik metru pod ním se nachází další s císlem 19/8 (je ovšem na skále, takže jako patník nevypadá). V tomto míste odhadnete výšku skalní steny a zmerte nadmorskou výšku vrcholku skály (lze se na nej pohodlne dostat od lavicky na hrebeni).

     3)      Zjistete orientaci tohoto skalniho bloku podle svetovych stran.

Zjistene udaje mi napiste via GC profil.

Upozornení:

Nevystupujte na vyhlídku na nejvyšším vrcholku Jánských kamenu. Její kovová konstrukce je znacne ponicená a výstup na ní je nebezpecný!

 

Johannisstein (604 m)

mehrere Basalt Felsen Grenze ein teilweise bewaldeter Hügel etwa 1,5 km nordöstlich von Krompachu und 300 m westlich von der deutschen Siedlungen Hain. Eine Gruppe von Felsen wurde angeblich nach die langen nicht mehr existierenden Statuen von St benannt. Johannes der Täufer, der in der Santjohann Nacht getanzt wird. Nach einer anderen Theorie wurde es von den Namen der alten Tunnel übernommen, die angeblich irgendwann zwischen den Jahren 1538 – 1559 gegründet wurde.

Die Felsen sind Teil der Ader Basalt, die während der tertiären vulkanischen Aktivitäten der Riss in beschichteten weich sedimentären füllen. Allmähliche Exposition gegenüber der Wetter aber die umliegenden Sandstein in später mal prepariert Erosion und Flut Basalt Vene blieb also allein in Form von mehreren Felswände ragt über das umliegende Terrain. Die horizontale Anordnung der vier-und sechsrahn Basaltsäulen stellen Johannissteine wenig perfekte Version der bekannten mittleren Teufelswand für die Cesky dub.

Vene reicht von oben auf den JohannissteinFelsen etwa West in Richtung der Dorf-Wände. Auf die Oberfläche besteht aus einer Reihe von mehrere verschiedene alle großen Felsen, aber nur drei davon sind größere Dimensionen. 

Die bekannteste ist etwa 23 Meter lange Spitze Felswand, die 19 Jahre alt war. Jahrhundert hinaus. Die Fels ist eine große 2-4 m und ihr Kamm erhebt sich allmählich vom Boden bis zur Spitze mit der Aussichtsplattform in einer Höhe von etwa 10 Meter. Die zweite ist etwa als großer Felsen, Wand ist auf dem angrenzenden Hang und dritten Rock ist auf dem unteren bewaldeten Gipfel rund 150 m weiter. Um Felsen führt 1 km lange Lehrpfad, der 25. November 2006. Beginnt an der Straße von Krompach nach Hain und hat vier Haltestellen, die Geschichte der Johannissteine, geologische Struktur und die lokale Fauna und Flora gewidmet.

Die Bedingung für diese Anmeldung: Dies ist die Ertcache

1) durch einen Waldweg ausgehend, die Informationstafeln lesen und die Frage zu beantworten, die dieser Texte basiert...

Auf einer der Bereiche ist Informationen über verschiedene geologische Struktur der Laussitzergebirge, die alle drei Arten von Felsen (magmatische, sedimentären und transformierten) sind, und es gibt Beispiele und Fotos der Strukturen. Sind die Felsen sie?

2) im zweiten Rock sind Grenzsteinen CZ-D. Natürlich werden Sie feststellen, dass das Label 18/8, weil es fast im Weg ist. Ein paar Meter weiter unten, es ist eine andere Nummer 19/8 (aber es ist auf den Felsen, damit es nicht wie ein Grenzstein aussehen). Zu diesem Zeitpunkt schätzen Sie die Höhe des die Felswände und Messen Sie die Höhe die Höhe der Top of the Rock (einfach auf ihn erhalten Sie von der Bank auf dem Grat). 

3) Finden Sie heraus, die Ausrichtung des rock Blocks, entsprechend der Richtung. 

Die Informationen, die Sie über das meine GC-Profil senden.  Warten Sie nicht zur Genehmigung. Log, können Sie jetzt!

Warnung:

Steigen Sie nicht der höchste Gipfel der Main-Steine. Seiner Metallkonstruktion ist stark beschädigt und Ausgabe in der It ist gefährlich!

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

294 Logged Visits

Found it 288     Write note 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 279 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.