Skip to content

<

Kärralunds sätesgård

A cache by Hallén Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/30/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Välkommen att besöka Kärralund, en plats vars historia går tillbaka till medeltiden. Här låg en stor och betydande gård som under århundraden ägts av några av områdets, ibland även Sveriges, mest inflytelserika personer och släkter. Denna cache ligger nere i Delsjöbäcken (förr kallad Storebäckens) dalgång.

Där kan du ännu se en rest av kulturlandskapet kring gården med bland annat hägnadsmurar. Gårdens byggnader är sedan länge borta, med undantag av lusthuset som idag står på en annan plats. Det kan du lära dig mer av via en av mina andra cacher - "Kärralunds lusthus".

Där idag bilar med husvagnar på släp rullar in mot campingen låg under medeltiden en betydande gård där några av den tidens lokala makthavare var bosatta. Gården låg då vid en viktig vägsträcka som gick över höjdområdet vid Mon (Delsjökolonin) vidare mot Delsjöarna och över till Mölndals dalgång. Under andra halvan av 1400-talet omnämns gården Kärra (Kærre) i skrift för första gången. Då var den sätesgård åt väpnaren Bengt Andersson (sparre över tre kulor), häradshövding i Ale härad.
Det var ganska vanligt att personer inom lågfrälset tjänstgjorde som häradshövdingar. Ett härad var ett domstolsområde bestående av flera socknar. Där dömdes ut straff, tvister löstes och det var platsen där all handel med jord skulle ske. För att bli häradshövding krävdes det att både invånarna i häradet och centralmakten var överrens. Det gick inte att ärva detta ämbete, man blev vald till häradshövding. Häradshövdingen fick en ersättning från invånarna i häradet samt andel i bötesavgifter och utfärdade faste- och dombrev. De undersökningar som gjorts av häradshövdingarnas ekonomi har visat på att inkomsterna kunde bli betydande. Förutom att man kunde tjäna pengar på att vara häradshövding, fick man också viktig information och kunde till viss del styra viktiga beslut i området. Eftersom all handel med jord skulle ske via tingen kunde det ge fördelar för en häradshövding som ville skaffa sig mer jord.
Gårdens ställning som ”sätesgård” betydde att den var bostad och hem åt en adlig person. Bengt var gift med Märta Bengtsdotter som tillhörde släkten Krabbe från Halland. Väpnaren Bengt Andersson finns omnämnd i flera medeltida handlingar. Den första kända handlingen där Bengt Andersson omnämns är ett dokument där Joon Torkilsson, sockenpräst i Kelby och Lars Algotsson i Levene säljer en gård i Skårdal, Nödinge socken, Ale härad till Nils Klasson. Nästa kända tillfälle då Bengt Anderssons namn syns i dokumenten är från år 1486, då hölls ett möte i Foxerna där hövitsmannen på Älvsborgsslott Niels Clawesson köpt gårdar och gods från änkan Ingegärd Jensdotter, som varit gift med Laurens Snaghenborg. Det var en stor affär som omfattade både rika gårdar och en kvarn samt fiskevatten, skog och betesmarker. Dokumentet undertecknades av betydelsefulla män, ledningen för domkyrkan i Skara samt representanter för Lödöse stad. Dessutom intygades dokumentets giltighet av häradshövdingarna och väpnarna Torbjörn Esgersson från Forsstena i Väne härad, Bertil Pethersson, Magnus Rolandssoi Råda socken, Askims härad, Ramund Basse (med en björn i skölden), Rånnum, Väne härad, och Bengt Andersson i Kiærræ. Nästa dokument där Bengt Andersson finns med är från den 22 juni 1496. Dokumentet utfärdades vid tinget i Sävedals härad. Det man ville bevisa med detta dokument var att holmarna Vinga tillhörde Sverige och låg under Älvsborgsslott. Det man framförallt intresserade sig för var det rika sillfisket i området kring Vinga. I detta dokument omnämns även vanliga bönder i området och för första gången får man namnen på gårdar och byar vid Älvmynningen, Kolltorp, Skulltorp, Mellby, Lexby och Kallebäck.

Under slutet av 1500-talet ägdes gården av Ebba som var känd för att vara en stridbar person som var beredd att ta till hårda medel för att skaffa sig nya egendomar. Givetvis hamnade hon då i konflikter och det avspeglar sig i rättegångshandlingar.
Rannsakning hållen efter kung Johan III:s befallning af lagmannen i Vestergötland Erik Gustafsson Stenbock, ståthållaren öfver Vestergötland Knut Posse och flere adelsmän och häradshöfdingar i Vestergötland angående klagomålen mellan grefvinnan Ebba Lilliehöök på Gräfsnäs och hennes son grefve Axel Leijonhufvud och borgarne i Nylödöse, bönderna i Örgryte och i Vätle härad och i Alingsås. Flundre härad den 10 oktober 1584.

