Skip to Content

<

Mrazove zvetravani na Kleti

A cache by Komet_GPS_free Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/28/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Mrazové zvetrávání na Kleti – Frost weathering on Klet

CZ

Masív Klete je tvoren granulitem. Granulity jsou silne metamorfovaným komplexem vyvrelých hornin. V okolí vrcholu jsou zastoupeny prevážne svetlé granulity s velmi nízkým obsahem biotitu. V takovémto rozsahu je jinde v Blanském lese již nenajdeme. Na hrbetu Klete jsou pak v granulitech i cocky pyroxenických granulitu až amfibolitu s obsahem až 20 % pyroxenu a cocky premenených horecnatých ultrabazických magmatitu, které se oznacují jako hadce. V techto hadcích jsou vzácne uložena i zrna metamorfovaných hornin složených z pyroxenu a granátu. Zvetráváním hadcu pak mohou vznikat i opály (granátum i opálum jsou venovány i cache v okolí Klete).

Zvetrávají však nejenom hadce, ale i vlastní granulit. Pro vrcholky hor je pak typické mrazové zvetrávání, zpusobené vniknutím vody do puklin skalního masívu a jejím mrznutím a táním. Vlivem celkem netypické vlastnosti ledu, kdy s nižší teplotou roste jeho objem (jsme na tuto vlastnost velice zvyklí, že nám to prijde normální, ale opravdu to u jiných látek až tak bežné není). Tím pak rozširuje pukliny v masívu, až v konecné fázi muže dojít k úplnému roztrhání skály. Mohou tak vzniknout ruzné zajímavé útvary – od skalních hradeb, pres mrazové sruby a tory až po kamenná more. Prípadne mohou vzniknou i mrazové klíny, které je však obvykle velmi težké si prohlédnout, nebot jsou pod zemí.

Skalní hradba je mohutný, casto clenitý skalní výchoz omezený svislými plochami. Skalní hradby se v území koncentrují na vrcholových hrbetech, kde predstavují odolné zbytky skalního masivu, nebo se vyskytují v príkrých svazích tvorených obnaženým skalním masívem, kde tvorí strukturní hrbety. Výška skalních hradeb i se pohybuje mezi 6–20 m, dosahují však i výšky 40 m. V prípade mrazového zvetrávání je skalní hradba tvorena mrazovými sruby.

Mrazový srub je skalní stupen ve svahu vzniklý mrazovým (kryogenním) zvetráváním a odnosem. Je soucástí tzv. kryoplanacní terasy, kde krome skalního výchozu (mrazového srubu) je výrazne odlišena mírne sklonená (1 -12°) plošina, casto prekrytá hranácovou sutí. Výška i šírka je ruzná, obvykle nekolik metru až po desítky metru. Mnohde jsou mrazové sruby ve svahu usporádány stupnovite nad sebou a skalní steny oddelují dílcí terasy. Protože vetšina mrazových srubu vznikla (nebo v prubehu ledových dob vznikala) v blízkosti ledovcu, jsou tyto tvary casto oznacovány jako periglaciální.

Izolovaná skála neboli tor je skála cnící výrazne na všech stranách z okolního terénu, zpravidla je méne plošne rozsáhlá (její výška prevažuje nad rozlohou). Za tyto skalní mezoformy jsou považovány relikty puvodní úrovne secného povrchu a jejich vznik je nejcasteji vysvetlován dvema fázemi procesu zvetrávání a odnosu hornin. V 1. etape (patrne neogénu) došlo vlivem intenzivního chemického zvetrávání ke znacnému rozrušení povrchu horniny a ke vzniku zvetralin, prekrývajících odolnejší „jádra“ horniny. Ve 2. etape (na konci tretihor a v prubehu ctvrtohor) došlo k odnosu zvetralin a odkrytí oblých skalních výchozu. Vetšina z nich byla do nynejší podoby premodelována mrazovým zvetráváním v chladných obdobích pleistocénu.

Tor pod Ohradou – Isolated rock under Ohrada

EN

Granulite is the base of mountain Klet. Around the top, there are mostly white granulites with low biotitical content. So large amount of white garanulite you can found nowhere else in Blansky les massive. On the mountain ridge there are particles of pyroxenical granulites with content up to 20 % of pyroxene and serpentinits.

For mountain's tops is typical frost weathering. It is done by water, what leaks into the rock massive. When the water freezes, the ice with temperature decreasing increase its volume. So it makes larger cracks in the rock and at the end it could destroy the rock. So the frost weathering makes many rock formations as rock walls, frost blockhouses and stone fields.

Rock wall is a huge jagged rock massive shaped by vertical surfaces. You can find them mostly on the mountain ridges where they are the rests of the hardest parts of rock massive. The rock walls are mostly 9-20 meters high, but they can be up to 40 meters high rarely. In case of the frost weathering the rock wall is made up the frost blockhouses.

Frost blockhouse is a rock step in the hillside made by frost weathering combine with material transport. The size is from meters to tons of meters. Most of the frost blockhouses were made close to glaciers, so they are many times called periglacialers.

