Skip to content

<

Stenarna vid Flogberget

A cache by Globetrotter.JR Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/26/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Flogberget är en av Sveriges mest intressanta gruvmiljöer med ett 15-tal gruvhål. Gruvorna ligger på en bergstopp och är till största delen avvattnade via en underjordisk stollgång. Det är en sinnrik metod, eftersom brytning kunde ske utan att man behövde tänka på länspumpning.

Flogberget, which was opened back in the 17th century and comprises some 15 mine holes, is one of the most fascinating mining areas in the country. The mines are located on the top of a hill and are mostly drained by an underground tunnel. This is an ingenious method, as mining can be carried out without the need for drainage pumps.

Vid Flogberget finns det sju stenar uppställda, bakom dem finns en skylt om var de kommer ifrån och på vissa vad man använder bergarterna till. Vissa utav dessa bergarter är magnetiska. Men varför är det så. Hur kommer det sig att vissa mineraler kan bli magnetiska? Detta har med paleomagnetism. Paleomagnetism är forntida magnetism bevarad i en bergart. När magmatiska (vulkaniska) bergarter stelnar och kristalliseras orienterar sig magnetiska material , främst järnoxider, efter det rådande jordmagnetiska fältet. En kvardröjande magnetism bevaras i bergarten med samma riktning som fanns då. Den magnetiska styrkan i mineralerna beror på den dåvarande kraften i jordens magnetfält. Därför har olika mineraler olika styrka. Genom att studera sådana bergarter har det visat sig att jordens magnet-fält inte har varit konstant utan varierat, ibland har till och med de magnetiska polerna bytt plats. Geologer har lyckats skapa ett arkiv över jordens magnetfälts historia. Genom att jämföra de magnetiska mineralens riktningar i olika lager, med kända förändringar i jordmagnetiska fältet, kan dessa lager dateras.

 

 

Via detta har man även lyckats säkerställa att jordens tektoniska plattor har rört på sig. Mätningar av magnetiseringsriktningar hos magnetiska mineral i bergarter av olika ålder på kontinenterna, tydde på att kontinenterna har rört sig i förhållande till de magnetiska polerna. De slutliga bevisen för att kontinenterna faktiskt rör sig har kommit från pejlingar med radioteleskop mot avlägsna stjärnor. Med dessa pejlingar kan man beräkna avståndet mellan två radioteleskop, belägna på två skilda kontinenter, på några centimeter när. Upprepas mätningarna med några års mellanrum fås en signifikant skillnad, som är ett mått på kontinenternas inbördes rörelse.

För att logga denna cache så måste du göra följande:

  1. Svara på frågan: Vilka av de sju stenarna är magnetiska? Det står på skylten, men prova gärna med en magnet för att vara säker.
  2. Svara på frågan: Den andra stenen från vänster, varför har den en blåaktig yta?
  3. Tag gärna ett kort på dig och/eller din GPS bredvid trädet bakom stenarna. (FRIVILLIGT!)

Skicka svaren på frågorna via mail. Det är viktigt att du väntar med att logga tills ni fått svar från mig att alla svaren är rätt! Loggar utan svar som blivit skickade till mig kommer att raderas utan förvarning (inom två dagar)!

Lycka till!

At Flogberget there are seven stones beside each other. Behind each stone there is a sign of where the different types of stones come from and on some signs what you use the mineral for. Some of these minerals are magnetic. But why? All this is about paleomagnetism. Paleomagnetism is the study of the record of the Earth's magnetic field in rocks. Certain minerals in rocks lock-in a record of the direction and intensity of the magnetic field when they form. When volcanic minerals harden, magnetic materials, especially iron oxide, are searching its way to the mineral. The power of the magnetism depends on Earths current magnetic field.  Some of the magnetism is staying. The magnetic strength of a mineral is dempending on earth magneticfields past strength. The strength earth magnetic field had when the mineral was created. That is why the magnetic strenght in minerals is varied. By studying these minerals we have discovered that earths magnetic field have not been constantly all the time, earths magnetic field have varied. Sometimes the magnetic poles has even changed place. Geologists has been able to create an archive of the history of earths magnetic field. By comparing  the magnetic minerals direction in different layers with the most famous changes in earths magnetical field they have been able to date these layers.

Via this we have succeded to ensure us that the tectonic plates have actually moved. By measuring the magnetic direction in magnetic minerals of different ages we have discovered that the tectonic plates have moved in condition to the magnetical poles. The last evidences come from soundings with radio cabinets towards distant stars. With these soundings you can measure the distance between two  radio cabinets, situated on two different continents. If these measurments are reapeted with a few years between we will get a significant difference, which is a measure of the continents moving.

To log this cache you have to do the following:

  1. Answer the question: Which of the seven stones are magnetic? It is written on the sign (only in Swedish), but test with a magnet if you want to be sure.
  2. Answer the question: The second stone from the left , why does it have a blue-like surface?
  3. Take a picture of you and/or your GPS beside the tree behind the stones. (OPTIONAL!)

Send the answers to the questions via mail to me. It is important for you to wait with the logging until I have answered your mail so you know all the answers are correct.  Logs without answers sent in two days to me will be deleted without warning.

Good luck!


Denna cache är en del av kampanjen "Den goda loggen" och vill uppmuntra dig att använda loggtexten för att dela din cache-upplevelse med andra.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.