"Att Greffvinnan Frv Ebbe haffuer latidt inhugget ehn [hage] iffrån sin gårdh Kärra och till ehn siöö benömdh Delasion och medh samme hage förmener bönderne, som boendes [äro] i Örgrjthe sockn theris bådste fåmarck, skogehugh och ållon skogh, så och ther medh haffuer tillägnedt sigh iffrån för:de bönder någre qvarnfall och Ålefiskie, som liggiendes ähre vthi samme inhägningh, Ther emoth gaff Greffwindens Fougdie Anders Bengtsson så för swar, att samme hage war i salig Her Stens liiffztiidh innhägnat, thet och bönderna bestode, dogh strax beclagede sigh för salige Her Steen och begärede, att hagen skulle läggies vth igen; så frampt the icke skulle öffuergiffue deras gårdar, eller nödges att beclage sigh för Högloffligh Koungh Göstaff, Ther opå bekomme dhe sådane swar aff salige her Steen, Effter samme inhägnat war them till skade, wille han icke ther medh göre them någet hinder eller förong, Och bleff då samme hage dher medh afflagt, inn till thess nu Greffwinnen haffuer latidt honum inhägne, thz bönderne och strx vthloffuede att stadfäste medh Ehn Tolff manna Ede på näste häredztingh, att samme hage bleff så aff salige her Steen afflagd, För thesse för:de orsaker kunne wy icke gilla samma hage kunne bliffue widh macht, vtan bönderne måtte behålle sin gamble häffd både i Fämark, quarnefall, Skogehugh, Fiskiewattn och Ålldenskogh, som the aff ållder hafft haffue, så frampt att bönderna schulle kunne bliffve widh macht och besittia hemane. Widere beclagede the fattiges föreståndere i hospitalen i Nylöse, att ehn quarneström udi samma inhägnath, som aff ållder haffuer legat till the fattige i spettalen, och ther oppå haffue Kongz Mattz breff, Ähr them tagin inn udi samma hägnat, som förb:lt ähr."

Striden om hagen, ollonskogne och kvarnfallet är den mest utförliga texten vi har om Delsjöområdet under 1500-talets slut. Kvarnfallet var troligen det borta vid den kvarnruin som finns på andra sidan campingplatsen.

Närmare gården finns också lämningar av en kvarn (se waypoint), men den är från senare tid.

Under 1700-talet ägdes gården av släkten Carlberg, som i flera generationer var stadsarkitekter i Göteborg. Under den perioden byggdes gården om till en för sin tid modern storgård med en imponerande huvudbyggnad.

1772 sålde Carlberg Kärralund till Gustaf Bernhard Santesson, en handelsman i Göteborg som gjort sig en förmögenhet inom handeln med sill.
Santesson hade uppenbara ambitioner att göra gården än mer lönsam. Hans först större åtgärd som ägare av gården var att år 1775 bygga en ny ladugårdsanläggning på gården. Kanske hade den gamla legat allt för nära karaktärsbyggnaden och var därmed störande för herrskapet, med flugor, lukt m.m. Den nya ladugården byggs där Olbergatan nr 10 idag ligger och var en för sin tid stor anläggning. Den bestod av tre byggnader som tillsammans bildade en kringbygd gårdsplan. I den norra längan stod djuren. Den hade plats för 36 kor. Huset hade 7 st. fönster, alla försedda med järngaller. Den västra längan innehöll ett stall samt loge och två sädeslador. I den östra längan fanns även där lador för förvaring av säd samt en vagnbod och en förvaringsbod. Alla tre längorna var rödfärgade och hade tegeltak.

Ladugården var givetvis en mycket viktig del av Kärralunds gård. Men Santesson genomför ytterligare förändringar som får långt större betydelse för gården, inte minst sett utifrån gårdens ekonomi. Det var Santesson som lät anlägga en ny kvarn endast några meter ifrån gårdens huvudbyggnad. Den gamla kvarnen hade en ganska begränsad kapacitet kanske lagom till Kärralunds och Lilla Torps behov. Den nya var däremot inriktad på kommersiell drift.

År 1806 övergick gården till släkten Claesson som sedan skulle behålla kontrollen över gården ända in mot slutet av 1800-talet.

Under början av 1900-talet avvecklades mycket av jordbruket och stora arealer fylldes med ny villabebyggelse. Men en sista anmärkningsvärd händelse inträffade under andra världskriget då de stora ladugårdsbyggnaderna fick inrymma djuren vid en cirkus som blivit kvar i Sverige efter krigsutbrottet. Då fanns ett antal elefanter under några år vid gården, dessa arbetade bland annat med trädfällning vid Korsvägen! Men efter kriget avvecklades gården helt och man rev 1700-tals husen och förvandlade dess tomt till en parkeringsplats.

------------------

Källor

Orig. p. Perg. i svenske Rigsarkiv. Alle 7 Segl vedhænge, paa 5. erStemplet udfaldt af Voxkapselen. Nr 288. 9 januari 1486. Diplomatarium Norvegicum. (http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=13775&s=n&str=)

Orig. p. Perg. i svenske Rigsarkiv. Af 7 Segl mangler 5te helt, af deøvrige ere kun 3. og 7. nogenlunde tydelige. Nr 326. 22 juni 1496. Diplomatarium Norvegicum. (http://www.dokpro.uio.no/perl/middelalder/diplom_vise_tekst.prl?b=13813&s=n&str=)

Ett urval av litteratur

Almquist, Jan Eric. Lagsagor och domsagor i Sverige. Med särskild hänsyn till den judiciella indelningen. 1945.

Almquist, Jan Eric. ”Den äldsta kända släkttavlan över adliga ätten Krabbe”. Släkt och hävd. Nr 1-2. 1966.

Småberg, Thomas. Det stängda frälset. Makt och eliter i det medeltida lokalsamhället: Marks och Kinds härader i Västergötland ca 1390-1520. Göteborg 2004.

Stenström, Fritz. Örgryte genom tiderna, en minnesbok 1920/24.

Styffe, Carl Gustaf. Skandinavien under unionstiden. 1911.

Östenson, Stig. ”Gylta, Krabbe och Oxehufvud. En 1500-talsgenealogi skärskådad”. Personhistorisk Tidskrift 1970. s. 159-161.

 

Additional Hints (Decrypt)

[SWE] Geäq, voynaq bztvirg ni inggra.
[ENG] Va n gerr, fbzrgvzrf jngre sybjf nebhaq vg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.