Mrazové sruby na úvodních souradnicích – frost blockhouses at initial coordinates

CZ

V rámci této cache se ted na nekteré z kletských mrazových srubu podíváme. Doporucuji jít ve smeru z Vyšného. V tomto smeru je menší riziko zlomenin, protože když zabloudíte na kamenná more, pujdete smerem do kopce. Pri chuzi se prosím dívejte, kam šlapete, necucte jen na šipku! Cestou se budete pohybovat v chránených územích, tak se prosím chovejte ohleduplne, ac jsou tato území s nižším stupnem ochrany a je tam povolen vstup i mimo vyznacené trasy. Pro jednodušší cestu jsem Vám pripravil radu waypointu. Ctete i komentáre u techto bodu, mohou se hodit. Pujdou-li s vámi deti, dejte pozor, at nekam nespadnou. A v zime pozor na kluzký sníh. Navíc pozor u vrcholu Ohrada (pujdete-li pres nej) – poblíž je nejspíš aktivne užívaná lovecká chata s hromadou posedu.

A ted jaké musíte splnit úkoly, abych Vám log uznal:

1. Navštivte mrazové sruby na bocním vrcholku Vyšného vrchu (úvodní souradnice). Jak se liší jejich západní strana od východní (tu jste mohli videt cestou po žluté znacce)?

2. Když už tam budete, mužete se s mrazovými sruby rovnou vyfotit.

3. Navštivte skalní hradbu na úbocí vrcholu Ohrada (stage 2). Její východní konec se delí do nekolika skalních veží. Do kolika? (dvojité veže pocítejte jako kdyby byly jen veží jedinou).

4. Dojdete na vrchol Klete (stage 3). Co tam je? Pouze mrazové sruby, nebo celá skalní hradba?

5. Vyfotte se na vrcholku Klete s nejakým mrazovým srubem.

6. Navštivte skalní hradbu kousek od vysílace (stage 4) – je u ní informacní tabule naucné stezky. Na ní zjistete, co je základem masivu Blanského lesa a jaké to má rozmery (všechny tri) – pozor uznávat budu pouze údaje shodné s temi na informacní tabuli.

7. Na tabuli je i zmínka o typické skalní hradbe. Stojíte-li na souradnicích stage 4, jak daleko je tato hradba od vás?

8. Najdete skalní sedátko (spoiler) a vyfotte se na nem (stage 4).

9. Ulovte tradicku Mrazové sruby (stage 4).

10. Navštivte skalní hradbu nad Pasákem (stage 5). Skály mají urcitý sklon, jako kdyby padaly. Na jakou to je svetovou stranu (pri pohledu z cesty)?

 

Úkolu je hodne, protože všechny nejsou povinné. Podle pravidel už fotky (které by mi ve vetšine prípadu stacily) jsou nepovinné, proto jsou úkoly 2, 5 a 8 nepovinné (ale radost mi vaše fotka – ci fotka s GPS, kompasem, mapou atp. – udelá, když je pridáte do logu). Stejne tak je úkol 9 jen pro zpestrení. Odpovedi na otázky mi prosím pošlete pres profil a pak si cachi ihned zalogujte. Kdyby byl nejaký problém, tak se ozvu. Ješte mám jednu prosbu - kdybyste delali nejakou fotku navíc, dejte prosím pozor, at fotkou neprozradíte nejakou odpoved (napríklad u otázky 3).

A nakonec chci ješte podekovat kacerovi Kvety za pujcení GPSky, abych mohl stage i waypointy zamerit presne.

Mrazové sruby Nad Pasákem – frost blockhouses Nad Pasákem

EN

This cache is showing you some frost blockhouses on Klet's mountain. I'm recommending you to start in Vyšný. This direction lowers the risk of injures, because in the hardest terrain with many stones you'll go up to the hill. Please, during your walk look under your feet, not only at your GPS navigation! You will be in protected areas (but all allowed to walk not only on the marked paths). So please be kind on the nature. I made few waypoints to make you the track easier. See the comments at these waypoints too. And watch your children. They could fall from some rocks or they could break a leg on the stone fields. And be careful around the summit of hill Ohrada – close to this summit is a hunting area.

And your tasks for this cache are:

1. Visit the frost blockhouses on the side top of Vyšný hill (initial coordinates). What is the different between west and east side ot that rocks (the east side you saw by the walk at yellow turist mark)?

2. Make a photo with the frost blockhouses.

3. Visit the rock wall at the side of Ohrada hill (stage 2). On the east end you can see few crags. How many of them are there? (Double crag count as one.)

4. Visit the Klet's summit (stage 3). What you can find there – only isolated frost blockhouses or frost blockhouses in a rock wall?

5. Make a photo there with some frost blockhouse.

6. Visit the rock wall close to the transmission tower (stage 4). You can see close to it an info panel of education path there. There is information on it, what is the basis of Blanský Les Massive. What is it and what are the proportions of it (use the information from the panel only)?

7. On the panel you can see information about 120m long rock wall. If you are staying on coordinates of stage 4, how far is this rock wall from you?

8. Find the stone chair (see spoiler) and make a photo of you sitting there.

9. Find the traditional cache Mrazové sruby.

10. Visit the rock wall Nad Pasákem (stage 5). The rocks are sloping. If you are staying on the road, which direction you see that they are sloping?

 

There is lot of tasks. But (according to the earthcache rules) some of them are voluntary. That are the tasks with making photo – Nr. 2, 5 and 8 (but you make me happy, if you'll do them). And task 9 is there only as a little joke. The answers for the other questions please send me via my profile. You can log immediately after that. If there is something wrong, I'll contact you. And please, if you'll make more photos then the three at the tasks 2, 5 and 8, don't answer any required question by them (it's easy for example at the task 3).

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

PM: Bab gb araí gnx aáebpaé, wnx gb ilcnqá ;-)
RA: Vg'f abg fb qvssvphyg, ubj vg frrzf ;-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

52 Logged Visits

Found it 47     Write note 3     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 134 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.